Vyhláška č. 145/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov

(v znení č. 38/1966 Zb.)

Čiastka 63/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1977
Zrušený 82/1977 Zb.

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky výrobkov uvedených v prílohe I (ďalej len „výrobky“). Nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz. Pri dodávkach z dovozu upravuje iba vo vzťahu medzi odberateľom a dovozným gestorom spôsob predkladania objednávok na výrobky, pri ktorých sa vykonáva dovozná odbytová gescia.

DRUHÁ ČASŤ

Hutnícke výrobky a kovy

§ 5

Náležitosti objednávok (k § 165 zákona)

(1) - Zrušený od 1. 1. 1967.

(2) V objednávke musí odberateľ uviesť najmä: názov a sídlo nadriadenej výrobnej hospodárskej jednotky a označenie ústredného orgánu (štatistickou skratkou), presné označenie predmetu plnenia značiek druhov, profilov, rozmerov, hrúbky, dĺžok (pri neušľachtilej tyčovej oceli valcovanej za tepla môže sa dohodnúť dĺžka s užším diaľkovým rozpätím než je pri normálnych výrobných dĺžkach uvedených v technických normách), s uvedením príslušných technických noriem (akostných, rozmerových a technických dodacích predpisov), prípadne vopred dohodnutých podmienok, označenie položky zoznamu výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, čas požadovaného plnenia a spôsob kontroly akosti, ak sa má vykonať v dodávateľskom výrobnom závode pred splnením dodávky.

(3) V objednávkach na materiál z ušľachtilých ocelí treba uviesť aj údaj o účele upotrebenia alebo spôsobe ďalšieho spracovania (kovanie, lisovanie, sústruženie a pod.). Organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní sú oprávnené vyžadovať tieto údaje i pri materiáloch z neušľachtilých ocelí, prípadne i vyžadovať potrebnú výrobnú dokumentáciu odberateľa (napr. nástrihový plán).

(4) K objednávkam sa musia priložiť:

a) výnimočné povolenia, pokiaľ sa žiadajú výrobky, pri ktorých sa podľa predpisov uskutočňuje povoľovacie konanie;

b) ak sa žiadajú výrobky, ktoré nezodpovedajú technickým normám, povolenie výnimky vydané príslušným orgánom; pri výrobkoch, ktoré sa v Československej socialistickej republike bežne vyrábajú podľa sovietskych noriem, netreba prikladať povolenie výnimky.

(5) V prípade, že výnimočné povolenie alebo výnimka z technických noriem sa týkajú viacerých objednávok alebo platí na ďalšie obdobie, stačí objednávkach uviesť iba odkaz na príslušný doklad a dobu platnosti.

§ 6

Uzavieranie hospodárskych zmlúv na dodávky z tuzemska (k § 152 ods. 4 zákona)

(1) Dodávateľ, ktorý dostal objednávku, je povinný sa k nej vyjadriť do 40 dní od uplynutia lehoty na predkladanie objednávok. Ak sa objednávka predložila oneskorene, dodávateľ je povinný sa k nej vyjadriť do 40 dní od jej predloženia.

(2) V prípadoch, v ktorých je odberateľ povinný použiť pre objednávku určené tlačivo, môže dodávateľ zmeny alebo doplnky vyjadriť poznámkou priamo na tomto tlačive. Na urobené úpravy sa však odberateľ musí upozorniť označením „zmena“.

(3) Ak dodávateľ navrhne zmeny alebo doplnky týkajúce sa predmetu alebo času plnenia, zmluva je uzavretá v znení týchto zmien a doplnkov, ak odberateľ neoznámi svoj nesúhlas so zmenami alebo doplnkami do 15 dní odo dňa, keď dostal stanovisko dodávateľa.

§ 9

Zmena predmetu plnenia a prechodné prerušenie výroby

(1) Ak odberateľ požiada o zmenu predmetu plnenia a dodávateľ túto zmenu vykoná bez zmeny dodacej lehoty, odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi 1 % z ceny pôvodne dojednaných výrobkov, ktorých sa zmena týka.

(2) Ak odberateľ požiada o prechodné prerušenie výroby (sistovanie), dodávateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť ku dňu, keď ju dostal, avšak je oprávnený dokončiť z dôvodov hospodárnosti vykonávanú operáciu. Odberateľ musí dať príkaz na pokračovanie vo výrobe do 30 dní odo dňa, keď žiadal o zastavenie výroby, najneskôr však v posledný deň dojednanej dodacej lehoty; ak tak neurobí, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

§ 10

Dodacie podmienky (k § 172 - 191 zákona)

(1) Ak odberateľ preukáže potrebu materiálu v iných dĺžkach než výrobných, dodávateľ je povinný jeho požiadavke vyhovieť v rámci technických noriem.

(2) Odberateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla jeho nepresným údajom miesta určenia.

(3) Plnenie zmluvy v iných než plánovacích jednotkách množstva sa musí dohodnúť. V takom prípade musí odberateľ kryť objednané množstvo fondom zodpovedajúcim teoretickej váhe. Ak sa dodávka dohodnutého počtu jednotiek dodrží bez toho, že by sa tým vyčerpal materiálový fond odovzdaný odberateľom, odberateľ nemá právo na využitie nevyčerpaného fondu; dodávateľ rovnako nemá právo na doplnenie odovzdaného fondu, pokiaľ prekročí teoretickú váhu dodaného počtu kusov, metrov alebo tabúľ.

(4) Ak technické normy neustanovujú niečo iné, je prípustná tolerancia množstva ± 2 %.

(5) Minimálnym expedičným množstvom pre dodávky z výrobných podnikov sa rozumie najmenšie objednávacie množstvo hutníckych výrobkov pre dodávky z výrobných podnikov určené rozhodnutím Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní po dohode s odberateľskými ministerstvami. Najmenšie objednávacie množstvo hutníckych výrobkov pre dodávky z výrobných podnikov je uvedené v jednotlivých cenníkoch Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní a súhrnne v Prehľade najmenšieho objednávacieho množstva hutníckych výrobkov pre dodávky z výrobných podnikov. Minimálne expedičné množstvo pre dodávky z výrobných odbytových základní je uvedené v príslušnom cenníku Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní.

(6) Dodávku výrobkov s hutníckym atestom (osvedčením) môže odberateľ požadovať v objednávke, a to len v rozsahu, na akom sa dohodnú ministerstvá nadriadené dodávateľovi a odberateľovi. Za atest sa považuje len hutnícke osvedčenie obsahujúce výsledky vyžiadaných hutníckych skúšok. V objednávke sa musí uviesť, ktoré hodnoty podľa technických noriem alebo dojednaných technických podmienok majú sa v hutníckom osvedčení vykázať. Hutnícky atest odosiela výrobný podnik odberateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní po splnení dodávky. Ak sa hutnícky atest neodošle v určenej lehote, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále podľa § 204 ods. 1 zákona. Okrem toho je odosielateľ oprávnený odmietnuť zaplatenie faktúry až do prijatia hutníckeho atestu za predpokladu, že sa materiál do tohto času nespracuje. V prípade, že výrobky akostne preveroval cudzí orgán v podniku dodávateľa, plynie dvojdenná lehota po dni, keď preverujúci orgán odovzdá výrobnému podniku výsledky kontroly.

(7) Ak odberateľ žiada len osvedčenie o obsahu prvkov z výsledkov chemického rozboru tavbovej vzorky, nejde o hutnícky atest a odberateľ nemusí požiadavku technicky odôvodňovať. Tieto údaje sa spravidla uvádzajú na odosielacích návestiach.

