Vyhláška č. 210/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane

Čiastka 91/1964
Platnosť od 31.12.1964 do31.03.1967
Účinnosť od 31.12.1964 do31.03.1967
Zrušený 24/1967 Zb.

210

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 22. decembra 1964

o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení článku I zákona č. 71/1957 Zb. (ďalej len „zákon“):


Časť I

PREUKAZY PRE ZNÍŽENIE DANE ZO MZDY

§ 1

Spôsob preukazovania nároku na zníženie dane zo mzdy

(1) Nárok na zníženie dane zo mzdy preukazuje daňovník:

1. platným občianskym preukazom svojím, manželky, prípadne občianskymi preukazmi detí starších ako 15 rokov, ak ide o

a) vek,

b) rodinný stav,

c) maloleté deti, vnukov alebo iné maloleté deti v starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak žijú s ním trvale v spoločnej domácnosti,

d) skutočnosť, že je daňovník slobodný, ovdovený, rozvedený a vyživuje aspoň jedno dieťa, ktoré s ním žije trvale v spoločnej domácnosti.

Ak nie sú uvedené skutočnosti zrejmé z občianskeho preukazu, treba ich preukázať iným úradným dokladom.

2. potvrdením školy a u učňov potvrdením závodu, že plnoleté dieťa študuje alebo že je v učebnom pomere a aký má od školy alebo závodu príjem,

3. súdnym rozhodnutím o povinnosti platiť výživné na deti a manželku (rozvedenú, nežijúcu s ním trvale v spoločnej domácnosti), ak platiteľ zráža výživné z jeho mzdy a zasiela ho oprávneným osobám,

4. rozhodnutím o priznaní invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku a potvrdením pošty o vyplácaní dôchodku, ak uplatňuje daňovník nárok na zľavu podľa § 9 zákona z dôvodov, že sám, jeho manželka alebo maloleté deti poberajú invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok. V prípadoch uvedených pod č. 3 a 4 poznamená platiteľ potrebné údaje (číslo a dátum súdneho rozhodnutia, výšku určeného výživného na jednotlivé deti a manželku, druh priznaného dôchodku a číslo a dátum rozhodnutia, ktorým bol priznaný invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok) na mzdovom liste a potvrdenie pošty uschová,

5. potvrdením okresného národného výboru, ak ide o skutočnosť, že

a) žije trvale v spoločnej domácnosti s družkou (daňovníčka s druhom); toto potvrdenie vydá okresný národný výbor na základe písomného vyhlásenia druha a družky, že spolu takto žijú v spoločnej domácnosti, a preukazu o ich spoločnom bydlisku,

b) vyživuje iné osoby než manželku (družku) a deti (napr. rodičov, starých rodičov, svokra, svokru, tesťa, testinú a súrodencov), pokiaľ môžu byť uznané za vyživované daňovníkom, t. j. pokiaľ s ním trvale žijú v spoločnej domácnosti, nemajú vlastné príjmy prevyšujúce 200 Kčs mesačne a daňovník im poskytuje byt, stravu a ošatenie,

c) platí výživné na deti z rozvedeného manželstva, na deti, s ktorými trvale nežije v spoločnej domácnosti, na deti narodené mimo manželstva, rozvedenej manželke alebo manželke, s ktorou trvale nežije v spoločnej domácnosti (s výnimkou uvedenou pod č. 3),

d) vyživuje aspoň jedno dieťa a nežije s manželom trvale v spoločnej domácnosti,

e) vyživuje plnoleté deti (s výnimkou uvedenou pod č. 2), vnukov alebo iné plnoleté deti v starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov,

f) bola povolená výmena zľavy medzi manželmi (druhmi) podľa § 8 ods. 4 zákona,

g) daňovníkovi alebo osobám daňovníkom vyživovaným patrí zľava podľa § 9 zákona (s výnimkou uvedenou pod č. 4).

(2) V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku pod č. 5 písm. g) vydá okresný národný výbor potvrdenie o zľave podľa § 9 zákona

a) v prípadoch uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 218/1957 Ú. l. (Ú. v.) o povoľovaní zliav podľa § 9 zákona o dani zo mzdy a uznávaní osôb za vyživované daňovníkom na základe rozhodnutia o priznaní príslušného dôchodku a potvrdenia pošty o jeho výplate,

b) v prípadoch uvedených v § 1 ods. 1 písm. c), e) a f) citovanej vyhlášky na základe posudku posudkového lekára odboru sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru a dokladov o tom, že sú splnené tam ustanovené podmienky, prípadne na základe rozhodnutia o priznaní niektorého z dôchodkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až d) citovanej vyhlášky a potvrdenia pošty o jeho výplate.

§ 2

Podmienky pre poskytnutie zníženia dane

(1) Platiteľ smie u daňovníkov, ktorým sa daň zráža podľa základnej sadzby alebo so znížením podľa § 8 zákona, prihliadnuť na preukazy predložené podľa predchádzajúcich ustanovení, len ak daňovník podpíše pri vstupe do pracovného pomeru a každoročne najneskoršie do 31. decembra pre budúci kalendárny rok písomné vyhlásenie o tom,

a) aké sú skutočnosti rozhodujúce pre zvýšenie a zníženie dane, prípadne kedy a ako sa zmenili,

b) či poberá mzdu aj od iného platiteľa alebo nie; v kladnom prípade, že

aa) nárok na uznanie vyživovaných osôb a nárok na zľavu podľa § 9 zákona neuplatnil u iného platiteľa ani daňovník ani iná osoba,

bb) súčet hrubých miezd poberaných od všetkých platiteľov neprevyšuje ani u daňovníka ani u osoby ním vyživovanej, na ktorú uplatňuje zľavu podľa § 9 zákona, mesačne 2400 Kčs,

c) že osoba ním vyživovaná (okrem manželky, družky, manžela, druha a maloletých detí) nemá vlastný príjem prevyšujúci sumu 200 Kčs mesačne. Do príjmu sa však nezapočítava u plnoletých detí výživné vyplácané im rodičmi, sirotský dôchodok, u študujúcich osobitná prémia za výborný prospech, príležitostné zárobky z brigád a pod. dosiahnuté počas letných prázdnin, hodnota naturálií po dobu vojenského cvičenia, ktoré konajú cez prázdniny a zárobok žiakov stredných a odborných škôl, ktorí pracujú vo výrobe bez pracovného pomeru; u dôchodcov zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

