204

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 13. novembra 1964

o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie dodávok výrobkov a prác (výkonov, služieb) neinvestičnej povahy a vývozných investičných celkov (ďalej len „výrobky a práce“) uskutočnených socialistickými organizáciami (ďalej len „dodávatelia“).

(2) Vyhláškou sú viazaní všetci odberatelia dodávateľov.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje

a) na obchodný styk s dodávateľmi a odberateľmi v cudzine,

b) na prepravné výkony dopravných organizácií, na prepravné výkony Vítkovických železiarní Klementa Gottwalda, národného podniku v Ostrave, na prepravné výkony a služby Čechofrachtu, podniku pre námornú dopravu a na práce (výkony, služby) vykonávané orgánmi Ústrednej správy spojov (poštovými úradmi) v poštovej, telekomunikačnej a rádiotelekomunikačnej prevádzke,

c) na prevody výrobkov uskutočnené za odplatu v prípadoch reorganizácie alebo pri presune výrobných programov v organizáciách (delimitačné prevody), pokiaľ ide o lehoty určené na odoslanie a platenie faktúr. Tieto lehoty určí organizáciám ich ústredný orgán, prípadne na základe dohody príslušné ústredné orgány nadriadené organizáciám, a to so súhlasom banky,

d) na dodávky výrobkov vykonané finančnými odbormi národných výborov podľa osobitných predpisov,*)

e) na dodávky výrobkov a prác jednotných roľníckych družstiev pre ich vlastných členov,

f) na dodávky učebníc poskytovaných žiakom zdarma uskutočnené štátnymi nakladateľstvami pre školy, na dodávky účelových publikácií uskutočnené účelovými nakladateľstvami (vydavateľstvami) pre organizačné zložky príslušnej organizácie,

g) na predplatné časopisov a novín,

h) na užívanie bytu a na služby spojené s užívaním bytu,

ch) na služby československej advokácie.

(4) Fakturovanie a platenie dodávok pre investičnú výstavbu, generálne opravy a geologických prác upravujú osobitné predpisy.*)

§ 2

Vyhotovenie faktúry

(1) Dodávateľ je povinný s výnimkou prípadov uvedených v § 15 vyhotoviť a odoslať faktúru za uskutočnenú dodávku výrobkov alebo vykonanú prácu, prípadne za určenú alebo dojednanú etapu. Ak sa dojednalo, prípadne určilo používanie zberných faktúr, je dodávateľ povinný vyhotoviť a odoslať zbernú faktúru.

(2) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov nahrádza faktúru nákupný lístok**) v prípadoch, keď odberateľ je povinný podľa osobitných predpisov***) tento doklad vyhotoviť.

(3) Ak je odberateľom rozpočtová organizácia s výnimkou organizácií a útvarov Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra a Správy štátnych hmotných rezerv, zasiela dodávateľ faktúru odberateľovi vždy v jednom vyhotovení. V ostatných prípadoch je dodávateľ povinný, ak ho odberateľ požiada, zasielať faktúru vo dvoch vyhotoveniach, podnikom zahraničného obchodu najviac v troch vyhotoveniach. Ak zasiela dodávateľ viac než jedno vyhotovenie faktúry, vyznačí na týchto ďalších vyhotoveniach, že ide o odpisy.

(4) Údaje na faktúre musia sa vyhotoviť prostriedkom zaručujúcim ich čitateľnosť a trvanlivosť, nesmú sa prepisovať ani vymazávať. Opravu faktúry možno vykonať len podľa predpisov o účtovnej evidencii.

(5) Vzor záhlavia faktúry je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Obsah faktúry

(1) Faktúra sa musí v záhlaví označiť výrazne ako faktúra a musí obsahovať:

a) dátum vyhotovenia a číslo faktúry;

b) názov a adresu dodávateľa;

c) názov a sídlo peňažného ústavu, s ktorým je dodávateľ v spojení, a číslo jeho účtu v tomto peňažnom ústave;

d) názov (meno) a adresu odberateľa, na ktorú sa má faktúra odoslať;

e) názov a sídlo peňažného ústavu, s ktorým je odberateľ v spojení, ako aj číslo jeho účtu v tomto peňažnom ústave. Tieto údaje sa neuvádzajú, ak ide o faktúru, ktorá sa uhrádza v hotovosti, poštovou poukážkou, šekom alebo prevodným príkazom, pokiaľ však dodávateľ nevyhotovuje prevodný príkaz súčasne s faktúrou a nezasiela ho s faktúrou odberateľovi;

f) doložku „Splatné inkasným príkazom číslo ...“, ak sa uhrádza faktúra inkasným príkazom;

g) číslo (označenie) zmluvy (objednávky, dodávkového príkazu) uvedené odberateľom. Ak sa faktúra zasiela inému miestu, než ktoré objednávku urobilo, uvedie sa tiež názov a adresa objednávateľa;

h) deň vzniku povinnosti fakturovať;

ch) deň odoslania faktúry; tento deň sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo - pri doručení poslom na potvrdenie - s dňom prevzatia faktúry odberateľom;

i) deň splatnosti konečnej sumy faktúry, a ak je splatnosť skrátená, tiež dôvod skrátenia. Ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom bez akceptu, uvedie sa namiesto dňa splatnosti doložka „Bez akceptu“. Ak sa však faktúra uhrádza inkasným príkazom bez akceptu podľa dohody dodávateľa s odberateľom, uvedie sa namiesto dňa splatnosti doložka „Bez akceptu podľa dohody“;

j) údaj o tom, ktorý závod alebo sklad výrobky dodal alebo ktorý závod prácu vykonal, ako aj spôsob prepravy výrobkov (napr. železnicou, ČSAD a pod.). V prípadoch, keď dodávajúci sklad alebo závod je v inej obci než fakturujúce miesto, tiež údaj o tom, ktoré miesto fakturuje za tento sklad alebo závod;

k) údaj o tom, ktorému závodu, prevádzkárni alebo skladu, prípadne inej organizačnej jednotke odberateľa sa výrobky odoslali;

