Vyhláška č. 57/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 26/1964
Platnosť od 31.03.1964 do31.12.1964
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1964
Zrušený 104/1964 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I č. 9, č. 10 a č. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1964

57

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 26. marca 1964,

ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 94 zákona č. 32/1962 Zb. v znení zákona č. 56/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (ďalej len „zákon“):


Čl. I.

Vyhláška č. 33/1962 Zb. sa mení takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Za čas od 1. apríla 1962 do 31. decembra 1963 sa základnými odmenami a prémiami rozumejú tieto príjmy po zrážke podielu družstevníka na príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia vykonanej podľa predpisov platných do 31. decembra 1963.“

2. § 2 ods. 3 znie:

(3) Ak nemal družstevník po časť rozhodujúceho obdobia započítateľné príjmy, pretože konal službu v ozbrojených silách alebo mal neplatenú dovolenku alebo družstevníčka mala materskú dovolenku, prípadne ďalšiu materskú dovolenku (§ 21e zákona), určí sa priemerná denná pracovná odmena len za tú časť rozhodujúceho obdobia, po ktorú v družstve pracovali.“

3. § 3 ods. 1 znie:

(1) Priemerná denná pracovná odmena sa určí tak, že sa úhrn započítateľných príjmov za rozhodujúce obdobie, prípadne jeho časť (§ 2), po zaokrúhlení na celé koruny nahor delí počtom pracovných dní pripadajúcich na toto obdobie; pritom sa však od tohto počtu pracovných dní odpočítajú pracovné dni, za ktoré patrilo nemocenské alebo podpora pri ošetrovaní člena rodiny alebo družstevníčke peňažná pomoc v materstve, prípadne po ktoré mala ďalšiu materskú dovolenku (§ 21e zákona), ako aj pracovné dni zameškané pre ospravedlnenú prekážku v práci, a pripočítajú sa k nemu pracovné dni, ktoré družstevník zameškal neospravedlnene v čase medzi koncom rozhodujúceho obdobia a dňom vzniku nároku na dávku.“

4. § 10 ods. 1 a 2 znie:

(1) Percentná sadzba nemocenského, podpory pri ošetrovaní člena rodiny a peňažnej pomoci v materstve za prvých 18 týždňov (§ 21 ods. 3 zákona) sa určí podľa dĺžky doby neprerušenej činnosti v tom istom družstve zistenej k prvému dňu, od ktorého patrí dávka.

(2) Ak dovŕšil družstevník počas trvania pracovnej neschopnosti alebo karantény dobu neprerušenej činnosti v tom istom družstve, ktorá odôvodňuje vyššiu percentnú sadzbu nemocenského, patrí mu po dovŕšení tejto doby nemocenské vo vyššej sadzbe; to platí obdobne pre podporu pri ošetrovaní člena rodiny a pre peňažnú pomoc v materstve, pokiaľ sa určí podľa dĺžky doby neprerušenej činnosti v tom istom družstve (§ 21 ods. 3 zákona).“

5. § 17 sa zrušuje.

6. V § 35 sa zrušuje odsek 2.

7. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý včítane nadpisu a odkazu na ustanovenia zákona znie:

㤠41a

Odborníci a poprední pracovníci

(k § 37 ods. 2 zákona)

(1) Odbornými pracovníkmi v jednotných roľníckych družstvách sú predseda, agronóm, zootechnik, mechanizátor, ekonóm (účtovník), vedúci dielní, vedúci výrobných úsekov, vedúci komplexných mechanizačných brigád a čiat, vedúci výrobných skupín, vedúci chovov, vedúci stavebnej skupiny, vedúci pridruženej výroby, skladník, poľnohospodár mechanizátor (traktorista, kombajnista, vodič), melioračný technik a inseminačný technik.

(2) Za popredného pracovníka môže okresný národný výbor na návrh sociálnej komisie družstva prerokovaný na členskej schôdzi uznať pracovníka, ktorý dosahuje sústavne vo svojej práci mimoriadne dobré výsledky.“

8. Z § 43 odseku 1 sa vypúšťa posledná veta.

9. § 45 znie:

(1) Za peňažné pracovné odmeny sa považujú pre výpočet príspevku na čiastočnú úhradu sociálneho zabezpečenia všetky peňažné pracovné odmeny družstevníkov poskytované im družstvom; za peňažné pracovné odmeny sa nepovažujú peňažné náhrady za nevydané naturálie.

