142

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív

z 29. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív

Ministerstvo palív po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Prvý oddiel

Úvodné ustanovenie

§ 1

Rozsah platností

Táto vyhláška upravuje dodávky tuhých palív; nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu a na dodávky uskutočňované organizáciami štátneho obchodu.

Druhý oddiel

Zmluva o dodávke tuhých palív

§ 2

Návrh zmluvy

(1) V návrhu zmluvy uvedie odberateľ spravidla tiež:

a) poznávacie uhoľné číslo odberateľa (prípadne i odberateľských závodov),

b) údaj o očakávanej spotrebe v príslušnom štvrťroku (tento údaj neuvádzajú organizácie štátneho obchodu),

c) maximálnu dennú kapacitu vykládky a maximálnu skladovaciu kapacitu.

(2) Návrh zmluvy musí vždy obsahovať prepravnú dispozíciu.

§ 3

Lehoty na predkladanie návrhov zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ predkladá návrh zmluvy dodávateľovi najneskoršie tridsať dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s plnením.

(2) Návrh zmluvy na dodávku kamenouhoľného koksu predkladá odberateľ organizácii, poverenej bilančnou gesciou, najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s plnením. Ak poverená organizácia je sama dodávateľom, vyjadrí sa k návrhu zmluvy v lehote uvedenej v odseku 3; ak určí za dodávateľa inú organizáciu, odovzdá jej návrh zmluvy do 7 dní od doručenia a o určení dodávateľa súčasne upovedomí odberateľa. Ak má plniť niekoľko dodávateľov, vráti návrh zmluvy odberateľovi a upovedomí ho do 7 dní od doručenia o určení dodávateľov. V tomto prípade odberateľ predloží určeným dodávateľom návrh zmluvy v lehote podľa odseku 1.

(3) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 25 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorene predloženom návrhu zmluvy do 25 dní od jeho doručenia.

§ 4

Splnenie dodávky (k § 168 zákona)

Ak sa výrobky dopravujú lanovkou alebo dopravným pásom, je dodávka splnená naložením vo výrobnom závode.

§ 5

Dodávky predčasne odoslané (k § 129 a 169 zákona)

Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť dodávku výrobkov pred dojednaným časom plnenia. Dodávateľ je však povinný uskutočňovať dodávky tak, aby množstvo dodávaných výrobkov nepresahovalo odberateľovu maximálnu dennú kapacitu vykládky a jeho maximálnu skladovaciu kapacitu.

Tretí oddiel

Všeobecné dodacie podmienky

§ 7

Triedenie a jeho zastupiteľnosť

(1) Palivá sa dodávajú v obchodnom triedení podľa cenníkov.

§ 8

Akostné skupiny

Dodávateľ je povinný na žiadosť organizácie štátneho obchodu, uplatnenú v návrhu zmluvy, oznamovať akostné skupiny, ktoré sa budú dodávať v nasledujúcom mesiaci, a to vždy do konca predchádzajúceho mesiaca.

§ 9

Spôsoby zisťovania akosti paliva

(1) Pracovníci výrobného podniku (závodu) zisťujú spôsobom upraveným v technických normách*) základné znaky akosti paliva, a ak ide o palivo pre špeciálne priemyslové účely, prípadne i ďalšie znaky akosti podľa osobitných dohôd.

(2) Výsledky laboratórnych rozborov oznamujú výrobné podniky (závody) odberateľovi len pri dodávkach pre špeciálne účely podľa osobitných dohôd, dojednaných nadriadenými ústrednými orgánmi.

§ 10

Osvedčenie o kontrole akosti paliva (k § 192 zákona)

Osvedčenie o kontrole akosti obsahuje najmä číslo technickej normy a percento viditeľnej hlušiny a prachu pri triedených nepraných druhoch paliva, prípadne podsitného, pokiaľ presahujú maximálne hodnoty, určené technickou normou.

