Vyhláška č. 188/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 78/1964
Platnosť od 12.10.1964 do19.06.1977
Účinnosť od 27.10.1964 do19.06.1977
Zrušený 47/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 26 Dohovor vstúpil v platnosť 10. apríla 1964.

188

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1964

o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Dňa 8. novembra 1963 bol v Prahe podpísaný Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou. S Dohovorom vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 26. februára 1964 a prezident republiky ho ratifikoval 16. marca 1964. Ratifikačné listiny boli vymenené v Ulánbátare 10. apríla 1964.

Podľa svojho článku 26 Dohovor vstúpil v platnosť 10. apríla 1964.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

KONZULÁRNY DOHOVOR

medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Veľkého ľudového churalu Mongolskej ľudovej republiky vedení snahou ďalej rozširovať priateľské vzťahy a všestrannú spoluprácu v súlade s prianím a v záujme ľudu obidvoch krajín sa rozhodli uzavrieť tento Konzulárny dohovor. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Václava Davida,

ministra zahraničných vecí

Prezídium Veľkého ľudového churalu Mongolskej ľudovej republiky

Šadavyna Cagandorža,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca

Mongolskej ľudovej republiky v Československej socialistickej republike,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré zistili v náležitom poriadku a v predpísanej forme, sa dohodli takto:

I. Vysvetlenie pojmov

Článok 1

Pre účely tohto Dohovoru majú nasledujúce výrazy tento význam:

a) „konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárna agentúra;

b) „ vedúci konzulárneho úradu“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkciou;

c) „konzulárny úradník“ je každá osoba, vrátane vedúceho konzulárneho úradu poverená výkonom konzulárnych funkcií;

d) „konzulárny zamestnanec“ je každá osoba zamestnaná v administratívnych alebo technických službách konzulárneho úradu;

e) „člen služobného personálu“ je každá osoba zamestnaná v domácich službách konzulárneho úradu;

f) „členovia konzulárneho úradu“ sú konzulárni úradníci, konzulárni zamestnanci a členovia služobného personálu;

g) „členovia konzulárneho personálu“ sú konzulárni úradníci okrem vedúceho konzulárneho úradu, konzulárni zamestnanci a členovia služobného personálu.

II. Zriaďovanie konzulárnych úradov, vysielaniea prijímanie vedúcich konzulárnych úradov

Článok 2

1. Každá zo zmluvných strán môže zriaďovať na území druhej zmluvnej strany konzulárne úrady a vysielať vedúcich konzulárnych úradov a členov konzulárneho personálu.

2. Sídla konzulárnych úradov a konzulárne obvody budú určené dohodou zmluvných strán.

Článok 3

1. Vedúci konzulárneho úradu môže začať výkon konzulárnych funkcií po predložení konzulského patentu a po udelení exequatur prijímajúcim štátom. V konzulskom patente bude uvedené meno a priezvisko vedúceho konzulárneho úradu, jeho kategória a trieda, ako aj konzulárny obvod a sídlo konzulárneho úradu.

2. Prijímajúci štát môže vedúcemu konzulárneho úradu udeliť povolenie na dočasný výkon konzulárnych funkcií pred udelením exequatur.

3. Len čo vedúci konzulárneho úradu dostane exequatur alebo povolenie uvedené v odseku 2 tohto článku, príslušné orgány prijímajúceho štátu vykonajú nevyhnutné opatrenia na to, aby mu bol umožnený výkon konzulárnych funkcií a požívanie výhod, výsad a imunít mu patriacich.

Článok 4

Konzulárni úradníci musia byť občanmi vysielajúceho štátu.

Článok 5

1. Pri prechodnej neprítomnosti alebo inej prekážke brániacej vedúcemu konzulárneho úradu vykonávať jeho funkcie, ako aj pri jeho odvolaní alebo úmrtí, môže vysielajúci štát poveriť člena diplomatického personálu diplomatickej misie svojej krajiny alebo konzulárneho úradníka toho istého alebo iného konzulárneho úradu na dočasný výkon funkcií vedúceho konzulárneho úradu. Meno a pôvodná funkcia osoby takto poverenej sa vopred písomne oznámia ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu.

2. Osoba poverená v zmysle ustanovenia odseku 1 tohto článku dočasným výkonom funkcie vedúceho konzulárneho úradu požíva všetky výhody, výsady a imunity vyhradené týmto Dohovorom vedúcemu konzulárneho úradu.

III. Výhody, výsady a imunity

Článok 6

Príslušné orgány prijímajúceho štátu plne uľahčia konzulárnemu úradu výkon jeho funkcií a poskytnú mu pri jeho úradnej činnosti potrebnú pomoc.

Článok 7

1. Konzulárni úradníci nepodliehajú jurisdikcii súdov ani iných orgánov prijímajúceho štátu s výnimkou prípadu, že vysielajúci štát s tým vysloví súhlas. Tejto jurisdikcii nepodliehajú ani ostatní členovia konzulárneho úradu, pokiaľ ide o veci ich úradnej činnosti.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa vzťahuje primerane aj na manželov a maloleté deti osôb v ňom uvedených, pokiaľ s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti.

