Vyhláška č. 66/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu

Čiastka 29/1964
Platnosť od 31.03.1964 do31.12.2000
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 27. marca 1964

o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu

Ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 19 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe:


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Prekladový a skladový poriadok upravuje vykonávanie prekladových prác a uskladňovanie tovaru v prístavoch určených pre verejnú potrebu (ďalej len „prístavy“).

§ 2

(1) Prekladové práce a uskladňovanie tovaru podľa tohoto poriadku a ostatných, najmä hygienických a protiepidemických predpisov, vykonáva v prístave za náhradu podľa tarify organizácia, ktorá má v správe zariadenia na prekladanie a uskladňovanie tovaru (ďalej len „prevádzateľ“).

(2) Prevádzateľ je povinný zastaviť prekladové práce alebo uskladňovanie tovaru ihneď, akonáhle hrozí porušenie hygienických a protiepidemických predpisov.

(3) Pri udalostiach živelného rázu alebo pri veľkých nehodách znemožňujúcich vykonanie prác prevádzateľ je oprávnený prechodne zastaviť alebo obmedziť prekladové práce alebo uskladňovanie tovaru. V ostatných prípadoch tak môže urobiť, ak dá na to súhlas Ministerstvo dopravy po dohode s ústredným orgánom nadriadeným objednávateľovi prekladových prác (ďalej len „objednávateľ“) alebo ukladateľovi tovaru (ďalej len „ukladateľ“).

(4) Opatrenia uvedené v odseku 2 a 3 musia byť uverejnené v Prepravnom a tarifnom vestníku.

(5) V jednotlivých prípadoch môže prevádzateľ povoliť, aby si úkony, ktoré podľa tohto poriadku má obstarať prevádzateľ, objednávatelia obstarali sami vlastnými pracovníkmi a na vlastný náklad. Títo pracovníci potom podliehajú predpisom platným pre pobyt na prístavnom území a ustanoveniam tohto poriadku.

(6) Na zabezpečenie riadneho plánovania prekladových prác a uskladňovania tovaru je objednávateľ (ukladateľ) povinný oznámiť svoje nároky na prekladové práce a na uskladňovanie tovaru vopred na celý rok do 20.augusta predchádzajúceho plánovacieho obdobia, vždy pred predložením plánu hospodárskeho plánu, v termíne uverejnenom v Prepravnom a tarifnom vestníku alebo dohodnutom s prevádzateľom; objednávateľ (ukladateľ) je povinný oznámiť prevádzateľovi spresnené nároky na štvrťrok vždy do 20.dňa posledného mesiaca predchádzajúceho štvrťroka a mesačné nároky spresniť vždy do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca. V oznámení nároku treba uviesť hlavné druhy tovaru a množstvo tovaru v tonách. Plánované práce majú zásadne prednosť pred prácami neplánovanými.

(7) Prihlášky alebo príkazy, ktoré objednávateľ (ukladateľ) môže podľa tohto poriadku dávať telefonicky alebo telegraficky, musia sa vždy potvrdiť písomne.

§ 3

Výšku úhrady za prekladové práce a uskladňovanie tovaru určuje tarifa.*)

Druhá časť

Prekladanie tovaru

§ 4

(1) Prevádzateľ vykonáva:

a) preberanie tovaru,

b) premiesťovanie tovaru mechanicky alebo ručne,

c) upevňovanie tovaru na závesné zariadenie žeriavov alebo naplňovanie žeriavových nádob,

d) uloženie a zabezpečovanie tovaru v plavidle alebo na ňom, v železničných vozňoch, ako i premiestenie pomocného materiálu patriaceho k zásielke,

e) otvorenie a zatvorenie železničných vozňov,

f) vyčistenie železničných vozňov od zvyškov vyloženého tovaru a upevnenie snímateľných častí železničných vozňov,

g) pripevnenie zahrážok a ďalších potrebných utesnení v železničných vozňoch pri nakládke sypaného tovaru,

h) váženie tovaru pri prekladaní vážiacim zariadením, ktoré tvorí súčasť žeriav alebo použitého prekladacieho zariadenia,

i) úpravu nákladu na príslušnú váhu hromadného tovaru, voľne naloženého v železničných vozňoch naložených prevádzateľom,

j) sňatie alebo upevnenie plachty pri tovare naloženom na železničných vozňoch alebo na inom dopravnom prostriedku, alebo uloženom na zložišti a s tým spojené premiestenie plachty v prístave,

k) prevoz na území prístavu:

