Vyhláška č. 25/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

(v znení č. 34/1972 Zb., 75/1983 Zb.)

Čiastka 12/1964
Platnosť od 11.02.1964 do31.12.1984
Účinnosť od 13.07.1983 do31.12.1984
Zrušený 139/1984 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom ČNR č. 146/1984 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1985.

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 11. februára 1964

na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom spravodlivosti ustanovuje podľa § 36 ods. 1 a ods. 3 písm. b) zákona č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

DRUHY NOTÁRSKYCH POPLATKOV

Prvý diel

Notársky poplatok za úkony (K § 2 až 5 zákona)

§ 1

Predmet a sadzby poplatkov

Predmet a sadzby poplatkov sú uvedené v sadzobníku I (príloha 1).

§ 2

Základ poplatku

(1) Ak je za notársky úkon, predmetom ktorého je nehnuteľnosť, určený poplatok podľa ceny nehnuteľnosti, základom poplatku je cena, za ktorú by sa mohla nehnuteľnosť predať v mieste, kde v čase úkonu nehnuteľnosť je.

(2) Ak je poplatok za niekoľko čiastkových úkonov určený podľa ceny predmetu notárskeho úkonu, rozumie sa tým cena, za ktorú by sa mohol predmet predať v čase posledného čiastkového úkonu.

(3) Pri zmluvách o výmene nehnuteľností je základom poplatku cena nehnuteľnosti, ktorá má vyššiu cenu.

(4) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na čas neurčitý, na čas života alebo na čas dlhší ako päť rokov, považuje sa za jeho cenu päťnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

(5) Ak nemožno cenu predmetu notárskeho úkonu určiť, základom poplatku je cena 3 000,- Kčs.

§ 3

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatku za úkony sú oslobodené československý štát, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy a úkony týkajúce sa prevodu majetku na socialistické organizácie.

Druhý diel

Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností (K § 6 až 10 zákona)

§ 4

Predmet poplatku

(1) K prevodu, prípadne k prechodu (ďalej len „prevod“) vlastníctva nehnuteľností dochádza najmä na základe zmlúv, rozhodnutí štátnych orgánov a dohôd.

(2) Nehnuteľnosťou sa rozumie i jej príslušenstvo.

(3) Prevod nehnuteľnosti je odplatný vtedy, ak sa zistí, že odplata za nehnuteľnosť sa skutočne poskytla, alebo že je nadobúdateľ zaviazaný ju poskytnúť.

(4) Nie je rozhodujúce, v akom plnení odplata záleží.

(5) Ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov nehnuteľnosť v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu, považuje sa nadobudnutie nehnuteľnosti nad túto hranicu, pokiaľ je odplatné, za odplatný prevod nehnuteľnosti.

§ 5

Základ poplatku

(1) Základom poplatku je súhrn odplát za všetky nehnuteľnosti prevádzané medzi tým istým prevodcom a nadobúdateľom.

(2) Ak sa vymieňajú dve nehnuteľnosti, považujú sa prevody oboch nehnuteľností za jeden prevod. Poplatok sa vyberá z prevodu tej nehnuteľnosti, z prevodu ktorej je poplatok vyšší, a zo základu, ktorým je cena druhej nehnuteľnosti, uvedená v § 6 ods. 3 zákona, zvýšená o prípadnú inú odplatu.

(3) Pre zistenie základu poplatku je rozhodujúci stav ku dňu, ktorým vlastníctvo k nehnuteľnosti prešlo.

(4) Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.

§ 6

Sadzby poplatku

Sadzby poplatku sú uvedené v sadzobníku II (príloha 2).

§ 7

Oslobodenie

Výmena pozemkov užívaných pre pôdohospodársku výrobu je oslobodená od poplatkov, ak ich cena je rovnaká a ak príslušný orgán potvrdí, že výmenou bolo docielené zaokrúhlenie pozemkov aspoň jedného z účastníkov výmeny; ak sa vymieňajú pozemky o nerovnakej cene, platí sa poplatok len z rozdielu ceny.

