45

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

z 5. marca 1964,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Ministerstvo spravodlivosti po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje na vykonanie § 85 ods. 2, § 161 ods. 2, § 169, 184 písm. a) a c), § 197, 232 odsek 3, § 236, 253, 261, 274, 281 ods. 2, § 282 ods. 2 a 3, § 310 ods. 3, § 318, 320, 387 ods. 1, § 394 ods. 1, § 434 ods. 1, § 444, 445, 447 ods. 2, § 448 ods. 2, § 449 ods. 2 a § 491 ods. 2 Občianskeho zákonníka:


Omeškanie s plnením peňažného dlhu (K § 85 ods. 2)

§ 1

(1) Výška úrokov z omeškania je 3 percentá ročne.

(2) Výšku úrokov z omeškania pri pôžičkách poskytovaných organizáciami občanom upravuje vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom.

Drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady súvisiace s užívaním bytov a miestností neslúžiacich na bývanie (K § 161 ods. 2 a § 197)

§ 2

(1) Drobnými opravami súvisiacimi s užívaním bytov a miestností neslúžiacich na bývanie sú opravy bytov a uvedených miestností, ich príslušenstva a vybavenia, ako i výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Drobnými opravami sú takisto iné opravy bytov a uvedených miestností, ich príslušenstva a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia v prílohe neuvedené, ak náklad na jednu opravu, zistený podľa platných cenových predpisov, neprevýši sumu 50,- Kčs. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.

§ 3

Náklady spojené s obvyklým udržiavaním bytov a miestností neslúžiacich na bývanie (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“) sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní, ako napr. maľovanie, včítane opravy omietok, odhmyzovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtkovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny priečelí, zámok a nátery).

§ 4

Užívateľ nie je povinný uhradzovať náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak vznikla ich potreba skôr, ako miestnosti prevzal, alebo ak vznikli ako dôsledok opráv, ktoré je povinná znášať organizácia.

§ 5

Ak niet inej dohody, uhradzujú užívatelia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady spojené s užívaním spoločného príslušenstva pomerne podľa počtu osôb, ktoré v byte bývajú. Užívatelia miestností neslúžiacich na bývanie uhradzujú tieto náklady podľa pomeru plochy, ktorú užívajú.

§ 6

(1) Ustanovenia § 2 až 5 sa vzťahujú i na byty a miestnosti neslúžiace na bývanie v domoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, a na byty a miestnosti neslúžiace na bývanie prenechané na užívanie v rodinných domčekoch.

(2) Ustanovenia § 2 až 5 sa nevzťahujú na byty a miestnostineslúžiace na bývanie užívané predstaviteľmi, členmi a pracovníkmi zastupiteľských úradov, medzinárodných organizácií a inštitúcií [§ 75 písm. a) a b) zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi].

Poplatok z omeškania (K § 169, 232 odsek 3 a § 261)

§ 10

(1) Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 1/2 promile dlžnej sumy. Ak ide o úhradu za užívanie bytu alebo miestností neslúžiacich na bývanie alebo za služby s týmto užívaním súvisiace, je poplatok z omeškania najmenej 5,- Kčs za každý i začatý mesiac; ak ide o iné služby poskytované občanom organizáciami, je poplatok z omeškania za celý čas omeškania najmenej 10,- Kčs.

(2) Ak organizácia povolila občanovi odklad platenia a ak bol nedoplatok zaplatený do povolenej ďalšej lehoty, povinnosť občana zaplatiť poplatok z omeškania zanikne.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady u organizácií (K § 236, 253, 274, 281 ods. 2, § 310 ods. 3 a § 318)

§ 11

Na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady u organizácií stačí, ak sa právo uplatní v prevádzkárni organizácie, prostredníctvom ktorej sa služba poskytla.

Nevyzdvihnuté veci (K § 282 ods. 2 a 3 a § 320)

§ 12

(1) Vecou väčšej hodnoty je vec, hodnota ktorej ku dňu uzavretia zmluvy o poskytnutí služby prevyšuje sumu 1 000,- Kčs.

(2) Miesto a čas predaja nevyzdvihnutých vecí musí organizácia verejne vhodným spôsobom vyhlásiť, a to najmenej 15 dní vopred. Ak je to možné, musia sa veci pred predajom s vyznačením ceny vystaviť na prezretie.

(3) Veci sa smú predať len za cenu určenú podľa cenových predpisov, a ak nemožno takto cenu určiť, za cenu určenú odhadom. Cena sa musí pri prevzatí zaplatiť v hotovosti. Inak sa pri predaji nevyzdvihnutých vecí postupuje obdobne, ako keď sa predávajú hnuteľné veci pri výkone rozhodnutia.++) Pracovníkom organizácie a ich rodinám sa veci nesmú predať.

Úroky z peňažných pôžičiek medzi občanmi (K 387 ods. 1)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach (K § 434 ods. 1)

§ 15

Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá len do výšky 1 000,- Kčs.

Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia (K ,§ 444)

Priemerný zárobok (K § 445)

§ 17

(1) Priemerný zárobok občanov v pracovnom pomere (pracovníkov), učňov, študentov a žiakov, členov jednotných roľníckych družstiev, ktoré neprešli na peňažné odmeňovanie osôb, ktoré v týchto družstvách pracujú a nie sú k nim v pracovnom pomere, ako aj osôb povolaných na službu v ozbrojených silách určí sa podľa pracovnoprávnych predpisov upravujúcich zodpovednosť pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.**)

(2) Priemerný zárobok ostatných pracujúcich občanov (spisovateľov, výtvarných umelcov, samostatne hospodáriacich roľníkov, remeselníkov, žien pracujúcich v domácnosti) určí sa podľa okolností jednotlivého prípadu.

