6

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Štátnej banky československej

z 10. januára 1964

o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov

Ministerstvo financií a Štátna banka československá ustanovujú podľa § 11 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje financovanie, rozpis a kontrolu reprodukcie základných prostriedkov štátnych organizácií vykonávané dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii.

(2) Financovanie, rozpis a kontrola reprodukcie základných prostriedkov iných socialistických organizácií sa upraví dohodou Štátnej banky československej (ďalej len „banka“) s príslušnými ústrednými orgánmi pri uplatnení zásad tejto vyhlášky.

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov

§ 2

Podklady pre zostavenie plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov

(1) Podkladom pre určenie potrieb v pláne financovania reprodukcie základných prostriedkov sú:

a) štátny plán investičnej výstavby a generálnych opráv, ako i plán prieskumných a projektových prác zostavené podľa metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie a

b) finančné limity na iné investície určené podľa smerníc Ministerstva financií pre zostavenie štátneho rozpočtu a finančných plánov.

(2) Pre financovanie reprodukcie základných prostriedkov pre ministerstvá, ostatné ústredné orgány a krajské národné výbory (ďalej len „ústrední investori“) sú podkladom schválené plány financovania reprodukcie základných prostriedkov.

(3) Plán financovania reprodukcie základných prostriedkov ústredného investora je spoločný pre hospodárske, rozpočtové i osobitné rozpočtové organizácie. Náklady na reprodukciu základných prostriedkov pre iné než hospodárske, rozpočtové alebo osobitné rozpočtové organizácie (napr. príspevkové organizácie, osvetové zariadenia a peňažné ústavy) zaradia ústrední investori do plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov k výdavkom rozpočtových organizácií.

§ 3

Spôsob financovania reprodukcie základných prostriedkov

(1) Plánom financovania reprodukcie základných prostriedkov je v závislosti od spôsobu financovania určovaný:

a) finančný limit menovitej výstavby, ktorého súčasťou sú finančné limity:

1. menovitých investícií,

2. prieskumných a projektových prác pre menovitú výstavbu,

3. iných investícií pre menovitú výstavbu,

b) finančný limit limitovanej výstavby, ktorého súčasťou sú finančné limity:

1. limitovaných investícií,

2. generálnych opráv,

3. prieskumných a projektových prác pre limitované investície a generálne opravy,

4. iných investícií pre limitovanú výstavbu.

(2) Finančný limit menovitých investícií zahrňuje objem investícií schvaľovaných menovite vládou. Finančný limit limitovaných investícií zahrňuje objem ostatnej výstavby schvaľovaný v štátnom pláne, ktorý je znížený:

a) u Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o plánovaný objem investícií pre jednotné roľnícke družstvá,

b) u krajských národných výborov

1. o výdavky na družstevnú bytovú výstavbu,

2. o hodnotu, ktorá sa má podľa plánu získať svojpomocou v akcii Z.

(3) Náklady na generálne opravy sa zahrňujú do plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov v objeme, ktorý je určený plánom generálnych opráv.

(4) Do finančného limitu prieskumných a projektových prác*) pre menovitú i limitovanú výstavbu sa zahrňujú náklady na schválenú projektovú dokumentáciu pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy. Patria sem náklady na:

a) úvodné a zadávacie projekty,

b) jednostupňovú dokumentáciu,

c) vykonávacie projekty,

d) projekty pre výstavbu tuzemských organizácií v zahraničí (včítane projektov pre generálne opravy),

e) projektovú dokumentáciu pre generálne opravy.

(5) Do finančného limitu iných investícií pre menovitú i limitovanú výstavbu patria:

a) náklady na odplatný prevod pozemkov, budov, stavieb, strojov, zariadení, náradia a inventára od iných organizácií než štátnych organizácií,**) pokiaľ už tieto odplatne prevádzané veci slúžili ako základné prostriedky,

b) náklady na odplatný prevod pozemkov a starších budov, stavieb, strojov, zariadení, náradia a inventára od súkromníkov,

c) náklady na investičnú výstavbu a generálne opravy v cudzine zo zahraničných hmotných zdrojov,

d) náklady na odplatný prevod múzejných predmetov,

e) náklady na výtvarné a umelecké diela, ak ich nakupujú Ministerstvo školstva a kultúry, Slovenská národná rada - Odbor školstva a kultúry, umelecko-priemyselné múzeá, Národná galéria, Slovenská národná galéria a ich pobočky, galérie a iné verejné zbierky diel výtvarných umení riadené národnými výbormi a ústrednými orgánmi, vo všetkých prípadoch však len na diela, ktoré nie sú súčasťou budov a stavieb,

f) náklady na odplatný prevod správy objektov zariadení staveniska, ktoré sa vybudovali, aby slúžili po dobu uskutočňovania stavby pre prevádzkové, sociálne a správne účely dodávateľských podnikov a strácajú skončením danej stavby povahu zariadenia staveniska,

g) prirážky, ktorými investori uhradzujú pri stavbách generálnym dodávateľom technologickej časti a priamym finálnym dodávateľom náklady spojené s kompletáciou ich dodávok pre prevádzkové celky a prevádzkové súbory do tuzemska.

(6) Plán financovania reprodukcie základných prostriedkov vymedzuje finančné prostriedky na všetky dodávky pre reprodukciu základných prostriedkov uskutočňované v kalendárnom roku. Zahrňuje i finančné prostriedky na prípadné dodávky, ktoré sa mali vykonať v predchádzajúcom roku.

§ 4

Zdroje financovania plánu reprodukcie základných prostriedkov

(1) Finančný limit menovitej výstavby sa finančne zabezpečuje u všetkých investorov celkom z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(2) Finančný limit limitovanej výstavby sa v štátnych hospodárskych organizáciách finančne zabezpečuje určenými sumami*):

a) odpisov základných prostriedkov,

b) zisku,

c) výnosov z odplatného prevodu a z likvidácie základných prostriedkov,

d) príspevkov od iných investorov,

e) prídelov z prostriedkov nadriadených orgánov,

f) prídelu zo štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru),

g) doplnkových zdrojov, najmä:

1. podnikových fondov pracujúcich,

2. prebytkov hospodárenia závodných jedální a kantín,

3. fondu na zvyšovanie kultúry cestovania,

4. prostriedkov zo zníženia vlastných nákladov v podnikoch miestneho hospodárstva podľa vládneho uznesenia č. 953/1959 a z prebytkov zdrojov nad potrebami v malých podnikoch komunálnych služieb,

5. zdrojov určených na úpravu nájomných obytných domov,**)

6. prídelu z doplnkových rozpočtov národných výborov, v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú predpisy pre tvorbu a použitie príslušných zdrojov,

h) iných zdrojov určených Ministerstvom financií.

(3) Nadriadené orgány štátnych hospodárskych organizácií používajú časť svojich centralizovaných zdrojov a prídelu zo štátneho rozpočtu:

a) na poskytovanie prídelov priamym investorom na financovanie limitovanej výstavby,

b) na úhradu záväzkov zo záruk za priamych investorov, a to

1. príslušnej pobočke banky v prípade, že investičný úver nebol splatený v lehote,

2. príslušnému dodávateľovi v prípade, že nie je schválená projektová dokumentácia v termíne uvedenom v menovitom zozname prieskumných a projektových prác.

(4) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie investícií sú prísne účelové.