Tretí diel

Notársky poplatok z dedičstva (K § 11 až 15 zákona)

§ 8

Predmet poplatku

(1) Majetkom sa rozumejú veci, pohľadávky a iné práva, či už sa získavajú dedením alebo ináč sa nadobúdajú bezodplatne úmrtím občana.

(2) Predmetom poplatku je i majetok, pokiaľ ho poručiteľ bezodplatne previedol v troch mesiacoch pred svojou smrťou na toho, kto sa stal dedičom; zaplatený poplatok z darovania sa od poplatku z dedičstva odpočíta.

(3) Z nehnuteľného majetku, ktorý je v tuzemsku, vyberá sa poplatok bez zreteľa na štátnu príslušnosť alebo bydlisko poručiteľa; z nehnuteľného majetku, ktorý je v cudzine, poplatok sa nevyberá.

(4) Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti československým štátnym občanom, poplatok sa vyberá zo všetkého jeho hnuteľného majetku, aj keď majetok je v cudzine. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti československým štátnym občanom, vyberá sa poplatok z jeho hnuteľného majetku, pokiaľ je v tuzemsku.

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje niečo iné.

§ 9

Základ poplatku

(1) Základom poplatku je cena dedičského podielu každého dediča po zrážke poručiteľových dlhov a ceny jeho iných povinností pripadajúcich na dediča a zistených, prípadne dedičovi uložených, v konaní o dedičstve podľa notárskeho poriadku,*) ako aj po zrážke dedičskej dávky, ktorá sa musí preukázateľne platiť inému štátu z majetku, ktorý je v cudzine a ktorý bol tiež predmetom poplatku.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.

(3) Ak štátne notárstvo schváli dohodu dedičov o vyporiadaní alebo ak štátne notárstvo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi, platí, že stav takto vytvorený nastal už v čase poručiteľovej smrti (§ 12 ods. 2 zákona).

§ 10

Poplatková úľava

(1) Do základu poplatku sa nezapočítava cena zdedených hospodárskych budov a pozemkov, ktoré sú združené v jednotnom roľníckom družstve alebo ktoré nadobúdateľ do jedného roku po nadobudnutí dedičstva združí do jednotného roľníckeho družstva, a ďalej cena zdedených hospodárskych budov a pozemkov, ktoré sú v bezodplatnom užívaní socialistickej pôdohospodárskej organizácie, alebo ktoré nadobúdateľ do jedného roka po nadobudnutí dedičstva odovzdá do bezodplatného užívania socialistickej pôdohospodárskej organizácie. Poplatník je však povinný poplatok doplatiť, ak mu bude do troch rokov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nadobudol dedičstvo, vrátené užívanie hospodárskych budov a pozemkov, cena ktorých bola zo základu poplatku vylúčená, prípadne ak sa mu v tejto lehote vydelia náhradné pozemky. Poplatník je povinný ohlásiť štátnemu notárstvu v lehote tridsiatich dní vznik okolností rozhodujúcich pre dovyrubenie poplatku pod následkami uvedenými v § 15 ods. 2 zákona.

(2) Ak je preberateľ pôdohospodárskeho podniku združeného na spoločné hospodárenie v jednotnom roľníckom družstve členom jednotného roľníckeho družstva a pri vyporiadaní dedičstva sa zaviaže vyplatiť dedičské podiely ustupujúcim dedičom len v prípade, že prestane byť členom družstva, upustí sa od vyrubenia poplatku z dedičských podielov (ich častí) takto podmienených. Od vyrubenia poplatku možno upustiť len pokiaľ sa výplata týka majetku združeného v jednotnom roľníckom družstve. Poplatok sa vyrubí len vtedy, ak sa splní podmienka. Splnenie podmienky poplatník je povinný ohlásiť štátnemu notárstvu (§ 15 zákona). Záväzok vyplatiť dedičský podiel, z ktorého sa podľa tohto ustanovenia poplatok z dedičstva nevyrubí, nie je pri vyrubení poplatku preberateľovi odpočitateľnou položkou z majetku, ktorý nie je združený v jednotnom roľníckom družstve.

