143

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív

z 29. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu

Ministerstvo palív po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon"):


Prvý oddiel

Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky vyhrievacích plynov, t. j. svietiplynu, zemných plynov (naftového a karbónskeho), technicky čistého koksárenského plynu, dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu (propán - butánu), ako i dodávky rôp a gazolínu; nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu.

§ 2

Rozsah dodávok

(1) Za dodávky vyhrievacích plánov vo veľkoobchodnom rozsahu sa považujú ročné plánované dodávky, ktoré pri svietiplyne a technicky čistom koksárenskom plyne v priemere presahujú 10 000 m3 mesačne a pri zemných plynoch (naftovom a karbónskom) 5 000 m3 mesačne pre jedno odberné miesto toho istého odberateľa; ostatné dodávky sa považujú za dodávky maloobchodného rozsahu.

(2) Odberným miestom pre dodávky vyhrievacích plynov je miestne oddelené pracovisko odberateľa, kde sa meria odber vyhrievacích plynov, či už jedným alebo viacerými meradlami. V pochybnostiach je rozhodujúce technické vyhotovenie pripojenia na plynovodnú sieť.

(3) Za dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu (propán - bután) vo veľkoobchodnom rozsahu sa považujú ročné plánované dodávky pre jedného odberateľa presahujúce 3000 kg; ostatné dodávky sa považujú za dodávky maloobchodného rozsahu.

Druhý oddiel

Dodávky vyhrievacích plynov z plynovodnej siete (k § 165 a 166 zákona)

§ 3

Zmluva na dodávku vyhrievacích plynov vo veľkoobchodnom rozsahu

(1) Zmluvy na dodávku vyhrievacích plynov vo veľkoobchodnom rozsahu sa uzavierajú na celý rok s rozdelením na jednotlivé štvrťroky podľa druhov vyhrievacích plynov a doplňujú sa mesačnými alebo dekádnymi odberovými diagramami; v odôvodnených prípadoch možno dojednať odberové diagramy i na kratšie časové obdobia.

(2) Zmluvy sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne, ak sa organizácie nedohodnú na uzavretí jedinej zmluvy s rozdelením odberu podľa odberných miest.

§ 4

Dojednanie odberového diagramu

(1) Odberateľ je povinný najneskôr do 25 dní pred začiatkom štvrťroka poslať dodávateľovi vo dvoch vyhotoveniach návrh odberového diagramu pre jednotlivé odberné miesta; odberný diagram obsahuje rozpis štvrťročného množstva vyhrievacích plynov podľa druhov na jednotlivé mesiace, dekády, dni, prípadne i na smeny. V návrhu diagramu uvedie odberateľ údaje o predkladaných nepravidelnostiach v odbere vyhrievacích plynov.

(2) Ak dodávateľ nesúhlasí s návrhom odberového diagramu, je povinný predložiť odberateľovi najneskôr do 10 dní po tom, čo ho dostal, návrh zmien a doplnkov; ak tak neurobí platí diagram podľa návrhu odberateľa.

(3) Ak odberateľ s návrhom zmien a doplnkov, predloženým dodávateľom nesúhlasí, je povinný do 10 dní prerokovať návrh týchto zmien a doplnkov; ak nedôjde k dohode, je povinný predložiť spor v tej istej lehote na rozhodnutie hospodárskej arbitráži. Dokiaľ tak odberateľ neurobí alebo dokiaľ arbitrážny orgán spor nerozhodne, je dodávateľ oprávnený v rámci zmluvy dodávať podľa svojho návrhu s prihliadnutím na naliehavé potreby odberateľa.

(4) Množstvo vyhrievacích plynov určené odberovým diagramom možno dodávať iba v určenom období.

(5) Pre novobudované závody môže dodávateľ povoliť v dobe uvádzania do prevádzky odber podľa osobitných podmienok dojednaných v hospodárskej zmluve.

§ 5

Zmena odberového diagramu

Organizácie môžu dohodnúť zmenu odberového diagramu. Ak túto zmenu žiada odberateľ, urobí tak v týchto lehotách pred začiatkom určeného obdobia:

a) najneskôr deň vopred pri dojednanom dennom alebo smenovom diagrame,

b) najneskôr 3 dni vopred pri dojednanom dekádnom diagrame,

c) najneskôr 1 týždeň vopred pri dojednanom mesačnom diagrame.

§ 6

Zmluva na dodávku vyhrievacích plynov v maloobchodnom rozsahu

(1) Zmluva na dodávku plynu v maloobchodnom rozsahu je uzavretá potvrdením prihlášky na odber vyhrievacích plynov (ďalej „prihláška"); prihlášku predkladá odberateľ dodávateľovi pred pripojením alebo pred rozšírením odberu. Tlačivo prihlášky vydá dodávateľ odberateľovi bezplatne. Dodávateľ vráti odberateľovi jedno vyhotovenie potvrdenej prihlášky.

