172

VYHLÁŠKY

Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

z 15. augusta 1964,

ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

Štátna komisia pre vedeké hodnosti vydáva podľa § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisií pre vedecké hodnosti tento organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, schválený uznesením vlády z 24. júna 1964 č. 348:


§ 1

Štátna komisia pre vedecké hodnosti

(1) Štátnu komisiu pre vedecké hodnosti (ďalej len „Štátna komisia“) tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a ďalší členovia. Podpredsedov a vedeckého sekretára vymenúva predseda z členov Štátnej komisie.

(2) Členovia Štátnej komisie sú vymenúvaní z vysoko kvalifikovaných vedeckých pracovníkov, členov Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied (ďalej len „akadémie vied“), učiteľov vysokých skôl a pracovníkov z iných vedeckovýskumných pracovísk.

(3) Členovia Štátnej komisie iniciatívne sledujú úroveň kandidátskych skúšok, priebeh, úroveň i spôsob udeľovania vedeckých hodností a dbajú o jednotnosť posudzovania vedeckej úrovne uchádzačov o vedecké hodnosti. Pracoviská, ktoré sa podieľajú na konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, sú povinné každému členovi Štátnej komisie, ktorý sa preukáže príslušným písomným dokladom, dať všetky potrebné informácie a podklady, umožniť účasť na zasadnutiach komicií pre obhajoby, skúšobných komisií, na skúškach atď. Získané poznatky uplatňujú členovia pri rokovaní v orgánoch Štátnej komisie a navrhujú týmto orgánom potrebné opatrenia. Zúčastňujú sa zasadnutí pléna Štátnej komisie a iných porád a prác, na ktoré ich prizve predseda Štátnej komisie, plénum (§ 5) alebo prezídium (§ 6). Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, v rovnakom rozsahu ako pracovníci štátnych orgánov.

§ 2

Súčinnosť Štátnej komisie s Československou akadémiou vied, Ministerstvom školstva a kultúry a Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky

Kolektívne orgány i funkcionári Štátnej komisie spolupracujú pri plnení svojich úloh s Československou akadémiou vied, s Ministerstvom školstva a kultúry a so Štátnou komisiou pre rozvod a koordináciou vedy a techniky, s týmito orgánmi sa takisto prerokúvajú zprávy, ktoré predkladá predseda Štátnej komisie vláde.

§ 3

Funkcionári

(1) Predseda zastupuje Štátnu komisiu navonok a zodpovedá za jej činnosť. Riadi prácu Štátnej komisie, zvoláva zasadnutia pléna a prezídia a predsedá im. Rokuje s vedúcimi ústredných orgánov o veciach patriacich do právomoci Štátnej komisie.

(2) Podpredsedovia sa zúčastňujú podľa pokynov predsedu na riadení Štátnej komisie.

(3) Vedecký sekretár pripravuje podľa pokynov predsedu materiál pre zasadnutie pléna a prezídia, organizuje kontrolu plnenia predpisov Štátnej komisie a navrhuje plénu a prezídiu potrebné opatrenia. Riadi prácu sekretariátu a zodpovedá za ňu predsedovi.

§ 4

Kolektívne orgány

(1) Kolektívne orgány, v ktorých Štátna komisia rokuje a rozhoduje, sú jej plénum a prezídium.

(2) Plénum tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a všetci ostatní členovia.

(3) Prezídium tvoria predseda, podpredsedovia, vedecký sekretár a ďalší členovia, ktorých určí predseda z predstaviteľov najdôležitejších skupín vied.

(4) Plénum a prezídium sú spôsobilé sa uznášať, ak sú prítomné najmenej dve tretiny ich členov. Uznesenie sa príjíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Hlasovanie je verejné.

(5) Zasadnutia pléna a prezídia sú neverejné. Možno však na ne priznať zástupcov ústredných orgánov, spoločenských organizácií, akadémií vied, vysokých skôl i znalcov; prizvaní nemajú hlasovacie právo.

§ 5

Plénum

(1) Plénum rokuje a rozhoduje o zásadných a všeobecných veciach patriacich do právomoci Štátnej komisie, ako aj o predpisoch vydávaných Štátnou komisiou.

(2) Plénum rokuje a rozhoduje aj o tých veciach patriacich do pôsobnosti prezídia, ktoré si samo vyhradilo alebo ktoré pre plénum vyhradil predseda alebo prezídium.

(3) Plénum najmä určuje skupiny vied, vedy a odbory, v ktorých možno konať obhajoby a udeľovať vedeckého hodnosti kandidáta a doktora vied; určuje zásady, podľa ktorých sa tvoria komisie pre obhajoby, a určuje orgány oprávnené zriaďovať tieto komisie pre jednotlivé skupiny vied, vedy a odbory; určuje orgány akadémií vied a vysokých škôl, ktoré sú oprávnené rozhodovať o udelení vedeckých hodností kandidáta a doktora vied v jednotlivých skupinách vied, vedách, prípadne odboroch; hodnotí inšpekčnú činnosť svojich členov.

(4) Plénum zasadá najmenej trikrát do roka.

