Vyhláška č. 50/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody

Čiastka 23/1964
Platnosť od 09.03.1964 do31.03.1983
Účinnosť od 01.04.1964 do31.03.1983
Zrušený 14/1983 Zb.

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 9. marca 1964

o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody

Ministerstvo financií ustanovuje na vykonanie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


§ 1

(1) Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby Štátna poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) zaňho nahradila škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného bližšie označenými v zmluve

a) na zdraví alebo usmrtením,

b) poškodením, zničením alebo stratou vecí,

pokiaľ poistený zodpovedá za škodu. Skutočnosť, ktorou bola spôsobená škoda, je poistnou udalosťou, ak nastala počas trvania poistenia.

(2) Na zodpovednosť za iné škody, než je uvedené v odseku 1, vzťahuje sa poistenie, len ak to bolo dohodnuté v zmluve.

(3) Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, týka sa poistenie poistnej udalosti, ktorá nastane na území Československej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené úmyselne, na zodpovednosť za škody prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi, na zodpovednosť za nesplnenie povinnosti odvrátiť škodu podľa § 425 Obč. zákonníka a na zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 a nasl. Obč. zákonníka, pokiaľ sa na ňu vzťahuje zákonné poistenie.

(2) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť z pracovného pomeru.

a) za schodok na zverených hodnotách, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať,

b) za stratu predmetov zverených na písomné potvrdenie,

c) za škodu na hnuteľných veciach zverených na výkon práce.

§ 3

(1) Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený spôsobil škodu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

(2) Poisťovňa nie je taktiež povinná plniť, ak dôjde ku škode

a) na hnuteľnej veci, ktorá síce nie je vo vlastníctve poisteného, bola však poistenému požičaná alebo ju užíva z iného dôvodu, alebo ju má u seba,

b) na nehnuteľnosti (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva protiprávne,

c) na nehnuteľnosti (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva na základe oprávnenia a škoda neprevyšuje 1000,- Kčs,

d) na lúkach, stromoch, záhradných, poľných i lesných kultúrach, ktorú spôsobili pri pastve zvieratá, chovateľom ktorých je poistený.

§ 4

Lehoty ustanovené § 359 Obč. zákonníka, do ktorých možno zaplatiť zročné poistné,*) môžu byť predtým ako uplynú, predĺžené dohodou až o tri mesiace.

§ 5

Ak je poistená zodpovednosť za škody, ktorá vyplýva z vlastníctva vecí, zaniká poistenie zmenou v osobe vlastníka veci. Ak je takou vecou nehnuteľnosť a ak prejde do vlastníctva iného občana v poistnom období, za ktoré bolo pred prevodom vlastníctva zaplatené poistné, vstupuje nový vlastník nadobudnutím vlastníctva do poistenia namiesto doterajšieho vlastníka; ak však pred uplynutím tohto poistného obdobia poisťovni oznámi, že nebude v poistení pokračovať, zaniká poistenie uplynutí tohto obdobia.

§ 6

Poistenie tiež zaniká, ak odpadne možnosť, že nastane poistná udalosť.

§ 7

(1) Poisťovňa je povinná nahradiť trovy obhajoby pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou; trovy obhajoby pred odvolacím súdom je povinná nahradiť len vtedy, ak sa zaviazala ich uhradiť.

(2) Poisťovňa je povinná nahradiť trovy konania o náhrade škody, ak sa zaviazala ich uhradiť, alebo ak bolo toto konanie potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovne.

§ 8

Vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť (§ 355 ods. 3 Obč. zákonníka) je skončené, len čo bola so súhlasom poisťovne alebo s jej dodatočným schválením dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody alebo len čo výška náhrady škody bola určená vykonateľným rozhodnutím.

§ 9

Plnenie poisťovne nesmie presiahnuť sumu dohodnutú v zmluve (poistná suma), ak nejde o plnenie z poistenia, ktoré bolo dojednané bez poistnej sumy. Trovy uvedené v § 7 však poisťovňa uhradzuje aj nad poistnú sumu.