(2) Súčasne s prihláškou predloží odberateľ dodávateľovi:

a) potvrdenie vlastníka (správcu) nehnuteľnosti, že súhlasí so zriadením odberového plynového zariadenia vo svojom objekte,

b) potvrdenie kontrolných orgánov plynárenského podniku o tom, že odberové plynové zariadenie vyhovuje technickým normám alebo iným právnym predpisom a že bolo odbornotechnicky preskúšané.

(3) U odberateľov, ktorých ročný plánovaný odber, prípadne skutočný odber za predchádzajúci rok presahuje 60 000 m3 svietiplynu alebo technicky čistého koksárenského plynu alebo 30 000 m3 zemných plynov (naftového alebo karbónskeho), je odberateľ na žiadosť dodávateľa povinný predkladať štvrťročný rozpis spotreby s rozdelením množstva na jednotlivé mesiace.

§ 7

Dojednanie a zmena štvrťročného rozpisu spotreby

(1) Štvrťročný rozpis spotreby je odberateľ povinný predložiť dodávateľovi najneskôr 25 dní pred začiatkom štvrťroka vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Ak požaduje odberateľ zmenu množstva určeného štvrťročným rozpisom spotreby na jednotlivé mesiace, je povinný požiadať o to najneskoršie týždeň pred začiatkom určeného obdobia.

§ 8

Zmena odberateľa

Ak preberá iný odberateľ objekty, v ktorých je odberové plynové zariadenie pripojené na plynovodnú sieť, je povinný oznámiť dodávateľovi do 3 dní od prevzatia odberového plynového zariadenia stav meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia) a predložiť mu do 8 dní prihlášku alebo v tej istej lehote oznámiť dodávateľovi písomne, že nehodlá vyhrievacie plyny odoberať.

§ 9

Zmena pripojených odberných zariadení

(2) Odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu a chce používať iné spotrebiče, je povinný požiadať o nové určenie palivovej základne pre spotrebiče plynných palív.*)

(3) Odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny v maloobchodnom rozsahu a chce zvýšiť odber tým, že bude používať iné spotrebiče, než sú uvedené v prihláške, alebo upraviť spotrebiče tak, že to bude vyžadovať zmenu meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia) alebo plynovodnej prípojky, je povinný podať novú prihlášku.

§ 10

Zrušenie zmluvy na dodávku vyhrievacích plynov v maloobchodnom rozsahu

(1) Ak oznámi odberateľ aspoň 8 dní vopred zrušenie zmluvy, je dodávateľ povinný naň pristúpiť. V týchto prípadoch je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi, aby vykonal posledné odčítanie, ako aj opatrenie súvisiace s ukončením dodávky.

(2) Ak nepožiada odberateľ o zrušenie zmluvy a ak neumožní vykonanie odčítania, je povinný zaplatiť vyhrievacie plyny odobraté až do podania prihlášky nového odberateľa alebo do ukončenia dodávky vyhrievacích plynov.

(3) Ak neodoberá odberateľ vyhrievacie plyny bez závažného dôvodu po dobu najmenej 6 mesiacov, je povinný súhlasiť s návrhom dodávateľa na zrušenie zmluvy. Dodávateľ je oprávnený zastaviť dodávku vyhrievacích plynov a urobiť opatrenia súvisiace s ukončením dodávky.

Dodacie podmienky

§ 11

Tolerancia a prevádzkový tlak (k § 175 zákona)

(1) Prípustná tolerancia pri dodávkach vyhrievacích plynov je ± 5 %.

(2) Ak nie je výška prevádzkového tlaku dojednaná v zmluve, dodávajú sa vyhrievacie plyny pod pretlakom určeným technickou normou.**)

§ 12

Splnenie dodávky (k § 168 zákona)

Dodávka je splnená prechodom vyhrievacieho plynu cez hlavnú uzáveru.***)

§ 13

Rozvod vyhrievacích plynov mimo závodu

(1) Bez súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ prenechať vyhrievacie plyny iným odberateľom alebo ich rozvádzať mimo pozemku závodu alebo mimo prevádzkárne; tento súhlas dá dodávateľ iba v tých prípadoch, keby ich samostatné pripojenie bolo nehospodárne.

(2) Voči dodávateľovi i v týchto prípadoch zodpovedá odberateľ rovnako, ako keby plyn odoberal sám; je preto povinný zabezpečiť u takto pripojených odberateľov dodržiavanie všetkých predpisov a opatrení týkajúcich sa odberu a hospodárenia s plynom.

