Vyhláška č. 30/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom

Čiastka 16/1964
Platnosť od 14.02.1964 do30.06.1966
Účinnosť od 14.02.1964 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

30

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu

zo 4. februára 1964

o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstvo spotrebného priemyslu ustanovujú po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi podľa § 2 odseku 3 a § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom a zbernými surovinami:


§ 1

Všeobecné ustanovenie

Zberné suroviny a priemyslový textilný odpad sú nevyhnutnou súčasťou domácej surovinovej základne. Značné hodnoty, ktoré predstavujú, vyžadujú využívať plne ich zdroje a vyhľadávať zdroje nové, zabezpečovať riadne hospodárenie so zhromaždenými zbernými surovinami, ich triedenie a ochranu pred znehodnotením, prípadne uchovávať ich dočasné prebytky. Ochrana zberných surovín, ich zhromažďovanie a odovzdávanie na ďalšie využitie je povinnosťou všetkých hospodárskych, spoločenských a iných organizácií i občanov. Národné výbory organizujú ľudový zber surovín, vedú občanov k tomu, aby zberné suroviny z domácností odovzdávali do zberu, a sledujú vo svojich obvodoch, ako organizácie plnia svoje povinnosti podľa tejto vyhlášky.

Časť I

Zberné suroviny

§ 2

Pojem

(1) Zbernými surovinami sú:

a) zberový papier (výrobný odpad, starý papier a použité výrobky z papiera) okrem papiera pergamenového, brúsneho, papiera s kovovou fóliou, s textilom alebo plastickou látkou, papiera impregnovaného, mastného, lakovaného a tvrdého, bitúmového, strešnej lepenky a ďalšieho nespracovateľného papiera;*)

b) zberový textil,

včítane zberového textilu vyraďovaného Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra, zberová juta, nové odstrižky, nite a odpady vo vločke s výnimkou priemyselného odpadu uvedeného v § 7;

kilogramové zvyšky nových jutových tkanín (jutových, polojutových, kombinovaných, papierových, kúdeľových a ostatných);

všetky druhy upotrebených alebo nevyužitých tkaných vriec a žochov i čiastočne rozpáraných, pokiaľ dodávateľ nepožaduje ich vrátenie;

zaolejované čistiace a upotrebené leštiace handry a čistiaca bavlna (tieto druhy nesmú byť vzájomne pomiešané);

upotrebené zvyšky sisálového a konopného samoviazačového motúza.*)

Zbernými surovinami však nie sú suroviny uvedené pod písmenom b), ak sú strúchnivelé, ohoreté, zhnité, splesnivené a podobne, rôzne napustené škodlivými farbami alebo chemikáliami, silne impregnované, spojené s ťažko oddeliteľným materiálom, ako sú kovové prímesy, s vtkávanou alebo vpletenou gumou (lastex), ďalej hadice s gumovou vložkou, tkané hnacie remene, kožušnícke odstrižky, textílie zo sklenených, kovových a azbestových vlákien, opotrebované plstené leštiace kotúče a tvrdé technické lisované plsti, kokosové koberce a iné zatiaľ nezužitkovateľné textilné odpady a výrobky;

c) upotrebené televízne banky (obrazovky), ktoré možno renovovať a ktoré sa vykupujú podľa osobitných predpisov;

d) použité poháre a fľašky zo skla okrem pohárov a fliaš zo skla vykupované podľa osobitných predpisov;**)

e) sklenené črepy duté, liate a tabuľové podľa jednotlivých farieb a druhov okrem črepov s drôtenou vložkou alebo inou prímesou a črepy znečistené;

f) výrobný odpad a použité výrobky z termoplastických hmôt, najmä polyvinylchloridu, polyamidu, polyetylénu, polymetylmetakrylátu, polystyrénu a podobne okrem surovín spojených navzájom alebo s ťažko oddeliteľným materiálom a surovín znečistených organickými látkami;

g) pneumatiky, stará guma a odpady z gumy, okrem pneumatík, ktoré sú určené na protektorovanie alebo iné zhodnotenie vo vulkanizačných dielňach a okrem odpadu gumy spojeného s kovom, drevom a inými neoddeliteľnými látkami a odpadu upotrebených výrobkov z tvrdej gumy;***)

h) upotrebený ustaľovač okrem ustaľovača, ktorý obsahuje kyselinu sírovú;

ch) odpad a vyradené výrobky z prírodného korku, okrem odpadu a výrobkov rôzne napustených, silne impregnovaných, narušených chemikáliami alebo spojených s iným ťažko oddeliteľným materiálom;