1. jednotlivých zásielok do celkovej váhy 3000 kg pre jedno plavidlo,

2. dopravných prostriedkov po vlastnej osi (autá, traktory), určených pre nakládku na plavidlo, z operatívnej skládky na príslušnú manipulačnú polohu. Toto ustanovenie sa netýka prevozu zo skládok alebo miest vzdialených od príslušnej prekladovej manipulačnej polohy viac ako 200 m,

l) drobné opravy obalov, s výnimkou pri vrecovom tovare, najviac však pri 10 % celkového počtu kusov zásielky a s tým súvisiace prebaľovanie; drobný bežný materiál dodá prevádzateľ, špeciálny prebaľovací materiál je povinný dodať objednávateľ,

m) vnútroskladovú manipuláciu súvisiacu s prekladaním tovaru a prechodným uložením:

1. uvoľnenie tovaru určeného na prekladanie,

2. prevoz tovaru v sklade z miesta uloženia k prekladovej manipulačnej polohe daného skladu,

n) odovzdávanie tovaru.

(2) Ďalšie práce spojené s výpravou tovaru vykonáva prevádzateľ len na osobitnú objednávku.

K týmto prácam patrí najmä:

a) váženie tovaru na koľajovej, decimálnej alebo skladištnej váhe,

b) počítanie tovaru,

c) triedenie tovaru,

d) značkovanie tovaru,

e) vrecovanie tovaru,

f) branie vzoriek z tovaru,

g) zabezpečenie tovaru proti klimatickým vplyvom (napr. profylaxie a pod.) podľa pokynov objednávateľa,

(3) Predmety o jednotlivej váhe väčšej ako 500 kg musí objednávateľ označiť údajom hrubej váhy na obale i v dokladoch, a ak ide o nebalený tovar, priamo na tomto tovare; na týchto predmetoch musí byť označené ťažisko alebo miesto, kde má byť predmet zavesený. Nebezpečný tovar (výbušný, zápalný, žieravý, vzbudzujúci odpor, rádioaktívny a pod.) musí byť na obale a v dokladoch označený podľa smerníc Ministerstva dopravy.

(4) Nakladacie pomôcky (kliny, zapchávky, upevňovací materiál a pod.) pre upevnenie alebo zabezpečenie tovaru, ktoré vykonáva prevádzateľ podľa odseku 1 písm. d), g), l) vyfakturuje objednávateľovi osobitne; objednávateľ je povinný dodať prevádzateľovi nakladacie pomôcky pri zásielkach, ktoré vyžadujú ich mimoriadnu potrebu, ako i pomôcky, ktoré sú potrebné pri neobvyklých zásielkach.

§ 5

(1) Ak nie je dojednané inak, je objednávateľ povinný objednať prekladové práce, prípadne iné požadované úkony s nimi súvisiace u prevádzateľa v pracovnom čase na tlačive vydanom prevádzateľom (prihláška na prekladanie).

(2) Objednávateľ je povinný podať objednávku tak, aby sa mohli vykonať prípravné práce i objednané úkony včas a aby v záujme zachovania lehôt pre nakládku a vykládku nebol začiatok prác ničím zdržovaný; v dennej prihláške na prekladanie možno nárokovať len práce v rozsahu zodpovedajúcom v súhrne kapacite určenej prevádzkovým poriadkom prístavu a prevádzateľ je povinný ju prijať. Prihlášky na vykonanie prekladových prác, ktoré sa majú vykonať mimo obvyklého pracovného času, musia byť odovzdané do 12. hodiny dňa predchádzajúceho týmto prácam.

(3) Prevádzateľ je oprávnený presvedčiť sa o správnosti údajov uvedených v prihláške na prekladanie a v prípade potreby preskúšať obsah tovaru za účasti objednávateľa. Ak ide o tovar podliehajúci colným predpisom, vykoná sa prehliadka za účasti orgánov colnej správy. Prehliadka sa nevykonáva pri tovare vojenskej správy a tovare orgánov Ministerstva vnútra.

