139

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútorného obchodu

z 15. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie

Ministerstvo vnútorného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky určuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a dodávky uskutočňované podnikmi štátneho obchodu podnikom potravinárskeho priemyslu.

§ 2

Uzavieranie zmlúv (k § 151 zákona)

(1) Zmluvy na dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi Zelenina sa uzavierajú spravidla na dobu jedného mesiaca. Zmluva obsahuje najmä údaje o celkovom množstve jednotlivých druhov, časovom rozvrhu dodávok, spôsobe prepravy výrobkov, a pokiaľ ide o výrobky pre dlhodobé skladovanie i pomer akostných tried. Návrh zmluvy predkladá odberateľ najneskoršie 6 dní pred začiatkom mesiaca spravidla na spoločnom rokovaní podnikov Zelenina. Zmluvy sa spresňujú prepravnými dispozíciami (odvolávkami) na jednotlivé dodávky, bez ktorých nie je dodávateľ oprávnený odoslať dodávku odberateľovi.

(2) Návrhy zmlúv (objednávky) na dodávky zeleniny a ovocia na priemyslové spracovanie predkladá odberateľ najneskoršie 30 dní pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa má dodávka uskutočniť. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa na návrh zmluvy do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorenom predložení návrhov zmlúv do 10 dní po ich doručení.

(3) Ministerstvo vnútorného obchodu splnomocňuje Združenie obchodu ovocím a zeleninou a Ministerstvo potravinárskeho priemyslu splnomocňuje Združenie liehovarov a konzervární, aby v organizáciách, ktoré riadia, vykonávali právomoc podľa § 118 zákona.

§ 3

Plnenie dodávok (k § 168 zákona)

(1) Pri dodávkach zeleniny a ovocia medzi podnikmi Zelenina je dodávateľ povinný najneskoršie 2 dni pred odoslaním dodávky, a to do 13. hodiny, vyzvať odberateľa na oznámenie telegrafickej alebo ďalekopisnej prepravnej dispozície, pričom mu oznámi druh, množstvo a akosť výrobkov, expedičný sklad, spôsob prepravy a dobu, kedy bude výrobky expedovať alebo v prípade, že je dohodnutý odvoz prepravným prostriedkom odberateľa, dobu, kedy výrobky budú pripravené na odvoz.

(2) Odberateľ je povinný do 16. hodiny toho istého dňa, keď dostane dodávateľovo oznámenie, oznámiť mu v telegraficky alebo ďalekopisne podanej prepravnej dispozícii odoberajúci závod (sklad), stanicu alebo miesto určenia a číslo dispozície, ktoré dodávateľ uvedie na dodacom liste.

(3) Pri dodávkach zeleniny a ovocia na priemyslové spracovanie je dodávateľ povinný najneskoršie deň pred odoslaním dodávky, a to do 11. hodiny oznámiť odberateľovi telegraficky alebo ďalekopisom množstvo a akosť výrobkov, miesto a dobu splnenia dodávky a spôsob prepravy.

(4) Pri dodávkach výrobkov medzi podnikmi Zelenina po železnici alebo iným verejným dopravným prostriedkom je dodávka splnená odovzdaním výrobkov odberateľovi v stanici (mieste) určenia.

§ 4

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Pri jednotlivých dodávkach je prípustná tolerancia ± 10 % k množstvu oznámenému podľa § 3 ods. 1 a 3.

(2) Pri dodávkach jednotlivých druhov výrobkov dohodnutých na dohodnuté dodávkové obdobie je prípustná tolerancia ± 5 %; táto odchýlka sa nevyrovnáva.

(3) Pri prepočte množstva zeleniny, ktorá sa fakturuje v kusoch alebo zväzkoch, na váhové množstvo postupuje sa takto:

kel hlávkový 1 kg 2 ks
kapusta hlávková poloneskorá a neskorá 1 kg 1 ks
brokolica 1 kg 1 ks
zeler s vnaťou 1 kg 3 zväzky
cibuľa s vnaťou (zelenačka) 1 kg 6 zväzkov
červená repa s vnaťou 1 kg 3 zväzky
karotka a mrkva s vnaťou 1 kg 3 zväzky
kaleráb s vnaťou 1 kg 6 ks
karfiol 1 kg 1 ks
paprika zeleninová 1 kg 12 ks
reďkovka 1 kg 6 zväzkov
šalát hlávkový 1 kg 6 ks
štrbák 1 kg 3 ks

§ 5

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Akosť dodaných výrobkov musí zodpovedať technickým normám. Pre posúdenie akosti (zaradenie do akostných tried a cenových skupín) je rozhodujúci stav pri splnení dodávky.

(2) Vo vzťahoch medzi podnikmi Zelenina môže dodávateľ odoslať v jednotlivej dodávke najviac 10 % spotreby schopných neštandardných výrobkov.

§ 6

Preverovanie plnenia (k § 192 zákona)

(1) Odberateľ, ktorému sa dodali výrobky v horšej akosti, ako dodávateľ deklaroval, má právo na primeranú zľavu. Ak sú výrobky celkom nepoužiteľné má právo v rozsahu vadného plnenia požadovať zrušenie zmluvy.*)

(2) Keď sa plnilo iné množstvo, než je uvedené v sprievodných dokladoch, je odberateľ povinný zabezpečiť dôkazný prostriedok o tom najneskoršie do 48 hodín od prevzatia výrobkov od odovzdávajúcej organizácie; v tej istej lehote je povinný upovedomiť o tom dodávateľa.

(3) Pri dodávkach zeleniny a ovocia medzi podnikmi Zelenina zabezpečí odberateľ najneskoršie do 24 hodín od splnenia dodávky posudkom o akosti dôkaz o stave každej dodávky, pri ktorej sa zistili vady, pokiaľ nedošlo o závadách k písomnej dohode s prítomným zástupcom dodávateľa. Združenie obchodu s ovocím a zeleninou môže splnomocniť odborne spôsobilých pracovníkov podnikových a nadpodnikových organizácií na podávanie posudkov o akosti a množstvových rozdieloch v dodávke. V ostatných prípadoch podávajú posudok o akosti a o množstvových rozdieloch v dodávke inšpektori akosti ovocia a zeleniny Ústredného závodu pre starostlivosť o akosť, príp. ním poverená organizácia.

(4) Pri dodávkach na priemyslové spracovanie oznámi odberateľ zistené vady dodávateľovi písomne alebo telegraficky. Ak dodávateľ so zistenými vadami plnenia nesúhlasí, preruší odberateľ prebierku a prizve na jej dokončenie dodávateľa. Ak sa neustanoví dodávateľ v dohodnutej dobe, prizve odberateľ na dokončenie prebierky orgán spoločenskej kontroly alebo nestrannú osobu. Dôkazom o stave výrobkov je najmä posudok o akosti zostavený ihneď po zistení vád orgánom spoločenskej kontroly alebo nestrannou osobou.

§ 7

Reklamácia (k § 198 zákona)

Odberateľ je povinný vady v akosti písomne reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 10 dní od splnenia dodávky, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

§ 8

Obaly (k § 178 zákona)

(1) Bielu hlávkovú neskorú kapustu a melóny môže dodávateľ posielať voľne naložené. Karotka, mrkva, kel, petržlen, zeler a padané jablká sa môžu dodávať voľne naložené len podľa dohody organizácií. Inak sa musia výrobky dodávať v obaloch určených pre jednotlivé druhy.

(2) Pri nedostatku normalizovaných obalov sa môžu organizácie dohodnúť na inom druhu obalov alebo inom spôsobe balenia.

(3) Obaly z dovozu fakturuje dodávateľ odberateľovi za rovnakú cenu, v akej mu ich fakturoval podnik zahraničného obchodu.

(4) Dodávateľ je povinný do 10 dní po uplynutí mesiaca poslať odberateľovi výpis z konta obalov vo dvoch vyhotoveniach. Odberateľ je povinný do 5 dní odo dňa doručenia výpisu potvrdiť správnosť zostatkov alebo oznámiť námietky.

(5) Evidenčné ceny obalov a skratky, ktorými možno evidenčne označiť druhy obalov na faktúre a v sprievodných dokladoch sa určujú takto:

a) klietka na ovocie a zeleninu ZK Kčs 15,-
b) poloklietka na ovocie a zeleninu PK Kčs 8,-
c) klenutý kôš - platon LK Kčs 2,-
d) vrece o obsahu do 50 kg MP Kčs 5,-
e) vrece o obsahu nad 50 kg VP Kčs 9,-
f) banánová klietka BK Kčs 45,-

§ 9

Penále (k § 204 a 205 zákona)

Penále za omeškanie dodávateľa alebo odberateľa sa nemusí účtovať a vymáhať.


§ 10

Záverečné ustanovenia

(1) Postup pri dodávke a preberaní výrobkov, preverovaní plnenia, balení, doprave a skladovaní zeleniny a ovocia určujú spoločné ustanovenia technických noriem pre ovocie a zeleninu.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra:

Loukotka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa ustanovenia § 209 ods. 1 zákona nemusí odberateľ v tomto prípade v rozsahu vadného plnenia zaplatiť faktúru, príp. môže žiadať vrátenie už zaplatenej sumy.