13

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 15. januára 1964

o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 14 ods. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách:


§ 1

Úvodné ustanovenie

V súlade s potrebami rozvoja poľnohospodárskej a lesnej výroby a národného hospodárstva môžu podľa ustanovení tejto vyhlášky jednotné roľnícke družstvá (ďalej len „družstvá“) - zvlášť v horských a podhorských oblastiach a v pohraničí - v záujme lepšieho využitia svojich výrobných prostriedkov, vlastných, prípadne miestnych materiálových zdrojov a plného uplatnenia práce členov, vykonávať, najmä v čase vegetačného pokoja pridruženú výrobu. Táto výroba nesmie ohrozovať rozvoj vlastnej poľnohospodárskej činnosti družstva.

§ 2

Druhy pridruženej výroby

(1) Pridruženou výrobou podľa tejto vyhlášky sa rozumie:

a) zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa,*) pomoc pri výsadbe a iné úkony v lesnom hospodárstve,

b) ťažba, prípadne spracovanie piesku, štrku, kameňa, vápenca, hliny, trstiny, vrbového a brezového prútia,

c) výroba predmetov zo slamy, lyka, vrbového a brezového prútia, vlásia, štetín a iných surovín, predovšetkým z miestnych zdrojov, výroba poľnohospodárskeho náradia, prenosných drevených žľabov, konských postrojov a ich súčiastok, ako i výroba živých kvetín a výroba vencov,

d) vykonávanie údržby budov a pomoc pri ich výstavbe pre iné družstvá, štátne majetky, prípadne iné socialistické organizácie,

e) výroba stavebných hmôt vo mzde pre investičnú výstavbu socialistických organizácií,

f) vykonávanie služieb alebo prác pre socialistické organizácie a pre obyvateľstvo, napr. pomocné práce v cukrovaroch, liehovaroch, škrobárňach, konzervárňach, zemné práce (kopanie rýh pre vodovod, elektrické káble, práce pri miestnych regulačných úpravách a pod.),

g) dopravné služby vlastnými dopravnými prostriedkami pre iné socialistické organizácie a pre obyvateľstvo,

h) výroba predmetov, prípadne výrobkov alebo vykonávanie služieb a prác pre socialistické organizácie neuvedených pod písm. a) až g), ktoré okresný národný výbor po zodpovednom posúdení z hľadiska ich národohospodárskej nevyhnutnosti a účelnosti uzná za vhodné na vykonávanie v rámci pridruženej výroby.

Ustanovenia § 4 ods. 2 a 3 nie sú pritom dotknuté.

(2) Za pridruženú výrobu sa podľa tejto vyhlášky nepovažuje výroba, prípadne práce alebo služby, ktoré družstvo vykonáva pre vlastnú potrebu.

§ 3

Začatie pridruženej výroby

Ak sa družstvo rozhodne vykonávať činnosť uvedenú v § 2 je povinné:

1. uviesť jej druh, rozsah a miesto, kde sa bude vykonávať, vo vlastných stanovách (v ich doplnku),

2. zmluvami zabezpečiť výrobu predmetov alebo vykonávanie prác alebo služieb, ak sú podľa § 2 ods. 1 ich odberateľmi socialistické organizácie.

Vykonávanie pridruženej výroby môže družstvo začať až dňom schválenia vlastných stanov (ich doplnku) okresným národným výborom, obsahujúcich údaje uvedené v bode 1.*)

§ 4

Postup národných výborov

(1) Okresný národný výbor môže družstvu schváliť vykonávanie pridruženej výroby (§ 3) len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) prevádzka pridruženej výroby nesmie ohrozovať rozvoj vlastnej poľnohospodárskej činnosti družstva,

b) pridružená výroba napomáha rozvoju poľnohospodárskej a lesnej výroby družstva,

c) pridružená výroba prispieva k stálejšiemu a rovnomernejšiemu uplatneniu práce a odborných znalostí členov družstva predovšetkým v čase vegetačného pokoja,

d) pridružená výroba podporuje plné využitie základných výrobných prostriedkov alebo využívanie vlastných, prípadne miestnych materiálových zdrojov, ktoré by inak zostali nevyužité alebo ich využívanie bude hospodárnejšie v rámci pridruženej výroby družstva,

e) pridružená výroba napomáha uspokojovaniu potrieb socialistických organizácií, prípadne obyvateľstva, pokiaľ tieto potreby nie sú celkom uspokojované výrobou potrebných výrobkov alebo poskytovaním služieb a prác inými socialistickými organizáciami,

f) dodávky výrobkov, prác alebo služieb družstvá budú vykonávať pre socialistické organizácie len na podklade zmlúv,

g) je vylúčené zneužívať túto činnosť na krytie súkromného podnikania.