(4) Zmeny, opravy alebo doplnky prihlášok na prekladanie musia byť oznámené prevádzateľovi pred začatím prekladových prác. Výdavky vzniknuté prevádzateľovi z príprav vykonaných na uskutočnenie pôvodnej dispozície znáša objednávateľ.

(5) Pokiaľ objednávateľ neurčil inak, platí o tom, kto odovzdá prihlášku na prekladanie, že je splnomocnený ju tiež meniť alebo dopĺňať, ako aj že je splnomocnený na všetky konania, ktoré sa týkajú obstarávania prekladových prác a úkonov s tým súvisiacich.

(6) K prihláške na prekladanie treba pripojiť potrebné doklady; ak sa prihlasuje na prekladové práce tovar došlý dráhou, treba k prihláške na prekladanie priložiť tiež nákladný list alebo iný doklad podľa dohody.

(7) Prevádzateľ je povinný prijať prihlášku na prekladanie od objednávateľa na vykonanie prekladových práv a osobitnú objednávku, ak sú splnené všetky podmienky určené v tomto poriadku a ak vykonanie prihlasovaných prác neodporuje iným predpisom. Ak prihláška na prekladanie odporuje podmienkam tohto poriadku, je prevádzateľ povinný upozorniť na to objednávateľa. Ak nie je nebezpečenstvo z omeškania, urobí tak odmietnutím prihlášky na prekladanie s poukazom na príslušné ustanovenie tohto poriadku. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, je povinný upozorniť ihneď najvhodnejším spôsobom objednávateľa na závady prihlášky na prekladanie tak, aby objednávateľ mohol neodkladne urobiť príslušné zmeny, opravy alebo doplnky prihlášky na prekladanie.

(8) Prijatie prihlášky na prekladanie potvrdí prevádzateľ na jej rovnopise, ktorý potom vráti objednávateľovi.

§ 6

(1) Ak pri vykonávaní prác vyjde najavo, že podmienky podľa tohto poriadku neboli splnené, môže prevádzateľ prerušiť práce, pričom vyzve objednávateľa na odstránenie závady.

(2) Prekladové práce sa vykonávajú v tom poradí, v akom sa podali príslušné prihlášky na prekladanie pokiaľ ich prevádzateľ prijal.

(3) Po dobu vykonávania prekladových prác sú vodcovia plavidiel alebo ich zástupcovia povinní dávať pokyny a príkazy potrebné na riadne uloženie a zabezpečenie tovaru na lodi.

(4) Prevádzateľ môže za osobitne dojednaných podmienok požičať objednávateľovi prekladové zariadenia alebo pomôcky, ak objednávateľ vykonáva prekladové práce sám podľa § 2 ods. 5.

§ 7

(1) Nebezpečný tovar (výbušný, zápalný, žieravý, vzbudzujúci odpor, rádioaktívny a pod.) sa prekladá podľa smerníc Ministerstva dopravy.

(2) Tovar nedostatočne balený, tovar, ktorý pre svoju povahu vyžaduje odborné znalosti alebo opatrnosť alebo ktorý pre svoje rozmery, váhu alebo úpravu vyžaduje pri vykonávaní prekladových prác osobitnú starostlivosť alebo spôsobuje zvláštne ťažkosti, môže byť preložený len podľa osobitných podmienok dojednaných pre každý prípad vopred. Na žiadosť prevádzateľa je objednávateľ povinný zabezpečiť účasť odborného pracovníka, aby dával pokyny pri prekladaní uvedeného tovaru za účelom zaistenia bezpečnosti osôb, ako i riadneho vykonania prekladovej manipulácie.

§ 8

Lehoty pre nakládku a vykládku plavidiel sa určujú podľa noriem nakládky a vykládky, ktoré určí Ministerstvo dopravy v Prepravnom a tarifnom vestníku.

§ 9

Ak sa na tovare pri vykonávaní prekladových prác spôsobila škoda, je prevádzateľ povinný o tom neodkladne upovedomiť objednávateľa, prípadne po dohode s ním urobiť opatrenia potrebné na zamedzenie ďalšej škody a najneskôr do 24 hodín po zistení škody spísať o nej zápisnicu.

