Vyhláška č. 3/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ministerstva všeobecného strojárstva o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel

Čiastka 2/1964
Platnosť od 20.01.1964 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a Ministerstva všeobecného strojárstva

z 29. decembra 1963

o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. a podľa § 2 vládneho nariadenia č. 107/1949 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitého materiálu:


Povinný výkup opotrebených dielcov

§ 1

(1) Opotrebené súčiastky, dielce, podskupiny a skupiny cestných vozidiel (ďalej len „dielce“), ktoré sú opraviteľné (§ 2 ods. 1), opravovne alebo podniky renovujúce tieto dielce (ďalej len „renovačné miesta“) sú povinné vykupovať. Zoznam dielcov podliehajúcich výkupu a renovačných miest je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Držitelia dielcov, ktoré podliehajú výkupu, sú povinní odovzdať ich na svoj náklad renovačnému miestu najneskôr do jedného mesiaca po vymontovaní z vozidla; tieto dielce sa nesmú odvádzať do šrotu. Až do času výkupu sa musia riadne uskladniť. Vymontované dielce treba podľa ich druhu odovzdať len tomu renovačnému miestu, ktoré je pre tento druh uvedené v prílohe.

§ 2

(1) O opraviteľnosti dielcov rozhodne renovačné miesto na základe technických podmienok vydaných Ministerstvom všeobecného strojárstva po dohode s Ministerstvom dopravy.*)

(2) Renovačné miesto za vykúpené dielce zaplatí držiteľovi výkupnú cenu podľa cenníka.*)

(3) Dielce odovzdané na výkup, pri odbere ktorých od odovzdávajúcej organizácie sa zistí ich neopraviteľnosť, renovačné miesto prevezme na potvrdenie za cenu šrotu a odovzdá ich do šrotu, pokiaľ držiteľ nepožiada o ich vrátenie.

Renovácia dielcov

§ 3

(1) Držiteľ má právo za vykúpené opraviteľné dielce požadovať renovované dielce v množstve zodpovedajúcom percentu opraviteľnosti pri renovácii, ktoré je pre jednotlivé dielce uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Pokiaľ držiteľ žiada vrátenie renovovaných dielcov, musí to renovačnému miestu oznámiť najneskôr pri odovzdaní opotrebených dielcov, inak jeho právo zanikne. Ak renovačné miesto nemá zavedený výmenný systém, renovačné miesto renovované dielce zašle držiteľovi na svoj náklad najneskôr do troch mesiacov po vykúpení opotrebených dielcov.

(2) Ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode s Ministerstvom dopravy určia pre jednotlivé dielce termíny postupného zavádzania výmenného systému.

§ 4

Renovačné miesto je povinné renovované dielce pri každej renovácii označiť svojou značkou na mieste, na ktorom sa značka počas prevádzky nemôže porušiť.


Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 5

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na ozbrojené zložky Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra.

(2) Povinnosť odovzdávať dielce renovačnému miestu (§ 1 ods. 2) sa nevzťahuje na dielce vymontované občanmi z osobných vozidiel v ich osobnom vlastníctve.

§ 6

Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom všeobecného strojárstva môže povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 7

Zrušujú sa vyhláška Štátneho úradu plánovacieho a Ministerstva dopravy č. 254/1956 Ú. l. (Ú. v.) o povinnom odovzdávaní niektorých súčiastok vstrekovacieho zariadenia naftových motorov, vyhláška ministerstiev ťažkého priemyslu a vnútorného obchodu č. 169/1951 Ú. l. (č. 198/51 Ú. v.) o povinnom odovzdávaní starých náhradných dielov k nákladným automobilom pri nákupe nových, vyhláška Ministerstva ťažkého priemyslu č. 234/1951 Ú. l. (č. 262/51 Ú. v.) o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitých náhradných dielov automobilov a traktorov zahraničnej výroby a vyhláška Ministerstva priemyslu č. 913/1949 Ú. l. I (č. 874/49 Ú. v.) o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitých generátorových zariadení pre automobilové a stabilné motory a ich súčiastok.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Minister dopravy:

v z. Vokáč v. r.

