Vyhláška č. 11/1964 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty

Čiastka 7/1964
Platnosť od 05.02.1964 do30.04.1998
Účinnosť od 05.02.1964 do30.04.1998
Zrušený 115/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti 1. marca 1988 vyhlášky č. 21/1988 Zb. sa nepoužívajú ustanovenia vyhlášky Predsedníctva SNR č. 11/1964 Zb. o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty, pokiaľ sa vzťahujú na kultúrne pamiatky.

11

VYHLÁŠKA

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 23. januára 1964

o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ustanovuje v zmysle § 14 ods. 3 zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach a § 13 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách:


§ 1

Na vývoz kultúrnej pamiatky alebo predmetu muzeálnej hodnoty (ďalej len „chránený predmet“) do cudziny, a to aj keď ide o vývoz len na prechodný čas, napr. pre výstavné účely (tzv. záznamový obeh v cudzine), treba súhlas

a) Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ak ide o národné kultúrne pamiatky,

b) povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, ak ide o chránený predmet, ktorý hodlajú vyviezť múzeá a galérie (§ 3 ods. 1),

c) krajského národného výboru príslušného podľa sídla (bydliska) žiadateľa vo všetkých ostatných prípadoch.

§ 2

(1) O súhlas na vývoz chráneného predmetu môže žiadať vlastník (pri národnom majetku organizácia, ktorá ho má v správe alebo v trvalom užívaní); ak ide len o záznamový obeh v cudzine pre kultúrno-propagačné ciele tiež organizácia, ktorá kultúrno-propagačný podnik usporiada alebo obosiela.

(2) Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý je oprávnený udeliť súhlas, trojmo na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru. Ak ide o vývoz národnej kultúrnej pamiatky, podáva sa žiadosť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady prostredníctvom povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

§ 3

(1) Žiadateľ je povinný doložiť žiadosť odborným vyjadrením, ktoré podľa povahy veci vydáva múzeum alebo galéria s krajskou pôsobnosťou.*) Ak hodlajú vyviezť chránené predmety múzeá a galérie ako aj žiadatelia, ktorí bývajú v sídle alebo v blízkosti ďalej uvedených odborných ústavov, podá vyjadrenie, ak ide o:

pamiatky kultúrnej histórie, známky, archeologické predmety a ostatné historické predmety, národopisné pamiatky Slovenské národné múzeum v Bratislave (pri národopisných pamiatkach aj národopisný odbor Slovenského národného múzea v Martine
chránené vojenské predmety a historické zbrane všetkých druhov, najmä vecné pamiatky z obdobia Slovenského národného povstania Slovenské národné múzeum v Bratislave a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
diela starého i súčasného výtvarného umenia (umenia maliarskeho, grafického a sochárskeho) i úžitkového umeniaSlovenská národná galéria v Bratislave
knihy, včítane starej tlače a rukopisov a fonodokumentárny materiál (magnetofónové pásy, gramofónové matrice a pod.) osobitnej hodnotyMatica slovenská v Martine a Univerzitná knižnica v Bratislave
pamiatky technickej práceTechnické múzeum v Košiciach

(2) Odborný ústav, ktorý podáva vyjadrenie, musí pritom uvážiť, či je vývoz chráneného predmetu možný z hľadiska ostatných ústavov uvedených v odseku 1; v prípade potreby si vyžiada ich stanoviská.

(3) Svoje vyjadrenie poznamená posudzujúci odborný ústav na všetky vyhotovenia žiadosti (prípadne i na identifikačné prílohy) a jedno vyhotovenie si ponechá ako doklad.

(4) Ak posudzujúci odborný ústav zistí, že predmet na vývoz, ktorého sa povolenie žiada, nie je kultúrnou pamiatkou ani predmetom muzeálnej hodnoty, uvedie vo svojom vyjadrení, že sa na daný predmet nevzťahujú ustanovenia zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach, ani zákona SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách a že teda ani udelenie súhlasu o vývoz podľa týchto predpisov nie je potrebné. Jedno vyhotovenie žiadosti odovzdá odborný ústav žiadateľovi pre príslušnú colnicu, druhé dve si ponechá ako doklad.

(5) Ak žiadateľom nie je orgán štátnej správy, urobí posudzujúci odborný ústav všetky opatrenia na to, aby posudzovaný predmet nemohol byť zamenený.

(6) Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu (§ 1) nenahradzuje povolenie Ministerstva financií podľa zákona o devízovom hospodárstve.**)

§ 4

(1) Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu urobené na základe vyjadrenia príslušného odborného ústavu sa vyznačí na obidve zostávajúce vyhotovenia žiadosti (prípadne i na identifikačné prílohy); pri záznamovom obehu v cudzine sa vyznačí súčasne lehota, do ktorej sa má chránený predmet doviezť späť. Ak bol súhlas na vývoz chráneného predmetu udelený, dostane jedno vyhotovenie žiadateľ ako doklad pre príslušnú colnicu, druhé si ponechá schvaľujúci orgán; ak nebol súhlas na vývoz udelený, ponechá si schvaľujúci orgán ako doklad obidve vyhotovenia.

(2) Schvaľujúci orgán je oprávnený vyhradiť si v ktoromkoľvek prípade prítomnosť svojho povereného zástupcu pri colnom konaní (prejednaní chráneného predmetu colnicou).

§ 5

(1) Súhlas na vývoz chránených predmetov sa nevyžaduje do záznamového obehu v cudzine pre kultúrno-propagačné ciele, ak takýto podnik usporiada alebo obosiela inštitúcia priamo riadená alebo poverená Slovenskou národnou radou, ako aj Zväz slovenských výtvarných umelcov; táto výnimka sa nevzťahuje na národné kultúrne pamiatky.

(2) Ak nejde o národné kultúrne pamiatky, môže povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru v odôvodnených prípadoch povoliť ďalšie výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 6

Predpisy vydané na vykonanie zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, ako i predpisy o správe národného majetku zostávajú nedotknuté.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.


Príloha vyhlášky č. 11/1964 Zb.

ŽIADOSŤ

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

*) Sú to: a) na úseku múzeí: Západoslovenské múzeum v Trnave, Vlastivedné múzeum v Bojniciach (pre Stredoslovenský KNV) a Východoslovenské múzeum v Košiciach; b) na úseku galérií: Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt. Mikuláši (pre Stredoslovenský KNV) a Mestská galéria v Bratislave.

**) Zákon č. 107/1953 Zb. v znení vyplývajúcom zo zákona č. 64/1958 Zb. (vyhláška č. 80/1958 Zb.).