(5) Finančný limit limitovanej výstavby sa v rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách:

a) riadených ústredne finančne zabezpečuje v ústrednom rozpočte,

b) riadených národnými výbormi finančne zabezpečuje v rozpočte národných výborov,

c) ďalej v organizáciách riadených ústredne i národnými výbormi finančne zabezpečuje z doplnkových zdrojov. K doplnkovým zdrojom patria najmä:

1. doplnkové rozpočty národných výborov,

2. zdroje určené na úpravy nájomných obytných domov,

3. prostriedky získané vedľajšou činnosťou učiteľov a žiakov vysokých a odborných škôl a chovancov liečebných ústavov a zariadení sociálnej starostlivosti,

4. pobádacie fondy pracujúcich,

5. výsledky hospodárenia závodných jedální a kantín

v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú predpisy pre tvorbu a použitie príslušných zdrojov.

(6) Finančný limit limitovanej výstavby príspevkových, osvetových a podobných zariadení sa zabezpečuje prostriedkami v ich vlastnom rozpočte. V pláne financovania reprodukcie základných prostriedkov ústredného investora sa tieto prostriedky uvedú samostatne vo výške finančného limitu limitovanej výstavby pre tieto organizácie.

(7) Nevyužité finančné limity menovitej i limitovanej výstavby koncom roku prepadajú.

§ 5

Úvery

V priebehu roku môže Štátna banka československá štátnym hospodárskym organizáciám poskytovať:

a) krátkodobé úvery na preklenutie časového rozdielu medzi tvorbou a plánom použitia vlastných zdrojov podnikov v rámci kalendárneho roku na limitovanú výstavbu. V žiadosti o úver investor uvedie výšku požadovaného úveru, ako aj časový plán tvorby zdrojov a splácanie úveru. Úver musí sa splácať zo zdrojov na limitovanú výstavbu najneskôr do konca bežného roku. Priamy investor je oprávnený skrátiť určený čas splácania. Ak nie sú dané všetky predpoklady pre povolenie úveru a jeho návratnosť, môže si banka vyžiadať od orgánov nadriadených priamemu investorovi záruku za splácanie úveru. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch môže financujúca pobočka povoliť priamemu investorovi odklad jednotlivých splátok pri dodržaní dohodnutej lehoty splatnosti úveru. Ak nie je poskytnutý úver splatený v určených lehotách a banka nepovolila odklad jednotlivých splátok alebo ak nie sú plnené dohodnuté opatrenia pre nápravu, postupuje financujúca pobočka takto:

1. ak ide o úver bez záruky, prevedie jeho zostatok, prípadne včas neuhradenú splátku na účet investičného úveru nesplateného v lehote. Investičný úver nesplatený v lehote spláca pobočka z investičného účtu bez príkazu organizácie;

2. ak ide o úver, za ktorý sa zaručil nadriadený orgán, neprevedie pobočka neuhradený zostatok úveru (splátku) na účet investičného úveru nesplateného v lehote, ale uplatní nárok zo záruky. Ak má priamy investor investičný úver nesplatený v lehote, môže sa mu poskytnúť ďalší úver len celkom výnimočne na základe rozboru jeho hospodárenia, a ak bude zabezpečená návratnosť ako úveru nesplateného v lehote, tak i novo poskytnutého úveru;

b) mimoriadnu úverovú výpomoc na nedostatok vlastných zdrojov pri neplnení ich plánovanej tvorby. Ak podnik nevytvára zdroje na financovanie limitovanej výstavby podľa plánu, použije prostriedky svojej finančnej rezervy. Ak i potom podniku jeho celkové zdroje nestačia, požiada financujúcu pobočku banky o poskytnutie mimoriadnej úverovej výpomoci, ak nemôže nadriadený orgán zabezpečiť doplnenie chýbajúcich prostriedkov z centralizovaných zdrojov. Mimoriadna úverová výpomoc môže sa poskytnúť, len ak priamy investor preukáže, že neplnenie tvorby zdrojov ohrozuje vykonávanie dôležitých investícií, príp. generálnych opráv. Žiadosť o výpomoc treba doložiť najmä rozborom príčin neplnenia tvorby zdrojov a návrhom opatrení na nápravu. O spôsobe úhrady mimoriadnej úverovej výpomoci sa rozhodne pri finančnom vyporiadaní;

c) úvery na racionalizačné opatrenia investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách.*)

§ 6

Investičné účty**)

(1) Reprodukciu základných prostriedkov priameho investora financuje tá pobočka banky, v obvode ktorej je sídlo tohto investora a ktorá vedie jeho obratový (bežný) účet (ďalej len „financujúca pobočka“). Odchýlky sú možné po dohode priameho investora s príslušnou krajskou pobočkou (krajskými pobočkami).

(2) Pre financovanie výdavkov z finančného limitu menovitej výstavby otvára financujúca pobočka priamemu investorovi samostatný účet financovania menovitej výstavby.

(3) Peňažné prostriedky štátnych hospodárskych organizácií určené na financovanie limitovanej výstavby sa sústreďujú na ich samostatných investičných účtoch. Na tých istých účtoch sa sústreďujú i príspevky iných orgánov včítane prídelov zo štátneho rozpočtu, ako i doplnkové zdroje.

(4) Na povolený úver otvára financujúca pobočka investorovi účet krátkodobého investičného úveru, príp. účet mimoriadnej úverovej výpomoci a peňažné prostriedky podľa jeho dispozícií prevádza postupne na investičný účet.***)

(5) Prostriedky na investičných účtoch sa úrokujú podľa osobitných predpisov†) a úroky sa pripisujú na obratový (bežný) účet organizácie.

(6) Úvery sa úrokujú podľa osobitných predpisov††) a úroky sa uhradzujú z obratového účtu organizácie.

(7) Hospodárske organizácie môžu čerpať prostriedky do výšky finančného limitu limitovanej výstavby, len pokiaľ majú na svojom investičnom účte potrebné prostriedky, príp. ak im povolila banka úver podľa § 5.

(8) Na financovanie z finančného limitu limitovanej výstavby rozpočtových a osobitných rozpočtových organizácií otvára financujúca pobočka investorovi samostatný účet financovania limitovanej výstavby. V rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách zapojených na ústredný rozpočet sa zostatky na týchto účtoch vyúčtovávajú koncom roku so štátnym rozpočtom, v rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách zapojených na rozpočty národných výborov sa vyúčtovávajú mesačne (do 10 dní budúceho mesiaca) s rozpočtom národného výboru.

(9) Doplnkové zdroje, ktoré rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie riadené ústredne vytvoria na financovanie drobnej podnikovej a miestnej výstavby, sú ich rozpočtovým príjmom.

(10) Národné výbory a rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie nimi riadené odvádzajú doplnkové zdroje určené na financovanie drobných podnikových a miestnych investícií do príjmov rozpočtu v prípade, že ide o zdroje, ktoré neboli zahrnuté do ich rozpočtu príjmov.

(11) Ak je finančný limit určený podľa § 3 ods. 1 vyčerpaný, nesmie investor vykonávať ďalšie úhrady, a to ani v prípade, že má voľné prostriedky na investičnom účte; výnimky ustanovuje § 10.