§ 11

Sadzby poplatku

Sadzby poplatku z dedičstva sú uvedené v sadzobníku III (príloha 3).

§ 12

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku z dedičstva sú oslobodené:

a) dedičstvo pozostávajúce len z hnuteľných vecí v osobnom vlastníctve, cena ktorého neprevyšuje bez zrážky záväzkov 3 000,- Kčs; ak prevyšuje cena takéhoto dedičstva túto sumu, vylučuje sa z dedičských podielov manžela a maloletých detí majetok pozostávajúci z uvedených vecí celkom do sumy 3 000,- Kčs;

b) nárok poručiteľa na dávky sociálneho zabezpečenia a na dávky nemocenského poistenia za posledný mesiac pred jeho smrťou;

c) vklady na vkladných knižkách „na meno“ v tuzemských štátnych peňažných ústavoch;

d) poistné plnenia z poistenia osôb dojednaného v Štátnej poisťovni;

e) dedičské podiely manžela, detí a rodičov, pokiaľ pozostávajú zo zostatkovej hodnoty členského podielu poručiteľa, ktorý bol členom stavebného bytového družstva, ak sa stal jeden z týchto dedičov členom družstva na mieste poručiteľa;

f) dedičstvá pozostávajúce z hnuteľného majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených v Československej socialistickej republike a po príslušníkoch ich rodín, žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, a ďalej také dedičstvá po iných osobách, ktorým prislúchali diplomatické výsady a imunity a ktoré neboli československými štátnymi občanmi;

g) socialistické organizácie.

§ 13

Ohlasovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný ohlásiť na vyrubenie poplatku v lehote ustanovenej zákonom i majetok, ktorý štátne notárstvo v konaní o dedičstvo neprejednáva.

(2) Ohlásenie nie je potrebné, ak bola v lehote uvedenej v odseku 1 spísaná podľa predpisov notárskeho poriadku zápisnica o predbežnom vyšetrení alebo zápisnica o prejednaní dedičstva a ak zápisnica obsahuje potrebné údaje o majetku poručiteľa.

Štvrtý diel

Notársky poplatok z darovania (K § 16 až 20 zákona)

§ 14

Predmet poplatku

(1) Poplatok z darovania sa vyberá najmä z nadobudnutia vlastníckeho práva, pohľadávok a iných majetkových práv, pokiaľ k nemu dochádza celkom alebo sčasti bezodplatne, a z iných obohatení na základe právneho úkonu (napr. obohatenie v dôsledku odpustenia pohľadávky). Plnenie na základe zákonnej povinnosti nie je predmetom poplatku.

(2) Ak sa majetok nadobúda za odplatu, ktorá je nižšia ako suma, za ktorú by sa mohol majetok predať v čase nadobudnutia a v mieste kde je, považuje sa majetok v cene rozdielu za majetok nadobudnutý bezodplatne; to však neplatí, ak ide o nadobudnutie majetku vyvlastnením alebo pri predaji výkonom rozhodnutia.

(3) Ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení spoločnej veci medzi spoluvlastníkov vec v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu bez odplaty, považuje sa bezodplatné nadobudnutie veci nad túto hranicu za darovanie.

(4) Poplatok sa vyberá i z hnuteľných vecí, ktoré sa prevádzajú z cudziny na nadobúdateľa v tuzemsku alebo z tuzemska na nadobúdateľa v cudzine.

§ 15

Základ poplatku

(1) Ustanovenie § 10 ods. 1 platí pre poplatok z darovania primerane.

(2) Pri hnuteľnostiach poskytnutých bezodplatne z cudziny sa od ceny veci odpočíta paušál cla a náhradné dávky zaplatené pri dovoze.