§ 14

Povinnosť záznamu o odbere vyhrievacích plynov

(1) Odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, povinný pravidelne a riadne zaznamenávať skutočné množstva odobratých vyhrievacích plynov za obdobie zodpovedajúce časovému rozsahu odberového diagramu:

a) pri smenovom odberovom diagrame ihneď po ukončení každej smeny,

b) pri iných odberových diagramoch denne po ukončení pracovnej doby.

(2) Množstvo odobratých vyhrievacích plynov sa zisťuje vykonaním odčítania stavu meracieho zariadenia a prepočítaním na základné objemové jednotky.*) Takto zistené množstvo odobratých vyhrievacích plynov je odberateľ povinný hlásiť dodávateľovi na formulári vydanom Ministerstvom palív, a to pri smenových odberových diagramoch nasledujúci deň a pri iných odberových diagramoch najneskôr do troch dní po uplynutí sledovaného obdobia.

(3) Odberatelia, ktorí sú povinní dojednávať s dodávateľom štvrťročný rozpis spotreby (§ 6 ods. 3), sú povinní hlásiť dodávateľovi skutočne odobraté množstvo vyhrievacích plynov za uplynulý mesiac najneskôr do 3 dní po jeho uplynutí na formulári vydanom Ministerstvom palív.

(4) Odberatelia, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny v maloobchodnom rozsahu, sú povinní hlásiť dodávateľovi skutočne odobraté množstvo vyhrievacích plynov za uplynulý mesiac najneskoršie do 2 dní po jeho uplynutí na formulári vydanom dodávateľom.

§ 15

Obmedzenie alebo prerušenie dodávok vyhrievacích plynov

Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vyhrievacích plynov

a) pri vykonávaní plánovaných údržbových prác a revíznych prác prerokovaných vopred s odberateľom; s odberateľmi, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, treba toto opatrenie prerokovať aspoň 30 dní pred dojednaním odberového diagramu;

b) ak sa vykonáva po predchádzajúcom prerokovaní trvalá zmena menovitého tlaku alebo zmena druhu dodávaných vyhrievacích plynov;**)

c) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami;

d) pri vykonávaní regulačných a dispečerských opatrení na podklade odberových stupňov pre riadenie dodávky a odberu vyhrievacích plynov;

e) pri vykonávaní opráv porúch a neplánovaných údržbových a revíznych prác;

f) v prípade, ak odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, trvale odoberá bez dohody s dodávateľom vyššie množstvo vyhrievacích plynov, než dovoľuje dojednaný odberový diagram, alebo ak používa iné spotrebiče, než je uvedené v prihláške alebo rozhodnutí o pridelení palivovej základne;

g) ak nevyhovuje odberové plynové zariadenie technickým normám a osobitným predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku;

h) ak znemožňuje odberateľ dodávateľovi prístup k plynomeru alebo meracím zariadeniam, prípadne k odberovým plynovým zariadeniam;

i) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber;

j) ak zmení odberateľ bez súhlasu dodávateľa počet alebo veľkosť odberových plynových zariadení (spotrebičov);

k) ak nesplní odberateľ príkaz na odstránenie závad v odberovom plynovom zariadení alebo ak neodstráni zariadenie, ktoré spôsobuje u iných odberateľov mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku;

l) ak prenechá odberateľ vyhrievacie plyny ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa (§ 13).

§ 16

(1) Presný termín obmedzenia alebo prerušenia dodávky vyhrievacích plynov pre vykonávanie plánovaných údržbových a revíznych prác prerokovaných podľa § 15 písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľom vhodným spôsobom; u odberateľov, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, do 10 dní, u ostatných odberateľov 24 hodín vopred.

(2) Ostatné prípady obmedzenia alebo prerušenia dodávky vyhrievacích plynov je dodávateľ povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, len čo skutočnosť alebo nevyhnutnosť odôvodňujúca toto opatrenie nastala. Dodávateľ môže u odberateľov, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, prerušiť dodávku vyhrievacích plynov z dôvodov uvedených v § 15 písm. g) - i) len po predchádzajúcom písomnom upozornení odberateľa, prípadne i jeho nadriadeného orgánu.

§ 17

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber vyhrievacích plynov z dôvodov uvedených v § 15 písm. a),c) a e), je však povinný postupovať pritom obdobne podľa § 16.

§ 18

Prerušenú dodávku vyhrievacích plynov obnoví dodávateľ po odstránení tých závad, pre ktoré sa dodávka prerušila.