§ 7

Plány financovania reprodukcie základných prostriedkov ústredných investorov

(1) Plán financovania reprodukcie základných prostriedkov (pozri § 2 ods. 2, 3) predložia ústrední investori do 10 dní po schválení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a štátneho rozpočtu vládou Ministerstvu financií na potvrdenie v potrebnom počte vyhotovení. Z toho si dve ponechá Ministerstvo financií, jedno odovzdá Štátnej plánovacej komisii,*) dve odovzdá ústrediu banky a zostávajúce vyhotovenia vráti potvrdené predkladajúcemu ústrednému investorovi.

(2) Krajské národné výbory po schválení štátneho plánu a štátneho rozpočtu vládou (odsek 1) predložia Ministerstvu financií celkový plán financovania reprodukcie základných prostriedkov (na vzore FI) za kraj, vyplnený len v oddieli I časť A stĺpec 1 celkom, v oddieli II náklady na akciu Z a v oddieli III riadok výdavky na drobné podnikové a miestne investície a riadok štátny rozpočet. Po zostavení podrobných rozpočtov predložia krajské národné výbory Ministerstvu financií súčasne s podrobnými rozpočtami plán financovania reprodukcie základných prostriedkov (vzor FI) vyplnený vo všetkých položkách za kraj. Súčasne predložia prehľad o investíciách na bežný rok (vzor FI b).

(3) Podľa odseku 1 a 2 sa postupuje aj pri zmenách, ku ktorým dôjde v priebehu roku.**) Zmeny, pokiaľ nie sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, bude potvrdzovať Ministerstvo financií iba štvrťročne. Spolu s návrhom zmien treba predložiť ich zdôvodnenie.

Rozpis plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov pre podriadené organizácie

§ 8

Rozpis finančných limitov menovitej výstavby

(1) Ústrední investori rozpíšu svoj finančný limit menovitej výstavby členený podľa § 3 ods. 1 písm. a) na tlačive „Oznámenie limitov výdavkov na reprodukciu základných prostriedkov“ (ďalej len „Oznámenie“).

(2) Oznámenie finančného limitu menovitej výstavby vyhotovujú ústrední investori trojmo pre organizácie im podriadené.

(3) Ústredný investor si jedno vyhotovenie Oznámenia ponechá a ďalšie dve zašle priamemu investorovi; v podnikoch vo výrobno-hospodárskej jednotke a v organizáciách riadených správcom rozpočtových prostriedkov druhého stupňa prostredníctvom im nadriadenej organizácie.

(4) Priamy investor predloží obe vyhotovenia Oznámenia financujúcej pobočke banky, ktorá si originál ponechá a potvrdenú kópiu vráti investorovi. Oznámenie je pre banku záväzné od nasledujúceho dňa po jeho predložení.

§ 9

Rozpis finančných limitov limitovanej výstavby

(1) Ústrední investori rozpíšu svoj finančný limit limitovanej výstavby potvrdený Ministerstvom financií a členený podľa § 3 ods. 1 písm. b) na tlačive „Plán financovania reprodukcie základných prostriedkov“ (FI) alebo na tlačive Oznámenie ako súčasť rozpisu svojho finančného plánu a rozpočtu.

(2) Ústrední investori súčasne rozpíšu na krytie finančného limitu limitovanej výstavby prostriedky štátneho rozpočtu a tiež prídel zo svojich centralizovaných zdrojov.

(3) Rozpis finančného limitu limitovanej výstavby vyhotovujú ústrední investori štvormo; z toho jedno vyhotovenie si ponechajú, jedno zašlú organizácii, pre ktorú je rozpis vystavený, a dve odovzdajú ústrediu banky (krajské národné výbory krajskej pobočke banky).

(4) Ústrední investori rozpisujú finančné limity limitovanej výstavby jednak na seba (pokiaľ sú priamymi investormi), jednak na bezprostredne podriadených priamych investorov a ďalej na výrobno-hospodárske jednotky, ktoré zahrňujú podriadené podniky, príp. na správcov rozpočtových prostriedkov 2. stupňa. Krajské národné výbory postupujú obdobne, urobia rozpis tiež na okresné národné výbory.

(5) Výrobno-hospodárske jednotky, ktorým sú podriadené podniky, okresné národné výbory, príp. správcovia rozpočtových prostriedkov 2. stupňa, mestské, resp. miestne národné výbory (ktoré zahrňujú podriadené organizácie) postupujú pri rozpise finančných limitov limitovanej výstavby obdobne ako ústrední investori s tým, že výrobno-hospodárske jednotky a správcovia rozpočtových prostriedkov 2. stupňa predkladajú tlačivo FI alebo Oznámenie vo dvoch vyhotoveniach so zoznamami rozpísaných finančných limitov (pozri odsek 7) pobočke banky, ktorá je pre nich určená ako hlavná. Okresné národné výbory ich predkladajú okresným pobočkám banky.

(6) Štátna hospodárska organizácia, ktorá je priamym investorom, predloží financujúcej pobočke rozpísaný plán financovania reprodukcie základných prostriedkov doplnený plánovanými objemami jednotlivých druhov vlastných zdrojov do 10 dní po schválení podnikového plánu. Finančný limit na financovanie reprodukcie základných prostriedkov je pre banku záväzný začínajúc nasledujúcim dňom po jeho doručení pobočke.

(7) Spolu s rozpismi predložia:

a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány ústrediu banky,

b) krajské národné výbory krajskej pobočke banky zoznam rozpísaných finančných limitov v usporiadaní podľa prílohy 1.

(8) V zoznamoch podľa predchádzajúceho odseku sa rozpis vykoná spoločne pre hospodárske i rozpočtové organizácie a osobitné rozpočtové organizácie. Poradové číslo, pod ktorým je organizácia zapísaná v zozname, treba zachovávať i v dodatkoch, ktoré budú zostavené na základe zmien vykonaných v priebehu roku. Zhodným poradovým číslom sa označia tiež príslušné formuláre FI alebo Oznámenie. V predposlednej položke zoznamu sa uvedie nerozpísaná rezerva a v poslednej položke súčet rozpísaných limitov včítane rezervy (tzn. celkový finančný limit na limitovanú výstavbu schválený ústredným investorom). Jednu kópiu zoznamu si ústredný investor ponechá ako vlastnú evidenciu rozpisu.

(9) Rozpis finančných limitov plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov vykonaný ústrednými investormi (príp. ďalšími rozpisujúcimi orgánmi) je pre podniky a organizácie záväzný.

§ 10

Zmeny, presuny, zvýšenie a prekročenie rozpísaných plánov financovania reprodukcie základných prostriedkov

(1) Súhlasu Ministerstva financií sú vyhradené

a) presuny finančných prostriedkov medzi finančným limitom menovitej výstavby a finančným limitom limitovanej výstavby; presuny z ostatných zoskupení položiek rozpočtu v prospech finančného limitu limitovanej výstavby alebo naopak;

b) u ministerstiev a ústredných orgánov vzájomné presuny medzi prídelmi hospodárskym organizáciám na finančný limit limitovanej výstavby a rozpočtovými prostriedkami na finančný limit limitovanej výstavby rozpočtových organizácií alebo osobitných rozpočtových organizácií a naopak;

c) u národných výborov po schválení podrobných rozpočtov presuny z finančného limitu limitovanej výstavby hospodárskych organizácií v prospech rozpočtových a osobitných rozpočtových organizácií.

