Vyhláška č. 64/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 28/1964
Platnosť od 31.03.1964 do30.04.1966
Účinnosť od 01.04.1964 do30.04.1966
Zrušený 30/1966 Zb.

OBSAH

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 24. marca 1964

o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ministerstvami a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 84/1963 Zb. o Štátnej mzdovej komisii:


Čl. I

Ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky č. 87/1963 Zb. sa doplňuje ďalšou vetou tohto znenia:

„Ustanovenie tohto odseku platí pre pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 č. 1 aj potom, keď začnú byť odmeňovaní podľa jednotlivých celoštátnych úprav;*) i tieto poľnohospodárske výrobky sa im však odpredávajú za ceny uvedené v § 7 ods. 3.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

inž. Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa uznesenia vlády č. 83/1964 a uznesenia Štátnej mzdovej komisie č. 5/1964 budú odmeňovaní podľa jednotlivých celoštátnych úprav
a) od 1. apríla 1964 1. poľnohospodárski mechanizátori (traktoristi a kombajnisti), 2. technicko-hospodárski pracovníci hospodárstiev a výrobných skupín alebo iných prevádzkových jednotiek, ktoré sú organizačne hospodárstvu alebo výrobným skupinám postavené na roveň (strediska a pod.)b) od 1. júla 1964 údržbári, opravári, remeselníci a niektorí robotníci v podnikoch a organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,c) dňom zavedenia dvojsmennej prevádzky v chove hovädzieho dobytka a prasníc ošetrovatelia hovädzieho dobytka a prasníc.