(2) Ak družstvo zamýšľa spracúvať v pridruženej výrobe prebytky ovocia, zeleniny, hrozna a pod., môže okresný národný výbor takúto činnosť schváliť len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva danom po dohode s Ministerstvom potravinárskeho priemyslu a Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

(3) Okresný národný výbor dbá na to, aby si vo všetkých prípadoch, v ktorých je na vykonávanie pridruženej výroby potrebné podľa iných právnych predpisov osobitné povolenie (napr. povolenie výroby, ťažby), družstvo tieto povolenia príslušných orgánov obstaralo. Bez týchto povolení okresný národný výbor nesmie pridruženú výrobu povoliť.

(4) Okresný národný výbor sústavne vedie prehľad družstiev, ktoré sú na základe schválených vlastných stanov (doplnkov) oprávnené pridruženú výrobu vykonávať. Z prehľadu musí byť zrejmé, kedy bolo vykonávanie tejto výroby schválené, druh činnosti a jej rozsah, miesto, kde sa bude vykonávať a či družstvo je oprávnené zamestnávať pri tejto činnosti i osoby v pracovnom pomere.

(5) Národné výbory poskytujú družstvám pomoc pri voľbe, zavádzaní i prevádzke pridruženej výroby.

§ 5

Činnosť výrobných poľnohospodárskych správ

(1) Okresný národný výbor v konaní o schválenie pridruženej výroby družstva (§ 3) úzko spolupracuje s výrobnou poľnohospodárskou správou. Bez jej odporučenia vykonávanie pridruženej výroby družstvu neschváli.

(2) Výrobná poľnohospodárska správa v rámci svojej pôsobnosti**) najmä dbá, aby družstvá pristupovali k vykonávaniu pridruženej výroby len vtedy, ak sú dané pre to predpoklady ustanovené touto vyhláškou, a aby družstvá mali zahrnutú túto činnosť do celoročných výrobno-finančných plánov a vykonávali ju na základe zmluvných vzťahov. Ustanovenie § 4 ods. 5 platí pre výrobné poľnohospodárske správy obdobne.

§ 6

Rozsah pridruženej výroby

(1) Družstvo smie vykonávať pridruženú výrobu len v rozsahu uvedenom v schválených vlastných stanovách (doplnku).

(2) Zmeny vo vykonávaní pridruženej výroby (napr. rozšírenie výroby, preloženie prevádzkárne) družstvo musí zahrnúť taktiež do vlastných stanov (doplnku). Ustanovenie § 3 platí tu obdobne.

(3) Pri vykonávaní pridruženej výroby sú družstvá povinné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o požiarnej bezpečnosti, predpisy hygienické, cenové, daňové a ostatné predpisy týkajúce sa tejto činnosti.

§ 7

Miesto vykonávania pridruženej výroby

(1) Pridruženú výrobu môže družstvo vykonávať v obvode okresu, v ktorom hospodári, predovšetkým v obci, kde sú jeho prevádzkárne.

(2) Družstvá môžu vo výnimočných prípadoch vykonávať v rámci pridruženej výroby práce a služby pre socialistické organizácie mimo obvodu okresu, v ktorom hospodária, ak s tým vysloví súhlas aj krajský národný výbor, v obvode ktorého sa má táto činnosť vykonávať.

§ 8

(1) V pridruženej výrobe môžu pracovať - pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak - len členovia družstva.

(2) Družstvo môže so súhlasom okresného národného výboru, danom po odporúčaní výrobnej poľnohospodárskej správy, zamestnávať v pridruženej výrobe - ak ide o činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) až h) - osoby v pracovnom pomere len vtedy, ak ide o špecialistov (strelný majster, kováč, kolár a pod.) potrebných na vykonávanie tejto činnosti a družstvu sa nepodarilo získať ich za svojich členov.

