Vyhláška č. 158/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Čiastka 67/1964
Platnosť od 08.07.1964
Účinnosť od 23.07.1964
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 17 v platnosť 18. januárom 1964.

158

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. júla 1964

o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dňa 16. decembra 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou. Výmenou nót oboch strán vstúpila Dohoda podľa svojho článku 17 v platnosť 18. januárom 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Guinejskej republiky prajúc si podporovať civilnú leteckú dopravu medzi územím oboch krajín a cez tieto územia a prihliadajúc na to, že obidve sú stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia a vykonávania dohodnutých leteckých služieb na tratiach uvedených v Prílohe. Tieto služby môžu sa začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana bude mať právo určiť letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Len čo druhá zmluvná strana dostane toto určenie, poskytne bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, avšak s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku.

3. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany bol spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré sa obvykle uplatňujú pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku alebo uložiť v poskytnutom oprávnení také podmienky, aké považuje za potrebné, ak nebude presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa určený letecký podnik nespravuje podľa jej zákonov a predpisov alebo inak neplní podmienky ustanovené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa vykoná len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Článok 3

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území, budú sa vzťahovať na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok, pošty alebo nákladu, ako aj predpisy o vstupe, prejednaní, prisťahovalectve, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a prevádzke na území tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

3. Cestujúci, ktorí len prechádzajú územím jednej zmluvnej strany, budú podrobení pokiaľ možno zjednodušenej kontrole. Batožiny a tovar, ktoré sú v tranzite, budú oslobodené od cla, inšpekčných a iných poplatkov.

Článok 4

1. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany používané v prevádzke medzinárodných leteckých služieb, ako i pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a zásoby na palube lietadiel určené na výlučné použitie v týchto lietadlách sú pri prílete na územie druhej zmluvnej strany alebo pri svojom odlete oslobodené od cla a inšpekčných poplatkov, aj keď sa použijú alebo spotrebujú týmito lietadlami a v týchto lietadlách za letu nad spomínaným územím.

2. S pohonnými hmotami, mazacími olejmi, obvyklým vybavením lietadiel, náhradnými súčiastkami a palubnými zásobami, ktoré sa dovezú na územie jednej zmluvnej strany alebo ktoré na tomto území vezme na palubu lietadla určený letecký podnik druhej zmluvnej strany a ktoré sa majú výlučne použiť pre lietadlá tejto druhej zmluvnej strany, sa bude zaobchádzať pokiaľ ide o clo, inšpekčné poplatky alebo podobné vnútroštátne dávky a poplatky nie menej výhodne ako v prípade, ak ide o cudzie letecké podniky, ktoré vykonávajú podobné medzinárodné služby.

3. Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklé vybavenie lietadiel a palubné zásoby určené pre použitie pri dohodnutých službách môžu sa uskladniť na letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik.

4. Predmety oslobodené od colných poplatkov podľa odseku 1 nesmú sa vyložiť bez súhlasu colných úradov druhej zmluvnej strany. Ak sa nemôžu použiť alebo spotrebovať, musia sa znovu vyviezť a do času vyvezenia zostávajú k dispozícii určenému leteckému podniku, avšak pod dohľadom colných úradov a v žiadnom prípade sa nemôžu ďalej postúpiť.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za užívanie letísk a ostatných zariadení s výhradou, že tieto dávky nebudú vyššie ako dávky platené iným cudzím leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 6

1. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany je povinný prispôsobiť svoju finančnú a obchodnú činnosť na území druhej zmluvnej strany jej zákonom a predpisom.

2. Každá zmluvná strana s výhradou vzájomnosti povolí, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany prevádzal na svoje ústredie príjmy vyplývajúce z leteckej dopravy.

Článok 7

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál potrebný na riadne vykonávanie svojich služieb.

Článok 8

1. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany požíva pri vykonávaní dohodnutých služieb tieto oprávnenia:

a) vykladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, poštu a tovar naložené na území svojho štátu;

b) nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, poštu a tovar s určením na územie svojho štátu;

c) vykladať a nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, poštu a tovar pochádzajúce z územia tretích štátov alebo určené na územie tretích štátov;

d) nepristávať v medziľahlých bodoch určených v Prílohe a ležiacich na území tretích štátov.

2. Každá zmluvná strana priznáva určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany tieto oprávnenia:

a) lietať bez pristátia cez jej územie;

b) pristávať na jej území pre neobchodné účely.

Článok 9

1. Určeným leteckým podnikom zmluvných strán je pri vykonávaní dohodnutých služieb zabezpečené rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie.

2. Dopravná kapacita poskytovaná určenými leteckými podnikmi každej zmluvnej strany sa uvážlivo prispôsobí dopravnému dopytu.