§ 10

(1) Prevádzateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli na prekladanom tovare, okrem ak boli spôsobené objednávateľom, zvláštnou povahou tovaru, vadnosťou tovaru alebo jeho obalu, ktorú nemohol prevádzateľ poznať, neodvratnou náhodou alebo tým, že objednávateľ trval na vykonaní prekladania bez odstránenia závad, na ktoré ho prevádzateľ vopred upozornil.

(2) Za iné škody zodpovedá prevádzateľ, len ak boli spôsobené nedodržaním nakladacích alebo vykladacích lehôt ustanovených podľa § 8, okrem ak preukáže, že im nemohol zabrániť.

(3) Ak prevádzateľ povolí, aby si objednávateľ obstaral prekladové práce sám (§ 2 ods. 5), zodpovedá objednávateľ za všetky škody, ktoré pri vykonávaní prekladových prác vzniknú dopravných prostriedkoch, prekladových zariadeniach alebo prístavných objektoch, ako i za škody vzniknuté tretím osobám, pokiaľ ich nespôsobil prevádzateľ.

§ 11

(1) Všetky práva, ktoré má objednávateľ voči prevádzateľovi zo zmluvy o prekladových prácach, musia byť reklamované objednávateľom i prevádzateľom písomne do 12 mesiacov od skončenia prekladových prác; inak tieto práva zanikajú.

(2) K reklamácii týkajúcej sa náhrady za poškodenie alebo stratu tovaru musí byť pripojený doklad o cene (faktúra) alebo účet za opravu a odpis záznamov o zistení škody, pokiaľ boli vyhotovené.

(3) Prevádzateľ je povinný oznámiť objednávateľovi písomne svoje stanovisko k reklamácii do 3 mesiacov odo odoslania reklamácie a vrátiť doklady. Ak prevádzateľ zamietne reklamáciu úplne alebo čiastočne, je povinný uviesť dôvody.

(4) Lehota na uplatnenie práv prevádzateľa voči objednávateľovi je jeden rok a začína plynúť od dátumu skončenia prekladových úkonov.

Tretia časť

Uskladňovanie tovaru

§ 12

(1) V prístavoch môže byť uskladnený alebo prechodne uložený tovar, ktorý je určený na dopravu po vode alebo došiel po vode; výnimku môže povoliť Štátna plavebná správa.

(2) Časť skladišťa alebo zložišťa môže sa natrvalo alebo prechodne určiť len ako manipulačný priestor na prechodné uloženie tovaru, najmä pri prerušení dopravy.

§ 13

(1) Uskladňovať tovar uvedený v § 7, ďalej tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo ktorý môže byť na škodu iným nablízku uloženým predmetom, prípadne ktorý je známy ako zdraviu nebezpečný alebo sa môže stať nebezpečným pre svoju povahu pôsobením vonkajších, najmä poveternostných vplyvov, možno len na osobitne vyhradených miestach a za osobitne dojednaných podmienok.

(2) O tom, či je tovar spôsobilý na uskladňovanie a za akých podmienok, rozhoduje prevádzateľ. V sporných prípadoch rozhodne Štátna plavebná správa.

§ 14

Do činnosti prevádzateľa patrí:

1. preberať tovar na uskladňovanie v prístavných skladištiach a zložištiach,

2. vykonávať na osobitnú objednávku práce spojené s úpravou tovaru, najmä

a) váženie tovaru,

b) počítanie tovaru,

c) triedenie tovaru,

d) značkovanie tovaru,

e) vrecovanie tovaru,

f) branie vzoriek z tovaru,

g) zabezpečenie tovaru proti klimatickým vplyvom podľa pokynov objednávateľa,

3. prenechať časť skladišťa alebo zložišťa na dočasné užívanie.

§ 15

(1) Tovar môže byť uskladňovaný len na základe ohlásenia, ktoré treba urobiť pred odovzdaním tovaru na uskladňovanie, okrem tovaru, na ktorý je určená voľná skladovacia lehota.

(2) Zmluva o uskladňovaní tovaru vzniká jeho prijatím na uskladňovanie na základe písomnej prihlášky ukladateľa. Prevádzateľ upovedomí písomne ukladateľa o uskladňovaní tovaru a uvedie tiež skladovú položku, pod ktorou je tovar uskladnený. Pri disponovaní tovarom je vkladateľ povinný oznámiť číslo skladovej položky. Prihláška musí obsahovať označenie skladateľa (názov a sídlo alebo meno a bydlisko), deň a miesto prihlásenia tovaru, údaje o jeho druhu, obale a váhe, prípadne o počte kusov s uvedením príslušných značiek a čísiel tovaru, ako i údaje o požadovanom spôsobe uloženia alebo zaobchádzania s tovarom, ak to povaha tovaru vyžaduje.