Minister všeobecného strojárstva:

Poláček v. r.


Príloha vyhlášky č. 3/1964 Zb.

ZOZNAM DIELCOV PODLIEHAJÚCICH VÝKUPU A ZOZNAM RENOVAČNÝCH MIEST

Tatra 111
valec60ČSAO Liberec
Tatra-Regena, Bratislava
predný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO Liberec
Tatra-Regena, Bratislava
ČSAO Holešov
stredný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO Liberec
ČSAO Holešov
Tatra-Regena, Bratislava
zadný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO Liberec
ČSAO Holešov
Tatra-Regena, Bratislava
hlava valcov60ČSAO Liberec
AZL Žilina
ľavé a pravé závesné predné rameno75Tatra Slaný
ľavé a pravé závesné zadné rameno65Tatra Slaný
vačkový hriadeľ65ČSAO Holešov
ložisko NG 16065ČSAO Liberec
vstrekovacia dýza70ČSAO Liberec
piestik s valčekom50ČSAO Liberec
Praga V3S
valec60ČSAO Brno
AZL Žilina
predný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
stredný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
zadný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
hlava valcov60ČSAO Liberec
ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
vačkový hriadeľ65ČSAO Holešov
ložisko NG 16065ČSAO Liberec
vstrekovacia dýza70ČSAO Liberec
Praga S5T
valec60ČSAO Brno
AZL Žilina
predný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
stredný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
zadný dielec kľukového hriadeľa75ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
hlava valcov60ČSAO Liberec
ČSAO hl. m. Praha
AZL Žilina
vačkový hriadeľ65ČSAO Holešov
ložisko NG 16065ČSAO Liberec
vstrekovacia dýza70ČSAO Liberec
Škoda 706
vložka valcov60ČSAO Plzeň
LIAZ Přerov
predný dielec kľukového hriadeľa75LIAZ Zvolen
ČSAO hl. m. Praha
stredný dielec kľukového hriadeľa75LIAZ Zvolen
ČSAO hl. m. Praha
zadný dielec kľukového hriadeľa75LIAZ Zvolen
ČSAO hl. m. Praha
hlava valcov60LIAZ Zvolen
vačkový hriadeľ70LIAZ Přerov
ČSAO Plzeň
ložisko NG 18065ČSAO Liberec
vstrekovacia dýza70ČSAO Liberec
spodné veko kľukovej skrine65LIAZ Zvolen
ČSAO Plzeň
Garant 30-32
valec60ČSAO Nové Mesto nad Váhom
ČSAO Hořice
kľukový hriadeľ65ČSAO Nové Mesto nad Váhom
ČSAO Hořice
hlava valcov60ČSAO Brno

Adresy renovačných miest:

Čs. automobilové opravovne - Ústí n. L., n. p., Liberec III., U Nisy 7-9,

Tatra-Regena, ul. Februárového víťazstva 54, Bratislava,

Čs. automobilové opravovne, n. p., Holešov-Samostatnost,

AZL Žilina, oprav. závod, ul. Čs. brigády, Žilina,

Tatra Slaný, Ouvalova 554, Slaný,

Čs. automobilové opravovne - Brno, n.p., Špitálka 23, Brno,

Čs. automobilové opravovne, n. p. hl. m. Prahy, U seřadiště 7, Praha 10,

Čs. automobilové opravovne, n. p., Na Roudné 182, Plzeň-Prior,

Liberecké automobilové závody, Zvolen, Moťovská cesta, Zvolen,

Liberecké automobilové závody Přerov, Palackého 27, Přerov,

Liberecké automobilové závody Zvolen, prevádzkáreň Kráľová nad Hronom,

Čs. automobilové opravovne, n. p., Trenčianska 922, Nové Mesto nad Váhom,

Čs. automobilové opravovne, n. p. Maixnerova 526, Hořice v Podkrkonoší.

Poznámky pod čiarou

*) Cenník prác pri renovácii automobilových dielcov MVS č. 122.