Opatrenie č. 69/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Správe štátnych hmotných rezerv

(v znení č. 194/1988 Zb.)

Čiastka 30/1964
Platnosť od 20.04.1964 do14.04.1994
Účinnosť od 01.01.1989 do14.04.1994
Zrušený 82/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Schválenie uznesením Národného zhromaždenia č. 94/1964 Zb. zo dňa 5. júna 1994.

69

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 8. apríla 1964

o Správe štátnych hmotných rezerv

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Správa štátnych hmotných rezerv je ústredný orgán pre plánovanie, tvorbu, ochraňovanie a kontrolu štátnych hmotných rezerv a pre ďalšie úlohy na úseku štátnych rezerv, ktorými ju poverí vláda. Na čele Správy je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

§ 3

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány zodpovedajú za včasné dodávky materiálov do štátnych hmotných rezerv a zabezpečujú tvorbu, ochraňovanie a kontrolu štátnych hmotných rezerv v podriadených organizáciách v súlade so štátnym plánom.

(2) Organizácie určené príslušným ministerstvom (ústredným orgánom) spravujú štátne hmotné rezervy, zodpovedajú za ich prebierku, dlhodobé uskladňovanie, včasné obmeňovanie a ochranu podľa predpisov o správe národného majetku.

(3) Materiály určené do štátnych hmotných rezerv musia sa dodávať v druhoch, akosti, obaloch a spôsobom vyhovujúcim dlhodobému uskladňovaniu.

§ 4

(1) O trvalom uvoľnení štátnych hmotných rezerv rozhoduje vláda.

(2) Štátne hmotné rezervy môžu sa dočasne použiť povolením pôžičky. Povoľovanie pôžičiek upraví vláda.

§ 5

Úlohy Správy štátnych hmotných rezerv, najmä plánovanie, tvorbu, používanie, ochraňovanie, financovanie a kontrolu štátnych hmotných rezerv podrobnejšie upravuje štatút štátnych rezerv, ktorý schvaľuje vláda.


§ 6

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 43/1959 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv.

§ 7

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.