53

ZÁKON

z 26. februára 1964

o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Vedecké hodnosti

§ 2

(1) Vedecké hodnosti sa udeľujú v dvoch stupňoch, a to

b) hodnosť doktora vied

s pripojením označenia príslušnej skupiny vied (§ 4).

(2) Vedecké hodnosti sa uvádzajú buď v plnom znení alebo skratkami CSc. (candidatus scientiarum) pre hodnosť kandidáta vied a DrSc. (doctor scientiarum) pre hodnosť doktora vied.

§ 3

(1) Vedecké hodnosti udeľujú

a) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied (ďalej

len „akadémie vied“),

b) vysoké školy.

(2) Orgány akadémií vied a vysokých škôl, ktoré sú oprávnené rozhodovať o udelení vedeckých hodností kandidáta a doktora vied v jednotlivých skupinách vied, vedách, prípadne odboroch, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti (§ 12).

(3) Akadémie vied a vysoké školy vydávajú diplomy o vedeckých hodnostiach, ktoré udelili.

§ 4

(1) Vedecké hodnosti sa udeľujú v týchto skupinách vied:

fyzikálno matematické vedy,
veterinárne vedy,
geologicko-mineralogické vedy,
technické vedy,
geografické vedy,
filozofické vedy,
chemické vedy,
ekonomické vedy,
biologické vedy,
právne vedy,
lekárske vedy,
historické vedy,
farmaceutické vedy,
pedagogické vedy,
poľnohospodársko-lesnícke vedy,
psychologické vedy,
filologické vedy,
vojenské vedy.

(2) Ďalšie skupiny vied, v ktorých sa udeľujú vedecké hodnosti, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti, ktorá môže vykonať aj zmeny skupín vied uvedených v odseku 1.

§ 6

(1) Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.

(2) Vedeckú spôsobilosť uvedenú v odseku 1 osvedčuje uchádzač verejnou obhajobou doktorskej dizertačnej práce.

§ 8

Spôsobilosť uchádzačov pre nadobudnutie vedeckých hodností podľa § 5 až 7 sa osvedčuje a overuje pred komisiami pre obhajoby.

§ 9

Na vyjadrenie vysokej pocty za zásluhy o pokrok na poli vedy a kultúry alebo spoločenských vzťahov a za významné zásluhy o socialistickú výstavbu možno udeliť vynikajúcim vedeckým alebo verejným pracovníkom domácim i zahraničným čestnú vedeckú hodnosť doktora vied. Na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied podľa tohto zákona je potrebný súhlas Štátnej komisie pre vedecké hodnosti.

§ 10

Akadémie vied a vysoké školy môžu so súhlasom Štátnej komisie pre vedecké hodnosti nostrifikovať vedecké hodnosti získané v zahraničí, ak tieto hodnosti zodpovedajú svojou úrovňou vedeckým hodnostiam získavaným v Československej socialistickej republike.

§ 11

(1) Vedecké hodnosti strácajú osoby, ktoré sa spreneveria občianskej a vedeckej cti.

(2) Ak strata vedeckej hodnosti nenastane už výrokom súdu, rozhodne o jej odňatí orgán, ktorý ju udelil.

DRUHÁ ČASŤ

Štátna komisia pre vedecké hodnosti

§ 12

(1) Štátna komisia pre vedecké hodnosti (ďalej len „Štátna komisia“) je celoštátny nadrezortný orgán pre riešenie otázok týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností.

(2) Štátna komisia má tieto hlavné úlohy:

a) riadiť a koordinovať činnosť orgánov pri udeľovaní vedeckých hodností;

b) dozerať na vysokú úroveň uchádzačov o vedecké hodnosti a zabezpečovať jej jednotné posudzovanie;

c) zhromažďovať skúsenosti, ku ktorým dochádza pri udeľovaní vedeckých hodností, a na tomto základe postupne zdokonaľovať spôsob udeľovania vedeckých hodností.

(3) Štátna komisia po dohode s Československou akadémiou vied, s Ministerstvom školstva a kultúry, so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a so zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona.

(4) Štátna komisia sústavne dozerá na zachovávanie tohto zákona i vykonávacích predpisov k nemu a môže na základe opravného prostriedku a v odôvodnených prípadoch aj z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie orgánu, ktorý tieto predpisy vykonáva.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 15

Vedecké hodnosti nadobudnuté podľa § 2 a § 9 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 10/1955 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie hodností doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom, zostávajú nedotknuté.

§ 16

Akademické tituly a stavovské označenia, ktoré boli udelené pred 1. septembrom 1953, a absolventom lekárskych a veterinárnych fakúlt pred 1. januárom 1954, zostávajú nedotknuté.

§ 17

Výnimky z ustanovení § 5 až 7 povoľuje Štátna komisia.

§ 18

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti; podľa predpisov vydaných na vykonanie tohto zákonného opatrenia možno však konanie o udeľovaní vedeckých hodností uskutočňovať do vydania predpisov podľa § 12 ods. 3 tohto zákona.*)

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 200/1959 Ú.l. (Ú.v.); vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 11/1960 Zb.; vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 68/1961 Zb.; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 1/1959 v znení inštrukcie č. 1/1962 Vestníka MŠK; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 2/1959 Vestníka MŠK.