§ 19

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odoberá odberateľ vyhrievacie plyny bez zmluvy (§ 3 a § 6), prípadne ak odoberá vyhrievacie plyny bez pridelenej palivovej základne*) alebo ak používa vyhrievacie plyny pre iné účely, než je určené v rozhodnutí o pridelení palivovej základne,

b) ak odoberá odberateľ vyhrievacie plyny, ktoré sa nemerajú meradlami dodávateľa,

c) ak odoberá odberateľ vyhrievacie plyny na iné než dojednané účely,

d) ak urobil odberateľ také opatrenia, aby plynomer alebo meracie zariadenia buď nezaznamenávali spotrebu, alebo ju zaznamenávali nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takéto zariadenie používa,

e) ak došlo k poškodeniu plynomeru alebo meracieho zariadenia, továrenskej, ciachovej alebo podnikovej plomby a ak odberateľ neohlási dodávateľovi najneskôr do 3 dní po tom, keď to zistil,

f) ak nesplní odberateľ povinnosti uložené mu v § 8.

(2) Množstvo vyhrievacích plynov neoprávnene odobratých a nemeraných alebo nesprávne meraných sa určí súčtom maximálnej spotreby všetkých u odberateľa zistených spotrebičov po čas 8 hodín denne, násobeným počtom dní neoprávneného odberu. Ak nemožno zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu plynu, faktúruje sa odber za celé posledné odčítacie obdobie.

(3) K sumám vypočítaným podľa odseku 2 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs. Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené za odber v čase neoprávneného odberu.

Tretí oddiel

Dodávky vyhrievacích plynov do plynovodnej siete (k § 165 a 166 zákona)

§ 20

Zmluvy na dodávku vyhrievacích plynov do plynovodnej siete

(1) Zmluvy na dodávku vyhrievacích plynov do plynovodnej siete sa uzavierajú na celý rok s rozdelením množstva vyhrievacích plynov na jednotlivé štvrťroky a na jednotlivé zdroje. V priebehu roka sa zmluvy doplňujú mesačnými dodávkovými režimami s rozdelením množstiev pripadajúcich na jednotlivé dni a s uvedením výšky hodinových dodávok do plynovodnej siete; v odôvodnených prípadoch môžu sa dojednať dodávkové režimy i na kratšie časové obdobia.

(2) V zmluve sa dojednáva aj:

a) tolerancia (denná a mesačná),

b) odovzdávací tlak,

c) miesto splnenia dodávky,

d) spôsob vedenia záznamov o skutočne dodanom množstve a jeho hlásení odberateľovi.

(3) Návrh zmluvy predkladá ako odberateľ plynárenská organizácia vykonávajúca gesciu v plynárenskom odbor**) výrobnému podniku (dodávateľovi)***), najneskôr 45 dní pred začiatkom roka. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 15 dní odo dňa lehoty na jeho predloženie.

§ 21

Dojednanie dodávkového režimu

(1) Odberateľ je povinný poslať dodávateľovi 25 dní pred začiatkom každého mesiaca v 3 vyhotoveniach návrh dodávkového režimu, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) rozpis štvrťročného množstva dodávok vyhrievacích plynov na príslušný mesiac s rozdelením na týždne a jednotlivé dni (vrátane dní pracovného pokoja),

b) požadovaný pohotový denný výkon,

c) požadované minimálne a maximálne hodinové dodávky do plynovodnej siete,

d) plánované generálne a stredné opravy plynárenského zariadenia alebo zdroja v mesiaci.

(2) Dodávateľ je povinný doplniť návrh dodávkového režimu údajmi o predvídaných nepravidelnostiach v dodávke vyhrievacích plynov do plynovodnej siete, o technických, prípadne prevádzkových opatreniach na zabezpečenie dodávky plynu a o havarijných opatreniach a poslať ho do 10 dní po tom, čo ho dostal, odberateľovi. Ak dodávateľ nesúhlasí s návrhom dodávkového režimu, je povinný v tej istej lehote prerokovať návrh s odberateľom; ak sa nedohodnú, predložia obe organizácie spor svojim nadriadeným orgánom. Rovnako postupuje odberateľ, ak nesúhlasí s doplnením návrhu dodávkového režimu. Do rozhodnutia sporu sa dodávky uskutočňujú podľa návrhu predloženého odberateľom.

(3) Množstvo vyhrievacích plynov určené dodávkovým režimom možno dodávať len v určenom období.

Štvrtý oddiel

Akosť a meranie množstva dodávaných vyhrievacích plynov (k § 172 až 175 zákona)

§ 22

Akosť vyhrievacích plynov

(1) Akosť vyhrievacích plynov sa zisťuje prístrojmi alebo rozbormi vyhrievacích plynov.