§ 11

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Úradné váženie vozňových zásielok sa robí na váhach výrobného závodu. Ak nemožno vykonať váženie u dodávateľa alebo v nácestnej stanici a ak nie je dojednaný iný spôsob váženia, zisťuje sa váha úradne v mieste určenia.

(2) Množstvo dodané počas zmluvného obdobia sa môže odchyľovať od množstva dohodnutého o ± 2 %. Ak sa nemôže pre určený osový tlak využiť plne nakladacia norma pre tuhé palivá pri železničných vozňoch použitých na prepravu a je preto nevyhnutné dodať menšie množstvo, ako bolo určené, nevyrovnáva sa dodávkový rozdiel menší ako 15 ton proti dohodnutému množstvu.

§ 13

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Osobitné predpisy ustanovujú, do akej vzdialenosti sa preprava palív obstaráva cestnými dopravnými prostriedkami; tieto dopravné prostriedky zabezpečuje odberateľ.

(2) Dodávateľ nie je povinný upovedomiť odberateľa (príjemcu) o odoslaní vozňovej zásielky, pokiaľ sa vo výnimočných prípadoch nedohodnú inak.

§ 14

Sústredené vozňové zásielky

(1) Dodávatelia palív sú povinní v spolupráci so železničnými orgánmi a odberateľmi využiť všetky expedičné možnosti pre sústreďovanie železničných zásielok (v ďalšom len „vozňová zásielka“) a tvorbu čo najväčšieho počtu ucelených vlakov. Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi na jeho žiadosť príslušné informácie potrebné na zabezpečenie plynulej vykládky týchto zásielok.

(2) Ustanovenie § 5 druhá veta platí obdobne.

§ 15

Predisponovanie zásielky

(1) Dodávateľ je oprávnený na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo z prepravno-technických dôvodov predisponovať vozňovú zásielku, podanú na prepravu, na iné miesto určenia. V takom prípade platí, že sa plnilo novému odberateľovi. Pri vopred avizovaných dodávkach je dodávateľ povinný o predisponovaní zásielky bezodkladne upovedomiť príjemcu (telefonicky, telegraficky). Pôvodnému odberateľovi je dodávateľ povinný poslať náhradnú dodávku tak, aby nedošlo k ohrozeniu jeho prevádzky.

(2) Ak predisponuje odberateľ bez súhlasu dodávateľa vozňovú zásielku, uhradí náklady tým vzniknuté.

(3) Dodávateľ je povinný najneskôr do týždňa po dôjdení zásielky nesprávneho triedenia do stanice určenia, ktorú odberateľ odmietol prevziať podľa § 20 ods. 2, odovzdať odberateľovi dispozície, potrebné na odoslanie neprevzatého paliva inému odberateľovi. Všetky náklady s tým spojené uhradí dodávateľ. Odberateľ nie je oprávnený o vlastnej ujme a bez pokynov dodávateľa odoslať zásielku inému odberateľovi alebo ju dodávateľovi vrátiť. Výnimka platí len pre n. p. Chemické závody ČSSP.

§ 16

Pristavenie dopravných prostriedkov

(1) Odberateľ, ktorý má preberacie zariadenie pre samovýsypné železničné vozne, vozne určitého typu a radu, je povinný uviesť už v zmluve, že požaduje dodávky v týchto vozňoch, ako i presné dopravno-technické dispozície. Dodávateľ je povinný požadovať od železnice pristavenie týchto vozňov, pokiaľ nimi nedisponuje odberateľ sám. Ak nesplní železnica včas a riadne uplatnenú požiadavku dodávateľa na pristavenie samovýsypných vozňov alebo vozňov určitého typu a radu, palivo sa odošle vo vagónoch pristavených železnicou. O odoslaní zásielky v iných vozňoch, než ktoré sa požadovali, je dodávateľ povinný upovedomiť odberateľa takým spôsobom, aby zpráva došla pred príchodom zásielky.

