Vyhláška č. 115/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1965
Zrušený 146/1965 Zb.

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 18. júna 1964,

ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášok č. 109/1962 Zb., č. 8/1964 Zb. a č. 44/1964 Zb. sa mení a doplňuje takto:

1. V sadzobníku I bude nadpis oddielu H znieť: „Školstvo a zdravotníctvo“

2. Za doterajšiu položku 35 vkladá sa nová položka 35a) tohto znenia:

Pol.Predmet poplatku Poplatok Kčs
35aZa vydanie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre vystavenie vodičského preukazu, žiadosť o daňovú úľavu, súdne konanie 10,-

Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister financií:

Dvořák v. r.