(2) Pre určenie akostných znakov vyhrievacích plynov (výhrevnosť, horľavé vlastnosti a pod.)*) sú záväzné údaje registračných prístrojov alebo pravidelne zaznamenávaných hodnôt meracieho zariadenia dodávateľa vyhrievacích plynov. Ak sa dohodne dodávateľ s odberateľom, môžu ako záväzné slúžiť aj údaje úradne overených meradiel odberateľa. Ak ide o dodávky z plynovodnej siete, musí sa s odberateľom dohodnúť aj spôsob a termíny overovania správnosti údajov týchto meradiel.

(3) Pre určenie hodnôt akostných znakov vyplývajúcich z rozboru vyhrievacích plynov sú smerodajné rozbory priemerných plynule odoberaných vzoriek počas 24 hodín. Za smerodajné sa považujú rozbory vykonávané podľa technických noriem alebo uznaných obvyklých analytických metód. O časovom intervale priemernej vzorky môže sa dodávateľ dohodnúť s odberateľom inak.

Meranie vyhrievacích plynov

§ 23

(1) Meranie množstva dodávaných vyhrievacích plynov zabezpečuje dodávateľ. Odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, je povinný zriadiť na svoj náklad okolo meracieho zariadenia ochodzu uzavretú posúvačom a opatrenú plombou. Ochodzový posúvač smie otvoriť iba dodávateľ. Za čas, po ktorý odberateľ odoberá takto nemerané vyhrievacie plyny, vyúčtuje sa ich spotreba v množstve dojednanom vopred alebo podľa denného priemeru predchádzajúcich 3 období (mesiacov).

(2) Dodávateľ plynu do plynovodnej siete je povinný umožniť kontrolu, prípadne úradné overenie meracieho zariadenia, pričom nesmie dôjsť k prerušeniu dodávky. Za tým účelom je povinný vybudovať druhý súbežný merací rad, ak nemožno meranie zabezpečiť ináč. O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meracieho zariadenia rozhoduje dodávateľ po dohode s odberateľom.

(3) Výmenu meracieho zariadenia alebo jeho úpravu môže dodávateľ plynu do plynovodnej siete vykonať len so súhlasom odberateľa.

(4) Dodávateľ plynu do plynovodnej siete je povinný najmenej raz za 3 mesiace vykonať v spolupráci s odberateľom skúšku správnej funkcie meradiel.**)

§ 24

(1) Dodávku vyhrievacích plynov odberateľom, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny v maloobchodnom rozsahu, meria dodávateľ podľa údajov vlastného plynomeru, ktorý odberateľovi namontuje a zapojí a ktorý dodávateľ vlastným nákladom udržuje; do údržby patrí i starostlivosť o jeho úradné overovanie.

(2) U odberateľa, kde by prerušenie dodávky vyhrievacích plynov, prípadne porucha plynomeru mohli spôsobiť značné škody, zriadi dodávateľ na žiadosť odberateľa a na jeho náklad okolo meracieho zariadenia ochodzu uzavretú posúvačom a opatrenú plombou. Ochodzový posúvač smie otvoriť iba dodávateľ; za čas, po ktorý odberateľ odoberá takto nemerané vyhrievacie plyny, vyúčtuje sa ich spotreba v množstve dojednanom vopred alebo podľa denného priemeru 3 odčítacích období.

§ 25

V celkom výnimočných prípadoch, keď pri dodávkach vyhrievacích plynov z plynovodnej siete nie sú k dispozícii meradlá, spotreba vyhrievacích plynov sa vyúčtuje výpočtom podľa menovitého (štítkového) príkonu jednotlivých inštalovaných spotrebičov a ich prevádzkovej doby v hodinách. Počet prevádzkových hodín podľa jednotlivých spotrebičov je odberateľ povinný viesť v evidencii, a to v osobitnej knihe, ktorú je povinný na požiadanie dodávateľovi kedykoľvek predložiť. Odberateľ je povinný určiť pracovníka zodpovedného za vedenie tejto evidencie a za jej kontrolu a písomne jeho meno dodávateľovi.

§ 26

Druh a umiestnenie meradiel pri dodávkach z plynovodnej siete

(1) O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meradiel (plynomeru alebo meracieho zariadenia), prípadne o ich výmene rozhoduje dodávateľ.

(2) Akékoľvek montážne zmeny meradiel môžu robiť len zamestnanci dodávateľskej organizácie.

§ 27

Sledovanie a zabezpečovanie meradiel pri dodávkach z plynovodnej siete

(1) Odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny z plynovodnej siete, je povinný sledovať správny chod meradiel a ihneď hlásiť dodávateľovi všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v plynovodnom zariadení pred meradlami. Pri registračných meracích prístrojoch (zapisovacích) je odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, povinný sledovať trvalý chod a ich záznam a vykonávať bežnú obsluhu v rozsahu určenom dodávateľom.