(8) Pri výrobkoch, pri ktorých Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní odchylne od ustanovení platných cenníkov rozhodne, že sa budú fakturovať v teoretickej váhe, fakturuje sa váha teoretická a pre splnenie zmluvy je smerodajné množstvo dodaných metrov, kusov, tabúľ a podobne, teoretická váha ktorých zodpovedá odovzdanému fondovému krytiu bez ohľadu na skutočnú váhu dodávky.

(9) Hutnícka odbytová základňa, ktorá je v omeškaní s dodávkou, je povinná zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 1 % z ceny nedodaných výrobkov, a ak omeškanie trvá dlhšie ako jeden mesiac penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov.*)

§ 11

Preverovanie plnenia (k § 193 a 197 zákona)

(1) Ak sa pri odbere zásielky zistí na základe úradného váženia váhový rozdiel oproti váhe uvedenej dodávateľom na sprievodných dokladoch do výške ± 1 %, odberateľ nie je oprávnený tento rozdiel reklamovať. To neplatí pre drahé a vzácne kovy a diamanty.

(2) Ak sa výsledky chemického rozboru percentného obsahu kovov alebo chemických prvkov smerodajných aj pre fakturáciu vykonaného odberateľom odlišujú od rozboru vydaného dodávateľom o viac ako pripúšťa technická norma analytických metód alebo rozmedzie určené zmluvnou, odberateľ je povinný zabezpečiť vzorky pre vykonanie nestranného rozboru. Tieto vzorky sa musia odobrať určeným spôsobom za prítomnosti dodávateľa, ktorý je povinný ustanoviť sa na výzvu odberateľa v lehote určenej zmluvou, a ak nie je určená, do 48 hodín po prijatí výzvy, pokiaľ výslovne nevyhlási, že sa na odobratie vzorky do podniku odberateľa neustanoví. Ak dodávateľ odmietne účasť alebo sa neustanoví v určenej lehote, odberateľ je oprávnený odobrať vzorky za účasti pracovníka nestrannej organizácie.

(3) Pred použitím hutníckych výrobkov odberatelia sú povinní preveriť plnenie spôsobmi ustanovenými technickými normami.

§ 12

Zodpovednosť za vady (k § 201 zákona)

(1) Dohody o predĺženej záručnej dobe sa uzavierajú len výnimočne, a to za predpokladu, že sa kontrahuje množstvo umožňujúce dodávku priamo z výrobného podniku a že ide

a) o poddodávku výrobkov pre vývoz, alebo

b) o výrobky, ktoré odberateľ nebude tepelne alebo mechanicky (beztrieskovým tvárnením) spracúvať; predĺženú záručnú dobu možno však dojednať len pre také záručné prípady, ktoré sú dôsledkom vád vzniknutých pri výrobe materiálu.

(2) Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vadné plnenie v rámci dohody o predĺženej záručnej dobe môže odberateľ požadovať iba

a) bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote, alebo

b) ak odstránenie vady nie je možné, v rozsahu vadnej dodávky nové bezvadné plnenie v technicky najkratšej dobe.

(3) Práva podľa odseku 2 nemôže odberateľ uplatniť, ak

a) akosť hutníckeho výrobku ním volená bola nevhodná pre použitý účel okrem prípadov, keď v objednávke uviedol dostatočný údaj o účele upotrebenia,

b) hutnícky výrobok podliehal pred použitím tepelným vplyvom, ktoré technická norma nepredpokladá.

(4) Odberateľ je povinný odoslať dodávateľovi reklamáciu a príslušnými dokladmi v jednom vyhotovení a v prípade, že dodávateľ nie je výrobcom, dvojmo. V reklamácii uvedie aj číslo zmluvy a odosielacieho návestia.

(5) Odberateľ môže vrátiť reklamované výrobky len podľa predchádzajúcej dispozície dodávateľa. V prepravných dokladoch je povinný vyznačiť, že ide o reklamované výrobky a uviesť čísla príslušnej reklamácie.

(6) Ak odberateľ zistí neodstrániteľnú vadu výrobkov až počas opracovania alebo po jeho skončení, odberateľ má okrem práv uvedených v § 201 zákona, tiež právo na náhradu škody; rozsah náhrady škody je súčet jednicových miezd a polovice dielenskej a celopodnikovej réžie, vynaložených na opracovanie výrobkov až do pracovnej operácie, pri ktorej odberateľ vadu zistil alebo do času, v ktorom sa mohla vzhľadom na povahu prevádzky odberateľa vada zistiť. Dodávateľ sa nemôže tejto zodpovednosti zbaviť.

(7) Ak sa vykonáva štatistická prebierka (§ 196 zákona), odberateľ nemôže uplatňovať práva uvedené v § 201 ods. 2 prvá veta zákona v rozsahu nereklamovateľného množstva, určeného v preberacom pláne.

§ 13

Dodávky spotrebného tovaru

Pre organizácie Ministerstva vnútorného obchodu a Ústredného zväzu spotrebných družstiev platí pre dodávky spotrebného tovaru uvedeného v prílohe II uskutočňované hutníckymi odbytovými základňami táto odchýlna úprava:

a) odberatelia nepredkladajú k objednávkam súpisky fondov;

b) pokiaľ objem určeného ročného množstva sa napĺňa konkrétnymi objednávkami na jednotlivé štvrťroky, dodávajú sa hutnícke výrobky počas dodávkového štvrťroka v rovnomerných mesačných množstvách ako čo do váhy, tak čo do druhov výrobkov dojednaných v zmluve;

c) ustanovenie § 9 ods. 1 nemožno použiť;

d) pri dodávkach odberateľom, pre ktorých na základe dohody nadriadených ministerstiev hutnícke odbytové základne vykonávajú veľkoobchodnú činnosť, dodávka sa splní zložením dohodnutých výrobkov v sklade (predajni) odberateľa. Pokiaľ nemožno do skladu zájsť nákladným autom, ktorým sa materiál dopravuje, dodávateľ po dohode s odberateľom zloží výrobky na mieste, ktoré je nákladnému autu dodávateľa prístupné.

TRETIA ČASŤ

Rudy a nerasty

§ 14

Lehoty na predkladanie objednávok (k § 152 zákona)

Odberateľ predkladá objednávky dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach v lehote určenej v prílohe I a pokiaľ v nej nie sú určené, najneskôr 60 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

§ 15

Dodacie lehoty a akosť (k § 172 a 187 zákona)

(1) Dodacie lehoty sa nedojednávajú na dobu kratšiu ako jeden kalendárny mesiac.

(2) V zmluve sa môže dohodnúť, že dodávateľ je povinný do 30 dní pred začiatkom dodávkového štvrťroka spresniť objem štvrťročných dodávok na jednotlivé mesiace, prípadne oznámiť i rozsah denných dodávok v rámci mesačnej dodacej lehoty. Ak dodávateľ nesplní túto dohodu a ak neoznámi mesačný dodávkový plán v určenej lehote, platí rovnomernosť mesačných a denných dodávok. Nedodané množstvo dodávateľ vyrovná zvýšenou expedíciou denných dodávok. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, nesmie zvýšenie denných dodávok prekračovať 1/20 množstva dohodnutého na mesačnú dodávku.

(3) Akosť rúd a nerastov musí sa dojednať podľa technických noriem, prípadne podľa platnej bázy určenej Ministerstvom hutníckeho priemyslu a rudných baní. V zmluve musí sa tiež dojednať forma alebo metóda pre chemický rozbor, ktorým sa bude zisťovať akosť dodaných rúd a nerastov.

