162

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky

z 8. júla 1964

o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblasti so sťaženými klimatickými podmienkami

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ustanovuje podľa § 8 zákona č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Vzrastajúci vývoz československých výrobkov do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami vyžaduje, aby spôsob skúšania, kontroly a označovania výrobkov zodpovedal plne požiadavkám na ne kladeným.

§ 2

Skúšanie, schvaľovanie a označovanie výrobkov

(1) Výrobky a materiály vyrábané sériovo alebo v opakovanej kusovej výrobe (ďalej len „výrobky“) je dovolené vyrábať a dodávať do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami, len ak sú vyskúšané a schválené príslušnou klimatotechnologickou skúšobňou (ďalej len „skúšobňa“) a označené kontrolnou značkou klimatickej odolnosti. Pri unikátnych a rozmerných výrobkoch sa na tieto účely vydáva osvedčenie o klimatickej odolnosti. Za splnenie týchto povinností zodpovedajú výrobca a podnik zahraničného obchodu.

(2) Skúšobňa overí klimatickú odolnosť výrobku podľa technickej normy, prípadne, ak na výrobok nie je vydaná technická norma, podľa technických špecifikácií dohodnutých medzi výrobcom a odberateľom. Tieto špecifikácie musí schváliť príslušná skúšobňa.

§ 3

Skúšobne

(1) Schvaľovanie výrobkov z hľadiska klimatickej odolnosti vykonávajú skúšobne poverené Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky. Ich zoznam a prípadné zmeny sa uverejňujú vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

(2) Skúšobne sú oprávnené poveriť vykonávaním skúšok výrobné podniky alebo iné organizácie riadne na to vybavené po dohode s nimi. Schvaľovanie výrobkov a udeľovanie kontrolnej značky klimatickej odolnosti je vyhradené určeným skúšobniam príslušného odboru.

(3) Pri skúšobniach sú zriadené komisie znalcov, ktoré sú ich poradným zborom. Vo svojej práci sa spravujú štatútom, ktorý schvaľuje orgán skúšobni nadriadený.

(4) Skúšobne sú oprávnené si vyžiadať podľa potreby účasť a vyjadrenie znalcov z iných odborov.

§ 4

Žiadosti o schválenie výrobkov

(1) O overenie klimatickej odolnosti výrobku požiada príslušnú skúšobňu výrobca. V žiadosti uvedie

a) presné označenie a opis výrobku (typ, menovité hodnoty, technické údaje a pod.) s označením oblasti a kategórie umiestenia, pre ktoré je výrobok určený,

b) československé štátne a iné technické normy, prípadne aj technické špecifikácie schválené odberateľom a skúšobňou, podľa ktorých sa má výrobok vyrábať a skúšať a hodnotiť jeho klimatická odolnosť,

c) označenie výrobného podniku a závodu,

d) orgán nadriadený výrobnému podniku,

e) orgány schvaľujúce zavedenie výrobku do výroby,

f) meno vedúceho technickej kontroly vo výrobnom podniku alebo závode.

(2) K žiadosti o schválenie výrobku výrobca pripojí technické podklady v rozsahu dohodnutom s príslušnou skúšobňou a potvrdenie vedúceho technickej kontroly, že výrobok zodpovedá výrobným podkladom, predpisom a technickým normám pre klimaticky odolné vyhotovenie. Ak je v závode skúšobňa, priloží zápisnicu alebo záznam o preskúšaní výrobku touto skúšobňou.

(3) Výrobca je povinný súčasne so žiadosťou predložiť skúšobni vzorky výrobkov v počte určenom príslušnou technickou normou alebo dohodnutou technickou špecifikáciou (§ 2 ods. 2). Inak ich počet prípadne miesto preskúšania určí skúšobňa po dohode s výrobcom s ohľadom na veľkosť výrobku, rozsah vyrábaných sérií, počet výrobkov použitých na danom zariadení a ich dôležitosť. Na klimatické skúšky výrobca predloží najzložitejších predstaviteľov typového radu. Podľa výsledku klimatických skúšok skúšobňa rozhodne, či je možné ostatné výrobky radu schváliť bez ďalšieho preskúšania. Vzorky výrobkov sa musia označiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. Skúšobňa neposkytuje náhradu za predložené vzorky výrobkov.