(3) Ustanovenie § 2 ods. 4 o určení ceny opakujúcich sa plnení platí obdobne.

§ 16

Sadzby poplatku

Sadzby poplatku sú uvedené v sadzobníku III (príloha 3).

§ 17

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku sú oslobodené:

a) cudzozemské peniaze a platobné dokumenty znejúce na cudziu menu, pokiaľ sa darujú do tuzemska a vyplácajú sa prostredníctvom podniku zahraničného obchodu TUZEX alebo v československých korunách s určeným príplatkom k oficiálnemu kurzu. Pritom nezáleží na tom, či darca je devízovým tuzemcom alebo devízovým cudzozemcom. Toto oslobodenie neprislúcha, ak prostriedky, z ktorých bol dar poskytnutý, boli pridelené do cudziny napr. ako diéty;

b) hnuteľný majetok prevedený zástupcami cudzích štátov poverenými v Československej socialistickej republike, príslušníkmi ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a hnuteľný majetok prevedený inými osobami, ktorým patria diplomatické výsady a imunity a ktoré nie sú československými štátnymi občanmi.

Druhá časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA (K § 10, 15 a 20 až 34 zákona)

§ 18

Ohlasovacia povinnosť

(1) Ak poplatník ohlási skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku, a ak došlo k tejto skutočnosti na základe listiny, poplatník je povinný prvopis listiny s jej odpisom predložiť pri ohlásení štátnemu notárstvu.

(2) Ak má ohlasovaciu povinnosť viac osôb a ak ju splní i len jedna z nich, neuloží štátne notárstvo penále osobám, ktoré nesplnili ohlasovaciu povinnosť. Ohlásenie urobené štátnemu notárstvu nepríslušnému v lehote, avšak písomne, považuje sa za urobené štátnemu notárstvu príslušnému. Ohlásenie sa postúpi štátnemu notárstvu príslušnému.

§ 19

Spôsob platenia

Notársky poplatok sa platí kolkovými známkami, ak nie je vrátane penále vyšší ako 400,- Kčs. Ak je poplatok vrátane penále vyšší ako 400,- Kčs, prípadne ak nebol poplatok v kolkových známkach včas zaplatený, platí sa na účet okresného súdu, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo; na účet tohto okresného súdu sa platia poplatky z omeškania a náhrady trov bez zreteľa na ich výšku.

§ 20

Miestna príslušnosť štátneho notárstva

(1) Na vyrubenie poplatku je príslušné

a) pri poplatku za úkony štátne notárstvo, ktoré uskutočňuje konanie alebo notársky úkon, z ktorého sa poplatok vyberá;

b) pri poplatku z prevodu nehnuteľností štátne notárstvo, ktoré registrovalo prevod nehnuteľnosti, prípadne je na registráciu príslušné; ak vykonáva registráciu viac ako jedno štátne notárstvo, je príslušné štátne notárstvo, ktoré vykoná registráciu naposledy;

c) pri poplatku z dedičstva štátne notárstvo, ktoré prejednalo dedičstvo alebo by bolo príslušné na jeho prejednanie;

d) pri poplatku z darovania štátne notárstvo, v obvode ktorého má bydlisko nadobúdateľ, a pri daroch do cudziny štátne notárstvo, v obvode ktorého má bydlisko prevodca; ak je predmetom darovania nehnuteľnosť, platí obdobne ustanovenie písm. b).

(2) Na vyrubenie penále a na vyrubenie náhrady trov je príslušné štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo.