§ 16

Dodacie podmienky (k § 172 - 191 zákona)

(1) Ak odberateľ požaduje dodávky v železničných vozňoch určeného typu, musí túto požiadavku uviesť v objednávke, najneskôr však pred termínom pre objednanie železničných vozňov. Dodávateľ je v takom prípade povinný požadovať od železnice pristavenie takých vozňov. Ak železnica nesplní včas a riadne uplatnenú požiadavku dodávateľa na pristavenie železničných vozňov určitého typu alebo radu, odošlú sa rudy alebo nerasty vo vagónoch pristavených železnicou, pokiaľ preprava v nich je podľa prepravného poriadku prípustná.

(2) Ak odberateľ zásielku neodoberie, je povinný vyžiadať si od dodávateľa pokyny, či dodávka sa má odoslať inému odberateľovi alebo dodávateľovi vrátiť.

(3) Dodávateľ je povinný odberateľovi zaslať:

a) odosielacie návestie alebo ložný list do 24 hodín po dni, keď bola zásielka odoslaná,

b) hlásenie chemického rozboru dodaných rúd alebo nerastov v lehote určenej v technických normách, prípadne v lehote dojednanej v zmluve. Ak lehota nie je ani ustanovená, ani dojednaná, do 36 hodín po dni, keď bola zásielka odoslaná.

(4) Ak to technická norma ustanovuje alebo je to v zmluve dohodnuté, dodávateľ musí každú zásielku dokladať tovarovou (odbytovou) vzorkou. Tovarová vzorka musí sa zabezpečiť a odberateľovi odoslať najneskôr do 24 hodín po expedičnom dni, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

(5) Ak dodávateľ nezašle odberateľovi sprievodnú dokumentáciu technickej kontroly, návestie, hlásenie chemického rozboru alebo tovarovú vzorku v určenej lehote, dodávateľ je povinný zaplatiť penále vo výške 20 Kčs za každý prípad.

(6) Váha vozňových zásielok sa zisťuje na koľajovej váhe s platnosťou železničného váženia u dodávateľa alebo v odosielacej stanici, prípadne v nácestnej stanici alebo v stanici určenia. Váha sa osvedčuje vážnym lístkom a odtlačkom vážnej pečiatky na nákladnom liste. Ak sa zásielka takto nevážila, platí váha zistená podľa § 175 ods. 3 písm. b) zákona. Pri dodávke autom, lanovkou alebo iným dopravným prostriedkom platí váha zistená pri splnení.

(7) Množstvo dodané počas jedného mesiaca môže sa odchyľovať od dohodnutého množstva o ± 5 %.

§ 17

Preverovanie plnenia (k § 197 zákona)

(1) Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, vykonáva sa kontrola akosti rúd a nerastov u dodávateľa v mieste nákladky.

(2) Ak odberateľ nesúhlasí s rozborom dodávateľa potvrdzujúcim akosť odoslaných rúd a nerastov, musí to oznámiť dodávateľovi, pokiaľ v zmluve nie je inak určené, do 7 dní po prijatí rozboru alebo tvarovej (odbytovej) vzorky. Ak sa výsledky chemického rozboru vykonaného odberateľom líšia od rozboru udaného dodávateľom v sprievodnej dokumentácii o viac ako pripúšťa norma analytických metód alebo rozmedzie určené zmluvou, majú obidve organizácie právo požadovať vykonanie rozboru rozhodcovskej vzorky v laboratóriu, na ktorom sa dohodnú.*) Výsledok rozhodcovského rozboru je záväzný pre obidve organizácie. Výdavky spojené s vykonaním rozhodcovského rozboru uhrádza organizácia, v neprospech ktorej vyznel výsledok rozboru.

(3) Ak odberateľ má (na základe rozborov vzoriek odobratých zo zásielky) pochybnosti o dodanej akosti, i keď údaje v sprievodnej dokumentácii a chemická analýza zapečatenej vzorky súhlasia, má právo žiadať náhradné vzorkovanie zásielky za účasti dodávateľa. Táto vzorka nahrádza vzorku tovarovú. Ak sa dodávateľ neustanoví v lehote určenej zmluvou a ak v zmluve táto lehota nie je určená, do 48 hodín po prijatí výzvy na náhradné vzorkovanie, je smerodajná náhradná vzorka odobratá odberateľom určeným spôsobom a predpísanými nástrojmi. Náklady vzniknuté s odobratím a rozborom tejto náhradnej vzorky, ako aj ostatné výdavky (zdržné, posun vagónov a iné) uhrádza organizácia, v neprospech ktorej vyznel výsledok chemického rozboru.

§ 18

Penále a vadné dodávky (k § 206 zákona)

Ak technická norma alebo zmluva určuje, že akosť rúd alebo nerastov sa sleduje a penalizuje ako v denných, tak v mesačných zásielkach a dodávateľ nedodrží oba akostné ukazovatele, odpočítajú sa od sumy penále za vadnú mesačnú dodávku sumy penále, ktoré pripadajú za vadné denné dodávky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Kovový odpad

§ 19

Vznik záväzkov na dodávky a odber (k § 117 a § 152 - 154 zákona)

(1) až (7) - Zrušené od 1. 1. 1967.

(8) Národné podniky Kovošrot objednávajú u svojich dodávateľov kovový odpad v nasledujúcich položkách, ktoré sa musia uviesť v objednávke:

oceľový nelegovaný šrot,

oceľový legovaný šrot,

zlomková liatina,

odpad čistej medi a zliatin medi, rafinačných odpadov a zostatkov,

odpad čistého hliníka a zliatin hliníka vrátane horčíka a zostatkov,

odpad čistého olova a zliatin olova vrátane zostatkov,

odpad čistého zinku a zliatin zinku vrátane tvrdého zinku a zostatkov,

odpad čistého cínu a zliatin cínu vrátane zostatkov,

odpad čistého niklu a zliatin niklu.

(9) Odberatelia objednávajú u národných podnikov Kovošrot kovový odpad v nasledujúcich položkách, ktoré sa musia uviesť v objednávke:

oceľový nelegovaný šrot

- pre vysoké pece,

- pre oceliarne ľahký, pre oceliarne ťažký - schopný vsádzky,

- elektropecný,

- neupravený,

- pre kuplovne, oceľový legovaný šrot, zlomková liatina - kokilová,

- ostatná,

odpad čistej medi,

odpad mosadze a mediniklov,

odpad cínových bronzov,

odpad červených zliatin,

rafinačný odpad medi a zliatin vrátane zostatkov a špeciálnych bronzov,

odpad čistého hliníka,

odpad zliatin skupiny Al - Cu - Mg,

odpad zliatin skupiny Al - Si,

odpad ostatných zliatin hliníka vrátane netriedeného odpadu a zostatkov,

odpad čistého olova,

odpad ložiskových kovov na báze olova,

odpad akumulátorového olova,

odpad ostatných zliatin olova vrátane zostatkov,

odpad čistého zinku,

tvrdý zinok a odpad zinkových zliatin,

zinkové zostatky vrátane zinkoolovnatých popolov,

odpad čistého cínu,

odpad ložiskových kovov na báze cínu,

odpad ostatných zliatin cínu vrátane zostatkov,

odpad čistého niklu,

odpad niklových zliatin,

odpad horčíkových zliatin.

(10) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť na podrobnejšom členení, než je uvedené v odsekoch 8 a 9.

(11) Oceľovým legovaným šrotom sa rozumie oceľový šrot, za ktorý sa podľa cenových predpisov fakturuje prirážka za obsah legovacích prvkov.

(12) Odberatelia národných podnikov Kovošrot nemôžu požadovať dodávky neupraveného a vsádzky neschopného kovového odpadu.

§ 20

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

(1) Ak sa organizácie v odôvodnených prípadoch nedohodnú inak, dojednajú sa štvrťročné dodacie lehoty.

(2) Ak nie je dojednaná výška mesačných dodávok, dodávateľ je povinný dodávať kovový odpad rovnomerne v jednotlivých mesiacoch štvrťroka.