l) pomenovanie, druh (akosť) a množstvo výrobkov alebo druh a dobu trvania práce, prípadne počet pracovných jednotiek. Ak dodávateľ vyhotovuje faktúry pomocou strojov pre mechanizáciu administratívnych prác, môžu sa tieto údaje uvádzať v číselných znakoch. Dodávateľ je však v tomto prípade povinný informovať odberateľa včas a riadne o význame číselných znakov na faktúre. Ak sa výrobky zasielajú do viacerých závodov, prevádzkární alebo skladov, uvedie dodávateľ celkový údaj o množstve výrobkov podľa týchto preberacích miest. Pri opravárskych prácach, pri ktorých spotrebovaný materiál nie je zahrnutý v cene opráv, uvedie sa na faktúre za vykonané opravárske práce suma (prípadne vrátane dane z obratu) za celkové množstvo materiálu; ak to ustanovuje osobitný predpis alebo ak o to požiada odberateľ, uvedie dodávateľ tiež druh a množstvo spotrebovaného materiálu, ako aj cenu za jednotku jeho množstva. Údaj o dobe trvania práce sa neuvádza, ak je cena určená za práce bez ohľadu na dobu ich trvania;

m) cenu za jednotku množstva výrobkov alebo prác, ako aj úhrnnú cenu. Pritom sa uvedie, o akú cenu ide (napr. maloobchodná cena). Na faktúre je dodávateľ povinný vyznačiť tiež číslo príslušného cenníka alebo cenového výmeru (dohody alebo rozhodnutia o cene) a číslo výrobku v cenníku; tieto údaje sa neuvádzajú, ak sa na tom dohodnú ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory nadriadené dodávateľovi a odberateľovi;

n) prirážku alebo zrážku, na ktorú má dodávateľ alebo odberateľ podľa príslušných predpisov nárok;

o) náležitosti pre účely dane z obratu;

p) ak sa fakturuje až po dôjdení výsledku rozboru alebo na základe oznámenia odberateľa alebo príjemcu výrobkov, deň, keď došiel výsledok rozboru alebo oznámenie o výsledku rozboru, prípadne deň, keď došlo oznámenie o prevzatí výrobkov;

r) ak ide o traťovú dodávku, názov (meno) a adresu príjemcu výrobkov. Tento údaj sa neuvádza vo faktúre, ktorú odberateľ zaslal príjemcovi výrobkov;

s) iné údaje (napr. o obaloch) predpísané osobitnými predpismi alebo dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom;

t) pečiatku (predtlač) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúru.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. k) až o) s výnimkou úhrnných údajov jednotlivých náležitostí (napr. množstvo a cena celkom) môžu sa uviesť v osobitnej prílohe k faktúre, čo sa musí vyznačiť na faktúre a súčasne treba zabezpečiť nadväznosť prílohy na faktúru.

(3) Jednotlivé dodávky výrobkov a prác do 200 Kčs (drobné dodávky a práce) sa môžu vyfakturovať zjednodušenou faktúrou, ktorú treba v záhlaví výrazne označiť ako faktúru a uviesť na nej tieto údaje:

a) dátum vyhotovenia a číslo faktúry;

b) názov a adresu dodávateľa i odberateľa a bankové spojenie dodávateľa;

c) deň vzniku povinnosti fakturovať a údaj o tom, ktorému skladu sa výrobky odoslali;

d) deň odoslania faktúry, číslo zmluvy (objednávky) a číslo dodacieho listu;

e) deň splatnosti fakturovanej sumy;

f) množstvo a pomenovanie výrobkov alebo druh a čas trvania práce;

g) úhrnnú sumu;

h) náležitosti pre účely dane z obratu;

ch) pečiatka (predtlač) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúru.

(4) Ak si odberateľ pri objednávke výrobkov alebo prác do 200 Kčs nevyhradil vystavenie faktúry na osobitnom liste, môže dodávateľ napísať zjednodušenú faktúru na rube poštovej poukážky alebo prevodného príkazu, ktorý sa prikladá k zásielke alebo osobitne odosiela odberateľovi, a to na diele určenom pre platiteľa. V takom prípade je dodávateľ povinný uviesť len údaje ustanovené v odseku 3 písm. c) až h) s výnimkou údaju o tom, ktorému skladu sa výrobky odoslali a s výnimkou čísla dodacieho listu.

(5) Ak vyhotovuje faktúru jednotné roľnícke družstvo, je povinné uviesť bez ohľadu na výšku fakturovanej sumy údaje ustanovené v odseku 3 písm. a) až g) a ch), ďalej cenu za jednotku množstva výrobkov alebo prác a druh (akosť) výrobkov. Ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom, uvedie sa doložka „Splatné inkasným príkazom číslo...“ a bankové spojenie odberateľa. Ďalšie údaje je jednotné roľnícke družstvo povinné uviesť na faktúre len v prípade, keď sa to dohodlo v hospodárskej zmluve s odberateľom.

(6) Pokiaľ nie je so súhlasom Ministerstva financií ustanovené inak, musí faktúra za dodávky elektriny, plynu a vody a za odvedenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami obsahovať:

a) dátum vyhotovenia a číslo faktúry, ako aj názov a adresu dodávateľa (prípadne v obvyklých skratkách), číslo, prípadne názov (meno) a adresu odberateľa;

b) dátum predchádzajúceho odpočítania dodávky elektriny a plynu (vody) a stav meracieho zariadenia;

c) dátum konečného odpočítania dodávky elektriny a plynu (vody) a stav meracieho zariadenia;

d) konštantu meracieho zariadenia, ak je iná než 1;

e) množstvo a druh dodávky elektriny a plynu (vody). Kde nie je namontovaný vodomer, vypočíta sa množstvo odobratej vody alebo odvedenej odpadovej vody podľa osobitných predpisov;

f) značku sadzby, ako aj úhrnnú cenu;

g) náhradu za užívanie meracieho zariadenia, pokiaľ nie je zahrnuté v stálej platbe;

h) údaje podľa odseku 1 písm. f), ch), i), a s).

(7) Dodávateľ je povinný podrobnejšie rozpísať cenové zložky fakturovanej sumy, ak o to požiada odberateľ.

§ 4

Zberná faktúra

(1) Pri stálom styku medzi dodávateľom a odberateľom môžu sa opakujúce dodávky výrobkov a prác vyfakturovať zbernou faktúrou. Zbernú faktúru možno použiť len vtedy, ak sa tento spôsob fakturovania medzi dodávateľom a odberateľom dojednal, prípadne ak ho určil ich nadriadený orgán; ak nemajú spoločný nadriadený orgán, môže sa používanie zbernej faktúry určiť dohodou príslušných nadriadených orgánov.