(2) Prostredníctvom Ministerstva financií vykonávajú ústrední investori presuny prostriedkov a finančných limitov medzi organizáciami riadenými rôznymi ústrednými investormi, ako napr. presuny úloh, poskytnutie limitu iným investorom pri združenej výstavbe, o ktorej sa rozhodlo až v priebehu roku, a to tak, že ústrední investori predložia Ministerstvu financií vzájomne odsúhlasené zmeny v pláne financovania reprodukcie základných prostriedkov. Ak prevádzané sumy nedosahujú 50 tis. Kčs, vykonávajú sa presuny priamo medzi investormi, a to rovnakým spôsobom ako v odseku 3.

(3) Pri združovaní prostriedkov v priebehu roku pre spoločnú výstavbu*) školských, kultúrnych, telovýchovných, rekreačných, turistických, zdravotných a sociálnych zariadení sa presuny vykonávajú priamo medzi investorom a hlavným investorom. Vykonané presuny oznámia oba investori svojmu nadriadenému orgánu.

(4) Pri prekročení finančných limitov na výstavbu, ktoré povolí Štátna plánovacia komisia po dohode s Ministerstvom financií, sa uhradzujú zvýšené výdavky takto:

a) pri povolenom prekročení finančných limitov menovitej výstavby na ťarchu vládnej rozpočtovej rezervy,**)

b) pri povolenom prekročení finančného limitu limitovanej výstavby:

1. v hospodárskych organizáciách použitím finančnej rezervy, nadplánových doplnkových zdrojov a nadplánovej dotácie nadriadeného orgánu,

2. v rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách použitím nadplánových doplnkových zdrojov alebo opatrením podľa odseku 1 písm. a).

(5) V prípadoch, keď je ústredný investor (prípadne priamy investor) splnomocnený prekročiť finančné limity na výstavbu, postupuje sa takto:

a) pri prekročení finančného limitu menovitej výstavby sa prekročenie uhradí na ťarchu vládnej rozpočtovej rezervy,**)

b) pri prekročení finančného limitu limitovanej výstavby:

1. v hospodárskych organizáciách sa použije finančná rezerva, nadplánové doplnkové zdroje alebo sa poskytne nadplánový prídel od nadriadeného orgánu,

2. v rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách sa použijú nadplánové doplnkové zdroje.

(6) Priamy investor môže si sám vo vlastnej právomoci zvýšiť finančný limit na prieskumné a projektové práce, príp. na iné investície pre limitovanú výstavbu presunom z finančného limitu na limitované investície, príp. generálne opravy. Priamy investor môže tiež vo vlastnej právomoci vykonávať vzájomné presuny medzi limitom na prieskumné a projektové práce a limitom na iné investície pre limitovanú výstavbu. Presuny vykonané vo vlastnej právomoci prejedná priamy investor s financujúcou pobočkou a oznámi ich nadriadenému orgánu.

(7) Presuny finančného limitu limitovanej výstavby, ktoré môže vykonávať priamy investor podľa odseku 6, je súčasne oprávnený vykonávať i nadriadený orgán.

(8) Ak má hospodárska organizácia voľné zdroje predstavujúce jej finančnú rezervu, príp. ak jej poskytne nadriadený orgán nadplánovú účelovú dotáciu zo svojich centralizovaných zdrojov, môže prekročiť finančný limit na limitovanú výstavbu v položke „iné investície“ o náklady za nadplánové nákupy starších strojov a zariadení, náradia a inventára, ako i o náklady na peňažné prevody zariadení staveniska.

(9) Rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie môžu prekročiť finančný limit v skutočnom plnení v položke „iné investície“ o náklady na nadplánové nákupy starších strojov, zariadenia, náradia a inventára, a to o sumy, ktoré samy získali predajom vlastných starších strojov, zariadenia, náradia a inventára a odviedli do štátneho rozpočtu (rovnako ako v § 6 ods. 9, 10).

(10) Priami investori môžu z dôvodov zaokrúhľovania súm v pláne prekročiť plán financovania reprodukcie základných prostriedkov v dôsledku fakturácie dodávok v platných cenách do celkovej sumy 500,- Kčs.

(11) Pri povolenom prekročení finančných limitov na výstavbu a presunoch podľa odseku 3 sa nemení schválený plán financovania reprodukcie základných prostriedkov ústredného investora.

§ 11

Výstavba kultúrnych, sociálnych a rekreačných zariadení

(1) Ak pridelí Ústredná rada odborov organizácii účelový limit na výstavbu kultúrnych, sociálnych a rekreačných zariadení, priamy investor vykonáva túto výstavbu mimo plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov rozpísaného ústredným investorom.

(2) Ústredná rada odborov (krajská odborová rada) súčasne s pridelením limitu oznámi výšku finančného príspevku, ktorý organizácii poskytne. Zdrojom finančného krytia limitu prideleného investorom Ústrednou radou odborov sú

a) v hospodárskych organizáciách

1. vlastné voľné zdroje predstavujúce finančnú rezervu podnikov,

2. voľné doplnkové zdroje,

3. dotácie poskytnuté Ústrednou radou odborov súčasne s pridelením účelového limitu,

b) v rozpočtových organizáciách po predchádzajúcom súhlase nadriadených orgánov vlastné rozpočtové úspory dosiahnuté pri zabezpečení plánovaných úloh zvýšenou hospodárnosťou.

Úlohy a oprávnenia Štátnej banky československej pri reprodukcii základných prostriedkov

§ 12

Príprava investičnej výstavby

(1) V období prípravy investičnej výstavby spolupracuje banka s priamymi investormi a s ich nadriadenými orgánmi.

(2) Banka je pritom oprávnená

a) vyžiadať si generálne perspektívy (hypotézy) rozvoja krajov, územné plány, výhľadové štúdie výstavby, návrhy investičných úloh, projektovú a rozpočtovú dokumentáciu a rozbor efektívnosti navrhovaných akcií,

b) podávať k návrhom dokumentov prípravy investičnej výstavby pripomienky a návrhy predovšetkým z hľadiska ich ekonomickej efektívnosti; investori sú povinní vyjadrovať sa k pripomienkam banky.

§ 13

Zostavovanie plánu

(1) V období prípravných prác na zostavení plánu spolupracujú pobočky s investormi na tejto príprave a využívajú pritom svoje poznatky o činnosti investorov.

(2) V priebehu plánovacích prác prejedná financujúca pobočka s investorom tvorbu a rozdelenie finančných zdrojov. Skúma väzbu finančného plánu na ostatné časti plánu, ako napr. plán odpisov a plán uvádzania základných prostriedkov do prevádzky a starostlivosť investora o základné prostriedky. Pritom posúdi, či investor zabezpečuje znižovanie rozostavanosti, uskutočňovanie stavieb v optimálnych lehotách, či objem výstavby je zabezpečovaný plánovanou tvorbou zdrojov i prídelmi a či stavby sú projektove a rozpočtove pripravené.

(3) Banka preveruje zabezpečenie plánu reprodukcie základných prostriedkov nielen u investorov, ale i v plánoch projektových ústavov a dodávateľských organizácií. Pritom najmä sleduje, či sa vytvárajú predpoklady zabezpečujúce obstaranie a dodanie dokumentácie v potrebnom predstihu a náležitej kvalite a či sa dodržuje zásada najvyššej hospodárnosti, sústreďovania kapacít a vykonávania výstavby v optimálnych lehotách. Najmä tiež sleduje, aby sa menovite schvaľované stavby prednostne projektove, kapacitne a materiálove zabezpečovali.