(3) Množstvo do 20 ton kovového odpadu štvrťročne je dodávateľ oprávnený dodať jednorazove.

§ 21

Preprava kovového odpadu zabezpečovaná dodávateľom (k § 180 zákona)

Pri dodávkach národnému podniku Kovošrot je dodávateľ, ktorý má vlečku alebo je spoluužívateľom vlečky a u ktorého sa vyskytuje kovový odpad v množstve najmenej 250 t ročne, povinný na žiadosť národného podniku Kovošrot nakladať a odosielať kovový odpad podľa jeho dispozícií buď priamo spotrebiteľom kovového odpadu alebo prevádzkárňam národných podnikov Kovošrot alebo na iné miesta určenia. Zprávu o odoslaní zásielky dodávateľ je povinný zasielať ako spotrebiteľovi, tak i národnému podniku Kovošrot.

§ 22

Preprava kovového odpadu zabezpečovaná odberateľom (k § 180 zákona)

(1) Ak dodávateľ národného podniku Kovošrot nie je povinný podľa § 21 nakladať a odosielať dodávky kovového odpadu, prepravu kovového odpadu do miesta určenia zabezpečuje národný podnik Kovošrot.

(2) Dodávateľ je povinný bez meškania oznamovať miestne príslušnému národnému podniku Kovošrot druh a množstvo kovového odpadu pripraveného na dodanie, ak dosahuje množstvo odpadu ocelí a liatiny 3000 kg alebo odpadu neželezných kovov 100 kg pri odvoze autom, alebo množstvo potrebné na naloženie železničného vozňa, ak sa odpad bude odosielať po železnici z vlečky dodávateľa. Národný podnik Kovošrot je povinný zabezpečiť odvoz kovového odpadu do 30 dní od prijatia oznámenia alebo v lehote osobitne dohodnutej. Dlhšiu lehotu možno dojednať najmä vtedy, ak to umožní lepšie využiť mechanizačné prostriedky pre nakladanie a odvoz kovového odpadu.

(3) Dodávateľ je povinný zhromažďovať kovový odpad na miestach prístupných nákladnému vozidlu alebo vhodných pre nakladanie do železničných vozňov a, pokiaľ je to možné, i pre prístup a využitie mechanizačných prostriedkov pre nakladanie kovového odpadu.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť národnému podniku Kovošrot po vzájomnej dohode použitie vlastnej vlečky na nakladanie a odosielanie kovového odpadu od dodávateľa i z iných zdrojov a vlastných mechanizačných prostriedkov, najmä nakladacích, a to za náhradu nákladov, ktoré tým vzniknú. Ďalej je povinný umožniť mu odvoz kovového odpadu i mimo normálneho pracovného času a vykonať pre to potrebné opatrenia, napríklad pre vjazd vozidla, pre váženie odpadu a pre osvetlenie skládky odpadu.

(5) Ak dodávateľ oznámi národnému podniku Kovošrot nesprávne údaje o množstve a druhu kovového odpadu pripraveného na dodanie alebo ak nedošlo k odvozu kovového odpadu z dôvodov na strane dodávateľa, dodávateľ je povinný nahradiť národnému podniku Kovošrot vzniknutú škodu. Ak ide o odvoz nákladným autom, je náhrada škody 45 Kčs za každú tonu nevyužitej nakladacej váhy alebo za každý nevyužitý m2 nakladacej plochy auta.

§ 23

Dodacie podmienky (k § 172 - 191 zákona)

(1) Ak dodávateľ odosiela niekoľko druhov kovového odpadu v jednom železničnom vozni, je povinný urobiť opatrenie, aby sa kovový odpad nepomiešal. V jednom železničnom vozni dodávateľ smie odoslať najviac dva druhy nelegovaného oceľového šrotu a najviac päť druhov legovaného oceľového šrotu alebo odpadu neželezných kovov.

(2) Odberatelia sú povinní po predchádzajúcej dohode preberať kovový odpad dodávaný nákladnými autami i mimo normálneho pracovného času a vykonať pre to potrebné opatrenia, napríklad pre vjazd vozidla, pre prevzatie kovového odpadu a pre jeho vyloženie z auta. Odberatelia sú povinní urobiť opatrenie, aby dodávatelia mohli pri dodávkach kovového odpadu autami využiť svoje mechanizačné vykladacie zariadenia, napríklad sklápacie zariadenie.

(3) Dodávatelia sú povinní dodávať kovový odpad v demontovanom stave, rozložený na kusy schopné naloženia na nákladné auto bežnými nakladacími prostriedkami. Ak dodávateľ nemôže vykonať demontáž bez cudzej pomoci, dohodne možnosť spolupráce s národným podnikom Kovošrot, ktorý ak prevezme vykonanie demontáže, predloží pred začatím prác kalkuláciu nákladov spojených s demontážou; tieto náklady uhrádza dodávateľ. Ustanovenia o povinnosti dodávať kovový odpad v demontovanom stave sa nevzťahujú na koľajové železničné vozidlá.

(4) Dodávateľ je povinný dbať na to, aby kovový odpad bol bez výbušnín a iných škodlivých látok a aby neobsahoval nebezpečné predmety, ktoré by mohli pri skladovaní, nakladaní a spracovaní ohroziť ľudský život alebo spôsobiť inú škodu. Na požiadanie odberateľa dodávateľ je povinný vystaviť o tom potvrdenie.

(5) Dodávateľ oceľového legovaného šrotu a odpadu neželezných kovov, je povinný v deň odoslania dodávky zaslať odberateľovi správu o množstve a akosti dodávaného kovového odpadu. Prieklep správy sa prikladá k zásielke. Dodávky iného kovového odpadu sa neavizujú, okrem dodávok uskutočňovaných podľa § 21.

(6) Dodávatelia, ktorí majú zariadenie na úpravu kovového odpadu (lisy, drviče, tĺčky), sú povinní dodávať kovový odpad upravený. Prípadnú voľnú kapacitu týchto zariadení, počítané pri trojsmennej prevádzke, sú povinní ponúknuť miestne príslušnému národnému podniku Kovošrot a podľa jeho dispozícií vykonávať za odplatu úpravu kovového odpadu, ktorý im národný podnik Kovošrot dodá. Pokiaľ nestačí kapacita úpravárenského zariadenia národného podniku Kovošrot, odberatelia sú povinní preberať kovový neupravený odpad až do výšky voľnej kapacity svojho úpravárenského zariadenia.

§ 24

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Ak v technickej norme nie je ustanovené inak, môže sa množstvo dodané jedným dodávateľom pri dodávkach do 100 t štvrťročne odchyľovať od ustanoveného alebo dojednaného množstva o ± 5 % a pri dodávkach nad 100 t štvrťročne o ± 2 % alebo ± 5 t.

(2) Pre plnenie záväzkov je smerodajná váha dodaného kovového odpadu po odpočítaní nečistôt, iných prímesí a vlhkosti, pokiaľ prevyšujú váhu prípustnú podľa technických noriem.

(3) Pri dodávke po železnici je dodávateľ povinný vyžadovať váženie zásielky dráhou zápisom v nákladnom liste. Ak má dodávateľ na vlečke koľajovú váhu s platnosťou železničného váženia, vykoná váženie sám. V obidvoch prípadoch sa musí váha doložiť zápisom v nákladom liste na mieste „váha zistená dráhou“ a opečiatkovaným vážnym lístkom. Ak dodávateľ ani dráha zásielku takto nevážili, platí za množstvo dodané množstvo zistené u odberateľa na váhe s platnosťou železničného váženia. Ak zásielka nebola odvážená na odberateľovej váhe s platnosťou železničného váženia, platí množstvo zistené na úradne ciachovanej váhe dodávateľa, a ak sa nezistí ani takto váha, množstvo zistené na úradne ciachovanej váhe odberateľa. V ostatných prípadoch platí váha udaná dodávateľom. Ak sa zisťuje váha v stanici určenia alebo u odberateľa, je odberateľ povinný na požiadanie dodávateľa predložiť mu na nahliadnutie originál nákladného listu s vážnym lístkom.

