Redakčné oznámenie č. 78/1964 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964 do31.03.2005
Zrušený 36/2005 Z. z.

78

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.

V slovenskom vydaní Zbierky zákonov v § 86 ods. 3 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. sa opravuje tlačová chyba, takže tento odsek správne znie:

(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.“

Redakcia