3. Poskytnuté práva nemôže určený letecký podnik jednej zmluvnej strany zneužívať na škodu alebo v neprospech určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Tarify pre všetky dohodnuté služby sa určia v primeranej výške a s prihliadnutím na všetky smerodajné činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, význačné rysy služby a tarify určené inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi letecké služby celkom alebo čiastočne na rovnakej trati. Tarify sa určia podľa nasledujúcich ustanovení:

a) Pokiaľ to bude možné, tarify sa určia dohodou medzi určenými leteckými podnikmi po prejednaní s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi leteckú dopravu na celej trati alebo na jej časti. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán. Ak letecký úrad jednej zmluvnej strany ich neschváli, oznámi to písomne leteckému úradu druhej zmluvnej strany do pätnástich dní odo dňa, keď dostal oznámenie o tarifách, alebo v inom dohodnutom termíne.

b) Ak sa určené letecké podniky nemôžu dohodnúť alebo ak tarify neschvália letecké úrady jednej zmluvnej strany, pokúsia sa dohodu o tarifách dosiahnuť letecké úrady obidvoch zmluvných strán.

c) Prípadný spor sa bude v poslednej inštancii riešiť postupom ustanoveným v článku 12.

d) Určené tarify zostanú v platnosti do času, keď budú určené nové tarify, či už podľa ustanovení tohto článku alebo podľa ustanovení článku 12.

Článok 11

Letecké úrady sa budú čas od času radiť, aby v duchu úzkej spolupráce zabezpečili dostatočné uplatňovanie zásad ustanovených v tejto Dohode, a za tým účelom si budú vymieňať všetky nevyhnutné informácie.

Článok 12

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek rozpor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, zmluvné strany ho vyriešia priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

2. Ak priame rokovania nedosiahnu cieľ do 90 dní, zmluvné strany predložia spor arbitráži. Za tým účelom určia osobitný rozhodcovský tribunál zložený z troch rozhodcov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a obaja takto vymenovaní rozhodcovia ustanovia tretieho. Ak sa obaja rozhodcovia nedohodnú na určení tretieho, zmluvné strany vyzvú Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo, aby ho vymenovala. Tento rozhodca bude predsedom tribunálu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia akémukoľvek rozhodnutiu, ku ktorému dôjde pri vykonávaní ustanovení tohto článku.

Článok 13

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o navrhnutej zmene sa musí medzi obidvoma zmluvnými stranami začať do 60 dní odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

2. Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

3. Zmeny Prílohy sa budú predbežne vykonávať odo dňa, keď sa o nich dosiahne dohoda medzi leteckými úradmi, a vstúpi definitívne v platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 14

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:

1. Výraz „letecké úrady“ značí:

pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku „Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

pokiaľ ide o Guinejskú republiku „Ministerstvo verejných prác a dopravy (generálne riaditeľstvo civilného letectva)“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu.

2. Výraz „dohodnuté služby“ a „určené trate“ bude znamenať medzinárodné letecké služby a trate ustanovené v Prílohe tejto Dohody.

3. Výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Článok 15

Príloha k tejto Dohode sa považuje za nedeliteľnú súčasť Dohody a každý odkaz na túto Dohodu sa vzťahuje tiež na Prílohu, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Článok 16

1. Táto Dohoda sa bude registrovať u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

2. Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek túto Dohodu vypovedať. Vypovedanie oznámi druhej zmluvnej strane a bude o ňom súčasne informovať Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo. Platnosť Dohody sa skončí uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane oznámenie o výpovedi, ak sa pred uplynutím tohto obdobia výpoveď nevezme späť so súhlasom druhej zmluvnej strany. Ak zmluvná strana, ktorej je výpoveď určená, nepotvrdí príjem oznámenia o výpovedi, bude sa mať za to, že ho dostala štrnásť dní po tom, čo Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo prijala oznámenie o výpovedi.

Článok 17

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne oznámia, že ju schválili ich príslušné orgány.

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia tejto Dohody budú sa vykonávať odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli náležite splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 16. decembra 1961 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

Martin Murín v. r.

Za vládu

Guinejskej republiky

Diallo Saikou Yaya v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

Československé linky

Vláda Guinejskej republiky udelí podniku určenému vládou Československej socialistickej republiky povolenie na vykonávanie týchto leteckých liniek:

1. Praha Zürich alebo Ženeva alebo Marseille Rabat alebo Casablanka alebo Meknes Dakar Konakry a ďalej do miest, ktoré sa určia spoločnou dohodou leteckých úradov.

2. Praha medziľahlé miesta Konakry a miesta ďalej, pričom medziľahlé miesta a miesta ďalej sa určia spoločnou dohodu leteckých úradov.

Oddiel II

Guinejské linky

Vláda Československej socialistickej republiky udelí podniku určenému vládou Guinejskej republiky povolenie na vykonávanie týchto leteckých liniek:

1. Konakry Akkra Kano Chartúm Káhira Belehrad Praha a ďalej do miest, ktoré sa určia spoločnou dohodou leteckých úradov.

2. Konakry medziľahlé miesta Praha a miesta ďalej, pričom medziľahlé miesta a miesta ďalej sa určia spoločnou dohodou leteckých úradov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.