(4) Pri dodávke cestným dopravným prostriedkom platí váha zistená pri splnení na úradne ciachovanej váhe. Ak dodávka nie je takto odvážená, platí váha zistená na úradne ciachovanej váhe národného podniku Kovošrot.

§ 25

Fakturácia

(1) Dodávateľ vystavuje faktúry na základe údajov uvedených v prepravných dokladoch. Ak sa kovový odpad dodáva a preberá podľa chemického rozboru (§ 26), dodávateľ vystavuje faktúry po určení chemického rozboru.

(2) Ak odberateľ v zmysle ustanovenia § 24 preukáže inú váhu zásielky, ktorá je rozdielna od váhy fakturovanej dodávateľom o viac ako ± 1 %, dodávateľ je povinný do 2 dní po prijatí dokladu o váhe vystaviť príslušný dobropis, prípadne rozdiel dofakturovať.

§ 26

Previerka plnenia (k § 192 - 197 zákona)

(1) Ak sa organizácie nedohodnú inak, dodáva sa podľa chemického zloženia tento kovový odpad:

a) oceľový legovaný šrot;

b) rafinačné a zostatkové odpady neželezných kovov, triesky hliníka a zliatin hliníka, odpady cínových bronzov a červených zliatin, odpady mäkkého a tvrdého olova, odpady čistého cínu a ložiskových kovov na báze cínu; toto ustanovenie neplatí pre výkup odpadov, ktoré národný podnik Kovošrot preberá podľa dohody s dodávateľom v akosti tel quel:

c) iné odpady neželezných kovov, ak odberateľ reklamuje chemické zloženie dodávky.

(2) Pri kovovom odpade preberanom podľa chemického rozboru odoberá vzorky pri odbere odberateľ podniku Kovošrot za jeho účasti, prípadne, ak s tým súhlasí národný podnik Kovošrot, bez jeho účasti. Jednu vzorku dostane národný podnik Kovošrot, jednu si ponechá odberateľ, ktorý uschová tretiu zapečatenú vzorku pre prípad rozhodcovského rozboru. Ak sa národný podnik Kovošrot nezúčastní odoberania vzoriek, odberateľ je povinný odoslať mu vzorku najneskoršie nasledujúci všedný deň.

(3) Odberateľ i národný podnik Kovošrot sú povinní vykonať chemický rozbor bez zbytočného odkladu a zaslať ho druhej organizácii ihneď po vykonaní, najneskoršie do 21 dní po tom, keď odberateľ dostal zásielku kovového odpadu. Ak niektorá z organizácií neodošle chemický rozbor v uvedenej lehote, platí rozbor vykonaný druhou organizáciou a ak ho neodošle žiadna z organizácií, platí chemický rozbor uvedený v odosielacích dokladoch.

(4) Ak sa výsledky chemického rozboru vykonaného odberateľom odlišujú od rozboru udaného dodávateľom o viac ako pripúšťa norma analytických metód alebo rozmedzie určené zmluvou, majú obidve organizácie právo požadovať vykonanie rozboru rozhodcovskej vzorky v laboratóriu, na ktorom sa organizácie dohodnú. Výdavky spojené s vykonaním rozhodcovského rozboru uhrádza organizácia, v neprospech ktorej vyznel výsledok rozboru.

(5) Chemický rozbor určený podľa odsekov 2 až 4 je rozhodujúci tiež pre dodávateľa národného podniku Kovošrot. Tento podnik má právo uplatňovať nároky vyplývajúce z výsledku chemického rozboru voči svojmu dodávateľovi do 30 dní po určení chemického rozboru u svojho odberateľa.

(6) Pri odpadoch neželezných kovov obsahujúcich mechanické železo (napríklad lietadlový šrot, zinkové zliatiny pomiešané so železom), kde odoberanie vzoriek nie je možné, odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi overenie množstva mechanického železa.

§ 27

Reklamačné konanie (k § 198 - 203 zákona)

(1) V reklamácii odberateľ uvedie aj návrhy na ďalšie použitie dodaného kovového odpadu.

(2) Reklamovaný kovový odpad odberateľ uskladní oddelene v dodanom stave až do vybavenia reklamácie alebo do uplynutia lehôt predpísaných na jej vybavenie.

(3) Ak odberateľ prevezme od národného podniku Kovošrot reklamovaný kovový odpad nedostatočne triedený, preberá ho ako odpad pretriedený, ak dodávajúci národný podnik Kovošrot vykoná pretriedenie vlastnými zamestnancami a na svoj náklad v primeranej lehote dojednanej dodávateľom alebo ak toto pretriedenie vykoná odberateľ po dohode s dodávajúcim národným podnikom Kovošrot na jeho vrub. Ak odberateľ v reklamácii neuvedie, že kovový odpad preberá, má dodávajúci podnik Kovošrot disponovať kovovým odpadom podľa svojho plánu.

(4) Ak je odpad pre odberateľa nepoužiteľný, dodávateľ je povinný reklamovaný odpad oddisponovať do 10 dní od ukončenia reklamačného konania. Ak dodávateľ nezašle odberateľovi dispozície v uvedenej lehote, odberateľ je oprávnený odoslať reklamovaný odpad na adresu dodávateľa, o čom musí dodávateľa upovedomiť najmenej 3 dni vopred. Náklady spojené s predpisovaním a vrátením reklamovaného odpadu znáša dodávateľ.

(5) U veľkých odberateľov s ročným odberom prevyšujúcim 100 000 t kovového odpadu národný podnik Kovošrot Praha ustanovuje svojho stáleho zástupcu, ktorý má funkciu výstupnej technickej kontroly; za jeho účasti sa zisťujú vady dodávok kovového odpadu dodaného niektorým národným podnikom Kovošrot. Odberatelia sú povinní vytvoriť podmienky pre riadny výkon funkcie zástupcu národného podniku Kovošrot Praha. Podrobnosti o výkone tejto funkcie dojednávajú odberatelia s týmto podnikom.

§ 28

Majetkové sankcie (k § 204 - 210 zákona)

(1) Pre výpočet penále za nesplnenie dodávky sa považujú za celok druhy kovového odpadu uvedené v § 19 ods. 8 a 9, prípadne 10. Penále sa neplatí, ak dodávateľ namiesto menej akostného odpadu dodá odpad akostnejší, namiesto ľahkého odpadu odpad ťažký schopný na vsádzku alebo namiesto neupraveného odpadu, odpad schopný na vsádzku.

(2) Ak odberateľ zmení prepravné dispozície pre zásielku, ktorá je už na ceste alebo ak dá pre zásielku nesprávne dispozície, zaplatí dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs. Za zmenenú alebo nesprávnu dispozíciu sa nepovažujú zmeny, ktoré sú dôsledkom zmeny rozpisu plánu.

(3) Ak národný podnik Kovošrot nevykoná odvoz kovového odpadu v lehote podľa § 22 ods. 2, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 20 Kčs za každý jednotlivý prípad popri prípadnom penále za nevykonanie odberu. Toto ustanovenie platí len tam, kde je dojednaná lehota pre odvoz dlhšia ako 30 dní.

(4) - Zrušený od 1. 1. 1967.

(5) Ak odberateľ národného podniku Kovošrot bez právneho dôvodu odmietne prevziať zásielku kovového odpadu alebo ak plnenie znemožní, je na žiadosť dodávateľa povinný súhlasiť so zrušením zmluvy v rozsahu, v ktorom znemožnil splnenie dodávky.

