Vyhláška č. 12/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o pestovateľskom pálení ovocia

(v znení č. 85/1965 Zb.)

Čiastka 8/1964
Platnosť od 06.02.1964 do29.12.1988
Účinnosť od 01.09.1965 do29.12.1988
Zrušený 245/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 76/1988 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1988.

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

z 10. januára 1964

o pestovateľskom pálení ovocia

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu ustanovuje podľa § 1 a 6 dekrétu č. 118/1945 Zb. o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva v znení zákona č. 274/1948 Zb. a podľa § 6 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


§ 1

(1) Pestovatelia ovocia, ktorí splnili určenú alebo zmluvnú dodávkovú úlohu v príslušnom druhu ovocia, môžu si v každom kalendárnom roku dať vyrobiť v ovocných liehovaroch z ovocia alebo z odpadov pri spracovaní ovocia alebo hrozna ovocné pálenky a to:

a) jednotné roľnícke družstvá v množstve zodpovedajúcom najviac 15 l absolútneho alkoholu na každú členskú domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z vlastnej úrody družstva,

b) členovia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho sväzu, ktorí sa zúčastňujú na pestovateľskom pálení prostredníctvom miestnych pobočiek sväzu, v množstve najviac 15 l absolútneho alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody,

c) členovia jednotných roľníckych družstiev, ktorí sa nezúčastňujú na pestovateľskom pálení uvedenom pod písmenom a), v množstve zodpovedajúcom najviac 15 l abslútneho alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody alebo pokiaľ ich dostali od družstva ako naturálne plnenie,

d) ostatní pestovatelia v množstve zodpovedajúcom najviac 10 l absolutného alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody.

(2) Pre výrobu ovocných páleniek podľa odseku 1 odovzdajú pestovatelia ovocnému liehovaru buď potrebné množstvo vlastného kvasu alebo primerané množstvo ovocia. Ministerstvo potravinárskeho priemyslu alebo orgán ním splnomocnený určí, aké množstvo jednotlivých druhov ovocia je primerané na jeden liter absolútneho alkoholu. Tieto údaje musia byť vyvesené na mieste, kde sa preberá ovocie.

(3) K domácnsti sa okrem člena jednotného roľníckeho družstva a člena Československého ovocinárskeho a záhradkarského sväzu, prípadne iného pestovateľa počítajú osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej dománosti a spoločne sa s ním stravujú, ako aj osoby, ktoré sú výživou na neho odkázané aj keď prechodne s ním v spoločnej domácnosti nežijú a spoločne sa s ním nestravujú.

§ 2

(1) Povolenie (ohlášku kvasov) na výrobu ovocných páleniek vydávajú miestne národné výbory na predpísanom tlačive v jedinom vyhotovení.*)

(2) Povolenie možno vydať, len ak žiadateľ preukáže, že sú splnené podmienky ustanovené v § 1 ods. 1.

(3) Ak miestny národný výbor povoľuje pálenie jednotnému roľníckemu družstvu alebo členom Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho sväzu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), pripojí k povoleniu zoznam členských domácností, pre ktoré sa má pálenie vykonať; do zoznamu nemožno zaradiť domácnosti, členovia ktorých sa zúčastnili pálenia podľa § 1 ods. 1 písm a) až d).

(4) O vydaných povoleniach vedú miestne národné výbory záznamy, v ktorých uvedú číslo vydaného povolenia, meno a bydlisko žiadateľa, druh dodávaného ovocia (kvasu) a jeho množstvo.

§ 3

(1) Povolenie na výrobu ovocných páleniek pestovatelia odovzdajú ovocnému liehovaru najneskoršie do 15. novembra. Povolenia, ktoré neboli vydané na predpísaných tlačivách, ovocné liehovary nesmú prijímať. Po vykonanom pálení vedúci ovocného liehovaru priloží povolenie k ostatným dokladom o pálení a zašle ich svojmu závodu. Závod vydá vedúcemu ovocného liehovaru potvrdenie o celkovom množstve vypálených destilátov podľa prevzatých povolení (ohlášok) ako doklad pre preukázanie údajov na liehovom meradle.

(2) Ovocné pálenky si môže dať pestovateľ vyrobiť v tom istom kalendárnom roku len v jedinom ovocnom liehovare, ktorý miestny národný výbor vyznačí v povolení.

§ 4

(1) Ovocné pálenky odobraté podľa § 1 ods. 1 sú určené iba pre domácnosti členov jednotných roľníckych družstiev alebo ostatných oprávnených pestovateľov a nesmú sa uvádzať do obehu; pritom musia zodpovedať technickej norme.***)

(2) Pre odber ovocných páleniek podľa § 1 ods. 1 nie je potrebné osobitné privolenie príslušného orgánu pre hospodárenie s liehom, predpísané inak pre vyskladnenie liehu. Ovocné pálenky vyrobené zo surovín dodaných pestovateľmi, pokiaľ prevyšujú množstvá uvedené v § 1 ods. 1, vykúpi národný podnik liehovarníckeho priemyslu prostredníctvom ovocného liehovaru. Vzorky pálenky odobraté z liehových meradiel sú majetkom liehovarníckeho podniku. Výpalky zostávajú majetkom pestovateľa a pestovateľ je povinný ich odviezť na svoj náklad.


§ 5

Zrušuje sa:

a) ustanovenie § 8 vyhlášky Ministerstva výživy č. 565/1950 Ú. l. I. (č. 541/1950 Ú. v.) o hospodárení s liehom,

b) vyhláška č. 270/1952 Ú. l. (č. 318/1952 Ú. v.) o pestovateľskom pálení ovocia.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Krutina v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tlačivo ŠEVT MFin 2170 a príloha ŠEVT 2169 (ŠEVT P 35 a príl. P 35 A).

**) Tlačivo ŠEVT MFin 2169 (ŠEVT P 35 A).

***) UNK 56 7303.