Článok 8

1. V občianskych, rodinných, trestných a správnych veciach, ktoré sa netýkajú ich služobnej činnosti, sú členovia konzulárneho úradu povinní zložiť svedeckú výpoveď.

2. Konzulárni úradníci môžu požiadať, aby boli vyslúchnutí v úradných miestnostiach konzulátu alebo vo svojom byte, alebo môžu zaslať písomnú výpoveď.

3. Predvolanie, ktorým sú osoby uvedené v odseku 2 tohto článku vyzvané na zloženie svedeckej výpovede, musí mať formu úradného listu a nesmie obsahovať vyhrážku donucovacími prostriedkami.

Článok 9

1. Konzulárne miestnosti sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho štátu môžu do nich vstupovať iba s privolením vedúceho konzulárneho úradu.

2. Konzulárne archívy sú vždy a všade nedotknuteľné. V archívoch nemôžu byť uschované súkromné dokumenty.

3. Úradná korešpondencia konzulárneho úradu je nedotknuteľná a nepodlieha kontrole.

4. Konzulárny úrad môže používať diplomatickú kuriérnu službu a šifry.

Článok 10

Na budove konzulárneho úradu a na jeho vchode, na rezidencii vedúceho konzulárneho úradu a na jeho dopravných prostriedkoch, pokiaľ sa používajú na služobné účely, môže sa vyvesovať štátna vlajka a štátny znak vysielajúceho štátu, na budove aj nápis s označením konzulárneho úradu.

Článok 11

Členovia konzulárneho úradu a s nimi žijúci manželia a maloleté deti nepodliehajú predpisom prijímajúceho štátu o povolení pobytu, registrácii a hlásení cudzincov. Oslobodení sú taktiež od všetkých osobných služieb, verejných služieb každého druhu a od vojenských povinností, ako sú rekvizície, vojenské kontribúcie a ubytovanie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na občanov prijímajúceho štátu.

Článok 12

Konzulárni úradníci, ako aj s nimi v spoločnej domácnosti žijúci manželia a maloleté deti, požívajú na území prijímajúceho štátu oslobodenie od všetkých priamych daní a dávok, cla a iných podobných poplatkov, ako aj od colnej prehliadky v rovnakom rozsahu ako členovia diplomatického personálu diplomatickej misie vysielajúceho štátu. Konzulárni zamestnanci a členovia služobného personálu a s nimi v spoločnej domácnosti žijúci manželia a maloleté deti, pokiaľ nie sú občanmi prijímajúceho štátu, sú oslobodení v rovnakom rozsahu, ako členovia administratívneho a technického personálu a členovia služobného personálu diplomatickej misie vysielajúceho štátu.

Článok 13

1. Nehnuteľný majetok vysielajúceho štátu určený na umiestnenie konzulárneho úradu alebo na ubytovanie členov konzulárneho úradu je oslobodený od daní a dávok, ako aj od vecných plnení.

2. Predmety dovážané pre potrebu konzulárneho úradu sú oslobodené od cla a iných podobných poplatkov a nepodliehajú dovoznému povoleniu.

IV. Konzulárne funkcie

Článok 14

1. Svojou činnosťou napomáha vedúci konzulárneho úradu, ako aj členovia konzulárneho personálu rozvoju politických, obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov medzi obidvoma krajinami v duchu priateľstva a spolupráce medzi nimi.

2. Konzulárny úrad sa môže vo svojej úradnej činnosti obracať priamo na príslušné orgány vo svojom konzulárnom obvode a žiadať ich o pomoc.

Článok 15

1. Vedúci konzulárneho úradu má právo obhajovať vo svojom konzulárnom obvode práva a záujmy vysielajúceho štátu, jeho občanov a právnických osôb.

2. Vedúci konzulárneho úradu môže bez osobitného plnomocenstva zastupovať pred súdmi a inými štátnymi orgánmi občanov a právnické osoby vysielajúceho štátu, ak nemôžu pre neprítomnosť alebo z inej vážnej príčiny včas osobne obhajovať svoje práva a záujmy a nevymenovali svojich splnomocnencov.

Článok 16

1. Vedúci konzulárneho úradu má právo viesť evidenciu občanov vysielajúceho štátu zdržujúcich sa trvale alebo dočasne v jeho konzulárnom obvode. Predpisy zmluvných strán o registrácii cudzincov zostávajú nedotknuté.

2. Vedúci konzulárneho úradu môže vydávať občanom vysielajúceho štátu pasy a iné cestovné doklady. Môže udeľovať víza na vstup do vysielajúceho štátu, na prechod vysielajúcim štátom alebo na odchod z neho.

Článok 17

1. Pred vedúcim konzulárneho úradu môže sa podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu uzavrieť manželstvo, ak sú obaja manželia občanmi vysielajúceho štátu. Ak je občanom vysielajúceho štátu iba jeden z manželov, môže vedúci konzulárneho úradu manželstvo uzavrieť len so súhlasom príslušného orgánu prijímajúceho štátu.