§ 29

Druh a akosť kovového odpadu

(1) Dodávatelia priemyslového kovového odpadu sú povinní ho zhromažďovať a triediť podľa technických noriem.*)

(2) Nepriemyslový kovový odpad sú dodávatelia národných podnikov Kovošrot povinní triediť podľa dispozícií týchto podnikov.

§ 30

Dodávky národným podnikom Zberné suroviny

Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky kovového odpadu národným podnikom Zberné suroviny.

PIATA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 31

Na dodávky výrobkov vykúpených v rámci výkupu nepotrebných spotrebiteľských zásob platia osobitne predpisy.**)


§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra:

Šupka v. r.


Príloha I

Lehoty na predkladanie objednávok, tlačivá objednávok, členenie fondovaných a centralizovaných výrobkov na predkladanie objednávok, označenie výrobkov dodávaných zo skladov hutníckych odbytových základní, označenie výrobkov, pri ktorých hutnícke odbytové základne spravujú fondy pre drobných odberateľov (dispozičné), vyznačenie výrobkov, pri ktorých sa predkladajú objednávky na dovoz priamo príslušným podnikom zahraničného obchodu.

Druh výrobkuLehota v mesiacoch pred dodávkovým štvrťrokomTlačivá objednávok určených pre výrobuSkupina fondovaných a centraliz. výrobkovVýrobky dodávané zo skladov HOZVýrobky, pri ktorých HOZ spravujú disp. fondyVýrobky, pri ktorých sa požiadavky na dovoz predkladajú priamo PZO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vysokotepelný surový decht 2 C PZO
Surový benzol 2 C PZO
Ostatné výrobky koksochemického priem. 2 PZO
Tuzemské železné a mangánové rudy predajné
a upravené
2 C
Dovážané železné a mangánové rudy 2 C PZO
Hausmanit 2 PZO
Tuzemské a dovážané rudy neželezných kovov 2
Bauxit 2 C PZO
Chrómové rudy 2 C PZO
Koncentráty medi, olova, zinku 2 C PZO
Koncentráty ostatných neželezných kovov 2 PZO
Surové priem. diamanty a diamantový boart 2 CPZO
Diamantový prášok 2 PZO
Ťažný a dovážaný kazivec 2 C PZO
Koncentrát kazivca 2CPZO
Ostatné nerasty 2 C PZO
Šrot a zlomková liatina
Surové železo 2 K A HOZ HOZ
Vysokopecné ferozliatiny 2 K A HOZ HOZ
Ferozliatiny z elektr. pecí:
feromangán, ferochróm, ferovanád 2 K C HOZ HOZ PZO
ostatné 2 K PZO
Ušľachtilá a neušľachtilá oceľ 2 C PZO
Bloky, bramy, sochory a ploštiny na ďalšie valcovanie z neušľ. ocelí 2 K C
Bloky a bramy na ďalšie valcovanie z ušľachtilej uhlíkovej ocele 2 K C
Bloky a bramy na ďalšie valcovanie z konštrukčných a nástrojových legovaných ocelí 2 K C
Zo špeciál. a rýchlorezných ocelí 3 K C
Sochory na ďalšie valcovanie
z ušľacht. uhlíkovej ocele
2 K C
Sochory na ďalšie valcovanie:
z konštr. a nástroj. legovaných ocelí 2 K C
zo špec. a rýchlorezných ocelí 3 K C
Ploštiny na ďalšie valcovanie:
z ušľ. uhlík. konštr. a nástroj. legovaných ocelí 2 K C
Ploštiny na dynamo- a trafoplechy 2 K C
Ploštiny na ďalšie valcovanie:
zo špec. a rýchlorezných ocelí 3 K C
Predvalky na rúrky, výkovky, železné nápravy a ostatné účely z neušľachtilej ocele 2 K A HOZ HOZ
Valcovaný materiál z neušľ. ocele 2 K A HOZ HOZ
Predvalky na rúrky, výkovky a ostatné účely z ušľ. uhlíkových ocelí 2 K A HOZ HOZ
Predvalky pre výkovky a ostatné účely z konštr. a nástroj. legovaných ocelí 2 K A HOZ HOZ
Zo špec. a rýchlorezných ocelí 3 K A HOZ HOZ
Prof. konštr. a nástroj. uhl. a legovaná oceľ:
v prírodnom alebo žíhanom stave 2 K A HOZ HOZ
v zušľachtenom alebo tepelne spracovanom stave podľa osobitných predpisov*) 3 K A HOZ HOZ
Profilová špeciálna a rýchlorezná oceľ 3 K A HOZ HOZ
Plechy z ušľ. uhlíkových ocelí v prírodnom alebo žíhanom stave 2 K A HOZ HOZ
v zušľachtenom alebo tepelne spracovanom stave podľa osobitných predpisov*) 3 K A HOZ HOZ
Plechy z ušľ. legovaných ocelí:
v prírodnom alebo žíhanom stave 2 K A HOZ HOZ
v zušľachtenom alebo tepelne spracovanom stave podľa osobitných predpisov*) 3 K A HOZ HOZ
Plechy z ušľachtilých rýchlorezných ocelí 3 K A HOZ HOZ
Plátované plechy 3 K A HOZ
Plechy zo špeciálnych ušľachtilých ocelí 3 K A HOZ HOZ
Dynamové a transformátorové plechy 2 K A HOZ HOZ
Zvárané rúrky nad 400 mm Js z neušľ. ocelí 2 K A HOZ HOZ
Ostatné zvárané rúrky pod 400 mm Js
z neušľ. ocelí
2 K A HOZ HOZ
Presné zvárané rúrky z neušľ. ocelí,
konštr. a závlahové zvárané rúrky
3 K A HOZ HOZ
Zvárané rúrky z ušľacht. ocelí 4 K B HOZ HOZ
Presné bezšvové rúrky z neušľ. ocelí 3 K A HOZ HOZ
Presné bezšvové rúrky z ušľ. ocelí 3 K A HOZ HOZ
Naftové rúrky a rúrky pre geolog. prieskum a ostatné bezšvové z neušľ. ocelí 2 K A HOZ HOZ
Bezšvové rúrky z ušľ. uhlíkových ocelí vonk. Ø nad 133 mm 2 K A HOZ HOZ
Bezšvové rúrky z ušľ. uhlíkových ocelí,
vonk. Ø do 133 mm
2 K A HOZ HOZ
Ostatné bezšvové rúrky z ušľ. ocelí 3 K A HOZ HOZ
Rozširované rúrky 2 K A HOZ HOZ
Liatinové tlakové rúrky a tvarovky 2 K C HOZ HOZ
Pásová oceľ valcovaná za studena 3 K A HOZ HOZ
Ťahaná oceľ:
z neušľachtilých ocelí 2 K A HOZ HOZ
z ušľachtilých ocelí 3 K A HOZ HOZ
Ťahané a patentované oceľové drôty 3 K A HOZ HOZ
Otvorené a uzavreté tenkostenné oceľové profily 3 K A HOZ HOZ
Stožiare a lodné rahná, ohýbané rúrky
a kompenzátory z bezšvových rúrok
3 K PZO
Oblúky z bezšvových rúrok 3 K HOZ PZO
Tvarovky z tavne zváraných rúrok 3 K PZO
Fitingy a vsuvky z rúrok 3 K HOZ PZO
Tvarovky k hladkým, prírubovým a hrdlovým rúrkam 2 K HOZ PZO
Oceľové rebrové rúrky 3 K HOZ PZO
Liatinové chladiace rúrky 2 K PZO
Nádrže z bezšvových rúrok do vonk. Ø 377 mm vč. 5 K PZO
Prehrievačové články a vratné kolienka 30,7 K PZO
predchádzajúceho roku
Ostatné rúrkové výrobky - 4 K PZO
z toho rúrky pre zberače trolejbusov a
električiek
30. 7.
predchádzajúceho roku
Kliny a vrtule pre koľajnice 2 K HOZ PZO
Značkovacie kliny ČSD 3 K PZO
Skrutky a matice oceľové a z medi a mosadze 3 K HOZ PZO
Polotovary skrutiek a matíc, skrutky a matice presného a stredného vyhotovenia z hliníka a jeho zliatin 3 K PZO
Oceľové a mosadzné skrutky do dreva,
podstavcové skrutky
3 K HOZ PZO
Kolíky, izolátorové háky 3 K HOZ PZO
Ostatné telekomunikačné súčasti 3 KPZO
Plné oceľové nity, nity z nežel. kovov3K HOZ PZO
Presné, poistné a pružné oceľové podložky 3 K HOZ PZO
Hrubé, medené, oceľové podložky, závlačky 3 K HOZ PZO
