Zákon č. 125/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

Čiastka 54/1964
Platnosť od 29.06.1964 do20.07.1967
Účinnosť od 29.06.1964 do20.07.1967
Zrušený 78/1967 Zb.

125

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. júna 1964

o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady

Budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti spojené s plnením náročných úloh vyžaduje v súlade s rozširovaním socialistickej demokracie upevňovať ústredné riadenie spoločnosti a štátu a posilňovať jeho účinnosť ďalším prehlbovaním priamej účasti pracujúcich pri rozvíjaní účinnej kontroly a využívaní národohospodárskej evidencie.

Slovenská národná rada sa preto uzniesla na tomto zákone:


§ 1

V rámci jednotnej, ústredne riadenej a ucelenej sústavy orgánov ľudovej kontroly je Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady (ďalej len „komisia“) orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.

§ 2

(1) Komisia plní úlohy štátnej kontroly a štatistiky na Slovensku v rozsahu určenom jednak Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, jednak Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky. Svojou činnosťou pôsobí na iniciatívne a aktívne plnenie politicko-ekonomických cieľov vytýčených Komunistickou stranou Československa a úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku.

(2) Pri plnení svojich úloh sa komisia spravuje smernicami a uzneseniami Slovenskej národnej rady, jej Predsedníctva a Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky; týmto orgánom predkladá tiež správy o svojej činnosti.

(3) Komisia pracuje za najširšej účasti pracujúcich a ich organizácií a plne využíva ich poznatky a skúsenosti.

§ 3

Komisia zabezpečuje svoje úlohy v úzkej súčinnosti s ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady a organizáciami pracujúcich. Koordinuje kontrolnú činnosť povereníctiev Slovenskej národnej rady a poskytuje im pri jej vykonávaní organizačnú, metodickú a odbornú pomoc.

§ 4

Ak uznesenie alebo opatrenie komisie nie je v súlade so smernicami a uzneseniami Komunistickej strany Československa, zákonmi, nariadeniami a uzneseniami vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva alebo Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, predseda komisie je povinný ich výkon pozastaviť a predložiť vec neodkladne na rozhodnutie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

§ 5

(1) Komisia sa skladá z predsedu, ktorý je povereníkom Slovenskej národnej rady, z podpredsedu a z ďalších členov, ktorých volí Slovenská národná rada z radov poslancov Slovenskej národnej rady a významných pracovníkov štátnych, hospodárskych a iných orgánov a organizácií.

(2) Členovia komisie skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady predpísaný sľub.

(3) Podpredseda komisie nemusí byť poslancom Slovenskej národnej rady.

§ 6

Členovia komisie môžu byť zo svojej funkcie odvolaní, ak porušili svoje povinnosti alebo stratili z iného dôvodu dôveru pracujúcich.

§ 7

Zvolenie i odvolanie členov komisie sa zverejňuje tlačou alebo iným vhodným spôsobom.

§ 8

Komisia má na plnenie svojich úloh výkonný aparát, ktorý je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. Prácu aparátu riadi predseda komisie, ktorého zastupuje v tejto funkcii podpredseda a námestník. Námestníka predsedu ustanovuje do funkcie Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 9

(1) Náplň činnosti, úlohy a metódy práce komisie a organizáciu jej výkonného aparátu podrobnejšie upraví štatút schválený Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.

(2) Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, platí pre komisiu a jej aparát zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 10

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1963 Zb. o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Chudík v. r.