i) upotrebená drevitá vlna, okrem drevitej vlny napadnutej plesňou, hnilobou alebo vlny s prímesou črepov a podobných nečistôt;

j) odpad a vyradené výrobky z klingeritu, azbestu, celuloidu a ďalej upotrebené kinofilmy a Rtg filmy od socialistických organizácií;

k) všetky zužitkovateľné kože a kožky domácich, chovných a lovných zvierat, najmä koziny, ročky, kozľaciny, ovčiny, jahňačiny, kože zo psov a mačiek, srnčiny, jelenice, dančiny, muflonie kože, králičiny, zajačiny, kožky z divokých králikov, líšiek, kún, tchorov, jazvecov, veveričiek, ondatier, lasičiek, krtkov, vydier, škrečkov, fretiek, sysľov, morčiat, ako i z ušľachtilých kožušinových zvierat, nie však kože z ošípaných,†) hovädzieho dobytka, teliat, odstavčiat, koní a žriebät a kože z diviakov; (kožky z ušľachtilých kožušinových zvierat chovaných farmársky vykupujú podniky poverené Ministerstvom spotrebného priemyslu);

l) perie nové i použité, driapané i nedriapané, z hydiny vodnej i hrabavej; (perie z hydinárskych podnikov vykupujú podniky poverené Ministerstvom potravinárskeho priemyslu);

m) kosti surové alebo vyvarené, z jatočných zvierat, z hydiny a zveriny, nie však kosti z rýb;

n) rohovina, t. j. rohy a paznechty z hovädzieho dobytka a ostatných zvierat, konské kopytá, bravčové a teľacie ratice (rohy, paznechty a kopytá vytlčené) a každý rohovinový odpad okrem rohovinového odpadu podkováčskeho;

o) všetky odpadové jatočné tuky a tuky nevhodné pre výživu, najmä tuky zo zvierat a podobne, zdravotne závadné, pokiaľ z nákazových dôvodov nie sú určené na spracovanie v kafilériách;††)

p) živočíšne vlákna nové i použité, najmä vlásie, získané odstrihom i výčesom z hrív a chvostov koní a hovädzieho dobytka, bravčové chlpy a štetiny, chlpy hovädzích ušiek a použité vypchávkové suroviny, pokiaľ obsahujú najmenej 20 % vlásia, okrem surovín uvedených v § 7 písm. e) a surovej ovčej vlny;

r) ľudské vlasy z holičských a kaderníckych prevádzkární bez primiešanín a nečistôt.

(2) Za zberné suroviny podľa odseku 1 sa však nepovažuje konfiškát podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti.*) Ďalej sú zo zberu vylúčené zberné suroviny infikované alebo podozrivé z nákazy, ak ich nemožno podľa osobitných predpisov odovzdať do zberu ani po dezinfekcii alebo sterilizácii.

(3) Akosť, triedy akosti, úprava, balenie, spôsob uskladnenia a doprava zberných surovín uvedených v odseku 1 sú ustanovené technickými normami, prípadne smernicami príslušných orgánov alebo osobitnými dohodami alebo cenníkmi, pokiaľ ide o výkup od občanov.

§ 3

Zberové podniky

Zber, výkup a úprava zberných surovín uvedených v § 2 odsek 1 s výnimkami uvedenými pod písmenom k) a l) patrí podnikom Zberné suroviny (ďalej len „zberové podniky“).

§ 4

Úlohy organizácií a občanov

(1) Všetky organizácie sú povinné predovšetkým

a) zabezpečovať zber zberných surovín priamo v podnikových plánoch konkrétnymi úlohami v hmotných jednotkách v rozsahu úmernom plánovanému odpadu používaných hmôt s prihliadnutím na hospodárne spracovanie materiálov;

b) zhromažďovať zberné suroviny, ktoré vznikajú pri ich činnosti, a ponúkať a odovzdávať ich výhradne príslušným zberovým podnikom, prípadne odosielať podľa dispozícií zberového podniku. Akosť zberných surovín musí zodpovedať platným normám;

c) uskladňovať ich na vhodných a vyhovujúcich miestach tak, aby nedochádzalo k porušovaniu hygienických a veterinárnych predpisov;

d) chrániť ich pred rozkrádaním, znečisťovaním inými látkami, miešaním a iným znehodnocovaním, ako na mieste, kde vznikajú, tak pri skladovaní, lisovaní, balení a doprave;

e) zabezpečiť, aby do zberných surovín nebol zaraďovaný materiál obsahujúci utajované skutočnosti (písomnosti, tlačoviny, negatívy a podobne, a to i poškodené);

f) odovzdávať do zberu písomný materiál podliehajúci skartačnému konaniu len na základe písomného súhlasu príslušných archívnych orgánov.**)

(2) Organizácie, s ktorými neboli vopred uzavreté hospodárske zmluvy o dodávkach zberných surovín, sú povinné dovážať všetky vyskytujúce sa zberné suroviny zberovým podnikom, môžu však dohodnúť so zberovými podnikmi iný spôsob odberu, ak množstvo zberných surovín, pripravených na odvoz, prevýši 1000 kg.