§ 14

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov

(1) Predpokladom financovania reprodukcie základných prostriedkov priameho investora sú plány investičnej výstavby a plány generálnych opráv schválené nadriadeným orgánom (pri menovitej výstavbe výpisy zo schváleného ročného menovitého zoznamu stavieb a zoznamu projektov), ako i plán financovania reprodukcie základných prostriedkov. Do termínu určeného Ministerstvom financií uvoľňuje financujúca pobočka na začiatku roku prostriedky na rozostavané stavby, nezahrnuté stroje a generálne opravy bez schváleného plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov a potvrdeného finančného limitu.

(2) Banka preveruje, či sa účelové prostriedky nepoužívajú na iné účely.

(3) Priamy investor predkladá financujúcej pobočke banky:

a) pri stavbách

1. schválený rozpočet k zadávaciemu (jednostupňovému) projektu stavby,*) príp. schválený rozpočet k úvodnému projektu stavby a postupne rozpočty k vykonávacím projektom,

2. schválený časový plán vykonávania výstavby na celú dobu jej trvania,

3. zmluvy o stavebných prácach a montážne zmluvy na celú dobu trvania stavby a všetky schválené zmeny týchto podkladov,

b) pri strojoch a zariadeniach, náradí a inventári nezahrnutých do rozpočtu stavieb (ďalej len „nezahrnuté stroje“):

1. rozpočty na stavebné a montážne práce súvisiace s montážou strojov,

2. hospodárske zmluvy na práce pod bodom 1,

c) pri prieskumných a projektových prácach:

1. hospodárske zmluvy o prieskumných a projektových prácach,

2. menovitý zoznam prieskumných a projektových prác (plán projektov) na stavby limitovanej výstavby.

(4) Ak je pre vykonávanie generálnych opráv predpísaná dokumentácia, nepredkladá sa ako podklad pre financovanie, banka je však oprávnená vyžiadať si ju kedykoľvek na nahliadnutie.

(5) Pri stavbách menšieho rozsahu a významu a pri nezahrnutých strojoch s menším rozsahom montážnych a stavebných prác netreba predkladať financujúcim pobočkám rozpočtovú a zmluvnú dokumentáciu ako podklad financovania; pobočky sú však oprávnené vyžiadať si ju podľa potreby na nahliadnutie, príp. požadovať jej predloženie ako podklad financovania. Stavby, ako i stavebné a montážne práce súvisiace s montážou strojov a zariadení ktoré možno považovať za stavby a práce menšieho rozsahu a významu, určí banka s prihliadnutím na dôležitosť stavby alebo odvetvia, úroveň hospodárenia investora a pod.

(6) Priamy investor predkladá financujúcej pobočke ďalej:

a) pri limitovanej výstavbe a generálnych opravách menovitý zoznam,**) resp. časť svojho plánu vyhotovenú v ukazovateľoch podľa pripojeného vzoru (príloha č. 2), obsahujúci

1. menovité stavby, ktoré určuje ústredný investor jednotlivo,

2. úhrnne ostatné stavby,

3. úhrnný objem plánovaný na nezahrnuté stroje,

4. úhrnný objem plánovaný na generálne opravy,

b) pri novo začínaných limitovaných stavbách dvojmo návrh potvrdenia (príloha č. 3), že stavba je zaradená do schváleného menovitého zoznamu.

(7) Menovitý zoznam musí byť podpísaný ústredným investorom a opatrený dátumom schválenia. Ak ústredný investor potvrdzuje menovitý zoznam vcelku na výrobno-hospodársku jednotku (na okresný národný výbor), predloží priamy investor financujúcej pobočke výpis z menovitého zoznamu, na ktorom výrobno-hospodárska jednotka (okresný národný výbor) potvrdí, že menovitý zoznam bol schválený ústredným investorom. Stavby uvedené úhrnne podľa odseku 6 písm. a) bod 2 doplní priamy investor pri predložení menovitého zoznamu schvaľovaného ústredným investorom, pri novo začínaných stavbách prípadne i postupne, najneskôr však do konca tretieho štvrťroku.

(8) Financujúca pobočka vydá potvrdenie podľa odseku 6 písm. b) len na začínané stavby zaradené do menovitého zoznamu v rámci rozpisu plánu, príp. jeho zmien. Na stavby, ktorých zaradenie do zoznamu vyžaduje schválenie ústredného investora, vydá potvrdenie na základe zoznamu potvrdeného ústredným investorom, príp. orgánom nadriadeným priamemu investorovi.

(9) Potvrdenie podľa odseku 6 písm. b) sa vydá za predpokladu, že

a) zaradenie novej stavby nespôsobí u investora spomalenie rozostavaných stavieb, že uskutočnenie novej stavby je plánované najdlhšie v normovaných lehotách, príp. podľa harmonogramu bytovej výstavby, že stavba je projektove a rozpočtove pripravená a že objem investícií plánovaný na bežný rok je finančne zabezpečený,

b) podľa zistenia u generálneho dodávateľa stavebných prác je zabezpečené uskutočnenie stavby v súhlase s normou lehôt výstavby a že jej zaradením do výrobného plánu tejto organizácie nebude ohrozené riadne uskutočňovanie a dokončovanie rozostavaných stavieb.

Určený postup treba zachovať i pri zmenách menovitého zoznamu v priebehu roku.

§ 15

Plnenie plánu reprodukcie základných prostriedkov

(1) Uskutočňovanie stavieb preveruje spravidla pobočka banky, v obvode ktorej je miesto stavby (ďalej len „preverujúca pobočka“).

(2) Dodávky nezahrnutých strojov preverujú podľa potreby financujúce a preverujúce pobočky vo vzájomnej spolupráci.

(3) Zistené závady prejednáva financujúca, príp. preverujúca pobočka s príslušnými orgánmi a organizáciami.

(4) Odchýlky od ustanovení odsekov 1 a 2 sú možné po dohode priameho investora s príslušnou krajskou pobočkou (krajskými pobočkami).

(5) Financujúca pobočka (príp. v spolupráci s preverujúcou pobočkou) dbá, aby priebeh reprodukcie základných prostriedkov zodpovedal schválenému plánu, najmä aby:

a) sa vykonávali práce len na stavbách, ktoré sú zaradené do plánu,

b) sa dodržal objem a štruktúra reprodukcie základných prostriedkov podľa schváleného plánu,

c) sa začínali len práce na stavbách projektove pripravených, pre ktoré sú zabezpečené finančné prostriedky a kapacita dodávateľských podnikov,

d) sa dodržiavali termíny začatia a dokončenia stavieb.

(6) Banka dbá na dodržiavanie platných cenových predpisov a náhodne preveruje ceny prác a dodávok v období prípravy a v priebehu reprodukcie základných prostriedkov.

(7) Banka je oprávnená vykonávať kontrolné dohliadky na stavbách a previerky u investorov, dodávateľov a ich nadriadených orgánov; ak to uzná za nevyhnutné, vykonáva tiež kontrolu meraním vykonaných prác.

(8) Banka kontroluje, či postup zodpovedá schválenému časovému plánu výstavby. Banka rovnako kontroluje, predovšetkým pri významných stavbách, či čerpaním podľa jednotlivých objektov (prevádzkových súborov) nie je ohrozené vybudovanie všetkých objektov stavby a vybavenie strojovým zariadením v rámci jej ceny.

(9) Banka vypláca prostriedky na stavby a na prieskumné a projektové práce do výšky zmluvného zabezpečenia, najviac však:

a) pri stavbách financovaných podľa rozpočtu k zadávaciemu projektu do výšky rozpočtových nákladov stavby v príslušnej kategórii dodávok,

b) pri stavbách financovaných podľa rozpočtu k úvodnému projektu a rozpočtov k vykonávacím projektom do súčtu rozpočtových cien budovaných objektov, príp. prevádzkových súborov (podľa predložených rozpočtov k vykonávacím projektom) pri dodržaní schválených rozpočtových nákladov celej stavby v príslušnej kategórii dodávok,

c) pri prieskumných a projektových prácach do výšky cenníkovej ceny.

(10) Prostriedky na stavby, pri ktorých nie je predloženie dokumentácie podmienkou financovania, na prieskumné a projektové práce k týmto stavbám, na nezahrnuté stroje, generálne opravy a iné investície pre ostatnú výstavbu sa vyplácajú v medziach príslušných finančných limitov investora a u hospodárskych organizácií tiež za predpokladu dostatočných prostriedkov na jeho investičnom účte.

(11) Bez schváleného rozpočtu možno uskutočňovať a financovať stavbu len vtedy, ak to povolí vláda, príp. orgán ňou splnomocnený. Za stavbu bez schváleného rozpočtu sa považuje i stavba schvaľovaná menovite vládou, pri ktorej dôjde k zvýšeniu schválenej rozpočtovej ceny, do doby, než novú rozpočtovú cenu schváli vláda, príp. orgán ňou splnomocnený; generálny riaditeľ ústredia banky môže do toho času v osobitne odôvodnených prípadoch, keď nejde o podstatné zmeny rozsahu a koncepcie výstavby, povoliť ďalšie financovanie i pri tejto stavbe.

(12) Financujúca pobočka má právo vyžiadať si pri obstarávaní iných investícií predloženie príslušných podkladov, napr. kúpnej zmluvy alebo vyvlastňovacieho výmeru, príp. vyžiadať si ku kúpnej zmluve i predloženie preukazu o primeranosti ceny.

§ 16

Dokončenie výstavby

(1) Po prijatí zápisnice o prevzatí dodávky pobočky sa náhodne presvedčujú o včasnom odstraňovaní drobných vád a drobných nedorobkov, o prevádzaní dokončených investícií do základných prostriedkov, o uvádzaní kapacít a základných prostriedkov do trvalej prevádzky (užívania), ako i o tom, ako investori uplatňujú príslušné majetkové sankcie.

(2) Po dokončení výstavby investori predložia banke na požiadanie technicko-ekonomické vyhodnotenie dokončených stavieb.

(3) Pri dovážaných strojoch pobočky zisťujú,*) či sú stroje včas uvádzané do prevádzky a využívané; obdobné zistenia robia náhodne i pri dôležitých nezahrnutých strojoch tuzemskej výroby.

Všeobecné ustanovenia

§ 17

Výstavba dodávateľským spôsobom

(1) Pri reprodukcii základných prostriedkov vykonávanej dodávateľským spôsobom presvedčujú sa pobočky, či priami investori zisťujú rozsah a kvalitu vykonaných stavebných a montážnych prác podľa schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácie priamo na stavenisku podľa osobitných predpisov.**)

(2) Dodávateľské stavebné podniky nesmú v limitovanej výstavbe začať stavbu, na ktorú investor nepredložil potvrdenie banky o tom, že táto stavba je zaradená do schváleného menovitého zoznamu limitovanej výstavby, a pri ktorej nie je vo výrobnom programe dodržaná normovaná lehota výstavby. Stavby, na ktoré nebolo toto potvrdenie vydané, banka nefinancuje. Pritom sa dodávky pre takúto stavbu u dodávateľa vylúčia z úverovania.

§ 18

Výstavba vo vlastnej réžii

(1) Za reprodukciu základných prostriedkov vykonávanú vo vlastnej réžii sa považujú dodávky, ktoré investor vykonáva svojimi vlastnými zamestnancami a nezadáva ich dodávateľskej organizácii.

(2) Ak investor poskytuje dodávateľskej organizácii pri reprodukcii základných prostriedkov služby a materiály alebo vykonáva pritom práce, ktoré nie sú uceleným súborom prác fakturovateľných podľa platných cenníkov alebo sborníkov, je nevyhnutné ich vyfakturovať dodávateľskej organizácii a nemožno ich posudzovať ako práce vykonávané vo vlastnej réžii.

(3) Nie je prípustné začínať stavby vo vlastnej réžii bez možnosti dokončiť ich začatým spôsobom, s úmyslom previesť ich úplne na dodávateľské organizácie. Investor preto predloží financujúcej pobočke vyhlásenie o tom, že zabezpečuje uskutočnenie stavby vo vlastnej réžii v normovanej lehote a objem subdodávok dodávateľským spôsobom.

(4) Plán reprodukcie základných prostriedkov je určený ústredným investorom v platných odbytových cenách. V týchto cenách je tiež rozpísaný na priamych investorov. Dodávky vykonávané vo vlastnej réžii svojpomocou i dodávateľským spôsobom za brigádnickej pomoci pracovníkov investora sa teda zahrňujú do finančného limitu v odbytových cenách.***)

(5) Tvorba cien pri prácach a dodávkach vo vlastnej réžii sa vykonáva podľa osobitných predpisov.†)

(6) K vnútropodnikovým faktúram predkladaným financujúcim pobočkám za stavebné a montážne práce na investičnej výstavbe a za stavebné práce na generálnych opravách vo vlastnej réžii sa zápisnice o prevzatí nevyhotovujú; vykonané práce sa vyznačujú podľa položiek rozpočtu priamo vo faktúre.

(7) Všetky náklady spojené s prípravou a vykonávaním prác a dodávok vo vlastnej réžii vyplácajú hospodárske organizácie do času vyfakturovania vykonaných prác zo svojich prevádzkových prostriedkov, a ak nemajú tieto organizácie dostatok týchto prostriedkov, môže im financujúca pobočka poskytnúť prevádzkový úver††) na nákup materiálu (včítane konštrukcií a dielcov) a úver na nedokončenú výrobu.

(8) Sumy za vykonané investičné práce, generálne opravy, ako i za prieskumné a projektové práce uhradí financujúca pobočka hospodárskym organizáciám na podklade platobných dokladov z investičných prostriedkov v prospech prostriedkov prevádzkových.

(9) Rozdiel medzi vlastnými nákladmi a fakturovanou sumou všetkých prác vykonávaných vo vlastnej réžii plánujú štátne hospodárske organizácie ako výsledok realizácie.

(10) Rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie uhradzujú náklady spojené s prípravou a vykonávaním dodávok vo vlastnej réžii z príslušných neinvestičných položiek. Po dokončení prác alebo určenej etapy sa odvedie príslušná suma z výdavkov na limitovanú výstavbu do príjmov rozpočtu. Ak je to nevyhnutné, možno neinvestičné výdavky prekročiť o skutočne vynaložené sumy, a to na položkách, z ktorých sa budú výdavky uhradzovať, s poukazom na súvzťažný príjem.