2. Vedúci konzulárneho úradu môže viesť evidenciu narodení a úmrtí občanov vysielajúceho štátu a vydávať príslušné doklady. Tieto ustanovenia však nezrušujú povinnosť zúčastnených osôb dodržiavať príslušné právne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 18

1. Ako zomrie občan jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, bude o úmrtí ihneď upovedomená diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je zomretý občanom.

2. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza dedičstvo po občanovi druhej zmluvnej strany, sú povinné v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie a ochranu dedičstva.

Článok 19

Vedúci konzulárneho úradu môže na dožiadanie orgánu vysielajúceho štátu vyslúchať občanov tohto štátu ako strany, svedkov alebo znalcov a doručovať občanom vysielajúceho štátu úradné písomnosti spôsobom predpísaným právnym poriadkom tohto štátu. Pri výkone tejto činnosti nesmú sa použiť donucovacie prostriedky.

Článok 20

1. Vedúci konzulárneho úradu má právo v konzulárnych miestnostiach, vo vlastnom byte alebo v byte občanov vysielajúceho štátu, ako aj v lietadle, ktoré má vlajku vysielajúceho štátu alebo jeho výsostné označenie:

a) spisovať, overovať a uschovávať závety a listiny o jednostranných právnych úkonoch občanov vysielajúceho štátu; b) spisovať a overovať vyhlásenia občanov vysielajúceho štátu;

c) spisovať a overovať listiny o právnych úkonoch medzi občanmi vysielajúceho štátu alebo medzi občanmi vysielajúceho štátu a občanmi prijímajúceho štátu, pokiaľ sa tieto právne úkony týkajú výlučne záujmov na území vysielajúceho štátu, a pokiaľ obsah týchto listín neodporuje právnym predpisom niektorých zo zmluvných strán;

d) overovať podpisy občanov vysielajúceho štátu na písomnostiach každého druhu, overovať odpisy, preklady a výpisy z písomností pochádzajúcich od orgánov, úradných osôb alebo súkromných osôb vysielajúceho štátu alebo prijímajúceho štátu; overovať podpisy a pečiatky orgánov a úradných osôb vysielajúceho alebo prijímajúceho štátu na listinách každého druhu;

e) prijímať do úschovy peniaze a cenné predmety občanov vysielajúceho štátu, pokiaľ to neodporuje právnym predpisom prijímajúceho štátu;

f) vykonávať iné úkony, na ktoré je splnomocnený vysielajúcim štátom, pokiaľ tieto úkony neporušia právne predpisy prijímajúceho štátu.

2. Listiny spísané alebo overené podľa ustanovení odseku 1 tohto článku vo forme predpísanej právnym poriadkom vysielajúceho štátu majú v prijímajúcom štáte tú istú platnosť a preukaznú moc ako listiny spísané alebo overené orgánmi tohto štátu.

Článok 21

Vedúci konzulárneho úradu má právo na základe splnomocnenia daného mu vysielajúcim štátom ustanoviť opatrovníka alebo poručníka občanom vysielajúceho štátu. V týchto prípadoch vykonáva vedúci konzulárneho úradu dozor nad opatrovníctvom a poručníctvom.

Článok 22

1. Vedúci konzulárneho úradu môže poskytovať pomoc lietadlám vysielajúceho štátu, členom ich posádky a cestujúcim v lietadlách.

2. Pri havárii alebo pri nehode lietadla vysielajúceho štátu môže vedúci konzulárneho úradu urobiť alebo požadovať opatrenia pre poskytnutie pomoci členom posádky a cestujúcim a na ich záchranu, ako aj opatrenia pre zabezpečenie lietadla a jeho nákladu.

Článok 23

Vedúci konzulárneho úradu môže za úradné úkony vyberať poplatky podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu.

Článok 24

Vedúci konzulárneho úradu môže vykonávaním jednotlivých konzulárnych funkcií uvedených v tejto kapitole poveriť ostatných konzulárnych úradníkov a prípadne aj konzulárnych zamestnancov svojho konzulárneho úradu.

V. Záverečné ustanovenia

Článok 25

Ustanovenia tohto Dohovoru o právach a povinnostiach vedúcich konzulárnych úradov, ako aj ostatných konzulárnych úradníkov sa primerane použijú na členov diplomatického personálu diplomatickej misie vysielajúceho štátu poverenej výkonom konzulárnych funkcií. Tým nie sú dotknuté diplomatické výsady a imunity týchto osôb.

Článok 26

Tento Dohovor bude sa ratifikovať a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Ulánbátare.

Článok 27

Tento Dohovor sa dojednáva na dobu piatich rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa jeho platnosť bude predlžovať vždy na obdobie ďalších piatich rokov, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho päťročného obdobia.

Spísané v Prahe 8. novembra 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, mongolskom a ruskom, pričom v prípade rozdielneho výkladu rozhodujúce bude ruské znenie.

Z plnomocenstva

prezidenta Československej socialistickej republiky

Václav David v. r.

Z plnomocenstva

Prezídia Veľkého ľudového churalu

Mongolskej ľudovej republiky

Šadavyn Cagandorž v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.