(3) Tovar určený na priame prekladanie do lode alebo z lode sa uskladňuje prednostne bez ohlásenia na základe prihlášky na prekladanie, ak nebolo možné uskutočniť priame prekladanie. Potvrdená prihláška na prekladanie nahradzuje prihlášku na uskladňovanie.

(4) Ak ide o uskladňovanie tovaru určeného na ďalšiu dopravu, musí byť k prihláške pripojený nákladný list alebo iný prepravný doklad, ktorý okrem údajov, ktoré obsahuje prihláška, musí obsahovať označenie odosielateľa a príjemcu tovaru; ak tieto údaje chýbajú, je ukladateľ povinný oznámiť ich dodatočne do troch dní od prijatia tovaru na uskladňovanie.

(5) Ak príjemca zásielky označený v prepravných dokladoch odmietne prijať tovar, uskladňuje sa tovar na meno odosielateľa.

(6) Tovar, ktorý je predmetom dalšieho úradného konania (colného, zdravotného a pod.), musí byť sprevádzaný príslušnými dokladmi.

(7) Ukladateľ je povinný upozorniť na osobitnú povahu tovaru.

§ 16

(1) Prevádzateľ môže odmietnuť prijať tovar na uskladňovanie, najmä

a) ak nebol tovar ohlásený podľa § 15 ods. 1, prípadne prihlásený podľa § 15 ods. 2,

b) ak nebol tovar odoslaný na skladovanie do 10 dní po ohlásenej dobe,

c) ak údaje v prihláške, v prepravných dokladoch alebo v dokladoch sprevádzajúcich zásielku podľa § 15 ods. 2, 3, 4 a 6 chýbajú alebo nesúhlasia so skutočnosťou,

d) ak zistí na tovare závady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú uskladňovanie podľa ustanovení tohto poriadku.

(2) Prevádzateľ vyzve pred odmietnutím v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) ukladateľa, aby prihlášku doplnil alebo podal novú a určí na to primeranú lehotu. Ak neodmietne prevádzateľ v prípadoch uvedených v odsekoch 1 písm. d) prijatie tovaru a ak ho bude uskladňovať, je povinný urobiť opatrenia spôsobilé zabrániť ďalšiemu poškodeniu alebo úbytku tovaru a upovedomiť o tom ukladateľa. Výdavky spojené s vykonaním tohto opatrenia znáša ukladateľ.

§ 17

(1) Uskladňovanie sa vykonáva spravidla v poradí, v ktorom došli prevádzateľovi prihlášky na uskladňovanie.

(2) Mimo poradia sa uskladňuje tovar, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo z omeškania so zreteľom na jeho stav alebo povahu, prípadne so zreteľom na stav alebo povahu jeho obalu.

(3) Pri prijímaní tovaru dopraveného po vode sa poradie spravuje poradím plavidla.

§ 18

(1) Prevádzateľ môže v prípade potreby bez príkazu ukladateľa premiestiť tovar na iné miesto v tom istom sklade alebo do iného skladu. Nárok na úhradu má len vtedy, ak sa premiestenie vykoná na príkaz ukladateľa lebo ak tovar nebol vyprataný v určenej lehote (§ 23).

(2) Ak je odôvodnená obava, že by mohlo počas uskladňovania dôjsť k znehodnoteniu tovaru alebo že by uskladňovaný tovar mohol spôsobiť škodu na inom tovare alebo zariadení, vyzve prevádzateľ ukladateľa na vydanie príkazu na odvrátenie škody. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, môže potrebné opatrenia urobiť bez príkazu ukladateľa, ktorého o tom neodkladne upovedomí. Náklady spojené s takými opatreniami znáša ukladateľ, pokiaľ ich nespôsobil prevádzateľ nevhodným uložením tovaru.

(3) Prevádzateľ nie je povinný robiť úkony, ktoré síce povaha tovaru vyžaduje, ktoré však nepatria k obvyklému uskladňovaniu (dolievanie, dosoľovanie, asanácia a pod.), ak nie je o tom osobitná dohoda s ukladateľom.