(3) V horskej a podhorskej oblasti, prípadne v pohraničných okresoch môže družstvo vo výnimočných prípadoch a so súhlasom okresného národného výboru, daným po odporúčaní výrobnej poľnohospodárskej správy, zamestnávať v pridruženej výrobe v pracovnom pomere i iné osoby než špecialistov (odsek 2), pokiaľ ich nevyhnutne potrebuje na rozvinutie práce členov družstva v období vegetačného pokoja a družstvu sa nepodarilo ich získať za svojich členov. Okresný národný výbor však nesmie dať súhlas podľa predchádzajúcej vety na zamestnávanie osôb v pracovnom pomere v pridruženej výrobe, v ktorej by mali prevažne a trvale pracovať len tieto osoby bez širšej účasti členov družstva.

(4) Okresný národný výbor dbá pri konaní podľa predchádzajúcich odsekov, aby sa do pracovného pomeru v družstve nedostali špekulanti alebo príživníci a aby na vedúcich miestach v pridruženej výrobe nepracovali osoby z radov bývalých vykorisťovateľov alebo osoby súdne trestané pre rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve alebo pre špekuláciu.

§ 9

Obstarávanie potrebného materiálu

Potrebný materiál na vykonávanie pridruženej výroby, ktorý si družstvo nemôže obstarať z vlastných zdrojov, nakupuje za maloobchodné (predajné) ceny bez nároku na obchodné zrážky. Pri nákupe v maloobchode sa družstvo spravuje podľa príslušných predpisov.*)

§ 10

Ceny

(1) Predaj výrobkov a poskytovanie prác alebo služieb v rámci pridruženej výroby družstva sa uskutočňuje v cenách ustanovených podľa príslušných predpisov.**) Okresný národný výbor sústavne sleduje a zabezpečuje dodržiavanie ustanovených cien.

(2) Družstvo vykonávajúce pridruženú výrobu postupuje pri fakturovaní podľa platných predpisov***) a je povinné mať uložené príslušné cenníky výrobkov (prác alebo služieb) na prístupnom mieste v prevádzkárni. Faktúry vystavené družstvom za činnosť v pridruženej výrobe musia obsahovať aj odkaz na príslušný cenník, príp. na výmer krajského národného výboru o ustanovení cien.

§ 11

Odmeňovanie za práce

(1) Členovia družstva pracujúci v pridruženej výrobe sú odmeňovaní za prácu podľa rovnakých zásad ako ostatní družstevníci, t. j. buď v pracovných jednotkách alebo základnou odmenou v peniazoch, ak družstvo zaviedlo peňažné odmeňovanie, ako i prémiami.

(2) Ak družstvo vykonáva v rámci pridruženej výroby zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa, odmeňuje družstevníkov vykonávajúcich tieto práce buď vyplácaním pevne určenej základnej odmeny a prémiami v peniazoch bez ohľadu na zavedenú sústavu odmeňovania, alebo vyplácaním plnej hodnoty plánovanej pracovnej jednotky (naturálna časť odmeny sa vypláca v peniazoch).

(3) Osoby pracujúce v pridruženej výrobe v pracovnom pomere sú odmeňované podľa platných mzdových predpisov pre zamestnancov štátnych majetkov. Pri tých povolaniach, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených predpisoch, odmeňovanie pracovníkov sa vykonáva podľa tarifno-kvalifikačného katalógu pre priebežné povolania.


§ 12

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 111/1961 Zb. o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi môže v mimoriadnych prípadoch povoliť výnimky z tejto vyhlášky.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 92/1962 Zb. o náhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz kôry a dreva z lesa.

*) Vyhláška č. 50/1961 Zb. o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii.

**) Zákon č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva.

*) Vyhláška č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami v znení vyhlášky č. 117/1962 Zb.

**) Vyhláška č. 186/1959 Ú. l. (Ú. v.) o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien v znení vyhlášky č. 229/1959 Ú. l. (Ú. v.), vyhláška č. 187/1959 Ú. l. (Ú. v.) o metodike tvorby cien, pokyn MZLVH č. 109.369/1962 z 30. 8. 1962 o cenách výrobkov, prác a služieb v pridruženej výrobe jednotných roľníckych družstiev.

***) Vyhláška č. 262/1952 Ú. l. (č. 309/1952 Ú. v.) o fakturovaní a platení dodávok tovaru a prác uskutočnených jednotnými roľníckymi družstvami.