Vyhláška č. 120/1964 Zb.Vládna vyhláška o úprave dôchodkov niektorých osôb

Čiastka 52/1964
Platnosť od 16.06.1964 do30.05.1967
Účinnosť od 01.07.1964 do30.05.1967
Zrušený 52/1967 Zb.

120

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 24. júna 1964

o úprave dôchodkov niektorých osôb

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 141 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 142 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


§ 1

(1) Okresné národné výbory môžu primerane znížiť dôchodky z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktoré uznajú za neprimerane vysoké so zreteľom na to, že patria

a) osobám, ktoré vo verejnom živote alebo v hospodárstve zaujímali za skoršieho politického a hospodárskeho zriadenia zvlášť významné postavenie alebo v dobe neslobody i len významné postavenie, využívali toto postavenie na udržanie kapitalistického poriadku alebo na posilnenie vplyvu okupantov a svojou činnosťou aktívne prispeli k vykorisťovaniu a perzekúcii pracujúcich,

b) bývalým podnikateľom, ktorí vykorisťovali cudzie pracovné sily,

c) osobám, ktoré za skoršieho politického a hospodárskeho zriadenia, najmä v dobe neslobody, ako príslušníci potlačovateľského aparátu postupovali s osobitnou horlivosťou a iniciatívou proti pracujúcim a tým účinne napomáhali k ich vykorisťovaniu a perzekúcii.

(2) Obdobne možno znížiť i dôchodky pozostalých po osobách uvedených v predchádzajúcom odseku.

§ 2

(1) Pri znížení dôchodkov sa prihliada na stupeň politického a hospodárskeho významu skoršieho postavenia uvedených osôb, na dĺžku trvania činnosti v tomto postavení a na škodlivosť následkov tejto činnosti pre pracujúcich.

(2) Dôchodok sa nezníži, ak uvedené osoby alebo pozostalí po nich pod vplyvom výchovného pôsobenia socialistickej spoločnosti prejavili kladný postoj k socialistickému zriadeniu, najmä ak získali pracovné zásluhy pri budovaní socializmu v našej krajine.

(3) Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok sa nezníži, ak úplná (čiastočná) invalidita vznikla následkom pracovného úrazu (choroby z povolania); v tomto prípade sa neznížia ani dôchodky pozostalých.

§ 3

Osobám, ktorým bol dôchodok znížený podľa tejto vyhlášky alebo upravený podľa obdobných skoršie platných predpisov, môže okresný národný výbor zvýšiť dôchodok až do plnej zákonnej výšky, ak tieto osoby získali pracovné zásluhy pod vplyvom výchovného pôsobenia socialistickej spoločnosti alebo ak sú tu iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 4

Ministri národnej obrany a vnútra ustanovia, ktoré orgány sú oprávnené na opatrenia podľa tejto vyhlášky, pokiaľ ide o dôchodky zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Lenárt v. r.