§ 19

Tovar sa uskladňuje a vydáva spravidla podľa značiek, čísiel, počtu kusov, prípadne miery a váhy, udanej v sprievodných listinách, alebo podľa prihlášky, pokiaľ ukladateľ výslovne nepožiada o zistenie množstva na svoj náklad. Zistené množstvo je smerodajné ako pre ukladateľa, tak aj pre prevádzateľa. Ak tovar prevádzateľ nevážil, nezodpovedá za váhu, ale len za počet kusov alebo mieru. Ak však prevádzateľ zistí, že skutočná váha uloženého tovaru nepodliehajúceho zmene váhy vplyvom počasia je väčšia o viac ako 2 % než udal ukladateľ, vyberie prevádzateľ za rozdiel váhy dvojnásobný skladový poplatok.

§ 20

(1) Ukladateľ je oprávnený odoberať vzorky z uskladňovaného tovaru za dozoru prevádzateľa, ktorý o tom vydá ukladateľovi potvrdenie (vydací list).

(2) Vzorkovanie môže na žiadosť ukladateľa vykonať tiež prevádzateľ za úhradu určenú tarifou.

(3) Ak niet inej dohody, prevádzateľ uschová vzorky po dobu 6 týždňov.

§ 21

(1) Tovar sa vydáva na základe písomného príkazu ukladateľa, prípadne osoby oprávnenej tovarom disponovať; výdaj tovaru oznámi prevádzateľ ukladateľovi na tlačive.

(2) Náklady spojené so zmenou príkazu znáša ukladateľ. Za vykonanie príkazov došlých po výdaji tovaru prevádzateľ nezodpovedá.

(3) Tovar môže byť vydaný zo skladišťa naraz alebo po častiach alebo podľa jednotlivých kusov. Ak má byť tovar vydaný v menšom množstve ako sú jednotlivé kusy (len časť obsahu debny, balíka a pod.), môže sa tak stať len na základe dohody s prevádzateľom.

(4) Ak sa má tovar uskladňovaný na jednej skladovej položke vyhľadávať pri výdaji podľa jednotlivých čísiel alebo značiek (triedenie), postihujú ukladateľa náklady s tým spojené, pokiaľ nebol tovar podľa príkazu triedený podľa čísiel alebo značiek pri uskladňovaní.

§ 22

(1) Ukladateľ je povinný písomne upovedomiť prevádzateľa o prevode uskladňovaného tovaru na tretiu osobu. Prevádzateľ oznámi na tlačive doterajšiemu ukladateľovi výdaj a novému ukladateľovi uskladňovanie tovaru. Ak treba pri prevode tovaru na nového ukladateľa vykonať premiestnenie tovaru, uhradí nový ukladateľ náklad s tým spojený, ak nie je dohodnuté inak.

(2) Prevod časti hromadného tovaru, ktorý sa nemôže pre svoju povahu rozdeliť, vykoná sa len administratívne. Obaja ukladatelia disponujú s tovarom podľa svojich podielov až do vyčerpania celého množstva. Za schodok pri výdaji poslednej časti tovaru zodpovedá prevádzateľ podľa § 24 toho poriadku.

§ 23

(1) Prevádzateľ môže zrušiť zmluvu o uskladňovaní tovaru

a) ak sa uskladnil tovar, ktorý je vylúčený z uskladňovania, alebo na jeho uskladňovanie sú ustanovené týmto poriadkom osobitné podmienky, ktoré neboli splnené,

b) ak je skladište alebo zložište potrebné z dôvodu naliehavého verejného záujmu.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 je prevádzateľ povinný poskytnúť ukladateľovi písomne 15-dennú lehotu na vypratanie tovaru; v odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota kratšia (napr. pri ohrození bezpečnosti uloženého alebo iného tovaru).

(3) Ak ukladateľ nevyprace v lehote podľa odseku 2 tovar zo skladu, zvyšuje sa odmena za uskladňovanie o 50 % v prvom mesiaci a o 100 % v ďalších mesiacoch.

