Vyhláška č. 2/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami

Čiastka 1/1964
Platnosť od 15.01.1964 do03.09.1994
Účinnosť od 30.01.1964 do03.09.1994
Zrušený 269/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 10 odsek 1 Dohoda vstupuje v platnosť 1. januárom 1964.

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. decembra 1963

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami

Dňa 11. decembra 1963 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami.

Podľa ustanovenia článku 10 odsek 1 Dohoda vstupuje v platnosť 1. januárom 1964.


České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky

vedené prianim ďalej prehlbovať priateľské vzťahy svojich krajín a

usilujúc sa o vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili, aby ľud jednej krajiny sa ešte lepšie ako doteraz oboznamoval s úspechmi socialistickej výstavby, dejinami, kultúrou, spôsobom života a prírodnými krásami druhej krajiny,

rozhodli sa uľahčiť svojim občanom vzájomné cestovanie medzi obidvoma krajinami.

Na dojednanie tejto Dohody vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Otta Kličku,

námestníka ministra zahraničných vecí a

vláda Maďarskej ľudovej republiky

Károlya Erdélyiho,

námestníka ministra zahraničných vecí,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré našli v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou sa celkom zrušuje vízová povinnosť, ako pokiaľ ide o vstupné, tak o priechodné víza.

Článok 2

1. Ustanovenie článku 1 sa vzťahuje na občanov zmluvných strán, ktorí majú trvalé bydlisko

a) na štátnom území jednej zo zmluvných strán alebo

b) na štátnom území tretieho štátu,

pokiaľ majú platný cestovný doklad (cestovnú prílohu k občianskemu preukazu - ďalej len „cestovná príloha“ - alebo iný cestovný doklad) vydaný príslušnými orgánmi štátu, ktorého sú občanmi.

2. Oslobodenie od vízovej povinnosti sa nevzťahuje na občanov jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú trvale usadiť na štátnom území druhej zmluvnej strany.

Článok 3

1. Platné zákonné predpisy každej zmluvnej strany ustanovujú, komu sa môže vydať cestovný doklad.

2. Cestovná príloha bude obsahovať aspoň tieto údaje: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia občana, číslo občianskeho preukazu, územná a časová platnosť prílohy, doba pobytu, označenie vydávajúceho orgánu a dátum vystavenia; bude opatrená úradnou pečiatkou a podpisom.

3. O prípadných zmenách cestovných dokladov sa budú zmluvné strany vopred informovať.

Článok 4

Deti, ktoré nemajú podľa právnych predpisov štátu, ktorého sú občanmi, vlastný občiansky preukaz a cestujú s rodičmi, budú zapísané do cestovného dokladu svojich rodičov. Pokiaľ cestujú bez rodičov, vydá sa im samostatný cestovný doklad opatrený fotografiou.

Článok 5

Štátne hranice Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky môžu občania zmluvných strán prekračovať len na hraničných prechodoch.

Článok 6

1. Dľžku pobytu občana jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany určia príslušné orgány vydávajúce cestovné doklady. Príslušný zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo alebo generálny konzulát) môže dľžku pobytu predľžiť.

2. Pokiaľ je pobyt na štátnom území druhej zmluvnej strany dlhší ako tridsať dní, je uplynutím tridsiateho dňa od prekročenia štátnych hraníc občan jednej zmluvnej strany povinný prihlásiť sa u príslušných bezpečnostných orgánov.

Článok 7

Ak stratí občan jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany cestovný doklad, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušným miestnym orgánom, ktoré mu vydajú potvrdenie o strate dokladu. Príslušný zastupiteľský úrad vydá v tomto prípade náhradný cestovný doklad.

Článok 8

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú otázky súvisiace s vykonávaním tejto Dohody upravovať so vzájomným porozumením.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti získané pri plnení tejto Dohody a v prípade potreby sa môžu priamo dohodnúť na takých opatreniach, ktoré by zabezpečili jej nerušené vykonávanie.

Článok 9

Pokiaľ by to vyžadovali mimoriadne okolnosti, môže sa vykonávanie tejto Dohody na žiadosť jednej zo zmluvných strán po vzájomnej dohode dočasne primerane obmedziť alebo zastaviť. Len čo dôvody obmedzenia alebo zastavenia zaniknú, bude sa táto Dohoda so súhlasom príslušných orgánov oboch zmluvných strán vykonávať opäť v plnom rozsahu.

Článok 10

1. Táto Dohoda vstúpi v platnosť 1. januárom 1964. Vstupom tejto Dohody v platnosť strácajú platnosť všetky dohody upravujúce otázky vízovej povinnosti medzi zmluvnými stranami a zavedenia príloh k občianskym preukazom pri súkromných cestách.

2. Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku dojednané v Prahe 16. októbra 1962. Občania zmluvných strán, na ktorých sa vzťahuje uvedená Dohoda o pohraničnom styku, môžu použiť ako ustanovenia tejto Dohody, tak ustanovenia Dohody o úprave pohraničného styku.

3. Túto Dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať. Jej platnosť sa skončí uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede.


Táto Dohoda bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju úradnými pečaťami.

V Prahe 11. decembra 1963.


Za vládu

Československej socialistickej republiky:

O. Klička v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

K. Erdélyi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.