Zákon č. 17/1964 Zb.Zákon o Československom rozhlase

(v znení č. 1/1967 Zb., 255/1991 Zb.)

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do31.12.1992
Účinnosť od 01.07.1991 do31.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.

17

ZÁKON

z 31. januára 1964

o Československom rozhlase

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Československý rozhlas svojou činnosťou založenou na politike Komunistickej strany Československa vykonáva masovopolitickú a výchovnú prácu, zabezpečuje všestrannú informovanosť domácich i zahraničných poslucháčov o udalostiach doma i v zahraničí, podporuje tvorivú iniciatívu ľudu a prispieva k dovŕšeniu kultúrnej revolúcie.

§ 2

Československý rozhlas plní svoje úlohy vytváraním a šírením rozhlasových programov. Vychádza pritom z výsledkov činnosti všetkých hospodárskych, spoločenských, kultúrnych a vedeckých organizácií a úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi. Štátne orgány a socialistické organizácie mu pri plnení jeho úloh účinne napomáhajú.

§ 3

Na plnenie svojich úloh Československý rozhlas najmä

a) zriaďuje a riadi rozhlasové štúdiá a ich technické zariadenia,

b) uskutočňuje prenosy z verejných udalostí, z kultúrnych, umeleckých, športových, telovýchovných a iných vystúpení a vykonáva výmenu rozhlasových programov a zvukových záznamov s rozhlasovými organizáciami iných štátov,

c) vyhotovuje zvukové záznamy,

d) usporadúva na účely tvorby programov verejné predstavenia, vystúpenia a produkcie,

e) má sieť vlastných stálych i osobitných zpravodajcov doma i v zahraničí,

f) zriaďuje a má v prevádzke umelecké telesá a súbory,

g) vo svojej pôsobnosti sa zúčastňuje činnosti medzinárodných organizácií a uzaviera dohody a spolupracuje s rozhlasovými organizáciami iných štátov.

§ 4

Usporiadatelia kultúrnych, umeleckých, športových, telovýchovných a iných verejných predstavení alebo vystúpení a zhromaždení sú povinní umožniť Československému rozhlasu na jeho predchádzajúce vyžiadanie bezplatné vykonávanie prenosov a vyhotovenie zvukových záznamov pre jeho programové účely.

§ 5

Československý rozhlas je samostatnou ústrednou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 8

Rozhlasové štúdia zriadené v krajoch vychádzajú pri plánovaní svojej činnosti a tvorbe programov krajského vysielania z potrieb krajov.

§ 9

Zásady vnútorného usporiadania, spôsobu hospodárenia a podrobnejšie vymedzenie úloh Československého rozhlasu obsahuje štatút, ktorý vydá vláda na návrh ústredného riaditeľa Československého rozhlasu.

§ 10

Znaky, symboly, názvy a znelky Československého rozhlasu nesmie bez jeho súhlasu použiť iná organizácia alebo osoba.

§ 11

Oprávneniami Československého rozhlasu nie sú dotknuté práva vyplývajúce z autorského zákona a predpisov podľa neho vydaných.


§ 12

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 63/1959 Zb. o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie a zrušené je ustanovenie § 3 zákona č. 137/1948 Zb. o poštátnení Československého rozhlasu.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.