§ 21

Súčinnosť pri vyberaní notárskych poplatkov

Národné výbory, prokuratúra a iné štátne orgány a organizácie poskytujú orgánom, ktorým prislúchajú úlohy týkajúce sa vyberania (vyrubovanie, prijímanie platieb, upomínanie na zaplatenie, zabezpečovanie, vymáhanie) notárskych poplatkov, účinnú pomoc. Tak najmä národné výbory sa vyjadrujú o tom, za akú cenu by sa mohol majetok predať (§ 3, § 6 ods. 3, § 11 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona), prípadne či tejto cene zodpovedá cena udaná poplatníkom, prípadne aká je cena ročného plnenia (§ 2 ods. 4, § 5 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 15 ods. 3), dopravné inšpektoráty okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti oznamujú štátnemu notárstvu, v obvode ktorého má bydlisko nadobúdateľ vozidla, všetky celkom alebo sčasti bezodplatné prevody motorových vozidiel, a colnice darčekové zásielky, darované motorové vozidlá a zdedené predmety podľa osobitného pokynu.

Konanie

§ 22

(1) Konanie o vyrubenie notárskeho poplatku za úkony začína štátne notárstvo z vlastného podnetu. Konanie o vyrubenie ostatných notárskych poplatkov štátne notárstvo začína, len čo sa dozvie o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, buď jej ohlásením alebo ináč.

(2) Konanie o vyrubenie penále a náhrady trov začína štátne notárstvo vždy z vlastného podnetu.

§ 23

(1) Pri rozhodovaní štátne notárstvo vychádza zo skutočného stavu veci; najmä pri zisťovaní podkladu pre rozhodnutie postupuje vždy tak, aby konanie prebiehalo rýchle a hospodárne.

(2) Rozhodnutie o vyrubení notárskeho poplatku a penále vydáva štátne notárstvo ústne, ak je poplatník prítomný a ak poplatok vrátane penále nie je vyšší ako 400,- Kčs, v ostatných prípadoch písomne. V rozhodnutí štátne notárstvo uloží vždy povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania, ak vyrubený poplatok nebude včas zaplatený.

(3) Na žiadosť poplatníka vydá mu štátne notárstvo písomné osvedčenie o obsahu ústneho rozhodnutia.

(4) Ak štátne notárstvo vyrubí zvýšený poplatok podľa spoločnej poznámky k sadzobníku I a podľa poznámky 2 k notárskemu poplatku z dedičstva sadzobníka III, musí primeranosť zvýšenia poplatku riadne odôvodniť tak, aby zvýšenie i jeho primeranosť boli preskúmateľné v prípadnom odvolacom konaní.

(5) Rozhodnutie o náhradách trov a o ručení, ako aj rozhodnutie, ktorým sa ukladá účastníkovi nejaká iná povinnosť, vydáva štátne notárstvo vždy písomne.

§ 24

Pokiaľ z ustanovení zákona alebo tejto vyhlášky nevyplýva niečo iné, platia o konaní pred štátnym notárstvom vo veciach notárskych poplatkov predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,*) najmä ustanovenia o spôsobe zisťovania podkladov rozhodnutí, o odkladnom účinku, odvolaní, o pozhovení poplatku a o povolení splátok.


Prechodné a záverečné ustanovenia (K § 35 až 38 zákona)

§ 25

Konanie začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky dokončia doteraz príslušné orgány podľa doteraz platných predpisov o konaní.

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Dvořák v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 25/1964 Zb.