Hliníkové podložky a podložky zo zliatin
hliníka
3 K PZO
Lúče, matičky, blatníkové vzpery 4 K PZO
Ostnatý drôt 2 K HOZ PZO
Elektrovodné pramienky, drôtené laná 3 L HOZ PZO
Normálny ohybný hriadeľ, hriadeľ Teleflex
krúžky do gumových spojok
4 K PZO
Strihaný drôt pre špec. viaz. strojčeky,
opradený plombovací drôt, úväzky
3 K HOZ PZO
Chmeliarske háčiky 1 K PZO
Drôtené siete z drôtu z ocele 11341,
z cínového bronzu, mosadzného alebo medeného drôtu
3 K HOZ PZO
Drôtené siete z drôtu z nehrdzavejúcej
ocele
3 K PZO
Drôtené siete na vložky do postelí 2 K HOZ PZO
Pletené siete so šesťuholníkovými okami
a krútené so štvorcovými okami
2 K HOZ PZO
Drôtené siete do skla, tkané z drôtu z ocele 12090, z niklového alebo hliníkového drôtu 3 K PZO
Drôtené siete proti hmyzu a rabicové siete 3 K HOZ PZO
Zvárané drôtené siete 3 K B HOZ HOZ PZO
Papierenské sitá 6 K PZO
Nekonečné lanové pásy a izolačná tkaná
látka
3 K PZO
Dialyzátorové sitá 4 K PZO
Oceľové klince do krytiny a pieskováčiky 2 K HOZ PZO
Klince z mosadze 3 K HOZ PZO
Klince z medi 3 K PZO
Elektródy z neušľ. a ušľ. ocelí 3 K HOZ PZO
Elektródy na rezanie kyslíkom, tavidlá pre
zváranie automatickými strojmi, naváracie
tyčinky z liatych tvrdých kovov, holé, a
obaľované, rúrky plnené drvinou zo spekaných karbidov
3 K PZO
Bronzové, niklové a hliníkové elektródy 3 K HOZ PZO
Elektrické zvárané reťaze 3 K HOZ PZO
Valčekové, dopravníkové a Rotary reťaze 4 K PZO
Reťazové snehové súpravy, spojky k banským vozíkom, reťaze Westfalia s príslušenstvom 3 K PZO
Reťazové strmene, príslušenstvo k priemyslovým a poľnohospodárskym reťaziam 3 K HOZ PZO
Nosné, listové pružiny pre koľajové a cestné vozidlá, nárazníkové pružiny 3 P PZO
Ostatné oceľové pružiny 4 P PZO
Tlakové, ťažné, skrutné a tvarové pružiny
z cínových a mosadzných drôtov
3 P PZO
Vláskové pružiny z cínového alebo berýliového bronzu 2 P PZO
Podkovanie 3 K HOZ PZO
Mlecie gule kované z neušľ. ocelí 3 K PZO
Mlecie gule kované z konštr. a nástroj.
uhlíkových a legovaných ocelí
4 K PZO
Kované a razené príruby podľa ČSN 4 K HOZ PZO
Drobné koľajivo pre železničné koľajnice 2 K HOZ PZO
Drobné koľajivo pre električkové koľajnice 2 K PZO
Hotové drobné koľajivo pre banské koľajnice 3 K PZO
Oceľové podvaly pre koľajnice nad 20 kg/m 3 K PZO
Oceľové banské oblúky 3 K B PZO
Rohové štetovnice 9 K PZO
Celobronzové puzdrá s výstelkou z bronzu,
vagónové ložiská
4 K PZO
Motorové ložiská s výstelkou z bronzu 4 K PZO
Výlisky z práškovej ocele vrátane
samomazacích puzdier
4 K PZO
Termodvojkovy na podklade ocele 2 K PZO
Feromagnetické jadrá 4 K PZO
Feritové súčiastky a termistory 3 K PZO
Liatinová drvina, sekaný drôt, mechanická a granulačná prášková oceľ 2 K PZO
Rafinovaná meď (vrát. granúl) 2 K C HOZ HOZ PZO
Prvotný hliník v tvaroch 2 K C HOZ HOZ PZO
Mäkké olovo 2 K C HOZ HOZ PZO
Prvotný zinok 2 K C HOZ HOZ PZO
Cín 2 K C HOZ HOZ PZO
Kadmium 2 K C HOZ HOZ PZO
Nikel surovina 2 K C HOZ HOZ PZO
Kobalt 2 K C HOZ HOZ PZO
Ortuť 2 K C HOZ HOZ PZO
Antimón 2 K HOZ PZO
Mangán, horčík, kremík 2 K C HOZ HOZ PZO
Arzén, chróm 2 K HOZ PZO
Molybdén 2 K HOZ PZO
Vzácne kovy 2 K PZO
Surová meď (čierna a konvertorová) 2 K PZO
Zlievárenské mosadze, niklové mosadze
a meďonikle, cínové a špec. zlievárenské
bronzy, červené bronzy, ložiskové kovy,
cínové spájky
2 K C HOZ HOZ PZO
Zlievárenské zliatiny hliníka 2 K C HOZ HOZ PZO
Antimónové tvrdé olovo 2 K HOZ PZO
Zliatiny zinku 2 K HOZ PZO
Zliatiny bizmutu 2 K PZO
Zliatiny horčíka 2 K PZO
Predzliatiny medi 2 K HOZ PZO
Predzliatiny hliníka 2 K PZO
Pretavené zliatiny hliníka bez záruky zloženia 2 K PZO
Výrobky taviarní a zlievární na ďalšie
hutnícke spracovanie, predvalky a predlisky
na ďalšie hutnícke spracovanie
2 K PZO
Polotovary z medi 2 K C HOZ HOZ PZO
Polotovary z mosadze, niklovej mosadze
a meďoniklov
2 K C HOZ HOZ PZO
Polotovary z cínových a špec. bronzov 2 K C HOZ HOZ PZO
Polotovary z hliníka a jeho zliatin 2 K C HOZ HOZ PZO
Polotovary z olova a jeho zliatin 2 K HOZ PZO
Polotovary zo zinku a jeho zliatin 2 K HOZ PZO
Mäkká spájka na hliník 2 K HOZ PZO
Plechy a drôty z kadmia 2 K HOZ PZO
len anódy
Polotovary z niklu a jeho zliatin 2 K C HOZ HOZ PZO
Polotovary z molybdénu a volfrámu 2 PZO
Polotovary zo zliatin horčíka a vzácnych
kovov
2 K PZO
Polotovary z drahých kovov 2 PZO
Plechy, pruhy a drôty z hliníka plát. meďou 2 K PZO
Oceľové pásy a pruhy plátované hliníkom
a plátované po jednej strane hliníkom a po
druhej strane niklom
3 K PZO
Neopracované spekané karbidy 3 PZO
Prievlaky so spekanými karbidmi 4 PZO
Drvina, zrná, mlecie gule zo spekaných
karbidov
3 PZO
Čeľuste, puzdrá, zápustky a nástroje
zo spekaných karbidov
4 PZO
Diamantové prievlaky 4 PZO
Vŕtacie korunky s diamantmi, priberáky
s diamantmi, hroty na meranie tvrdosti
s diamantmi
3 PZO
Fólie z medi a zo zliatin medi, autotypické
medené dosky
2 K PZO
Hliníkové laná s oceľovou dušou 3 K HOZ PZO
Oceľovohliníkový trolejový drôt 2 K PZO
Hliníková fólia 3 K PZO
Hliníkové kaloty, tesniaca vlna z hliníka,
výrobky z hliníkových fólií
2 K PZO
Hliníková krupica 3 K C HOZ HOZ PZO
Olovené plomby, olovená tesniaca vlna, olovené sifóny 2 K PZO
Olovený prach 2 K PZO
Autotypické zinkové dosky, zinkové kališteky
pre batérie
2 K PZO
Zinkový prach 2 K C HOZ PZO
Výseky a toroidy z niklu a zliatin niklu 2 K PZO
Termodvojkovy na báze FE, Ni, Cu, Ni,
volfrámové doštičky na kontakty
2 K PZO
Horčíkový prach 2 PZO
Výrobky z drahých kovov 2 PZO
Karbidy kovov 2 PZO
Mosadz a niklová mosadz v prášku, lístkový
kov z hliníka, medi a ich zliatin, amalgám
2 PZO
Odpady z neželezných kovov
Drahé kovy (surovina) 2 C PZO
Magnezitové a chrómmagnezitové kamene 2 K PZO
Tehliarsky a oceliarsky magnezit vrátane
bazifritu
2 K PZO
Pálený dolomit 2 PZO
Uhlíková anódová hmota, katódové bloky,
tuhové a uhlíkové spojovacie hmoty
2 PZO
Granulovaná, vanádiová a zvárková vysokopecná troska 2 PZO
Ostatná troska, okrem mletej vysokopecnej
trosky
2 PZO
Okuje 2 PZO
Kychtový prach 2 PZO
Pyrity 2 PZO
Kysličník hlinitý 2 PZO
Hydroxyd hlinitý 2 PZO
*) Ide o stav materiálu podľa príslušných technických noriem, ktorý sa vyjadruje v číselnej značke materiálu prvou doplnkovou číslivou 6-9.

