Vyhláška č. 91/1964 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev, ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev

Čiastka 39/1964
Platnosť od 28.05.1964 do23.08.1967
Účinnosť od 28.05.1964 do23.08.1967
Zrušený 88/1967 Zb.

91

VYHLÁŠKA

Ústredného sväzu výrobných družstiev

z 8. mája 1964,

ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev

Ústredný sväz výrobných družstiev ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 7 vládneho nariadenia č. 57/1956 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev:


Čl. I

Vyhláška Ústredného sväzu výrobných družstiev z 19. decembra 1956 o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) sa mení takto:

§ 15 znie:

(1) O iných než o dávkových veciach nemocenského poistenia členov družstiev, napríklad o tom, či je niekto poistený, o poistnom, o penále, o zárobku rozhodujúcom pre určenie poistného a o iných otázkach poistného pomeru, rozhodujú krajské sväzy výrobných družstiev.

(2) Preskúmavať rozhodnutia podľa predchádzajúceho odseku patrí krajským súdom podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku“.*)


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda predstavenstva:

Smrčka v. r.

Podpredseda predstavenstva:

Šubrt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 244 a 245 zák. č. 99/1963 Zb.