§ 19

Postup pri zastavení výstavby

Pri zastavení výstavby*) sa vyplácajú z investičných prostriedkov:

a) vykonané dokončovacie práce v rámci rezervy na nepredvídané výdavky,

b) uskutočnené dodávky strojov a zariadenia,

c) zabezpečovacie, konzervačné (príp. i udržiavacie) a dekonzervačné práce podľa osobitného rozpočtu, predloženého financujúcej pobočke,

d) náklady na dodanú projektovú a rozpočtovú dokumentáciu, príp. na rozpracovanú časť prieskumných a projektových prác,

e) zvýšené náklady spojené so zastavením stavby (napr. odvoz materiálu, prípadne náhrady vzniknutých škôd a náhrady za odvolanie rozpracovaných dodávok strojov a zariadenia).

§ 20

Dobropisy

(1) Sumy dobropisov, ktoré sa týkajú dodávok uskutočnených do 31. decembra uplynulého roku a vyplatených najneskôr do 15. februára bežného roku, a ktoré boli pripísané na príslušný účet v bežnom roku, nezvyšujú limit bežného roku. V rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách pri menovitej i limitovanej výstavbe a pri generálnych opravách, v hospodárskych organizáciách pri menovitej výstavbe odvádzajú financujúce pobočky tieto sumy priamo do štátneho rozpočtu.

(2) Na platobných dokladoch týkajúcich sa týchto dobropisov musí byť v účele platby doložka „Dobropis na dodávky z minulých rokov“.

§ 21

Číselné označovanie nákladov

(1) Pre účely financovania, rozpisu a kontroly reprodukcie základných prostriedkov ústrední a priami investori číslujú náklady týmito číslami:

1 - stavby menovite schvaľované, včítane nákladov na prieskumné a projektové práce,

2 - ostatné stavby, včítane nákladov na prieskumné a projektové práce,

4 - iné investície pre menovitú výstavbu,

6 - bytovú výstavbu, včítane nákladov na prieskumné a projektové práce,

7 - stroje nezahrnuté,

8 - iné investície pre limitovanú výstavbu,

9 - generálne opravy, včítane nákladov na prieskumné a projektové práce.

(2) Menovite schvaľované stavby, prieskumné a projektové práce a iné investície pre menovitú výstavbu čísluje ústredný investor, číslo oznámi priamemu investorovi.

(3) Limitovanú výstavbu, generálne opravy, prieskumné a projektové práce a iné investície pre limitovanú výstavbu čísluje priamy investor.

(4) Priamy investor oznámi spolu s rozpisom plánu financujúcej pobočke pri rozostavaných stavbách a pri rozpracovaných projektoch nové číslo stavby platné od 1. januára 1964, doterajšie číslo a jej pomenovanie. Pri stavbách novo začínaných oznámi priamy investor financujúcej pobočke pred začatím číslo stavby a jej pomenovanie. Príslušné čísla oznámi i svojim dodávateľom.

(5) V platobných dokladoch zročných 1. januára 1964 a neskôr (okrem dokladov na úhradu „previsov“) musí sa uviesť už nové číslo.

§ 22

Sankcie

(1) Proti organizáciám, ktoré porušujú ustanovenia tejto vyhlášky alebo inak vážne porušujú plánovaciu, finančnú, rozpočtovú a zmluvnú disciplínu, použije riaditeľ financujúcej pobočky okrem opatrení určených osobitnými predpismi**) podľa povahy prípadu ešte ďalšie opatrenia, a to:

a) odmietne po predchádzajúcom prejednaní s investorom, príp. s jeho nadriadeným orgánom vyplácanie nových limitovaných stavieb,

b) preruší vyplácanie jednotlivých objektov alebo stavieb limitovanej výstavby po predchádzajúcom súhlase riaditeľa krajskej pobočky a po prejednaní s orgánom nadriadeným investorovi, príp. financovanie celej limitovanej výstavby investora po predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa banky alebo orgánu nim splnomocneného a po prerokovaní s príslušným ústredným investorom.

(2) Opatrenia podľa predchádzajúceho odseku sa použijú pri limitovanej výstavbe i proti investorom, ktorí porušujú disciplínu pri menovitej výstavbe. V zvlášť závažných prípadoch porušenia disciplíny pri menovitej výstavbe, napr. pokračovanie vo výstavbe podľa neschválenej koncepcie a jej pozmenenej dokumentácie, použije sa opatrenie podľa odseku 1 písm. b) priamo pri príslušnej stavbe menovite schvaľovanej vládou.

(3) Skôr než financujúca pobočka použije opatrenia podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2, upovedomí o tom 30 dní vopred investora, dodávateľa a prostredníctvom krajskej pobočky alebo ústredia tiež nadriadené orgány investora a stavebnej organizácie.

(4) Prerušenie financovania trvá, dokiaľ investor alebo jeho nadriadený orgán neurobí na odstránenie závad, pre ktoré bolo financovanie prerušené, opatrenia, na ktorých sa dohodol s krajskou pobočkou alebo s ústredím banky.

(5) Závažného porušenia, ktoré oprávňuje na použitie niektorých opatrení podľa odseku 1, sa investor dopustí, najmä ak

a) nezabezpečuje projektovú a rozpočtovú prípravu pre menovitú výstavbu, ako i prednostné vykonávanie a dokončovanie tejto výstavby,

b) nezodpovedne rozptyľuje prostriedky na viac súčasne vykonávaných akcií alebo predlžuje čas trvania rozostavaných stavieb,

c) neprevádza včas prototypy do základných prostriedkov a neuvádza kapacity a základné prostriedky v určených lehotách do prevádzky z príčin ním zavinených,

d) nepenalizuje dodávateľov projektovej a rozpočtovej dokumentácie, stavebných a montážnych prác, ako i dodávateľov strojov a zariadenia za porušovanie zmluvných záväzkov a nevymáha od dodávateľov náhradu škody, pre ktorú sú dané zákonné podmienky,

e) zmluvne zabezpečuje a začína limitovanú výstavbu, napriek tomu, že nemá túto výstavbu zahrnutú vo schválenom menovitom zozname, nemá príslušný finančný limit alebo zabezpečený dostatok finančných prostriedkov alebo ju vykonáva bez rozhodnutia o prípustnosti stavby (v prípadoch, keď je predpísané),

f) nevykonáva výstavbu v súhlase so schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentáciou alebo schválenou rozpočtovou cenou, príp. ju vykonáva bez tejto dokumentácie,

g) obstaráva menej dôležitú investičnú výstavbu na úkor výstavby dôležitej pre plnenie jeho výrobných (prevádzkových) úloh,

h) nestornuje, príp. neodsunuje objednávky prác a dodávok pre zastavené stavby,

i) nezabezpečuje, príp. nevykonáva riadny technický dozor na stavbách a pri preberaní strojových dodávok,

j) vykonáva výstavbu a generálne opravy nehospodárne,

k) nekoordinuje stavebné a montážne práce s dodávkami strojov a zariadení,

l) imobilizuje finančné prostriedky nežiadúcim spôsobom v nezmontovaných strojoch,

m) nezabezpečuje kontrolu výmer v zápisniciach o prevzatí prác a cien vo faktúrach, príp. potvrdí prevzatie nevykonaných prác alebo preberá nekvalitne vykonané práce a dodávky,

n) nevykonáva technicko-ekonomické vyhodnotenie dokončených stavieb a nevyvodzuje z nesplnenia dôsledky.

§ 23

Spolupráca s bankou

Investori a dodávatelia i orgány im nadriadené sú povinní uľahčovať banke vykonávanie rozborov, kontrolných dohliadok, previerok i meranie vykonaných prác a predložiť jej na požiadanie i podklady, ktoré nie sú predpísané touto vyhláškou, pokiaľ sa týkajú reprodukcie základných prostriedkov.


