Vyhláška č. 77/1964 Zb.Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964
Účinnosť od 01.03.1964

OBSAH

77

VYHLÁŠKA

Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach

z 19. februára 1964,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Miestny národný výbor Giraltovce okres Bardejov

Miestny národný výbor Stropkov okres Bardejov

Miestny národný výbor Svidník okres Bardejov

Mestský národný výbor Humenné okres Humenné

Miestny národný výbor Medzilaborce okres Humenné

Mestský národný výbor Snina okres Humenné

Miestny národný výbor Sobrance okres Michalovce

Miestny národný výbor Vranov okres Michalovce

Miestny národný výbor Spišská Stará Ves okres Poprad

Miestny národný výbor Stará Ľubovňa okres Poprad

Mestský národný výbor Sabinov okres Prešov

Miestny národný výbor Veľké Kapušany okres Trebišov


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1964.


Tajomník:

Krempa v. r.

Predseda:

Ťažký v. r.