Sadzobník I

Notársky poplatok za úkony

Pol.PredmetPoplatky
pevnépercentné
AZa spísanie notárskej zápisnice (vrátane potrebných prípravných úkonov a vydania prvého rovnopisu notárskej zápisnice účastníkom a prvého notárskeho osvedčenia žiadateľom):
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu1 %
najmenej 40 Kčs
2. ak ide o zmluvu, z ceny predmetu1,5 %
najmenej 60 Kčs
3. ak ide o osvedčenie pravosti podpisu na listine alebo o osvedčenie, že podpis niekoho, kto nevie alebo nemôže písať, bol nahradený na listine samotnej potvrdením dvoch svedkov o jeho súhlase, za každé osvedčenie4 Kčs
4. ak ide o osvedčenie, že niekto je nažive alebo na určitom mieste, a o osvedčenie, že listina bola predložená a v ktorom čase8 Kčs
5. Ak ide o osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené vyhlásenie a že malo určitý obsah, alebo o osvedčenie, aký bol priebeh a výsledky rokovania na schôdzi, alebo o osvedčenie, že sa v prítomnosti štátneho notára stali iné skutočnosti alebo že ich sám zistil, z ceny predmetu0,5 %
najmenej 40 Kčs
6. ak ide o osvedčenie, že štátny notár niekoho vyslúchol, a to aj prísažne, ak je to potrebné na uplatnenie alebo zachovanie nároku v cudzine40 Kčs
7. za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch, vynímajúc úkony uvedené pod č. 3, za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje4 Kčs
Poznámky k č. 1 a 2:
1. Za spísanie notárskych zápisníc podľa § 40 ods. 2 Obč. zák. sa platia poplatky polovicou sadzby pod č. 1 alebo 2
2. Poplatok podľa sadzby č. 1 alebo 2 sa platí, len ak zápisnicu podpísal aspoň jeden z účastníkov; ak zápisnicu nepodpísal žiaden z účastníkov alebo ak nedošlo k spísaniu zápisnice z vôle účastníkov, avšak až po skončení prípravných prác, platí sa poplatok podľa položky 4
BZa overenie odpisu alebo kópie listiny, ako aj súhlasu niekoľkých prvopisov, za každú aj len začatú stranu
a) pri texte a kópii v českom alebo slovenskom jazyku2 Kčs
b) pri cudzojazyčných listinách4 Kčs
Poznámka:
Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu vedenú na príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch musí sa však vyznačiť účel, pre ktorý boli vyhotovené.
CZa úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier20 Kčs
DZa prijatie do úschovy
a) ak sa prijímajú hnuteľné veci do úschovy preto, že podľa vyhlásenia zložiteľa nemožno záväzok, predmetom ktorého sú tieto veci, splniť z dôležitého dôvodu, z ceny vecí1 %
najmenej 10 Kčs
b) v iných prípadoch, ak ide o
aa) listinu10 Kčs
bb) ak dá do úschovy súčasne niekoľko listín, za každú ďalšiu listinu2 Kčs
cc) hotové peniaze, cenné papiere a iné cenné hodnoty, z ich ceny (nominálnej hodnoty)0,25 %
najmenej 10 Kčs
najviacej 100 Kčs
Poznámka:
Poplatok za prijatie do úschovy štátneho notárstva pri konaní o dedičstvo za čas, za ktorý je potrebná úschova pre účely tohto konania, je zahrnutý v notárskom poplatku z dedičstva, prípadne v poplatku za úkony za vydanie potvrdenia o nadobudnutí dedičstva alebo za vydanie rozhodnutia o vyporiadaní dedičstva.
EZa spísanie písomností, ktoré nemajú formu notárskej zápisnice, z ceny predmetu0,5 %
najmenej 25 Kčs
najviacej 400 Kčs
Poznámky:
1. Spísanie žiadosti, aby súd z hľadiska záujmov chránených osôb schválil právny úkon, nepodlieha notárskemu poplatku
2. pozri poznámku 2 k pol. A č. 1 a 2.
FZ návrhu na umorenie listiny30 Kčs
GZa registráciu:
1. úkonu o prevode nehnuteľnosti z ceny nehnuteľnosti0,5 %
najmenej 40 Kčs
2. zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti zo zabezpečovacej pohľadávky2 %
najmenej 60 Kčs
3. zmluvy o zriadení práva osobného užívania pozemkov40 Kčs
4. zmluvy o zriadení, obmedzení alebo zániku vecného bremena 100 Kčs
5. zmluvy o výstavbe nového domu s bytmi v osobnom vlastníctve,*) jej zmeny a doplnky 100 Kčs
HZa vydanie (vyhlásenie) potvrdenia o nadobudnutí dedičstva, príp. rozhodnutia o vyporiadaní dedičstva, ak je dedičstvo oslobodené od poplatku z dedičstva:
1. z ceny dedičstva od 500 Kčs do 1000 Kčs25 Kčs
2. z ceny dedičstva do 2 000 Kčs50 Kčs
3. z ceny dedičstva do 3 000 Kčs100 Kčs
Poznámka:
Za vydanie každého ďalšieho vyhotovenia potvrdenia o nadobudnutí dedičstva, príp. rozhodnutia o vyporiadaní dedičstva, za každú i len začatú stranu5 Kčs
CHZa vydanie výpisu, odpisu z pozemkovej knihy za každú i len začatú stranu5 Kčs
IZa zaslanie spisov inému štátnemu notárstvu, aby žiadateľ do nich nazrel5 Kčs
JZa vydanie osvedčenia a iných odpisov alebo výpisov z listín alebo spisov uložených v notárskom archíve, za každú i len začatú stranu5 Kčs
KZa vyhotovenie vyžiadaného čistopisu (odpisu) listiny, za každú i len začatú stranu2 Kčs
LZa vydanie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc, ďalších notárskych osvedčení alebo rozhodnutí, za každú i len začatú stranu5 Kčs
Poznámka:
Za vydanie osvedčenia o obsahu ústneho rozhodnutia štátneho notárstva vo veciach notárskych poplatkov sa poplatok neplatí.

