Nariadenie vlády č. 88/1964 Zb.Vládne nariadenie o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska

Čiastka 39/1964
Platnosť od 28.05.1964 do28.01.1990
Účinnosť od 28.05.1964 do28.01.1990
Zrušený 17/1990 Zb.

OBSAH

88

VLÁDNE NARIADENIE

z 29. apríla 1964

o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


§ 1

Doba trvania základnej služby žien, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska, sa určuje na 12 mesiacov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.