Náhrada za stratu na zárobku (K § 447 ods. 2)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých (K § 448 ods. 2)

Primerané náklady spojené s pohrebom (K § 449 ods.2)

§ 20

(1) Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa pracovnoprávnych predpisov upravujúcich zodpovednosť pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.***)

(2) Náklady na zriadenie pomníka alebo dosky sa uhradzujú len do výšky 5 000,- Kčs.

Obytné domy, ktoré majú plniť účel rodinných domčekov (K § 491 ods.2)

§ 21

Za obytné domy, ktoré majú plniť účel rodinných domčekov, považujú sa obytné domy, ktoré tento účel plnia vzhľadom na svoje stavebné usporiadanie, okruh ich užívateľov alebo iné skutočnosti.+)


Účinnosť

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Čl. II

Na návrh poškodeného podaný do jedného roka od začiatku účinnosti tejto vyhlášky sa vykoná prípadná úprava náhrad uvedených v čl. I od účinnosti tejto vyhlášky aj tam, kde o uvedených náhradách sa už právoplatne rozhodlo alebo ich výška sa už dohodla.


Minister:

dr. Neuman v. r.


Príloha vyhlášky č. 45/1964 Zb.

Sanitárne zariadenie:

upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievaka, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla, schránok, pľuvadla, konzol, vešiakov,

oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika,

oprava, výmena sifónu a lapača tuku,

oprava odpadového a prepadového ventilu,

oprava batérie,

oprava sprchy pevnej alebo hadicovej,

výmena tesnenia,

výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,

oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,

oprava, výmena dvierok pri obmurovanej vani,

oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,

oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galeriek,

čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačnej stúpačky,

oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety,

zabrúsenie padákového sedla,

výmena tesnenia, prípadne kužeľky pre ventily,

oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí,

oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách.

Elektrické zariadenie:

oprava, výmena vypínačov všetkých druhov,

poistiek a ističov všetkých druhov,

zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia, včítane tlačidla pri vchode, transformátora, zvončeka i miestnej batérie, pokiaľ patrí k bytu,

oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí.

Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá):

vykonávanie ochranných náterov,

výmena roštu,

oprava, výmena ťahadla k roštu, príp. roštového lôžka,

vymazanie kúreniska pecnou hlinou alebo šamotom,

oprava šamotovania,

úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska,

výmena a doplňovanie skrutiek, nitov a pod. na kostre pece a príslušenstva,

výmena plátov,

upevňovanie a oprava ochranných rámov,

oprava, výmena dvierok,

oprava, výmena popolníka,

výmena dymových rúr a kolien,

oprava, výmena regulátora ťahu,

vymazanie škár,

náhrada kruhových platničiek na izbových peciach,

výmena sľudy,

oprava pečúcich rúr a plechov v kuchynskej peci,

oprava ohrievačov vody.

Sporáky a variče plynové a elektrické, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:

oprava horákov,

oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,

výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok,

oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,

oprava platničiek a pečúcej rúry,

výmena prívodného kábla alebo hadice,

výmena plechu, pekáča a roštu do pečúcej rúry,

prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom.

Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:

oprava, výmena membrány,

ventilov a páky,

tlakového pera,

regulačného zariadenia horáka,

rúr a kolien na odvod spálených plynov,

čistenie,

vykonávanie ochranných náterov,

oprava výhrevnej patróny,

oprava termostatu.

Merače spotreby tepla:

oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.

Etážové kúrenie:

oprava, výmena napúšťacieho a výpustného ventilu,

pretesnenie jednotlivých prírub,

oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilika,

vykonávanie ochranných náterov,

oprava dvierok,

výmena roštu,

výmena dymových rúr,

utmelenie kotla okolo dvierok a plášťa,

vyčistenie kotla od sadzí a popola,

nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách.

Chladiace zariadenie:

výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje,

mazanie a čistenie motora a kompresora,

výmena tesnenia,

výmena rozbehového kondenzátora,

výmena hnacieho remeňa,

nastavenie termostatu,

oprava, výmena prívodového kábla.

Kovanie a zámky:

oprava, výmena kľuky, olivy, štítka tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových spojov, zachycovačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov.

Okná a dvere:

tmelenie okien,

menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklenených dverí,

zasklievanie jednotlivých okien,

menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov.

Podlahy:

oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,

upevnenie, výmena prahu,

upevnenie, náhrada podlahových líšt.

Rolety a žalúzie:

oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,

oprava plátna,

výmena šnúry,

oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie),

oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,

spojenie líšt, výmena pliešku,

oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách,

výmena pier na železných roletách.

Domáce telefóny:

oprava, výmena telefónnej šnúry,

vložky mikrotelefónne a slúchadlové,

nastavenie domáceho telefónu.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 66 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

**) Ustanovenia § 17 a nasl. vyhlášky ministra financií č.94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášok č.47/1960 Zb. a č. 44/1961 Zb.

***) Ustanovenie § 67 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

+.) Ustanovenie § 23 ods. 4 a 5 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

++) Ustanovenia § 328 a 329 O. s. p.

*) Dosiaľ upravené v zákone č. 150/1961 Zb. o náhradách priúrazoch a chorobách z povolania a vo vyhláške Ústrednej rady odborov, Ministerstva zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 7/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona.

**) Pozri poznámku pri § 16.

***) Pozri poznámku pri § 16.

+) Zákon č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku a vyhláška ministerstiev financií a spravodlivosti č. 236/1959 Ú.l. (Ú.v.).