(2) Odberateľ je povinný zabezpečiť spôsobom určeným dodávateľom meradlá tak, aby sa nepoškodili.

§ 28

Opravy chýb meradiel pri dodávkach vyhrievacích plynov do plynovodnej siete

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa vykonať preskúšanie meradiel*) do 15 dní, a ak sú meradlá vadné, vymeniť ich za správne.

(2) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlá udávajú hodnoty v medziach prípustných odchýlok,**) náklady spojené s preskúšaním uhradí odberateľ.

(3) Ak sa pri preskúšaní meradiel zistí, že udávajú vyššiu hodnotu, než koľko je prípustná odchýlka, uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meradiel, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odčítania. Náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí dodávateľ.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlá udávajú nižšiu hodnotu, než koľko je prípustná odchýlka, uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meradiel, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odčítania. Náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradiel uhradí dodávateľ.

(5) Ak nemožno presne zistiť spotrebu plynu za čas poruchy meradiel, vypočíta sa podľa spotreby v približne rovnakom období minulého roku. Spotreba sa vypočíta odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odčítania. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ faktúrovať spomenutú spotrebu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších dvoch odčítacích obdobiach.

§ 29

Opravy chýb meracieho zariadenia pri dodávkach vyhrievacích plynov do plynovodnej siete

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zariadiť úradné overenie meradiel. Ak sa zistí, že meradlá merajú v medziach prípustných odchýlok, prípadne že ich meracia krivka je správna, uhradí náklady úradného overenia odberateľ. Inak uhradí náklady na úradné overenie dodávateľ.

(2) Pre opravy chýb meracieho zariadenia pri dodávkach vyhrievacích plynov do plynovodnej siete platí obdobne ustanovenie § 28 ods. 1. Pri zistenej chybe meracieho zariadenia dohodnú organizácie množstvo vyhrievacích plynov dodaných do plynovodnej siete.

Piaty oddiel

Dodávka skvapalneného vyhrievacieho plynu (propán-butánu)

§ 30

Zmluva na dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu vo veľkoobchodnom rozsahu (k § 165 až 171, 188 zákona)

(1) Odberateľ skvapalneného vyhrievacieho plynu propán-butánu vo veľkoobchodnom rozsahu uzaviera s dodávateľom ročnú zmluvu s rozdelením množstiev pripadajúcich na odberné miesta v jednotlivých štvrťrokoch.

(2) Dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu sa uskutočňujú na základe štvrťročných odvolávok, ktoré musí odberateľ predložiť najneskôr 25 dní pred začiatkom štvrťroka.

§ 31

Zmluva na dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu v maloobchodnom rozsahu

(1) Zmluva na dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu v maloobchodnom rozsahu je uzavretá potvrdením prihlášky na odber (ďalej len „prihláška"), ktorú je povinný odberateľ odovzdať dodávateľovi; tlačivo prihlášky vydá dodávateľ odberateľovi bezplatne. Dodávateľ vráti odberateľovi jedno vyhotovenie potvrdenej prihlášky.

(2) Zmluva na dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu v maloobchodnom rozsahu sa uzaviera bez časového obmedzenia. Dodávateľ je však povinný vyhovieť žiadosti odberateľa o zrušenie zmluvy.

§ 32

Zmena odberateľa

Ak preberá nový užívateľ objekty, v ktorých je zariadenie tlakovej stanice na skvapalnený vyhrievací plyn***), a chce toto zariadenie používať, je povinný predložiť dodávateľovi do 8 dní návrh zmluvy, prípadne prihlášku.

Dodacie a technické podmienky dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu

§ 33

Obaly (k § 179 zákona)

(1) Odberateľom, ktorí odoberajú skvapalnený vyhrievací plyn vo veľkoobchodnom rozsahu, dodáva sa plyn v 33 kg fľašiach alebo sudoch, a to z plniarne k odberateľovi najbližšie položenej, prípadne v cisternách priamo z výrobných závodov. V odôvodnených prípadoch môžu sa dodávky uskutočniť i z iných zariadení určených dodávateľom. Ostatným odberateľom sa dodáva skvapalnený vyhrievací plyn v 33 kg alebo 10 kg fľašiach. Títo odberatelia sú povinní plyn odobrať v určených výdajniach.

(2) Plné fľaše alebo sudy sa budú vydávať len po predchádzajúcom alebo pri súčasnom vrátení rovnakého počtu fliaš alebo prázdnych sudov s výnimkou odberu nového odberateľa alebo plánovaného zvýšenia odberu.

