Vyhláška č. 200/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

Čiastka 86/1964
Platnosť od 13.12.1964
Účinnosť od 28.12.1964
Redakčná poznámka

Výmenou nót o schválení obidvoma stranami vstúpila Dohoda na základe svojho článku 13 v platnosť 15. septembra 1964.

200

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. novembra 1964

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou


Dňa 14. mája 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou.

Výmenou nót o schválení obidvoma stranami vstúpila Dohoda na základe svojho článku 13 v platnosť 15. septembra 1964.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Alžírskej demokratickej ľudovej republiky,

prajúc si rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi obidvoma krajinami na poli kultúry, školstva, vedy a umenia a tým ďalej rozširovať a upevňovať priateľské vzťahy medzi ľudom obidvoch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
Václava Davida,
ministra zahraničných vecí,

vláda Alžírskej demokratickej ľudovej republiky
Abdelaziza Bouteflika,
ministra zahraničných vecí,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať na základe rešpektovania rovnosti a štátnej zvrchovanosti a na základe nevmešovania sa do vnútorných vecí kultúrne styky a spoluprácu medzi obidvoma krajinami a prispievať tak k vzájomnému poznávaniu kultúrneho bohatstva národov obidvoch krajín a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností, informácií a písomných materiálov medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a literárnymi inštitúciami a organizáciami obidvoch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie vedcov, technikov, profesorov a študentov a za účelom štúdia, špecializácie, doškoľovania a vedeckého výskumu budú poskytovať príslušníkom druhej krajiny štipendiá. Pri poskytovaní štipendií a výbere odborov pre štúdium budú príslušné orgány zmluvných strán postupovať vo vzájomnej dohode. Zmluvné strany budú taktiež podporovať vzájomné vysielanie umelcov, umeleckých skupín a pracovníkov v oblasti umenia a kultúry.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných a filmových diel, usporadúvanie filmových, hudobných a divadelných festivalov a vydávanie prekladov vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny, ako uvádzanie rozhlasových programov a usporadúvanie prednášok a výstav o druhej krajine.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výučbu jazykov, dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach a zahrnú príslušné údaje do oficiálnych učebníc. Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby učebnice neobsahovali nesprávne informácie o druhej krajine.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať výmenu umeleckých, vedeckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovcami obidvoch krajín, najmä usporadúvanie stretnutí a súťaží a budú si vymieňať návštevy športovcov, trénerov a telovýchovných pracovníkov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti rozhlasu, televízie, filmu a tlače. Príslušné inštitúcie a organizácie obidvoch štátov môžu za tým účelom uzavierať medzi sebou osobitné dohody.

Článok 9

Obidve zmluvné strany v rámci svojich platných vnútroštátnych predpisov uľahčia vzájomné uznávanie hodností, diplomov a vysvedčení vydávaných v druhej krajine a ak to bude potrebné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 10

Pri výmene kultúrnych materiálov si obidve strany zaručujú vzájomnú ochranu autorských práv.

Článok 11

Zmluvné strany budú za účelom vykonávania tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobie plán spolupráce na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 12

Pokiaľ by medzi zmluvnými stranami vznikol akýkoľvek rozpor o výklad niektorého ustanovenia tejto Dohody, vyriešia ho zmluvné strany rokovaním diplomatickou cestou.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia toto schválenie.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu troch rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie tri roky, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane aspoň šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho trojročného obdobia, že platnosť Dohody vypovedá.

Dané v Prahe 14. mája 1964 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Václav David v. r.

Za vládu

Alžírskej demokratickej ľudovej republiky:

Abdelaziz Bouteflika v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.