(2) Obdobie pre zbernú faktúru nesmie byť kratšie ako jeden deň a dlhšie ako jeden kalendárny mesiac; pritom nesmie sa začínať v jednom a končiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(3) Obdobie pre zbernú faktúru za lieky a zdravotnícke potreby vydané na recepty ústavov národného zdravia iných okresov než vlastného môže byť až 3 mesiace. Pri dodávkach zpravodajského materiálu Československou tlačovou kanceláriou môže byť obdobie pre zbernú faktúru až 6 mesiacov. Dodávky elektriny, plynu a pitnej vody, odvádzanie odpadovej vody verejnými kanalizáciami, odvoz tuhých domových odpadkov a podobných hmôt (ďalej len „odpadky“) a kominárske práce možno aj bez predchádzajúcej dohody s odberateľom fakturovať zbernou faktúrou, pričom obdobie pre zbernú faktúru môže byť pri dodávkach pitnej vody a odvádzaní odpadovej vody verejnými kanalizáciami až 3 mesiace, za dodávky elektriny a plynu maloodberateľom až 6 mesiacov za podmienok určených po dohode s Ministerstvom financií, pri odvoze odpadkov, pri kominárskych prácach, ako aj pri dodávkach pitnej vody a odvádzaní odpadovej vody verejnými kanalizáciami, za ktoré je odplata určená paušálom, až 1 rok. Dodávateľ musí však v týchto prípadoch vopred oznámiť odberateľovi, kedy sa začína a končí obdobie pre zbernú faktúru.

(4) Dodávatelia môžu fakturovať odvoz odpadkov a poradové kominárske práce občanom alebo iným odberateľom než socialistickým organizáciám počas zvoleného obdobia za celé obdobie naraz, pokiaľ za jednotlivé práce (odvoz) dodávateľ nepožaduje zaplatenie v hotovosti podľa § 15. Socialistickým organizáciám možno fakturovať tieto práce (odvoz) počas zvoleného obdobia za celé obdobie naraz na základe dohody s týmito organizáciami, pričom socialistickým organizáciám, ktoré spravujú bytový majetok väčšieho rozsahu (napr. obvodným podnikom bytového hospodárstva), možno takto fakturovať aj podľa dohodnutých miestnych úsekov. Zvolené obdobie nesmie byť dlhšie ako 1 rok. Ak by dodávateľ nevykonal niektoré práce (odvoz), ktoré vyfakturoval, je povinný odpočítať sumy zodpovedajúce nevykonaným prácam (odvozu) v najbližšej budúcej zbernej faktúre.

(5) Zberná faktúra sa musí v záhlaví označiť ako zberná faktúra a musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) až t) [zberná faktúra vyhotovená jednotnými roľníckymi družstvami údaje podľa § 3 ods. 5]. Zberná faktúra za dodávku elektriny, plynu a vody a za odvedenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami musí obsahovať údaje podľa § 3 ods. 6.

§ 5

Náležitosti pre účely dane z obratu

(1) Na faktúre musí sa uviesť, či fakturované ceny obsahujú daň z obratu alebo nie.

(2) Ak sa výrobok alebo práca fakturuje za ceny včítane dane z obratu, je dodávateľ (platiteľ dane) povinný vyznačiť na faktúre a jej priepisoch (príp. prílohách) príslušnú položku a podpoložku sadzobníka dane z obratu, sadzbu dane z obratu, ceny, z ktorých sa daň počíta (napr. veľkoobchodná cena) a príslušnú sumu dane z obratu. Dodávateľ vyznačuje pri fakturovaní výrobku alebo práce za maloobchodnú cenu alebo za predajnú cenu (tiež s percentnou daňou z obratu) sumu dane z obratu na faktúre oddelene len socialistickým organizáciám.

(3) Pre výpočet dane z obratu platia predpisy o dani z obratu a ustanovenia sadzobníka dane z obratu, ktoré tiež ustanovujú podmienky pre povolenie odchylného postupu.

§ 6

Vznik práva a povinnosti fakturovať

(1) Právo a povinnosť dodávateľa fakturovať dodávky vzniká, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 2, dňom splnenia dodávky*) a ak je odberateľom občan alebo iný odberateľ než socialistická organizácia, dňom splnenia služby.**)

(2) Inak právo a povinnosť dodávateľa fakturovať výrobky vzniká

a) uplynutím posledného dňa dojednaného alebo určeného obdobia, ak sa dohodlo, prípadne určilo fakturovanie dodávok zbernou faktúrou;

b) dňom prijatia podkladov pre fakturovanie,***) ak ide o prípady uvedené v prílohe č. 1 oddiel I body 2 až 6, 13, 14, 17, 19 až 21 a oddiel II body 3 až 7, prípadne po dokončení etáp podľa § 13;

c) dňom, keď sa vykonala výsledná kalkulácia, ak ide o zasielateľstvo. Pri medzinárodnom zasielateľstve vzniká právo a povinnosť dodávateľa fakturovať dňom, keď podniku vykonávajúcemu medzinárodné zasielateľstvo došla prvá zpráva o odoslaní výrobkov do cudziny, a ak sa zásielky kompletujú v námornom prístave, zpráva o ich nalodení, prípadne dňom, keď mu došla prvá zpráva o odoslaní výrobkov z európskeho odosielacieho miesta do tuzemska.

§ 7

Zasielanie faktúry

(1) Dodávateľ je povinný odoslať faktúru (zbernú faktúru) najneskoršie v lehotách určených v prílohe č. 1.

(2) Ak vyhotovuje faktúru jednotné roľnícke družstvo (§ 3 ods. 5), je povinné odoslať ju odberateľovi najneskoršie do 2 pracovných dní a zbernú faktúru do 4 pracovných dní po vzniku povinnosti fakturovať.

(3) Ak odberateľ nedostal faktúru, je povinný si ju vyžiadať doporučeným listom od dodávateľa, a to najneskoršie do 5 dní po tom, keď mohol zistiť, že faktúra za dodané výrobky alebo vykonané práce nedošla. Dodávateľ nemôže odmietať platenie penále, ak odberateľ uvedenú povinnosť nesplnil.

