Vyhláška č. 68/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh

(v znení č. 11/1979 Zb., 177/1988 Zb.)

Čiastka 29/1964
Platnosť od 31.03.1964 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1988 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

68

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 27. marca 1964

o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh

Ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 19 a 20 zákona č.51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

(1) Pôsobnosť dráhového správneho orgánu vykonávajú Ústredné riaditeľstvo Československých štátnych dráh a správy celoštátnych dráh.*) Pri výkone tejto pôsobnosti im prislúcha:

a) zaujímať stanovisko k prípravnej dokumentácii stavieb, pri ktorých má dôjsť k pripojeniu na súvislú železničnú sieť alebo k zvýšeniu nárokov na železničnú dopravu, uskutočňovať stavebné konanie, vydávať stavebné povolenie a vykonávať štátny stavebný dozor pri celoštátnych dráhach a vlečkách;

b) uskutočňovať kolaudačné konanie a vydávať povolenie na začatie prevádzky na celoštátnych dráhach a vlečkách;

c) dávať súhlas na začatie pomocnej prevádzky na celoštátnych dráhach a vlečkách;

d) povoľovať výnimky zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek a určiť primerané podmienky pre stavby v ochrannom pásme týchto dráh;

e) spolupôsobiť pri rozhodovaní okresného národného výboru o potrebe a rozsahu opatrení v okolí celoštátnych dráh a vlečiek;

f) určiť v súčinnosti s vodohospodárskym orgánom vzdialenosť vodných diel od celoštátnych dráh a vlečiek;

g) dávať súhlas na zvádzanie vody do obvodov celoštátnych dráh a vlečiek;

h) dávať súhlas na uskutočňovanie odstrelov v obvode celoštátnych dráh a vlečiek a v ich okolí;

ch) prerokúvať s banským úradom úpravu styku celoštátnych dráh a vlečiek s banskou činnosťou;

i) po prerokovaní s okresným národným výborom rozhodovať o zriadení alebo zrušení stanice (zastávky) a zmene ich výpravného oprávnenia na celoštátnych dráhach;

j) povoľovať na vlečke obstarávanie prepravných potrieb pre iné osoby a organizácie;

k) rozhodovať po dohode s krajským národným výborom a vojenskou správou o zrušení vlečiek a o zastavení alebo obmedzení prevádzky na nich; na zrušenie vlečky je potrebný súhlas ústredného orgánu nadriadeného organizácii, ktorá má vlečku v správe;

l) spolupôsobiť pri rozhodovaní okresného národného výboru o odstránení zrušenej celoštátnej dráhy a vlečky;

m) vykonávať štátny odborný dozor na dráhach.

(2) Pôsobnosť krajského národného výboru vo veciach dráh zostáva nedotknutá.


§ 3

Pre konanie, v ktorom správy celoštátnych dráh rozhodujú o právach, právnych záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácií ako dráhový správny orgán, platia všeobecné predpisy o správnom konaní. O odvolaní proti ich rozhodnutiu rozhoduje Ministerstvo dopravy.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Sú to: Východná dráha v Bratislave. - Stredná dráha v Olomouci. - Severozápadná dráha v Prahe. - Juhozápadná dráha v Plzni.