(2) Ak dôjde počas roku k zmenám skutočností rozhodujúcich o zvýšení a znížení dane, je daňovník povinný oznámiť ich platiteľovi najneskoršie posledný deň mzdového obdobia, v ktorom zmena nastala.

(3) Daňovníci, ktorým bola priznaná zľava podľa § 9 zákona z dôvodov, že buď sami alebo osoby nimi vyživované poberajú invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok, prípadne iný dôchodok obdobného charakteru, sú povinní každoročne, najneskoršie do 31. decembra, predložiť platiteľovi pre budúci kalendárny rok potvrdenie pošty o výplate dôchodku.

§ 3

Platnosť preukazov

(1) Preukazy uvedené v § 1 ods. 1 č. 1, 3, 4 a 5 písm. e) až g) platia pre preukázanie nároku na zníženie dane zo mzdy trvale, ak nebola ich platnosť pre tento účel časove obmedzená, a preukazy uvedené v § 1 ods. 1 č. 2 a 5 písm. a) až d) platia vždy iba na rok, pre ktorý boli vystavené, a to za predpokladu, že u daňovníka a ním vyživovaných osôb nenastali zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich o zvýšení alebo znížení dane.

(2) U plnoletých študujúcich detí platí potvrdenie vydané školou podľa § 1 ods. 1 č. 2 ešte na dva mesiace nasledujúce po mesiaci, v ktorom študujúci ukončil štúdiá, pokiaľ v týchto mesiacoch nemal príjem prevyšujúci 200 Kčs.

Za ukončenie štúdií sa považuje u žiakov škôl poskytujúcich stredné odborné vzdelanie vysvedčenie na odchod, prípadne vysvedčenie tej istej povahy, u žiakov škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie (všeobecné, odborné), ktorí nepokračujú v štúdiách, maturitná skúška a u študentov vysokých škôl štátna záverečná skúška.

(3) Oneskorené predloženie preukazu alebo zmeškanú lehotu pre uplatnenie nároku na zníženie dane zo mzdy môže odpustiť okresný národný výbor príslušný podľa daňovníkovho trvalého bydliska.

(4) Preukazy na zníženie dane zo mzdy predložené platiteľom pre rok 1965 pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za preukazy predložené podľa tejto vyhlášky.

Časť II

ZDAŇOVANIE ODMIEN ZA PRÁCU VYKONÁVANÚ V CUDZINE

§ 4

(1) Dani zo mzdy podlieha mzda (odmena) za prácu vykonávanú na príkaz tuzemského zamestnávateľa mimo územia Československej socialistickej republiky,

a) ak sa vykonáva po dobu kratšiu ako 183 dní alebo

b) ak sa vykonáva po dobu dlhšiu ako 183 dní, ale mzda (odmena) nebola v cudzine preukázateľne podrobená dani zo mzdy alebo dani rovnakého druhu.

(2) Dani zo mzdy nepodlieha mzda (odmena) za prácu vykonávanú na území Československej socialistickej republiky na príkaz cudzozemského zamestnávateľa po dobu kratšiu ako 183 dní, ak túto vypláca cudzozemský zamestnávateľ.

Časť III

ZDAŇOVANIE OSÔB TRVALE PRACUJÚCICH V JEDNOTNÝCH ROĽNÍCKYCH DRUŽSTVÁCH

§ 5

(1) Dani zo mzdy nepodliehajú odmeny vyplácané osobám trvale pracujúcim v jednotných roľníckych družstvách, ak nie sú tieto osoby v pracovnom pomere k družstvu.

(2) Za osobu trvale pracujúcu v družstve sa považuje, kto vykonáva práce v družstve sústavne a pravidelne a podrobuje sa pracovným príkazom družstva, ak táto činnosť zakladá nárok na dávky podľa zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.


Časť IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a) ustanovenia odsekov 1 až 3, 60 a 67 vyhlášky č. 369/1952 Ú. l. (č. 6/1953 Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy,

b) ustanovenia odsekov 13 a 14 vyhlášky č. 192/1953 Ú. l. (č. 235/1953 Ú. v.) o úprave percent zvýšenia a zníženia dane zo mzdy,

c) ustanovenie odseku 6 vyhlášky č. 338/1953 Ú. l. (č. 385/1953 Ú. v.) o úprave zvýšenia a zníženia dane zo mzdy daňovníkom, ktorí poskytujú úhradu osobných potrieb,

d) ustanovenie § 3 ods. 1 vyhlášky č. 244/1956 Ú. l. (Ú. v.) o niektorých opatreniach v odbore dane zo mzdy,

e) ustanovenia § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 218/1957 Ú. l. (Ú. v.) o povoľovaní zliav podľa § 9 zákona o dani zo mzdy a uznávaní osôb za vyživované daňovníkom.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.