§ 6

Prezídium

(1) Prezídium najmä pripravuje materiály pre zasadnutie pléna; koordinuje a zabezpečuje styk Štátnej komisie s orgánmi akadémií vied, Štátneho výboru pre vysoké školy, Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a tecniky a s ústrednými orgánmi; riadi inšpekčnú činnosť členov Štátnej komisie (§ 1 ods. 3) a kontrolu dodržiavanie predpisov vydaných Štátnou komisiou; pripravavuje plán práce Štátnej komisie a priebežne kontroluje a hodnotí jeho plnenie; povoľuje výnimky z podmienok pre udeľovanie vedeckých hodností v jednotlivých prípadoch; prepožičiava právo zriadiť komisiu pre obhajobu dizertačnej kandidátskej alebo doktorskej práce, prípadne právo rozhodnúť o udelení hodností aj orgánu, ktorý inak toto právo nemá; dáva súhlas na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied; schvaľuje nostrifikáciu vedeckých hodností získaných v cudzine; rozhoduje o sťažnostiach proti postupu orgánov, pred ktorými sa konajú kandidátske skúšky, obhajoby, alebo ktoré udeľujú vedecké hodnosti; rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam o udelení alebo odňatí vedeckej hodnosti; môže v odôvodnených prípadoch preskúmavať rozhodnutia o udelení vedeckej hodnosti z vlastného podnetu; podáva pravidelne zprávu o svojej činnosti plénu.

(2) Prezídium prerokúva aj veci, ktoré mu prikázalo plénum a rozhoduje o nich.

(3) V období, keď plénum nezasadá, môže prezídium rokovať a rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti pléna, ak predseda takú vec prezídiu prikáže. O každom rozhodnutí v takej veci podá prezícium zprávu nabližšiemu plénu. Prezídium však nemôže rozhodovať o všeobecných predpisoch vydávaných Štátnou komisiou.

(4) Prezídium zasadá spravidla raz za mesiac.

§ 7

Konanie o odvolaniach a námietkach

(1) Pri rokovaní Štátnej komisie o odvolaniach alebo námietkach alebo pri prerokúvaní iniciatívneho návrhu Štátnej komisie na zrušenie rozhodnutia orgánu , ktorý vykonáva predpisy o udeľovaní vedeckých hodností, môže prezídium, predseda alebo vedecký sekretár poveriť niektorého člena. Štátnej komisie, aby pripravil pre prezídium alebo plénum o veci referát s odôvodneným návrhu. Ak ide o vec, ktrorú prerokúva prezídium , je člen Štátnej komisie, poverený prípravou referátu, pozvaný na jeho schôdzku.

(2) Pred rozhodnutím vypočuje Štátna komisia (ústne alebo písomne) orgán, ktorý rozhodol, a pri námietkach proti udeleniu vedeckej hodnosti aj dizertanta. Môže si tiež vyžiadať posudok Ministerstva školstva a kultúry, najmä ak ide o vysokú školu, alebo Prezídia Československej akadémie vied, najmä ak ide o vedeckovýskumný ústav, prípadne vykoná aj iné vyšetrenie.

(3) O odvolaní alebo námietkach rozhodne Štátna komisia spravidla do štyroch mesiacov odo dňa doručenia Štátnej komisii, ak nemôže Štátna komisia pre osobitnú zložitosť vecí alebo z iných dôležitých dôvodov rozhodnúť v tejto lehote, upovedomí o tom účastníkov s uvedením dôvodov a súčasne oznámi lehotu, v ktorej rozhodne.

§ 8

Pracovné skupiny

Kolektívne orgány Štátnej komisie alebo členovia prezídia môžu v prípade potreby zriaďovať z členov Štátnej komisie, prípadne aj z ďalších odborníkov stále alebo dočasné pracovné skupiny ako poradné orgány Štátnej komisie. Vedúcim pracovnej skupiny je člen Štátnej komisie, ktorý riadi jej prácu a rokovanie a o výsledkoch rokovania podáva zprávu prezídiu alebo plénu, ak sa v pracovnej skupine nedosiahlo jednomyseľné stanovisko, informuje vedúci aj o odchylných názoroch členov praocvnej skupiny.

§ 9

Sekretáriát

(1) Sekretariát Štátnej komisie je zriadený pri Ministerstve školstva a kultúry, zabezpečuje činnosť Štátnej komisie.

(2) Sekretariát sa podieľa na príprave materiálov pre rokovanie jednotlivých orgánov Štátnej komisie, eviduje udelené i nostrifikované vedecké hodnost, zložnie komisií, pred ktorými sa konajú obhajoby, a vyhlášky o konaní obhajob. Pre túto evidenciu vydáva formuláre zaväzné pre miesta, ktorých sa evidencia týka. Ak zistí pri kontrolovaní evidencie nedostatky, urobí opatrenia, aby sa neporušili predpisy, a predloží prípad prezídiu. Sekretariát upovedomuje miesto, ktoré udelilo vedeckú hodnosť, prípadne aj uchádzača o opravných prostriedkoch proti udeleniu vedeckej hodnosti. Vykonáva všetku ďalšiu agendu Štátnej komisie podľa pokynov vededkého sekretára.

(3) Náklady spojené s činnosťou Štátnej komisie sú zabezpečené v pláne a rozpočte Ministerstva školstva a kultúry.

§ 10

Uverejňovanie oznámení a rozhodnutí Štátnej komisie

Oznámenia a rozhodnutia Štátnej komisie, ktoré treba publikovať, sa uverejňujú vo Vesníku Ministerstva školstva a kultúry.

§ 11

Náhrada výdavkov

Náhrady cestovných a iných výdavkov vzniknuté členom Štátnej komisie a členom pracovných skupín pri výkone funkcií poskytujú sa podľa predpisov platných v tomto smere pre pracovníkov štátnych orgánov.


Záverečné ustanovenie

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 11/1960 Zb., ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti.

§ 13

Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Štátnej komisie pre vedecké hodnoty:

akademik Katětov v. r.