(4) Výrobca je povinný na požiadanie predložiť skúšobni zápisnicu o vykonaní skúšok v odboroch, ktoré nespadajú do činnosti skúšobne, pokiaľ sú tieto skúšky potrebné pre posúdenie celkovej kvality výrobkov.

(5) Skúšobňa je povinná rozhodnúť o výrobku v lehote dojednanej s výrobcom.

§ 5

Vykonávanie skúšok klimatickej odolnosti a schvaľovanie výrobkov

(1) Podkladom pre schválenie výrobkov určených do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami je výsledok skúšky klimatickej odolnosti, prípadne posudok komisie znalcov.

(2) Skúšobňa preskúša výrobok, prípadne ho dá preskúšať v inej organizácii a o výsledku skúšok upovedomí výrobcu.

(3) Pre schválený výrobok skúšobňa pridelí kontrolnú značku klimatickej odolnosti alebo v obzvlášť odôvodnených prípadoch vydá výrobcovi namiesto tejto značky osvedčenie o klimatickej odolnosti. O priebehu a výsledku skúšok sa vyhotoví zápisnica. Vo zvláštnych prípadoch komisia znalcov odporučí schválenie výrobku a pridelenie kontrolnej značky klimatickej odolnosti, prípadne vydanie osvedčenia o klimatickej odolnosti aj bez skúšok, napr. ak ide o výrobky rozmerné alebo unikátne.

(4) Ak výrobok pri skúške nevyhovie, skúšobňa o tom vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie nedostatky, ktoré zabraňujú schválenie výrobku a upovedomí o tom výrobcu. Ak výrobca predkladá na skúšku výrobok, ktorý pri predchádzajúcej skúške nevyhovel, musí oznámiť aké úpravy vykonal.

(5) Ak nemožno zo závažných dôvodov zabezpečiť, aby výrobok zodpovedal technickým normám, môže sa schváliť len vtedy, ak sa preň povolila výnimka zo záväznosti technických noriem.

(6) Skúšobne vykonávajú spravidla tri druhy skúšok klimatickej odolnosti:

a) typové skúšky klimatickej odolnosti, ktoré sú doplnkom typových skúšok výrobkov. Vykonávajú sa na vzorkách určených pre príslušné klimatické prostredie;

b) kontrolné skúšky náhodne odobratých vzoriek. Účelom týchto skúšok je overiť, či výrobky zodpovedajú schválenej vzorke;

c) informačné skúšky klimatickej odolnosti sa vykonávajú výhradne pre potreby výrobcu na overenie modelu, niektorej časti alebo dielu predloženého výrobku, aby sa získali potrebné hodnoty, prípadne podklady pre ďalšie úpravy alebo vypracovanie technických podmienok, a nie sú povinné.

(7) Skúšobne pravidelne uverejňujú zoznamy výrobkov, ktorým sa pridelili kontrolné značky klimatickej odolnosti alebo sa vydalo osvedčenie o klimatickej odolnosti.

§ 6

Povinnosti výrobcu

(1) Výrobca je povinný

a) dodať skúšobni na požiadanie výrobok ako dokladovú vzorku; toto ustanovenie sa netýka unikátnych a rozmerných výrobkov,

b) zaslať skúšobni technické podklady potrebné na posúdenie klimatickej odolnosti výrobku [§ 4 ods. 1 písm. b)],

c) oznámiť vopred skúšobni

1. chystanú konštrukčnú, technologickú alebo materiálovú zmenu vo vyhotovení výrobku,

2. trvalé a dočasné zastavenie alebo opätovné zavedenie výroby výrobku,

3. prevedenie výroby výrobku do iného závodu toho istého podniku alebo do iného podniku.

(2) Na výrobu výrobku v zmenenom vyhotovení, pokiaľ zmena môže ovplyvniť vlastnosti klimatickej odolnosti, ktoré mal už schválený výrobok, treba nový súhlas skúšobne. V tomto prípade je výrobca povinný zaslať skúšobni na preskúmanie vzorky výrobku v zmenenom vyhotovení.

(3) Ak sa výroba prevedie do iného závodu toho istého podniku, zašle tento závod skúšobni výrobok na preskúšanie.

(4) Ak sa výroba prevedie do iného podniku, nový výrobca pred začatím výroby je povinný znovu požiadať o schválenie výrobku a predložiť doklady o tom, že sú dané podmienky pre zachovanie kvality výrobkov.

(5) Ak výrobca používa v zložitejších zariadeniach dovážané časti, zodpovedá za požadovanú klimatickú odolnosť aj týchto častí.

Kontrola

§ 7

(1) Skúšobne sú oprávnené vykonávať náhodné kontroly, či výrobky zodpovedajú schválenej vzorke. Zistené závady je výrobca povinný odstrániť bez prieťahu alebo v lehote skúšobňou určenej.

(2) Pracovníci skúšobní sú oprávnení vstupovať za účelom kontroly do prevádzkární, skladových a iných priestorov výrobcov a podnikov zahraničného obchodu a odoberať vzorky výrobkov na kontrolu v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vykonanie kontrolných skúšok, prípadne vykonať odborné posúdenie na mieste.

(3) Výrobné organizácie a podniky zahraničného obchodu sú povinné umožniť pracovníkom skúšobní vykonávanie náhodných kontrol, najmä predložiť im požadovanú dokumentáciu a dať potrebné vysvetlenia.

(4) Skúšobňa je povinná predložiť na požiadanie nadriadenému orgánu výrobnej organizácie a podniku zahraničného obchodu zápisnice a záznamy o priebehu kontrolnej skúšky.

(5) Odoberaním vzorkov na kontrolnú skúšku vo výrobe môže skúšobňa poveriť pracovníka technickej kontroly výrobcu.

(6) Výrobné organizácie a podnik zahraničného obchodu sú povinné bezplatne predložiť skúšobni výrobky určené povereným pracovníkom na kontrolu. O výrobkoch odobratých na skúšky vedie skúšobňa evidenciu.

(7) Výrobca je povinný nahradiť podniku zahraničného obchodu výrobky odobraté na skúšky klimatickej odolnosti. Skúšobňa nezodpovedá za znehodnotenie výrobkov skúškami a vracia ich v stave, v akom sú po skúškach, pokiaľ ich sama nepotrebuje ako doklad.

(8) Výsledok kontrolnej skúšky alebo odborného posúdenia skúšobňa oznámi výrobnej organizácii podniku zahraničného obchodu. Ak skúšobňa pri preskúšaní zistí hrubé závady, upovedomí tiež nadriadený orgán výrobcu.

§ 8

Skúšobne sú povinné dozerať, či výrobné organizácie a podniky zahraničného obchodu dodržiavajú ustanovenia vyhlášky, najmä o povinnosti skúšania, schvaľovania a označovania výrobkov. Zistené závady prerokúvajú s organizáciou, ktorá porušila tieto povinnosti a s orgánom jej nadriadeným.

§ 9

Náhrada za skúšky klimatickej odolnosti

Za vyskúšanie výrobkov patrí skúšobni náhrada podľa sadzieb určených Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií a zúčastnenými rezortmi. Pokiaľ tieto sadzby nebudú určené, platia o náhradách predpisy vydané pre jednotlivé skúšobne.

§ 10

Kontrolná značka klimatickej odolnosti

Pre schválené výrobky sa prideľuje kontrolná značka klimatickej odolnosti podľa československej štátnej normy.*)

§ 11

Odňatie kontrolnej značky

Skúšobňa odníme kontrolnú značku klimatickej odolnosti alebo osvedčenie o klimatickej odolnosti, ak výrobky nezodpovedajú schválenej vzorke.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi môže povoliť výnimku z ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Výrobky určené do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami, ktoré sa už vyrábajú a nemajú dosiaľ pridelenú značku klimatickej odolnosti, prípadne pre ktoré sa dosiaľ nevystavilo osvedčenie o klimatickej odolnosti, musí výrobca skúšobni ohlásiť do 31. januára 1965. Skúšobňa po dohode s výrobcom určí lehotu, do ktorej je výrobca povinný výrobok predložiť na preskúšanie, prípadne na odborné posúdenie.

§ 13

Zrušuje sa kontrolná značka pre výrobky do sťažených klimatických podmienok uvedená v bode 2 prílohy č. 2 vyhlášky Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 83/1963 Zb. o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Prvý námestník ministra-predsedu:

inž. Šmok v. r.

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 038802 - Kontrolná značka klimatickej odolnosti.