(4) Ak sa zasiela výrobok rozložený na súčiastky (diely, časti), počíta sa príslušná lehota na odoslanie faktúry po vzniku povinnosti fakturovať poslednú súčiastku. Pred vznikom povinnosti fakturovať poslednú súčiastku nesmie sa fakturovať.

(5) Nákupný lístok (§ 2 ods. 2) sa musí odovzdať alebo odoslať dodávateľovi najneskoršie do 2 pracovných dní po prevzatí poľnohospodárskych výrobkov odberateľom. Ak nie je nákupné miesto zhodné s miestom vystavujúcim nákupný lístok, predlžuje sa táto lehota o 2 pracovné dni. Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov, akosť ktorých zisťuje odberateľ nákupnej organizácie (napr. nevyhnutné zabitia dobytka), je nákupná organizácia povinná odoslať nákupný lístok dodávateľovi do 2 pracovných dní po prijatí potvrdenia od príjemcu výrobkov o zistení ich akosti.

(6) Pri opakujúcich sa dodávkach poľnohospodárskych výrobkov uskutočnených v čase dlhšom ako 1 deň, musí sa nákupný lístok odoslať alebo odovzdať do 4 pracovných dní po skončení obdobia určeného osobitnými predpismi, inak najneskoršie do 4 pracovných dní po skončení dojednaného obdobia, ktoré nesmie byť dlhšie ako 1 kalendárny mesiac; táto lehota sa predlžuje o 2 dni, ak nákupné miesto nie je zhodné s miestom vystavujúcim nákupný lístok. Nákupný lístok pri mlieku*) musí sa odoslať do 5 pracovných dní po skončení určeného obdobia. Pri dodávkach cukrovej repy musí sa nákupný lístok**) odoslať do 6 pracovných dní po odovzdaní repného listu cukrovaru alebo poverenej nákupnej organizácii. Pri dodávkach prírodného osiva a sadiva na čistenie vo mzde je odberateľ povinný odoslať nákupný lístok do 3 pracovných dní po tom, keď dostal uznávací (povoľovací) list; na nákupnom lístku musí byť uvedený deň, keď odberateľ dostal uznávací (povoľovací) list.

(7) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov, o akosti ktorých rozhodovala Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov alebo iný príslušný orgán, musí sa nákupný lístok odoslať dodávateľovi do 2 pracovných dní po prijatí rozhodnutia tohto orgánu.

(8) Lehota na odoslanie faktúry (nákupného lístka) začína dňom, ktorý nasleduje po dni vzniku povinnosti fakturovať.

(9) Dohodou dodávateľa s odberateľom alebo orgánov im nadriadených môžu sa určiť kratšie lehoty, než ktoré sú uvedené v tejto vyhláške.

(10) Ak sú v rámci fakturačnej lehoty určenej v kalendárnych dňoch 2 alebo viaceré po sebe nasledujúce dni pracovného pokoja, predlžuje sa lehota o tieto dni.

§ 8

Vrátenie faktúry

(1) Odberateľ môže do 5 pracovných dní po prijatí vrátiť doporučeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru, ak neobsahuje správne všetky náležitosti, ktoré musí faktúra podľa vyhlášky obsahovať; v takom prípade je však povinný vyznačiť vo vrátenej faktúre nesprávne údaje alebo chýbajúce náležitosti a ak sa má faktúra uhradiť inkasným príkazom alebo ak sa platí prostredníctvom medzipodnikovej zúčtovne, akcept podľa osobitných predpisov***) úplne odmietnuť.

(2) Nová správne vyhotovená faktúra musí sa odoslať odberateľovi najneskoršie tretí pracovný deň po doručení chybnej faktúry dodávateľovi, pričom v novej správne vyhotovenej faktúre je dodávateľ povinný vyznačiť deň, keď chybnú faktúru dostal. Ak dodávateľ neodošle novú správne vyhotovenú faktúru včas, je povinný zaplatiť penále podľa § 14 ods. 1.

(3) V prípade, že odberateľ vrátil dodávateľovi faktúru preto, že sa výrobky a práce fakturovali predčasne, je dodávateľ povinný vrátenú faktúru zrušiť a vystaviť novú faktúru po vzniku práva fakturovať.

§ 9

Zasielanie niektorých podkladov pre vyhotovenie faktúry

(1) Ak ide o dodávku výrobkov, ktoré možno fakturovať až po vykonanom rozbore a ak vykonáva rozbor podľa osobitných predpisov alebo zmluvy odberateľ, musí tak urobiť v lehote dojednanej s dodávateľom. Výsledok rozboru je potom povinný oznámiť dodávateľovi doporučeným listom najneskoršie budúci pracovný deň po dokončení rozboru.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne v prípadoch, keď sa fakturujú takéto výrobky zbernou faktúrou podľa výsledku rozboru priemernej vzorky zo všetkých dodávok uskutočnených za príslušné obdobie (§ 4) alebo ak ide o dodávku poľnohospodárskych výrobkov, ktoré možno fakturovať len po zistení ich množstva a akosti odberateľom.

(3) Ak ide o traťovú dodávku, keď výrobky možno fakturovať až po vykonanom rozbore, a ak vykonáva podľa osobitných predpisov alebo zmluvy rozbor príjemca výrobkov, musí tak urobiť v lehote dojednanej s dodávateľom i odberateľom (svojím dodávateľom). Výsledok rozboru je potom povinný oznámiť doporučeným listom dodávateľovi i odberateľovi (svojmu dodávateľovi) najneskoršie budúci pracovný deň po dokončení rozboru.

(4) Ustanovenie odseku 3 platí obdobne v prípadoch, keď sa takéto výrobky fakturujú zbernou faktúrou podľa výsledku rozboru priemernej vzorky zo všetkých dodávok uskutočnených za príslušné obdobie (§ 4).