(4)

a) Ak nevyprace ukladateľ tovar v lehotách podľa odseku 2, môže si prevádzateľ vyžiadať pokyn na ďalšie opatrenie od orgánu nadriadeného ukladateľovi. V prípadoch nebezpečenstva z omeškania (napr. pri tovare ľahko podliehajúcom skaze) môže prevádzateľ vykonať likvidáciu tovaru podľa predpisov o predaji hnuteľných vecí mimo prípadov výkonu rozhodnutia.

b) Uskladnené vojenské zásielky je prevádzateľ povinný dať k dispozícii veliteľovi najbližšej posádky.

§ 24

(1) Prevádzateľ zodpovedá za škody na uskladňovanom tovare v rozsahu ustanovenom v § 10 ods. 1.

(2) Zodpovednosť prevádzateľa sa vzťahuje na škody, ktoré vznikli od okamihu prevzatia tovaru na uskladňovanie až do okamihu výdaja tovaru.

(3) Ak prevádzateľ počas uskladňovania zistí, že na tovare vznikla škoda, je povinný neodkladne urobiť opatrenia na zamedzenie ďalšej škody, upovedomiť o tom ukladateľa a spísať o škode zápisnicu.

§ 25

(1) Všetky práva, ktoré má ukladať voči prevádzateľovi zo zmluvy o uskladňovaní tovaru musí ukladateľ reklamovať písomne do 12 mesiacov od vydania tovaru; inak tieto práva zanikajú.

(2) K reklamácii týkajúcej sa náhrady za poškodenie alebo stratu tovaru musí byť pripojený doklad o cene (faktúra) alebo účet za opravu a odpis záznamu o zistení škody, pokiaľ boli tieto doklady vyhotovené.

(3) Prevádzateľ je povinný oznámiť ukladateľovi písomne svoje stanovisko k reklamácii do 3 mesiacov od jej odoslania a vrátiť doklady. Ak zamietne prevádzateľ reklamáciu úplne alebo čiastočne, je povinný ukladateľovi oznámiť dôvody.

(4) Lehota na uplatňovanie práv ukladateľa voči prevádzateľovi u hospodárskej arbitráže je 6 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po odoslaní reklamácie prevádzateľovi.

(5) Lehota na uplatňovanie práv prevádzateľa voči ukladateľovi je jeden rok a začína plynúť od dátumu skončenia skladovacích úkonov.

§ 26

(1) Časť skladišťa alebo zložišťa, ktorá je určená na prechodné uloženie tovaru (§ 12 ods. 2), môže byť oddelená a opatrená samostatným uzáverom. V tomto prípade uzatvára prenechanú časť užívateľ sám, pričom prevádzateľ môže do nej vstúpiť len za prítomnosti užívateľa alebo jeho splnomocnenca. V neprítomnosti užívateľa smie prevádzateľ vstúpiť do uzavretej časti len za účelom odvrátenia hroziacej škody. Časť skladišťa alebo zložišťa môže sa prenechať na prechodné uloženie tovaru len na dobu 1 roka.

(2) Bez povolenia prevádzateľa nesmie užívateľ prenechať časť skladišťa alebo zložišťa na užívanie tretej osobe.

(3) Užívateľ je povinný prenechanú časť skladišťa alebo zložišťa dostatočne využiť, pričom nesmie prekročiť prípustné zaťaženie. Ak nie je časť skladišťa alebo zložišťa dostatočne využitá, môže prevádzateľ vypovedať užívanie 15 dní vopred.

(4) Obsluhovanie mechanizačných zariadení skladišťa prislúcha výhradne prevádzateľovi, ktorý môže povoliť, aby podľa osobitne dojednaných podmienok toto obsluhovanie vykonával odborný pracovník užívateľa. Vlastné mechanizačné zariadenia alebo vlastné osvetľovacie telesá môže užívateľ použiť len za podmienok osobitne dojednaných s prevádzateľom.

(5) Užívateľ zodpovedá za škody na majetku prevádzateľa alebo tretích osôb spôsobené pracovníkmi, ktorých použil na obstaranie svojich vecí, alebo uloženým tovarom.


Účinnosť vyhlášky

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tarifa pre prekladanie a uskladňovanie tovaru v československých riečnych prístavoch platná od 1.apríla 1964 uverejnená v Tarifnom vestníku č. 23 z 10. 6. 1963. Jej platnosť odložená Prepravným a tarifným vestníkom č. 11 z 16. 3. 1964.