(3) Používanie železničných cisterien a hospodárenie s obalmi (fľašami alebo sudmi) upravujú osobitné predpisy.*)

§ 34

Prerušenie dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu

(1) Dodávateľ môže prerušiť dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu, ak

a) tlaková stanica na skvapalnený vyhrievací plyn nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže spôsobiť výbuch, zapríčiniť požiar alebo ohroziť bezpečnosť života, zdravia alebo majetku,

b) odberateľ zabraňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa v prístupe k tlakovej stanici, najmä za účelom jej kontroly,

c) odberateľ používa spotrebiče a regulátory na skvapalnený vyhrievací plyn, ktorých používanie nie je dovolené,

d) odberateľ umožní inej organizácii alebo osobe, hoci len na skúšku, používať skvapalnený vyhrievací plyn, najmä ak požičiava jej fľaše alebo sudy bez vedomia dodávateľa.

(2) Prerušenie dodávky skvapalneného vyhrievacieho plynu je dodávateľ povinný bezodkladne vopred oznámiť odberateľom, prípadne ich nadriadeným orgánom, len čo skutočnosť alebo potreba odôvodňujúca tieto opatrenia nastala.

(3) Prerušenú dodávku skvapalneného vyhrievacieho plynu dodávateľ obnoví po odstránení závad, pre ktoré bola dodávka prerušená.

Šiesty oddiel

Dodávky rôp a gazolínu

§ 35

Zmluva na dodávku rôp a gazolínu (k § 165 až 171 zákona)

Zmluva na dodávku rôp a gazolínu sa uzaviera na celý rok s rozdelením na jednotlivé štvrťroky; uzaviera sa na jednotlivé druhy rôp samostatne.

§ 36

Množstvo (k § 175 zákona)

Dodané množstvo ropy alebo gazolínu sa zisťuje podľa váhy vyjadrenej v kg vážením u príjemcu zásielky. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr do 15 dní od prevzatia cisterny príjemcom túto váhu a doložiť ju váhovými lístkami.

§ 37

Minimálne expedičné množstvo a tolerancia (k § 176 zákona)

(1) Minimálne expedičné množstvo je obsah dvojosového cisternového vozňa.

(2) Ak sa nedohodnú organizácie inak, môže sa dodané množstvo v jednotlivých štvrťrokoch odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve o ±5 %.

§ 38

Osvedčenie o akosti (k § 183 zákona)

Ku každej skupine cisterien odoslanej z jedného expedičného miesta v ten istý deň odovzdáva dodávateľ odberateľovi atest, v ktorom osvedčuje hustotu výrobku pri 20o C a percentá mechanických nečistôt i vody.

Siedmy oddiel

Majetkové sankcie (k § 204 až 206 zákona)

§ 39

(1) Ak nedodá dodávateľ odberateľovi, ktorý odoberá z plynovodnej siete vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, množstvo vyhrievacích plynov podľa odberového diagramu, je povinný zaplatiť mu penále vo výške 5 % z ceny nedodaného množstva vyhrievacích plynov.

(2) Ak neodoberie odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny z plynovodnej siete vo veľkoobchodnom rozsahu, množstvo vyhrievacích plynov podľa odberového diagramu, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 % z ceny neodobratého množstva vyhrievacích plynov. Penále sa však neplatí z množstva vyhrievacích plynov neodobratého počas trvania regulačných alebo dispečerských opatrení.

§ 40

(1) Ak nedodá prevádzateľ plynárenského zariadenia alebo zdroja, ktorý je povinný uskutočňovať dodávky vyhrievacích plynov do plynovodnej siete, množstvo vyhrievacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinný zaplatiť plynárenskej organizácii penále vo výške 20 % z ceny nedodaného množstva vyhrievacích plynov.

(2) Ak neodoberie plynárenská organizácia množstvo vyhrievacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinná zaplatiť prevádzateľovi plynárenského zariadenia alebo zdroja penále vo výške 20 % z ceny neodobratého množstva vyhrievacích plynov.

§ 41

Ak prekročí odberateľ, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, bez predchádzajúcej dohody s dodávateľom pre odberné miesto množstvo vyhrievacích plynov dojednané podľa odberového diagramu alebo upravené v dôsledku vykonávania regulačných alebo dispečerských opatrení, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny plynu odobraného navyše. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere [§ 19 ods. 1 písm. a)] je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny odobraného plynu.

§ 42

(1) Ak nedodrží dodávateľ akostné znaky vyhrievacích plynov v hodnotách určených príslušnými technickými normami, zaplatí odberateľovi, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, penále z ceny dodávky vadnej akosti, a to:

a) 4 % za nedodržanie výhrevnosti,

b) 3 % za nedodržanie horľavých vlastností,

c) 3 % za nedodržanie ostatných akostných ukazovateľov.