(5) Pri takých traťových dodávkach z dovozu, pri ktorých sa dodávka fakturuje podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutia dodávateľa uvedeného v zmluve až po prevzatí výrobkov, alebo pri dodávkach, pri ktorých sa množstvo výrobkov určuje podľa osobitných predpisov alebo zmluvy až po ich prevzatí odberateľom, musí sa prevzatie uskutočniť najneskoršie budúci deň po dôjdení dokladov sprevádzajúcich zásielku odberateľovi (príjemcovi výrobkov), ak sa nepreukáže dokladom vystaveným dopravcom, že sa výrobky v tejto lehote nemohli od neho prevziať. V tejto lehote sa musí rovnako zistiť aj množstvo výrobkov. V prípadoch, keď Československé štátne dráhy dopravujú vagóny s výrobkami na tzv. odovzdávkovú koľaj, predlžuje sa lehota na prevzatie výrobkov a na prípadné zistenie ich množstva o ďalší deň. Deň dodania dokladov sprevádzajúcich zásielku sa do lehoty nepočíta. Odberateľ (príjemca výrobkov) je povinný oznámiť dodávateľovi doporučeným listom deň prevzatia výrobkov a ich množstvo, prípadne aj iné údaje dohodnuté s dodávateľom, a to najneskoršie budúci deň po prevzatí výrobkov.

(6) Ak sa fakturujú výrobky uvedené v odseku 5 zbernou faktúrou, musí sa oznámenie o prevzatí všetkých dodávok uskutočnených za príslušné obdobie odoslať doporučene alebo na potvrdenie najneskoršie budúci pracovný deň po skončení príslušného obdobia.

(7) Organizácie sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zasielania výsledku rozboru, oznámenia o prevzatí výrobkov, prípadne oznámenia údajov súvisiacich s prevzatím výrobkov (napr. obyčajným listom). Osobitné predpisy vydané po dohode s Ministerstvom financií môžu určiť iné lehoty na odoslanie oznámenia o prevzatí alebo zistení množstva výrobkov, prípadne výsledku rozboru.

§ 10

Platenie dodávok výrobkov a prác

(1) O platení faktúr odberateľom platia osobitné predpisy.*) Pokiaľ sa v týchto predpisoch neustanovuje inak, je odberateľská organizácia povinná zaplatiť faktúru do 10 dní po jej odoslaní.**)

(2) Ak vráti odberateľ faktúru v určenej lehote a ak odmietol včas akcept (§ 8 ods. 1), plynie určená platobná lehota až po odoslaní správne vyhotovenej faktúry.

(3) Dodávky poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vyhotovuje nákupný lístok,***) je odberateľ povinný zaplatiť do 2 pracovných dní po odovzdaní alebo odoslaní tohto dokladu; ak je nákupný lístok vystavený v inom mieste, než ktoré dáva príkaz na úhradu, predlžuje sa táto lehota o 3 pracovné dni. To isté platí aj pre úhradu rozdielu (doplatku) medzi poskytnutým preddavkom a určenou konečnou cenou dodávok prírodného osiva a sadiva dodaných na čistenie vo mzde.

(4) Dohodou dodávateľa s odberateľom alebo dohodou im nadriadených orgánov môžu sa platobné lehoty skrátiť.

(5) Pohľadávky, ktoré vznikli v prípadoch upravených touto vyhláškou, môžu sa započítať (kompenzovať) len so súhlasom banky. Penále a poplatok z omeškania nesmú sa započítať (kompenzovať).

(6) Pokiaľ sa predpismi o platobnom styku) alebo so súhlasom Ministerstva financií neurčí inak, nesmú sa požadovať alebo poskytovať preddavky, ani platiť pred vznikom povinnosti fakturovať. Zasielanie výrobkov organizáciám na dobierku sa dovoľuje, ak úhrnná cena dodávky neprevyšuje 200 Kčs.††)

(7) Ak neuhradí odberateľ pri plánovanom zúčtovaní) splátku v určenom alebo dojednanom termíne, je dodávateľ oprávnený účtovať a odberateľ povinný zaplatiť zo splátky včas nezaplatenej poplatok z omeškania podľa § 14 ods. 2.

(8) Pri dodávkach elektriny, plynu a pitnej vody je odberateľ povinný, ak to dodávateľ požaduje, zaplatiť za tieto dodávky v hotovosti oprávnenému vyberačovi; ak je odberateľom organizácia, môže sa požadovať platenie v hotovosti nad 200 Kčs len vtedy, pokiaľ to umožňuje tržba organizácie v deň, keď sa požaduje úhrada.

(9) Deň odoslania, prípadne prijatia faktúry (odsek 1) ani deň odoslania nákupného lístku (odsek 3) sa do lehoty splatnosti nepočíta.

§ 11

Zjednodušené fakturovanie traťových dodávok

(1) Pri traťových dodávkach môže odberateľ dojednať s dodávateľom v zmluve, aby dodávateľ vyfakturoval výrobky v mene odberateľa príjemcovi výrobkov. Dodávateľ vyhotoví v tomto prípade faktúru jednak na odberateľa, jednak na príjemcu výrobkov. Faktúra na príjemcu výrobkov sa vyhotoví na tlačive odberateľa a musí obsahovať všetky údaje, ktoré by inak vo faktúre uviedol odberateľ, pričom namiesto údaju podľa § 3 ods. 1 písm. t) sa uvedie na konci faktúry pod doložkou „V mene“ názov a sídlo odberateľa. Takto vyhotovenú faktúru dodávateľ opatrí pod názvom a sídlom odberateľa svojou pečiatkou (predtlačou) a podpisom osoby zodpovednej za faktúru.

(2) Dodávateľ je povinný odoslať faktúru vyhotovenú v mene odberateľa príjemcovi výrobkov a rovnopis tejto faktúry spolu so svojou faktúrou odberateľovi v lehotách určených na zasielanie faktúr dodávateľom odberateľovi. Ak dodávateľ neodošle faktúru v určených lehotách odberateľovi alebo príjemcovi výrobkov, je povinný zaplatiť penále podľa § 14 ods. 1 tomu, komu faktúru oneskorene odoslal.

§ 12

Postup pri fakturovaní dodávok za predbežnú cenu

(1) Organizácie sú povinné fakturovať za ceny platné pri splnení. Ak nie je cena určená, môže len v odôvodnených prípadoch pri dodávkach fakturovaných za veľkoobchodnú cenu povoliť v súlade s osobitnými predpismi ústredný orgán, ktorý určí cenu, prípadne do pôsobnosti ktorého patrí organizácia oprávnená určiť cenu alebo dovážajúca výrobok, fakturovanie za predbežnú cenu.