§ 10

(1) Za škodu spôsobenú občanovi na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej ceny (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.), je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie najviac do sumy 5000,- Kčs za jednu vec (zbierku), za škody na peniazoch najviac do sumy 2000,- Kčs.

(2) Ak však ide o plnenie z poistenia s poistnou sumou pre škody na veciach, nesmie plnenie poisťovne podľa odseku 1 spolu s plnením za škody na iných veciach presiahnuť poistnú sumu pre škody na veciach.

§ 11

Povinnosťou poisteného podľa § 357 Obč. zákonníka je tiež

a) písomne oznámiť poisťovni, že poškodený uplatnil nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k výške a odôvodnenosti požadovanej náhrady,

b) písomne oznámiť, že v súvislosti s poistnou udalosťou začalo trestné konanie, prípadne že poškodený vymáha nárok na náhradu škody súdne,

c) písomne oznámiť poisťovni meno obhajcu, ktorého si zvolil pre trestné konanie, dohodnúť sa s poisťovňou o zastúpení pri konaní o náhrade škody a o osobe zástupcu; ak nemá poistený v trestnom konaní obhajcu, alebo ak nie je podľa dohody s poisťovňou zastúpený pri konaní o náhrade škody, je povinný včas podať poisťovni zprávu o priebehu a výsledku trestného konania a konania o náhrade škody.

§ 12

Právo na náhradu súm, ktoré poisťovňa plnila za poisteného, ktorý spôsobil škodu následkom svojej opilosti (§ 381 Obč. zákonníka), má poisťovňa v rozsahu zníženom primerane k výške škody, okolnostiam, za ktorých došlo ku škode, a k osobným, zárobkovým a majetkovým pomerom poisteného, najviac však v sume 10 000,- Kčs.

§ 13

(1) Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatila alebo zaňho vypláca dôchodok.

(2) Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovňa zaplatila za poisteného.

(3) Poistený je povinný neodkladne poisťovni oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce práva uvedené v predchádzajúcich odsekoch s odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

§ 14

(1) Zodpovednosť za škody iného, než kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzaviera, možno poistiť (§ 383 Obč. zákonníka), len ak ide o zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva veci, ktorá je v spoluvlastníctve týchto osôb.

(2) Ak je však v rámci poistenia súboru zariadenia domácnosti dojednané i poistenie zodpovednosti za škody, vzťahuje sa poistenie (§ 383 Obč. zákonníka) na zodpovednosť všetkých občanov, ktorí tvoria domácnosť.

§ 15

V poistnej zmluve medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan, možno sa odchýliť od ustanovení § 349-361 a § 377 až 383 Obč. zákonníka, ak to vyžaduje povaha a účel poistenia.

§ 16

Od ustanovení § 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 ods. 1 tejto vyhlášky nemožno sa v zmluvách odchýliť; to neplatí, ak ide o poistnú zmluvu medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan.

§ 17

(1) Ustanoveniami tejto vyhlášky, spravujú sa i poistenia vzniknuté pred 1. aprílom 1964, vznik týchto poistení, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1964 sa však spravujú doterajšími predpismi.

(2) Poistenia, ktoré vznikli pred 1. aprílom 1964 a za ktoré nebolo zaplatené poistné zročné pred 1. aprílom 1964, zanikajú uplynutím lehôt pre zánik poistenia, ktoré pri nezaplatení poistného začali plynúť podľa doterajších predpisov, najneskoršie však 30. júnom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za prvé poistné obdobie, alebo 30. septembrom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie; poisťovňa však je od 1. apríla 1964 do zániku poistenia povinná plniť, ak dôjde v tejto dobe k poistnej udalosti.


§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tri mesiace pri prvom a jednorazovom poistnom a šesť mesiacov pri poistnom za ďalšie poistné obdobia.