Záverečné ustanovenia

§ 24

Výnimky a odchýlky

(1) Výnimky a odchýlky z ustanovení § 1 ods. 2, § 5, § 6, § 9 ods. 5 až 7, § 10 ods. 3, § 22 ods. 1 až 5 povoľuje banka, z ostatných ustanovení Ministerstvo financií.

(2) Banka môže na prechodný čas pripustiť financovanie reprodukcie základných prostriedkov priameho investora i pri porušení ustanovení tejto vyhlášky v prípadoch, keď dodržanie určeného postupu by spôsobilo vážne škody a ak možno preukázateľne v krátkom čase očakávať odstránenie závad.

§ 25

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra financií č. 64/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora,*)

b) smernice Štátnej banky československej č. 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou v znení vyhlášky č. 132/1960 Zb.,

c) smernice generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 136/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základného stáda a ťažných zvierat organizácií štátneho socialistického sektora.

§ 26

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník

ministra financií:

inž. Jaroš v. r.

Námestník generálneho riaditeľa

Štátnej banky československej:

dr. Púll v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

Zoznam rozpísaných finančných limitov

Vzor 01

Príloha 2 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

Zoznam stavieb vykonávaných v limitovanej (ostatnej) výstavbe a plánovaný objem strojov nezahrnutých do rozpočtu stavby a generálnych opráv

Vzor 02

Príloha 3 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

POTVRDENIE o zaradení stavby do plánu limitovanej výstavby v r. 196..

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

*) Z prevádzkových prostriedkov sa uhradzujú najmä:
a) prieskumné a iné práce, ktoré vykonáva, vypracúva alebo zabezpečuje ako súčasť prípravnej dokumentácie stavieb investor alebo na jeho príkaz iná organizácia (napr. investičná úloha, výhľadová štúdia), ako i práce a podklady, ktoré sú nevyhnutnými prílohami prípravnej dokumentácie stavieb (pasporty, rozbory a pod.),
b) technická pomoc vyžiadaná od projektového ústavu alebo do iného dodávateľa,
c) územné plány,
d) hospodársko-technické úpravy pôdy pre JRD,
e) vypracovanie typových projektových podkladov,
f) spracovanie technicko-hospodárskych ukazovateľov,
g) koordinácia vykonávacích projektov,
h) dokumentácia pre výstavy a veľtrhy v zahraničí,
i) projekty pre vývoz investičných celkov.

**) S výnimkou odbytových organizácií štátneho socialistického sektora, ktorých hlavnou činnosťou je predaj takýchto základných prostriedkov.

*) Podrobnosti o zdrojoch, najmä o ich sústreďovaní, odvádzaní, rozdelení a použití určujú smernice Ministerstva financií č. 117/53 819/63, uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 12/1963.

**) Podľa vyhlášky č. 118/1960 Zb.

*) Podľa podmienok vyhlášky č. 46/1963 Zb. ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií zo 6. júna 1963 o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách.

**) Pozri tiež smernice Štátnej banky čs. č. 103/1958 Ú. l. (Ú. v.).

***) Vyhláška ministra financií č. 67/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úrokových sadzbách.

) S výnimkou úverov na racionalizačné opatrenia investičnej povahy poskytnutých podľa vyhlášky č. 46/1963 Zb.

††) Vyhláška ministra financií č. 67/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úrokových sadzbách.

*) Netýka sa ústredných investorov, ktorých reprodukciu základných prostriedkov plánuje Ministerstvo financií.

**) Krajské národné výbory predkladajú v priebehu roku vzor FI b, len ak dôjde ku komplexnej zmene plánu.

*) Vykonávanú podľa smerníc Ministerstva školstva a kultúry č. 21 800/62 E/II/2 pre komplexné riadenie výstavby a prevádzky školských, kultúrnych, telovýchovných, rekreačných, turistických, zdravotných a sociálnych zariadení pri spoločnej účasti organizácií podieľajúcich sa na ich využití uverejnených vo Vestníku Ministerstva financií č. 5/1962.

**) Podľa smerníc Ministerstva financií č. 112/37 028/61.

*) Pri stavbách s dokumentáciou podľa vyhlášky č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Menovitým zoznamom v akcii Z je „Rozpis plánu investičných prác v akcii Z" (vzor 2 prílohy č. 5 smerníc pre akciu Z), ktorý predkladá okresný národný výbor po schválení krajským národným výborom za všetky miestne národné výbory svojho obvodu financujúcej pobočke.

*) Podľa vyhlášky ministra financií a hlavného arbitra Československej republiky č. 41/1959 Ú. l. (Ú. v.) o majetkových sankciách a náhrade škody pre oneskorené uvedenie dovezených strojov do prevádzky.

**) Vyhláška ministra financií č. 241/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení stavebno-montážnych a geologicko-prieskumných prác, dodávok strojov a zariadení, ako i generálnych opráv a predpisy ju doplňujúce.

***) V akcii Z sa postupuje podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) bod 2, pri melioračných prácach podľa platných zásad pre financovanie a úverovanie činnosti melioračných družstiev vydaných Ministerstvom financií pod č. 254/60.562/62 z 26. 11. 1962.

) Smernice SPK o oceňovaní investícií vlastnej výroby a generálnych opráv vykonávaných vo vlastnej réžii č. 12 Zbierky pokynov SPK z r. 1960.

††) Podľa vyhlášky ministra financií č. 66/1958 Ú. l. (Ú. v.) o poskytovaní úverov Štátnou bankou čs. a o platobnom a zúčtovacom styku a vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky čs. č. 142/1960 Zb. o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií.

*) Podrobnosti riešia Smernice č. 2 hlavného arbitra ČSSR z 25. 2. 1963 o úprave odberateľsko-dodávateľských vzťahov pri zastavovaní alebo spomaľovaní stavieb, uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 4/1963.

**) § 24 vyhlášky č. 66/1958 Ú. l. (Ú. v.) o poskytovaní úverov Štátnou bankou československou a o platobnom a zúčtovacom styku, ako i siedma časť vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 142/1960 Zb. o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií.

*) Súčasne strácajú platnosť:
a) príloha k smerniciam Ministerstva financií č. 117/59.950/60 (Vestník Ministerstva financií č. 17 - 18/1960),
b) smernice Ministerstva financií č. 117/67.778/59 (Vestník Ministerstva financií č. 17 - 18/1960),
c) smernice Ministerstva financií č. 122/73.145/59 (Priama inštrukcia pre NV č. 172/D 1959),
d) smernice Ministerstva financií č. 122/17.235/62 a Štátnej plánovacej komisie č. 251.708/62,
e) smernice Ministerstva financií č. 131/157.948/58 o číslovaní stavieb pri investičnej výstavbe, v ustanoveniach týkajúcich sa investičnej výstavby,
f) pokyny Ministerstva financií na zabezpečenie prechodu na osobitný spôsob financovania podnikov a národných výborov pre rok 1963, č. 117/46.618/62 časť C (Vestník Ministerstva financií č. 7/1962),
g) smernice Ministerstva financií pre rozpis a kontrolu finančných limitov na výstavbu v roku 1963 č. 331/2337/63 (Vestník Ministerstva financií č. 1 - 2/1963).