(2) Ak fakturuje dodávateľ v prípadoch uvedených v odseku 1 za predbežnú cenu, je povinný túto skutočnosť uviesť na faktúre. Ak bude definitívna cena nižšia ako cena pôvodne fakturovaná, preplatok dodávateľ vráti. Sumu vo výške preplatku je dodávateľ povinný uhradiť do 10 dní odo dňa, keď mohol vypočítať definitívnu cenu. Ak je dodávateľ v omeškaní s platením, je povinný platiť z tejto sumy poplatok z omeškania podľa § 14 ods. 2. Ak bude definitívna cena vyššia ako cena pôvodne fakturovaná, vyfakturuje dodávateľ tento rozdiel najneskoršie do 3 pracovných dní po tom, keď získal všetky podklady pre vypočítanie definitívnej ceny, osobitným dodatkom k pôvodnej faktúre.

§ 13

Etapové fakturovanie niektorých dodávok

(1) Dodávky strojov a zariadení dodávané samostatne alebo ako súčasť vývozných investičných celkov možno fakturovať v etapách dohodnutých v hospodárskej zmluve, prípadne ustanovených osobitným predpisom.

(2) Vývojové a výskumné práce platené odberateľom sa fakturujú a uhradia po ich splnení, ak sa nedojednalo, že sa vyfakturujú a uhradia podľa etáp určených dohodou dodávateľa s odberateľom. Za etapu možno tiež považovať vývojové alebo výskumné práce vykonané najmenej za mesiac. Pri vývojových prácach pre vojenskú správu určí etapy Ministerstvo národnej obrany samo. Študijné, prípravné a podobné práce sa fakturujú buď naraz (po celkovom splnení) alebo sa fakturujú ich jednotlivé ucelené časti dojednané s odberateľom, a to po ich dokončení.

(3) Projektové práce pre vývoz, aj keď sa dodávajú ako súčasť vývozných investičných celkov, možno fakturovať v etapách, ktoré sa určia v zmluve. Montážne práce, stavebné práce alebo technická pomoc pre vývoz, aj keď sa tieto práce dodávajú ako súčasť vývozných investičných celkov, sa fakturujú mesačne.

(4) Dodávky pri zariaďovaní výstav, veľtrhov a stálych zariadení múzeí uskutočnené tuzemským dodávateľom možno fakturovať a uhradiť aj v ucelených etapách vopred určených dohodou dodávateľa s odberateľom.

(5) Dodávateľ strojovo-počtovníckych prác je oprávnený fakturovať skutočne vykonané práce aj po etapách, a to pred odovzdaním výsledkov spracovania (zostáv, tabuliek a pod.). Za etapu sa považujú skutočne vykonané fakturovateľné výkony v jednotlivých fázach strojového spracovania a určia sa na podklade príslušného projektu alebo pracovného postupu dohodou dodávateľa s odberateľom.

§ 14

Penále a poplatok z omeškania

(1) Penále za oneskorené odoslanie faktúry určuje osobitný predpis.*) Ustanovenia osobitných predpisov platia aj v prípade, keď nákupný lístok**) nie je odoslaný alebo odovzdaný v určenej lehote.

(2) Ak je odberateľ v omeškaní s platením faktúry alebo dodávky poľnohospodárskych výrobkov, je dodávateľ povinný odberateľovi účtovať a odberateľ dodávateľovi zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak by suma vypočítaného poplatku z omeškania bola menej ako 10 Kčs, účtuje sa 10 Kčs. Dodávateľ je oprávnený odpustiť odberateľovi poplatok z omeškania, ak neprevyšuje 20 Kčs. Ak je odberateľ v omeškaní s platením zbernej faktúry za maloodber elektriny a plynu, ktorej konečná suma neprevyšuje 200 Kčs, je dodávateľ povinný odberateľovi účtovať a odberateľ dodávateľovi zaplatiť len paušálny poplatok z omeškania vo výške 10 Kčs.

(3) Ak je odberateľ v omeškaní

a) s vykonaním rozboru (prípadne so zistením množstva a akosti pri poľnohospodárskych výrobkoch) alebo s odoslaním jeho výsledku (§ 9 ods. 1 a 2) alebo

b) s prevzatím výrobkov alebo odoslaním oznámenia o prevzatí výrobkov (§ 9 ods. 5 a 6),

je dodávateľ povinný odberateľovi účtovať a odberateľ dodávateľovi zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z konečnej sumy, ktorá sa uvedie v príslušnej faktúre, a to za každý deň omeškania.*) Poplatok z omeškania v rovnakej výške je povinný zaplatiť príjemca výrobkov dodávateľovi, ktorý výrobky dodal, ak je v omeškaní s vykonaním rozboru alebo s odoslaním výsledku rozboru tomuto dodávateľovi.

(5) V príkazoch na vykonanie úhrady penále a poplatku z omeškania musí sa osobitne označiť, že ide o úhradu penále alebo poplatku z omeškania.

(6) Odpustenie pohľadávok občanom, ako aj upustenie od vymáhania pohľadávok upravujú osobitné predpisy.***)

(7) Penále a poplatok z omeškania môžu požadovať len socialistické organizácie. Diplomatickým zástupcom a im na roveň postaveným činiteľom i organizáciám sa poplatok z omeškania na základe vzájomnosti neúčtuje.

(8) Ak dodávateľ vyfakturuje občanovi za práce (služby) ním objednané neoprávnene vyššiu sumu, pokiaľ nejde o zjavnú počtovú chybu alebo zjavné nedopatrenie, je povinný vrátiť občanovi rozdiel medzi správnou a zaplatenou vyššou sumou a do ústredného rozpočtu odviesť pokutu vo výške trojnásobku tohto rozdielu.)

(9) Hospodárska arbitráž môže v jednotlivom prípade znížiť, prípadne odpustiť penále alebo poplatok z omeškania, ak sú pre to celkom mimoriadne dôvody.

§ 15

Obmedzenie fakturačnej povinnosti

Dodávky výrobkov alebo prác, úhrnná cena ktorých neprevyšuje 200 Kčs, nemusia sa fakturovať a dodávateľ môže požadovať zaplatenie v hotovosti na potvrdenku. Pokiaľ je však účelnejšie uhrádzať tieto dodávky bezhotovostne, používajú organizácie prednostne tento spôsob platenia. Maloobchodné predajne dodávateľov nemusia fakturovať, ak predávajú len za hotové. Osobitné predpisy††) však ustanovujú, kedy v uvedených prípadoch je potrebné fakturovať socialistickým organizáciám.


