Vyhláška č. 74/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti

(v znení č. 36/1978 Zb.)

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964 do30.06.1990
Účinnosť od 01.07.1978 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 33/1978 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1978.

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 21. marca 1964

o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s Ministerstvom financií podľa § 15 ods. 3 zákona č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti, podľa § 6 ods. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti a podľa § 7 ods. 3 a § 14 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave:


Čl. I - Zrušený od 1. 7. 1978.

Čl. II

Vyhláška č. 89/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti, sa mení takto:

1. Doterajšie ustanovenie § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa ďalším odsekom tohto znenia:

(2) Povinnému sprostredkovaniu podľa odseku 1 nepodlieha iba účinkovanie hudobníkov z povolania, estrádnych umelcov a artistov pri verejných produkciách usporadúvaných Československým rozhlasom alebo Československou televíziou pre účely vysielania.“

2. Ustanovenie § 2 ods. 2 sa mení a znie:

(2) Usporiadatelia verejných pravidelne sa opakujúcich estrádnych produkcií v socialistických podnikoch z odboru pohostinstva, kúpeľnej starostlivosti a cestovného ruchu sú povinní dojednávať vystúpenia estrádnych umelcov pri týchto produkciách len prostredníctvom organizácie „Československá hudobná a divadelná agentúra - Pragokoncert" v Prahe, na Slovensku „Koncertná a divadelná kancelária" v Bratislave; usporiadatelia tých istých artistických produkcií sú povinní dojednávať vystúpenia artistov pri týchto produkciách len prostredníctvom organizácie „Československé cirkusy a varieté" v Prahe. V jednotlivých prípadoch môžu sa uvedené organizácie dohodnúť s miestne príslušným krajským podnikom pre film, koncerty a estrády na inom usporiadaní sprostredkovania, ak to vyžadujú programové alebo prevádzkové dôvody.“


Čl. III

Na sprostredkovanie zahraničných umelcov sa táto vyhláška nevzťahuje.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Kahuda v. r.