Spoločná poznámka:

Sadzby poplatku pri úkonoch zložitých, obťažných alebo časove náročných v porovnaní s obvyklými úkonmi rovnakého druhu, sa úmerne zvyšujú, a to až o 100 %; to platí i vtedy, ak príčinou obťažnosti alebo časovej náročnosti bola okolnosť, že zmluva, ktorá sa má registrovať, nebolo vyhotovená štátnym notárstvom alebo advokátskou poradňou.

Príloha 2 vyhlášky č. 25/1964 Zb.

Sadzobník II

Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností

Poplatok je:

Základ poplatku do KčsVšeobecná sadzba poplatkuVýhodná sadzba poplatku, ak ide o prevody nehnuteľného majetku medzi rodičmi a deťmi (tiež osvojenými) a ich potomkami, medzi rodičmi a manželmi ich potomkov a medzi manželmi, a ďalej z manžela na deti druhého manžela a ich potomkov
4 0006 % základu1 % základu
10 0007 % základu2 % základu
20 0008 % základu2,5 % základu
50 0009 % základu3 % základu
100 00010 % základu3,5 % základu
150 00011 % základu4 % základu
nad 150 00013 % základu5 % základu

Poznámky:

1. Základom pre zistenie sadzby poplatku je základ pre jeho vyrubenie.

2. Z prevodu nehnuteľností zo súkromného vlastníctva alebo do súkromného vlastníctva sa platí poplatok zvýšený o 3 % základu pripadajúceho na tieto nehnuteľnosti. Pri prevode rodinného domčeka alebo rekreačnej chaty z osobného vlastníctva do osobného vlastníctva neplatí sa zvýšený poplatok tiež z prevodu pozemkov zastavaných týmito budovami, prípadne z priľahlých pozemkov, ak úhrnná výmera týchto pozemkov neprevyšuje príslušnú výmeru ustanovenú v § 200 Občianskeho zákonníka.

3. Ak by bol rozdiel medzi základom poplatku a poplatkom menší ako rozdiel medzi určeným najvyšším základom pri najbližšie nižšej sadzbe a poplatkom vyrubeným podľa tejto sadzby, vyrubiť sa tento poplatok zvýšený o rozdiel medzi obidvoma uvedenými základmi.

Príloha 3 vyhlášky č. 25/1964 Zb.