Vysvetlivky

V stĺpci 3: je uvedený druh tlačiva (K, P, L) - jednopodložkové objednávkové zložky s ormigovou matricou, ktoré skladuje a distribuuje Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Praha, národný podnik, Praha 1, Malá Strana, Tržište 9. Ostatné neoznačené výrobky objednávajú odberatelia na svojich obvyklých tlačivách a predkladajú ich určeným organizáciám Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní dvojmo.

V stĺpci 4: je uvedená pri fondovaných a centralizovaných výrobkoch príslušná skupina materiálu v súvislosti s ustanovením § 2 (určuje sa vždy metodickými pokynmi SPK a MHD pri zostavovaní plánu).

K stĺpcu 5: skratkou „HOZ" sú označené výrobky, pri ktorých objednávky, ktoré nedosahujú najmenšie objednávacie množstvo pre dodávky z výrobných podnikov, vybavujú oblastné príslušné hutnícke odbytové základne. Objednávky sa predkladajú na viaclistových objednávkových zložkách (tzv. „HOZ-zložkách"), ktoré distribuuje Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Praha, národný podnik, Praha 1, Malá Strana, Tržište 9. Pri ostatných výrobkoch sa predkladajú objednávky na menšie množstvo príslušným povereným organizáciám a bilančným miestam zhodným s objednávaním vo výrobe.

K stĺpcu 6: skratkou „HOZ" sú označené výrobky, pri ktorých fond pre drobných odberateľov (dispozičný) spravujú hutnícke odbytové základne. Pri ostatných výrobkoch spravujú tieto fondy poverené organizácie uvedené v zozname výrobkov MHD.

K stĺpcu 7: skratkou „PZO" sú označené výrobky, pri ktorých sa na základe vydelených fondov predkladajú objednávky z dovozu priamo príslušným podnikom zahraničného obchodu. Skratka je uvedená aj pri položkách, ktoré sa dosiaľ nezabezpečeovali dovozom.

Príloha II

Zoznam spotrebného tovaru

Hrubá profilová oceľ
Polohrubá a stredná profilová oceľ
Jemná profilová oceľ
Betonárska oceľ
Pásová oceľ valcovaná za tepla
Valcovaný drôt
Oceľ I a U od výšky 80 mm do 160 mm
Oceľ I a U od výšky 180 mm a väčšia
Hrubé a stredné plechy od 3 mm (bez plechov IZETT)
Jemné plechy pod 3 mm
Pozinkované a poolovené plechy
Pocínované a lakované plechy
Zvárané závitové rúrky do 2''
Konštrukčné a závlahové rúrky
Bezšvové rúrky, vonkajší Ø do 133 mm
Ťahané oceľové drôty
Spájky z cínu a jeho zliatin
Hrubé skrutky akosti 4D bez matíc
Hrubé matice
Skrutky do kovu stredného vyhotovenia
Matice stredného vyhotovenia
Podstavcové skrutky a skrutky do dreva
Mosadzné skrutky do dreva
Napínacie skrutky
Oceľové plné nity
Plné nity z hliníka
Rúrkové nity z hliníka
Pružné podložky podľa ČSN
Hrubé oceľové podložky
Závlačky
Ostnatý drôt
Oceľové drôtené laná
Tkaniny s holým alebo pokovovaným povrchom
Štvorhranné pletivo
Šesťhranné pletivo
Pletivo „Herkules"
Tkaniny proti hmyzu
Rabicové tkaniny
Oceľové klince
Klince na krytiny
Elektródy
Zvárané reťaze
Uzlované reťaze
Príslušenstvo k poľnohospodárskym reťaziam
Špirálové pružiny
Ozuby
Hmatce a doštičky
Podkováky
Polotovary z hliníka a zliatin hliníka

Poznámky pod čiarou

*) Objednávkové zložky a súpisky fondov skladuje a distribuuje Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív - Praha, národný podnik Praha 1, Malá strana, Tržiště 9.

**) Najmenšie objednávacie množstvo hutníckych výrobkov pre dodávky z výrobných podnikov je uvedené jednak v príslušných cenníkoch Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, jednak v samostatnom zozname.

***) Poverené organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní sú uvedené na posledných dvoch stránkach zoznamu výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní.

*) Poverené organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní sú uvedené na posledných dvoch stránkach výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní.

**) Zoznam týchto organizácií je uvedený v zozname výrobkov MHD.

*) Túto povinnosť ustanovujú základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikmi zahraničného obchodu Ferromer a Metalimex.

*) Tým sa pre odbytové organizácie MHD ustanovuje odchylná úprava z ustanovení § 204 ods. 1 zákona.

*) Rozhodcovským laboratóriom pre podniky Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní je Ústav pre výskum rúd, Praha.

*) ČSN 42 0031 Odpad ocelí - Triedenie podľa chemického zloženia - ČSN 42 0032 Odpad ocelí - Triedenie podľa tvarov a rozmerov, ČSN 42 0033 Odpad ocelí - Skladovanie a evidencia. ČSN 42 1290 Odpadové suroviny pre kuplovne. ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovov.

**) Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra ČSSR č. 54/64 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov.