Opatrenie č. 171/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Československej novinárskej cene

Čiastka 72/1964
Platnosť od 01.09.1964 do26.03.1975
Účinnosť od 01.09.1964 do26.03.1975
Zrušený 22/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. zo dňa 24. septembra 1964.

171

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 26. augusta 1964

o Československej novinárskej cene

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Zriaďuje sa „Československá novinárska cena“ ako prejav čestného uznania pracovníkom tlače, rozhlasu, televízie a zpravodajského filmu, ktorí svojou významnou novinárskou a publicistickou činnosťou prispeli k uskutočneniu myšlienok socializmu a komunizmu.

§ 2

Československú novinársku cenu udeľuje prezident republiky, a to spravidla pri príležitosti Dňa tlače 21. septembra.

§ 3

Nositelia Československej novinárskej ceny majú právo nosiť čestnú stužku. S cenou je spojená odmena 20 000 Kčs.


§ 4

Zrušuje sa zákon č. 207/1946 Zb. o udeľovaní štátnej novinárskej ceny Karla Havlíčka Borovského a vládne nariadenie č. 30/1962 Zb. o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého.

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1964.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.