(2) Dodávateľ nesmie dodávať palivo vo veľkopriestorových vozňoch radu Vsa a Vssa v prípadoch, keď odberateľ nemôže prijímať takéto zásielky pre nevyhovujúce technické podmienky na vlečke. Tieto skutočnosti dokazuje odberateľ na žiadosť dodávateľa potvrdením náčelníka príslušnej železničnej stanice.

(3) Ak nezabezpečí odberateľ včasné vyloženie a vrátenie vagónov, ktoré má v správe alebo v dočasnom užívaní, podľa cestovného poriadku a dodávateľ je nútený požadovať pre nakládku výrobkov pristavenie železničných vozňov z voľného obehu alebo nemôže výrobky z týchto dôvodov odoslať, uhradí odberateľ náklady tým vzniknuté.

(4) Pri odbere paliva cestnými dopravnými prostriedkami (§ 13 ods. 1) je odberateľ povinný pristavovať ich na banské výrobné podniky (závody) podľa časového rozpisu dodávateľa, vyznačeného na odbernom poukaze, pokiaľ príslušné orgány neurčia iný postup, prípadne ak sa organizácie nedohodnú inak. Ak nepristaví odberateľ dopravné prostriedky alebo ak nedodrží odber paliva podľa časového rozpisu, uhradí odberateľ náklady tým vzniknuté; to platí i pri preprave lanovkou alebo dopravným pásom odberateľa.

(5) Ak nezabezpečí dodávateľ naloženie dopravných prostriedkov, pristavených odberateľom v rozsahu a čase vopred dohodnutom, je povinný nahradiť odberateľovi náklady tým vzniknuté.

§ 17

Výnimočné tarify

Dodávateľ je povinný vypraviť zásielku podľa výnimočnej tarify, len ak požiada o to odberateľ v návrhu zmluvy.

§ 18

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Dodacie lehoty sa dojednávajú s presnosťou na štvrťrok. Pritom je dodávateľ povinný zabezpečiť dodávky v rámci štvrťroka tak, aby v odberateľských závodoch nedochádzalo k narušovaniu plynulej prevádzky pre nedostatok palív. V odôvodnených prípadoch potreby jednej zo zmluvných strán si organizácie môžu dohodnúť iné dodacie lehoty, prípadne podrobnejšie podmienky expedície.

Štvrtý oddiel

Zodpovednosť za vadné plnenie a reklamačné konanie

§ 19

Preverovanie plnenia

(1) V prípade zistenia vady akosti dodaného paliva je odberateľ povinný

a) upovedomiť o tom bez zbytočného odkladu telefonicky alebo telegraficky dodávateľa a vyzvať ho na účasť na kontrolnej prebierke,

b) ak nedôjde už pri telefonickom oznámení k inej dohode, vadnú dodávku vyložiť, označiť a oddelene uskladniť,

c) ak sa neustanoví pracovník výrobného podniku (závodu) alebo dodávateľa do 3 dní odo dňa, keď dostal oznámenie o vade dodávky, na kontrolnú prebierku, je odberateľ oprávnený vykonať ju za účasti orgánu spoločenskej kontroly alebo inej nestrannej osoby.

(2) Pri dodávkach uskutočňovaných prostredníctvom odbytovej organizácie je výrobný podnik (závod) oprávnený zúčastniť sa kontrolnej prebierky u odberateľa, a to na základe neodkladného upovedomenia odbytovou organizáciou.

§ 20

Zodpovednosť za vady (k § 201 zákona)

(1) Ak sa dodá palivo, ktorého priemerná akosť zistená laboratórnym rozborom alebo mechanickou skúškou vzoriek prekračuje podľa platnej normy maximálne prípustný obsah popola v bezvodovej vzorke, obsah viditeľnej hlušiny, maximálne hodnoty podsitného (obsah prachu v triedených druhoch), má odberateľ z práv, uvedených v § 201 ods. 1 zákona, len právo na primeranú zľavu; ak však nemôže použiť dodané vadné palivo na plánované účely bez narušenia prevádzky, má právo požadovať nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy. Ak nedôjde k inej dohode, je dodávateľ povinný na palivo, pri ktorom sa uskutoční nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy, dať odberateľovi do týždňa po uznaní reklamácie dispozície, kde sa má vadné neprevzaté palivo odoslať.

