Vyhláška č. 71/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o kúpeľnom poplatku

(v znení č. 154/1970 Zb.)

Čiastka 30/1964
Platnosť od 20.04.1964 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1988
Zrušený 218/1988 Zb.

71

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 8. apríla 1964

o kúpeľnom poplatku

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.


§ 1

(1) Za užívanie zariadení a služieb určených predovšetkým pre návštevníkov kúpeľov vyberá sa v kúpeľných miestach uvedených v prílohe kúpeľný poplatok (ďalej len „poplatok“).

(2) Výnos poplatku smie miestny (mestský) národný výbor (ďalej len „národný výbor“) použiť iba na udržiavanie a zveľaďovanie kúpeľného miesta (parky, cesty, kúpeľná hudba a pod.) a služieb určených pre návštevníkov kúpeľov, ako aj na propagáciu kúpeľov.

§ 2

(1) Poplatok sa vyberá od osôb, ktoré sa prechodne zdržujú v kúpeľnom mieste v čase od 1. mája do 30. septembra.

(2) Ak sú v prevádzke všetky kúpeľné zariadenia a ak sa vykonávajú služby určené predovšetkým pre návštevníkov kúpeľov i v čase od 1. októbra do 30. apríla, môže národný výbor určiť, že sa poplatok vyberá i v tomto čase - najviac však polovicou sadzby.

§ 3

(1) Poplatok je za každý deň pobytu v kúpeľných miestach zaradených:

do skupiny I 4,- Kčs
do skupiny II2,- Kčs
do skupiny III1,- Kčs.

Deň príchodu a deň odchodu sa nezapočítavajú do doby pobytu.

(2) Návštevníci kúpeľov, ktorým sa poskytuje kúpeľná starostlivosť alebo výberová rekreácia platia poplatok vo výške polovice sadzieb uvedených v odseku 1.

(3) Národný výbor môže sadzby poplatku pre určité časti kúpeľného miesta znížiť, prípadne upustiť od vybratia poplatku; rovnako môže v jednotlivých prípadoch (napr. zo sociálnych dôvodov) poplatok znížiť, prípadne odpustiť.

§ 4

Od poplatku sú oslobodení

a) pacienti ubytovaní v lôžkových zariadeniach, ako aj pacienti, ktorým sa poskytuje kúpeľná starostlivosť pre vybraté druhy chorôb,*)

b) stáli sprievodcovia slepcov a chorých neschopných chôdze bez cudzej pomoci,

c) osoby, ktoré sa prechodne zdržujú v kúpeľnom mieste pri výkone svojho povolania (funkcie) alebo z dôvodov štúdia na miestnych školách,

d) príbuzní v priamom pokolení a súrodenci ubytovateľa alebo jeho manžela a manželia týchto osôb, ak sa nezdržujú v mieste, aby sa liečili; príbuzenskému pomeru sa rovná pomer založený osvojením,

e) deti do 15 rokov a účastníci detskej rekreácie,

f) účastníci školských výprav a v čase mimo hlavnej sezóny tiež účastníci školenia alebo inštruktáží,

g) účastníci výmennej zahraničnej rekreácie medzi odborovými ústredňami.

§ 5

(1) Poplatok sa platí vopred za predpokladaný čas pobytu; ak čas pobytu presahuje štyri týždne, platí sa poplatok vopred najdlhšie vždy za štyri týždne.

(2) Poplatok, ktorý nebol zaplatený včas alebo v správnej výške, vyrubí národný výbor platobným výmerom; pritom môže vyrubiť poplatok zvýšený až o 50 % nezaplatenej sumy.

§ 6

(1) Poplatok vyberá pre národný výbor ubytovateľ (kúpeľná liečebňa, zotavovňa, hotel, penzión a pod.); jeho povinnosťou je najmä vybrať včas od návštevníka určený poplatok (§ 5 ods.1).

(2) Ďalšie povinnosti ubytovateľa, najmä o hlásení návštevníkov a o odvode vybratých súm ustanovujú národné výbory s prihliadnutím na miestne pomery.

(3) Ubytovateľ ručí za poplatok, ak nesplní povinnosti uložené mu v predchádzajúcich ustanoveniach.

§ 7

O premlčaní vo veciach kúpeľného poplatku platí ustanovenie § 13 vyhlášky č. 161/1960 Zb. O konaní platí vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Lér v. r.


Zoznam kúpeľných miest, v ktorých sa vyberá kúpeľný poplatok

I. skupina

Františkovy Lázně

Karlove Vary

Luhačovice

Mariánske Lázně

Nový Smokovec

Piešťany

Poděbrady

Sliač

Starý Smokovec

Štrbské Pleso

Tatranská Lomnica

Teplice

Trenčianske Teplice

II. skupina

Bardejov

Bojnice

Dolní Lipová

Dudince

Jáchymov

Jánske Lázně

Jeseník

Rajecké Teplice

Teplice nad Bečvou

III. skupina

Bechyně

Bohdeneč

Darkov

Dubí

Konstantinovy Lázně

Kundratice pod Ještědem

Lázně Bělohrad

Libverda

Lúčky

Mšené u Budyně

Štós

Třeboň

Turčianske Teplice

Vyšné Ružbachy

Poznámky pod čiarou

*) T. j. choroby označené v indikačnom zozname krížikom.