Sadzobník III

Notársky poplatok z dedičstva a notársky poplatok z darovania

Poplatok je:

Základ poplatkudo Kčs
Skupiny nadobúdateľov
I
vlastné a osvojené deti a ich potomci; rodičia vlastní a osvojitelia; ostatní príbuzní v priamej línii; manželia; manželia vlastných i osvojených detí a ich potomkov
II
súrodenci; deti a vnuci manžela poručiteľa (prevodcu) a ich manželia; rodičia manžela poručiteľa (prevodcu); príbuzní manžela poručiteľa (prevodcu) v priamej línii; osoby, ktoré s poručiteľom (prevodcom) žili najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou (pred prevodom) v spoločnej domácnosti ako členovia rodiny a ktoré z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa (prevodcu)
III
ostatné osoby
1 0005 % základu12 % základu20 % základu
2 0006 % základu13 % základu22 % základu
5 0006 % základu14 % základu24 % základu
10 0007 % základu15 % základu26 % základu
20 0008 % základu16 % základu28 % základu
30 0008 % základu17 % základu30 % základu
50 0009 % základu18 % základu32 % základu
75 00010 % základu19 % základu34 % základu
100 00011 % základu20 % základu36 % základu
150 00013 % základu21 % základu38 % základu
200 00015 % základu23 % základu41 % základu
250 00017 % základu25 % základu45 % základu
300 00020 % základu27 % základu50 % základu
zo zvyšku nad 300 00025 % základu30 % základu55 % základu

Poznámky k notárskemu poplatku z dedičstva a k notárskemu poplatku z darovania:

1. Základom pre zistenie sadzby poplatku je základ pre jeho vyrubenie.

2. Z vecí nadobúdaných zo súkromného vlastníctva alebo do súkromného vlastníctva a podobných nadobudnutí iného druhu majetku sa platí poplatok zvýšený o 3 % základu pripadajúceho na takýto majetok. Pri nadobudnutí rodinného domčeka alebo rekreačnej chaty z osobného do osobného vlastníctva neplatí sa zvýšený poplatok tiež z nadobudnutia pozemkov týmito budovami zastavaných, prípadne z priľahlých pozemkov, ak úhrnná výmera týchto pozemkov neprevyšuje príslušnú výmeru ustanovenú v § 200 Občianskeho zákonníka.

3. Ak by rozdiel medzi základom poplatku a poplatkom bol menší ako rozdiel medzi určeným najvyšším základom pri najbližšie nižšej sadzbe a poplatkom vyrubeným podľa tejto sadzby, vyrubí sa tento poplatok zvýšený o rozdiel medzi obidvoma uvedenými základmi.

Poznámky k notárskemu poplatku z dedičstva:

1. Ak dedičstvo nie je podľa § 12 ods. 1 písm. a) oslobodené od poplatku z dedičstva iba preto, že cena dedičstva prevyšuje 3 000,- Kčs a ak by dedičovi po zaplatení tohto poplatku zostalo menej, ako by mu zostalo po zaplatení poplatku za úkony, keby dedičstvo bolo podľa uvedeného ustanovenia od notárskeho poplatku z dedičstva oslobodené, dedič je povinný zaplatiť poplatok vo výške rozdielu medzi touto sumou a základom poplatku.

2. Ak sa dedičia nedohodnú o vyporiadaní dedičstva a ak štátne notárstvo vykoná vyporiadanie samo, môže štátne notárstvo poplatok primerane zvýšiť až o 50 %, najviac však o 500,- Kčs.

Poznámka k notárskemu poplatku z darovania:

Ak cena nadobudnutého hnuteľného majetku prevyšuje sumu 3 000,- Kčs a ak sa preto vyberá poplatok z darovania [§ 16 ods. 4 písm. a) zákona] a ak by nadobúdateľovi po zaplatení poplatku z darovania zostalo menej ako 3 000,- Kčs, nadobúdateľ je povinný zaplatiť poplatok vo výške rozdielu medzi touto sumou a základom poplatku.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).

*) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

*) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.