(2) Ak poruší dodávateľ určenú alebo dojednanú zastupiteľnosť dodávkou iného triedenia, má odberateľ len právo požadovať nové bezvadné plnenie. Odberateľ je v takom prípade bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 24 hodín, dodávateľa o svojej požiadavke telefonicky alebo telegraficky upovedomiť.

§ 21

Doba zodpovednosti za vady (záručná doba) (k § 136 zákona)

Záručná doba je

a) pri priamych zásielkach z dovozu päť dní od prevzatia zásielky odberateľom,*)

b) pri ostatných zásielkach sedem dní od prevzatia odberateľom.

§ 22

Reklamačné konanie

(1) Písomnú reklamáciu posiela odberateľ dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach.

(2) Pri priamych zásielkach z dovozu posiela odberateľ reklamáciu príslušnému podniku zahraničného obchodu a v kópii dodávateľovi.

(3) Ak sa robí laboratórny rozbor, je odberateľ povinný jeho výsledok poslať dodávateľovi do dvoch dní po jeho doručení.

Piaty oddiel

Majetkové sankcie

§ 23

Penále za vadné plnenie (k § 206 a 208 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný platiť penále vo výške 5 % z ceny vadného paliva, a to len v prípadoch, ak bola uzavretá zmluva na dodávku z určitej bane alebo ak nie je možné použiť dodané vadné palivo na plánované účely bez narušenia prevádzky u odberateľa.

(2) Penále za vadné plnenie sa neplatí:

a) ak sa dodalo palivo lepšej než dohodnutej akosti,

b) ak sa palivo dodáva podľa dohôd uzavretých v zmysle § 26,

c) v prípadoch, keď si odberateľ ponechá dodávku uvedenú v § 20 ods. 2.

§ 24

Penále za nedostatočné osvedčenie o kontrole akosti

Dodávateľ, ktorý nevystrojil vozňovú zásielku osvedčením o kontrole akosti paliva alebo vystavil neúplné alebo nesprávne osvedčenie o kontrole akosti, je povinný zaplatiť odberateľovi za každú jednotlivú vozňovú zásielku penále 20 Kčs, najviac však 100 Kčs za celkový počet vozňových zásielok odoslaných odberateľovi v tom istom dni.

Šiesty oddiel

Platobné a úverové vzťahy

§ 25

Fakturácia a platenie

(1) Ak sa dodáva odberateľovi mesačne viac ako 80 ton paliva, sú organizácie povinné dojednať platenie formou plánovaného účtovania, pokiaľ sa dodávky nefakturujú denne; organizácie sa môžu dohodnúť na platení touto formou i pri nižších dodávkach.

(2) Termíny splátok na dodávky paliva uskutočňované medzi odbytovou organizáciou a spotrebiteľmi sa určujú na 7., 14., 21. a 27. každého mesiaca; termíny splátok na dodávky paliva uskutočňované medzi banskými (výrobnými) podnikmi a odbytovou organizáciou sa určujú na 10., 17., 24. a posledný deň každého mesiaca.

Siedmy oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 26

Pre dodávky palív na špeciálne účely môžu ústredné orgány dojednať podrobnejšie dohody.


§ 27

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Odvárka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Teraz platia ČSN 44 1340, 44 1350, 44 1351, 44 1352, 44 1407, 44 1302, 44 1303, 44 1304, 44 1306 a 44 1307.

*) Táto lehota zodpovedá lehote určenej v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Metalimex.