Záverečné ustanovenia

§ 16

Ministerstvo financií môže povoliť výnimky a odchýlky z tejto vyhlášky.

§ 17

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra financií č. 262/1952 Ú. l. (č. 309/1952 Ú. v.) o fakturovaní a platení dodávok tovaru a prác uskutočnených jednotnými roľníckymi družstvami,

b) vyhláška ministra financií č. 240/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení za tovar a práce,

c) vyhláška ministra financií č. 172/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zjednodušenom fakturovaní drobných dodávok tovaru a prác a o poplatku z omeškania a penále.

(2) Ďalej sa zrušujú:

a) vzor záhlavia faktúry č. 849 uverejnený v zbierke „Typové vzory prvotnej evidencie“ z roku 1953,

b) vzor záhlavia faktúry PE 824a uverejnený v čiastke 52 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1955,

c) úprava Ministerstva financií č. 191/56773/56 z 12. 6.1956 o počte vyhotovení faktúr uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 1/1956,

d) úprava Ministerstva financií č. 191/94826/56 zo 6. 10.1956 o určení etáp pre fakturovanie dodávok strojov a zariadení uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 7/1956.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Minister:

Dvořák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 204/1964 Zb.

I. Lehoty na odoslanie faktúr

DodávkaLehota na odoslanie faktúryZačiatok lehoty*)
1. za výrobky**)2 pracovné dnipo splnení
2. Za knihy zaslané na ukážkupo dôjdení oznámenia odberateľa o ponechaní kníh
3. Za výrobky, ktoré možno vyfakturovať až po vykonanom rozbore alebo po zistení množstva alebo akosti poľnohospodárskych výrobkov odberateľompo dôjdení výsledku rozboru alebo oznámenia o zistení množstva alebo akosti poľnohospodárskych výrobkov
4. Pri traťových dodávkach, keď odberateľ fakturuje príjemcovi také výrobky, ktoré možno fakturovať až po vykonanom rozborepo dôjdení faktúry dodávateľa
5. Pri traťových dodávkach, pri ktorých možno výrobky vyfakturovať až po vykonanom rozbore príjemcom výrobkovpo dôjdení výsledku rozboru, prípadne faktúry dodávateľa, ak došla skôr ako výsledok rozboru
6. Pri takých traťových dovozných dodávkach, pri ktorých sa dodávka fakturuje podľa ustanovení osobitných predpisov alebo rozhodnutie dodavateľa uvedeného v zmluve až po prevzatí výrobkov alebo pri dodávkach, pri ktorých sa množstvo výrobkov určuje až po ich prevzatí odberateľompo dôjdení oznámenia odberateľa o prevzatí výrobkov
7. Za etapy strojov a zariadení**)3 pracovné dnipo splnení
8. Za výrobky, ak sa vyhotovujú faktúry pomocou strojovo-počtovníckej stanice inej organizácie (ÚME, Počtovnícke služby a p.)4 pracovné dni***)
9. Za výrobky dodané z inej obce, než kde sa fakturujú (s výnimkou prípadov uvedených v bode 6)5 dní
10. Za výrobky dodané zo závodu alebo skladu subdodávateľa, ktorý výrobu výrobkov dokončil
11. Za osivá a sadivá a za rezivo dodávané pílami, za etapy strojov a zariadení dodané z inej obce, než kde sa fakturuje6 dní
12. Za práce (výkony, služby)po splnení)
13. Za výstavbu a veľtrhy uskutočnené tuzemským dodávateľom v cudzine6 dnípo prijatí všetkých podkladov pre fakturovanie z cudziny
14. Za nehmotné dovozy*)po doručení faktúry od zahraničného dodavateľa
15. Za výrobky dodané podnikmi zahraničného obchodu a organizáciami štátnych lesov z inej obce, než kde sa fakturujú (s výnimkou prípadov uvedených v bode 6)7 dnípo splnení
16. Za propagačný tlačový materiál určený pre cudzinu dodaný zo závodu alebo zo skladu subdodávateľa, ktorý jeho výrobu dokončil8 dní
17. Za práce vykonané tuzemským subdodávateľom v cudzine za kalendárny rok10 dní pri prijatí pracovných výkazov**)
18. Za zariadenie výstav, ak sa práce tiež zúčastní subdodávateľ (táto skutočnosť musí byť z faktúry zrejmá)14 dnípo splnení záväzku, prípadne dokončení dohodnutých etáp
19. Za práce vykonané tuzemským dodávateľom v cudzine za kalendárny mesiacpo prijatí pracovných výkazov***)
20. Za práce na zariadení výstavy a veľtrhu v cudzine vykonané tuzemským subdodávateľom
21. Za práce vykonané tuzemským dodávateľom v cudzine za kalendárny mesiac, ak sa zúčastní práce tiež tuzemský subdodávateľ16 dní

II. Lehoty na odoslanie zberných faktúr

DodávkaLehota na odoslanie faktúryZačiatok lehoty
1. Za maloodber elektriny a plynu uhradzovaný v hotovosti*)v posledný deň prísl. obdobia
2. Za maloodber elektriny a plynu*)3 pracovné dnipo skončení príslušného obdobia
3. Za rozdiel spotrebovanej elektriny a plynu pri chybách meracieho zariadenia*)po zistení rozdielu
4. Za výrobky, ktoré sa fakturujú až po vykonanom rozbore priemernej vzorkypo dôjdení výsledku rozboru
5. Pri traťových dodávkach, keď odberateľ fakturuje výrobcovi také výrobky, ktoré možno vyfakturovať až po vykonanom rozbore priemernej vzorkypo dôjdení zbernej faktúry dodávateľa
6. Pri traťových dodávkach, pri ktorých možno výrobky vyfakturovať až po vykonanom rozbore priemernej vzorky príjemcom výrobkovpo dôjdení výsledku rozboru, prípadne zbernej faktúry dodavateľa, ak došla skôr ako výsledok rozboru
7. Pri takých traťových dovozných dodávkach, pri ktorých sa dodávka fakturuje podľa ustanovení osobitných predpisov alebo rozhodnutia dodávateľa uvedeného v zmluve až po prevzatí výrobkov, alebo pri dodávkach, pri ktorých sa množstvo výrobkov určuje až po ich prevzatí odberateľompo dôjdení oznámenia o prevzatí všetkých dodávok výrobkov uskutočnených za príslušné obdobie
8. Za výrobky**)4 pracovné dni***)po skončení príslušného obdobia
9. Za výrobky dodané z inej obce, než kde sa fakturujú (s výnimkou prípadopv uvedených v bode 7)5 pracovných dní
10. Za práce6 dní
11. Pri traťových dodávkach, pri ktorrých odberateľ fakturuje príjemcovi výrobkov už na základe oznámenia dodavateľa o odoslaní výrobkov7 dní
12. Za dodávky výrobkov Československých štátnych kúpeľov a žriedel, lekárenskej služby ústavov národného zdravia, za dodávky elektriny a plynu veľkoodberateľom, za dodávky vody a za odvedenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami9 dní
13. Za vykonané záručné opravy, ak sa zberná faktúra odosiela z jednotlivých krajov gestorského podniku12 dnípo skončení príslušného obdobia
14. Za vykonané zaručné opravy, ak zbernú faktúru odosiela gestorský podnik výrobnej organizácii20 dní