(2) Družstvo je povinné samo vypočítať príspevok z úhrnu peňažných pracovných odmien za kalendárny mesiac, za ktorý sa vyplácajú peňažné pracovné odmeny, a ak ide o doplatky peňažných pracovných odmien, za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok.

(3) Príspevok je splatný vždy pri výbere peňažných prostriedkov na výplatu peňažných pracovných odmien od pobočky Štátnej banky československej za každé výplatné obdobie.

(4) Družstvo odpočíta od príspevku vypočítaného podľa predchádzajúcich odsekov, prípadne zvýšeného o náhrady preplatených dávok z predchádzajúcich výplatných období, úhrn peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vyplácaných zo štátnych prostriedkov za uplynulé výplatné obdobie. Na zvyšujúcu sumu príspevku včítane náhrad preplatených dávok vydá družstvo prevodný príkaz na prevod tejto sumy zo svojho bežného účtu v pobočke Štátnej banky československej na príjmový účet okresného národného výboru. Ak je úhrn výplat peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa za uplynulé výplatné obdobie vyšší ako príspevok vypočítaný podľa predchádzajúcich odsekov, vydá družstvo prevodný príkaz na prevod rozdielu z prevádzkového účtu okresného národného výboru na svoj bežný účet v pobočke Štátnej banky československej.

(5) Družstvo vyhotoví vyúčtovanie príspevku a výplat peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa za uplynulé výplatné obdobie a predloží ho pobočke Štátnej banky československej spolu s prevodným príkazom na prevod príspevku včítane náhrad alebo na výber prostriedkov na peňažné dávky (odsek 4).

(6) Splátky príspevku odvádza družstvo súčasne s čerpaním peňažných prostriedkov na pracovné odmeny. Pobočka Štátnej banky československej neuvoľní prostriedky na výplatu peňažných pracovných odmien družstevníkov, ak družstvo nepredložilo prevodný príkaz na úhradu príspevku na príjmový účet okresného národného výboru alebo prevodný príkaz na výber prostriedkov z prevádzkového účtu okresného národného výboru a ak nepredložilo vyúčtovanie príspevku a výplat peňažných dávok.

(7) Splatný príspevok na úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov má na bežnom účte družstva v Štátnej banke československej prednostné poradie.“

10. § 51 sa zrušuje.

11. § 57 ods. 2 znie:

(2) Opakujúce sa peňažné dávky vypláca družstvo toho istého dňa, keď vypláca peňažné pracovné odmeny za bezprostredne uplynulé výplatné obdobie. Družstvo oznámi, kedy sa najneskôr pred výplatným dňom majú predložiť doklady pre poskytnutie dávky, aby sa dávka mohla v tento deň vyplatiť. Ak nemožno vyplatiť opakujúcu sa peňažnú dávku v deň, keď sa vyplácajú peňažné pracovné odmeny, vyplatí sa do konca mesiaca, v ktorom sa mala vyplatiť. Jednorazové peňažné dávky sa vyplácajú bežne.“

K § 57 sa pripája odsek 4, ktorý znie:

(4) Doklady a písomnosti účtovnej evidencie vedenej družstvom o sociálnom zabezpečení družstevníkov sa považujú za účtovné doklady, pre ukladanie a úschovu ktorých platia predpisy o účtovnej evidencii jednotných roľníckych družstiev.“


Čl. II

Kde sa v druhom oddieli vyhlášky č. 33/1962 Zb. hovorí o členoch družstva s vyššou úrovňou hospodárenia, rozumejú sa nimi aj družstevníci uvedení v § 8 ods. 2 zákona.

Čl. III

Sumy uvedené družstvami za prvý štvrťrok roku 1964 na príspevok na úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov vo výške 4 % skutočných celkových peňažných výnosov družstva sa považujú za preddavok na príspevok vo výške 11,2 % úhrnu peňažných pracovných odmien družstevníkov za to isté obdobie.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964 s výnimkou ustanovení čl. I č. 9, č. 10 a č. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1964.


Predseda:

Štanceľ v. r.