(2) Penále vo výške uvedenej v odseku 1 sa platí za nedodržanie denného alebo mesačného priemeru jednotlivého akostného znaku samostatne, pričom penále za nedodržanie denného priemeru sa neplatí v prípadoch, keď sa pri tom istom akostnom znaku penalizuje nedodržanie mesačného priemeru.

(3) Nedodržaním denného priemeru jednotlivých akostných znakov sa rozumie:

a) nedodržanie denného priemeru jednotlivého akostného znaku v medziach tolerancie určenej príslušnými technickými normami,

b) krátkodobé nedodržanie akostného znaku podľa príslušných technických znakov po čas dlhší ako 3 hodiny súvisle, a to aj v prípadoch, keď sa dodrží denný priemer, pokiaľ sa akostný znak meria registračným prístrojom.

(4) Pri dodávkach vyhrievacích plynov, ktoré slúžia odberateľovi, ktorý odoberá vyhrievacie plyny vo veľkoobchodnom rozsahu, ako základná výrobná surovina pre ďalšie chemické spracovanie, sú organizácie povinné dojednať majetkové sankcie za nedodržanie akostných znakov dohodnutých v zmluve, a to v celkovej výške 10 %.

§ 43

Za nedodržanie lehôt uvedených v § 4 ods. 1 a za každé porušenie povinnosti uloženej odberateľovi v § 14 ods. 1-3 je povinný odberateľ zaplatiť vo výške 50 Kčs za každý deň meškania, najviac však 400 Kčs.

§ 44

Majetkové sankcie sa neplatia, ak došlo k nedodržaniu zmluvy z dôvodov uvedených v § 15.

Ôsmy oddiel

Fakturovanie a platenie dodávok vyhrievacích plynov (k § 375 až 380 zákona)

§ 45

Faktúrovanie a platenie dodávok vyhrievacích plynov z plynovodnej siete vo veľkoobchodnom rozsahu

Faktúrovanie dodávok vyhrievacích plynov sa robí mesačnými zbernými faktúrami. Ak dosahuje plánovaná mesačná dodávka vyhrievacích plynov aspoň 100 000 m3, je odberateľ povinný platiť formou plánovaného zúčtovania.*)

§ 46

Faktúrovanie a platenie dodávok vyhrievacích plynov z plynovodnej siete v maloobchodnom rozsahu

O fakturovaní a platení dodávok vyhrievacích plynov z plynovodnej siete v maloobchodnom rozsahu platia osobitné predpisy,*) dodávateľ je povinný odoslať zberné faktúry za tieto dodávky do 7 dní po skončení uplynulého mesiaca.


Deviaty oddiel

Účinnosť

§ 47

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Čl. III

V čase od 1. 11. 1969 do 31. 3. 1970 sa nepoužijú

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzby uvedené v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.

Čl. V

V čase od 1. decembra 1970 do 31. marca 1973 sa nepoužívajú:

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzba uvedená v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.


Prvý námestník ministra:

inž. Šimík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 112/1961 Zb. o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív.

**) ČSN 386411.

***) „Prevádzkové pravidlá pre plynárenské zariadenie" registrované v Zbierke zákonov, čiastka 14 z roku 1961.

*) ČSN 385510.

**) Ustanovenie § 32 vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona.

*) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 112/1961 Zb. o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív.

**) Funkciu plynárenskej organizácie (§ 10, 11, 13 a 15 zák. č. 67/1960 Zb. (plynárenský zákon) vykonáva Združenie plynární, ktoré tiež v rozsahu určenom vyhláškou č. 168/1959 Ú. l. (Ú. v.) vykonáva gesciu v plynárenskom odbore.

***) Zdroje vyhrievacích plynov - ustanovenie § 4 Zák. č. 67/1960 Zb. (plynárensky zákon).

*) ČSN 386112.

**) ČSN 257710.

*) Je ustanovené ČSN 257855 - membránové plynomery.

**) Spôsob preskúšania meradiel upravuje zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe a vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti vybratých meradiel.

***) Predpisy na používanie skvapalneného vyhrievacieho plynu (propán-bután) v priemysle, družstevných a komunálnych podnikoch a v zariadeniach štátnych a verejných organizácií vydané Združením plynární, Praha 1, Lazarská 7.

*) Vyhláška č. 54/1959 Ú. v. o hospodárení s oceľovými fľašami na technické plyny a na tekutý vyhrievací plyn.

*) Plánované zúčtovanie sa spravuje ustanovením bodu 105 a nasledujúcich Smerníc Štátnej banky čs. č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.

*) Vyhláška ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy a úprava Ministerstva financií zo 14. decembra 1965 č. 117/54 583/1965.