Príloha č. 2 vyhlášky č. 204/1964 Zb.

Jednotný vzor záhlavia faktúry

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Smernice Ministerstva financií na zabezpečenie, predbežnú správu a realizáciu niektorého majetku, ktorý zabezpečuje alebo nadobúda štát (por. č. 85/1960 Zbierky inštrukcií pre národné výbory).

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy.
Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác.

**) Pri dodávkach mlieka tzv. vyúčtovanie, pri cukrovej repe odpočítanie.

***) Základné podmienky dodávok poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb.

*) Splnenie dodávky upravujú ustanovenia najmä § 168, 246, 328 a 356 Hospodárskeho zákonníka.

**) § 232 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

***) Fakturačné lehoty pri traťových dodávkach sa uvádzajú v prílohe č. 1.

*) Tzv. vyúčtovanie.

**) Tzv. repné odpočítanie.

***) Smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.

*) Smernice štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku a smernice Štátnej banky československej o zúčtovaní medzi hospodárskymi organizáciami započítaním vzájomných pohľadávok a o úverovaní hospodárskych organizácii pri tomto zúčtovaní uverejnené v čiastke 39 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1954.

**) Podľa § 232 ods. 2 Občianskeho zákonníka je občan povinný zaplatiť faktúru do 7 dní po jej doručení, ak nie je osobitným predpisom ustanovené inak. V pochybnostiach sa má za to, že občanovi bola faktúra doručená tretieho dňa po jej odoslaní. Na splatnosť musí byť občan vo faktúre upozornený.

***) Pri dodávkach mlieka tzv. vyúčtovanie, pri cukrovej repe odpočítanie.

) Smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.).

††) Podľa § 232 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže dodávateľ (organizácia) požadovať od občana preddavok alebo zaplatenie ceny vopred, ak je to odôvodnené povahou služby alebo ustanovené osobitným predpisom.

*) Podľa § 377 Hospodárskeho zákonníka je dodávateľ povinný, ak neodoslal faktúru v určenej lehote, zaplatiť odberateľovi penále vo výške 1 % z fakturovanej sumy za každý začatý mesiac omeškania. Odberateľ je oprávnený odpustiť dodávateľovi penále, ktoré nepresahuje 200 Kčs (§ 142 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka).

**) Pri dodávkach mlieka tzv. vyúčtovanie, pri cukrovej repe odpočítanie.

*) § 378 ods. 2 písm. a) Hospodárskeho zákonníka.

**) Smernice č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.).

***) Vyhláška Ministerstva financií č. 117/1964 Zb. o správe národného majetku.

) Na bankový účet č. 709 okresného národného výboru príslušného podľa sídla dodávateľskej organizácie.

††) Vyhláška č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami v znení vyhlášky č. 117/1962 Zb.

*) Na faktúre musí sa vždy uviesť deň rozhodujúci pre ačiatok lehoty (pozri § 6 vyhlášky); splnením rozumie sa i čiastočné splnenie, ak je dodávateľ oprávnený plniť dodávku po častiach.

**) Dodavateľom traťovej dodávky sa začína fakturačná lehota (2 pracovné dni pri výrobkoch a 3 pracovné dni pri etapách strojov a zariadení) vždy začiatkom štvrtého dňa po dni, v ktorom uplynula fakturačná lehota predchádzajúcemu dodávateľovi. Pre odosielateľa traťovej dodávky a pre osobitné prípady traťových dodávok uvedených v prílohe č. 1 odd. I platia však lehoty menovite určené v tejto prílohe.

***) Pri dodávkach výrobkov uskutočnených z inej obce, než v ktorej vyhotovujú faktúry pomocou strojovo-počtovníckej stanice inej oragnizácie (ÚME, Počtovnícke služby a pod.), predlžuje sa táto lehota o 1 pracovný deň.

) Lehota 6 dní platí aj vtedy, ak sa fakturujú niektoré práce v etapách (§ 13 vyhlášky). Začiatok lehoty pri zasielateľských službách sa počíta podľa § 6 ods. 2 písm. c) vyhlášky.

*) Netýka sa nehmotných dovozcov, fakturovanie a platenie ktorých upravuje vyhláška č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy.

**) Najneskoršie však do 4 týždňov po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorm boli práce vykonané.

***) Najneskoršie však do 4 týždňov (pri prácach uvedených v bode 21 do 5 týždňov) po uplynutí kalendárneho mesiaca v ktorom boli práce vykonané.

*) Pri maloodbere elektriny a plynu sa obdobie pre zbernú faktúru dodrží, ak keď sa odpočítanie vykoná v najbližších budúcich dvoch pracovných dňoch po uplynutí obdobia pre zbernú faktúru. Lehoty na odoslanie faktúr za maloodber elektriny a plynu môžu sa so súhlasom Ministerstva financií uparviť odchylne.

**) Dodavateľom traťovej dodávky sa začína fakturačná lehota (4 pracovné dni) vždy začiatkom štvrtého dňa po dni, v ktorom uplynula fakturačná lehota predchádzajúcemu odberateľovi. Pre odosielateľa traťovej dodávky a pre osobitné prípady traťových dodávok uvedených v prílohe č. 1 odd. II platia však lehoty menovite určené v tejto prílohe.

***) K odd. II bodu 8 platí obdobne poznámka uvedená k odd. I bodu 8.