(3) Organizácie, v ktorých sa vyskytuje zberový papier v množstve nad 100 ton ročne, sú povinné odosielať vytriedený, lisovaný alebo balený papier podľa dispozícií miestne príslušného zberového podniku.

(4) Organizácie sú povinné určiť pracovníka zodpovedného za riadne hospodárenie zbernými surovinami.***)

(5) Všetci chovatelia hovädzieho dobytka a koní sú povinní raz za rok, a to v čase od 1. septembra do 31. decembra, vykonať odstrih a odovzdať vlásie. Vlásie u dobytka musí byť odstrihané 5 cm od ukončenia chvostovej kosti, u koní 10 cm pod pätným kĺbom. Pred odstrihom musí byť vlásie vyčistené a pevne zviazané do zväzku, aby sa pri odstrihu nerozhádzalo a nerozstrapatilo. Vlásie nesmie byť ostrihané u hovädzieho dobytka určeného na jatočné účely, u brezivých kráv a jalovíc od 5. mesiaca brezivosti, u kobýl od 6. mesiaca brezivosti, u hovädzieho dobytka mladšieho ako jeden rok, u žriebät do 2 rokov a u plemenných koní.

(6) Občania odovzdávajú do zberu zberné suroviny, ktoré vznikajú v ich domácnostiach. Dbajú, aby pri tom nedochádzalo k pomiešaniu, k znečisteniu či inému znehodnoteniu zberných surovín; pri kožkách dbajú najmä na ich správne stiahnutie a ošetrenie a včasnú dodávku.

(7) Odovzdané zberné suroviny sa vyplácajú podľa platného cenníka. Občania majú nárok, aby na požiadanie im bolo vystavené potvrdenie o množstve, druhu, akosti a cene odovzdaných zberných surovín; povinnosť vystavovať potvrdenie na určité druhy zberných surovín určí príslušný krajský národný výbor a v prípade celoštátnej potreby Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva.

(8) Ak nakupujú občania nestiahnuté zajace, je predávajúca organizácia povinná žiadať okrem ceny zajaca ešte sumu Kčs 5,-, ako preddavok na kožku a je povinná vydať o tom potvrdenie; po jeho predložení pri odovzdaní zajačej kožky do zberu vráti zberový podnik túto sumu a súčasne zaplatí kožku podľa výkupného cenníka.

(9) Kto vykoná domácu zakáľačku ošípanej, je povinný odovzdať do zberu alebo poverenému zberačovi surovín do 3 mesiacov od zakáľačky najmenej 5 kg kostí. Národné výbory upozorňujú na túto povinnosť pri povolení domácej zakáľačky a na jej splnenie prihliadajú pri povoľovaní ďalších domácich zakáľačiek. Sťahovači bravčových koží*) sú povinní zabezpečiť zber bravčových chlpov a odovzdať ich zberovým podnikom.

§ 5

Úlohy zberových podnikov

(1) Zberové podniky sú povinné najmä

a) zabezpečovať výkup zberných surovín a organizovať na tento cieľ za pomoci národných výborov účelne rozmiestenú sieť miestnych zberní a zberačov a dozerať, aby ich činnosť bola riadne a pravidelne vykonávaná, a aby zberné suroviny boli vyplácané správne podľa platných cenníkov;

b) odoberať všetky ponúkané zberné suroviny, zodpovedajúce platným technickým normám, upravovať ich a dodávať späť do hospodárskeho obehu v súlade s ich najefektívnejším využitím;

c) spolupracovať s národnými výbormi pri organizovaní zberových akcií a iných akcií, smerujúcich k zlepšeniu hospodárenia so zbernými surovinami.

(2) Prevádzka miestnych zberní musí byť zabezpečená tak, aby umožňovala občanom odovzdávať zberné suroviny pravidelne a vo vyhovujúcom čase.

(3) Pokiaľ nie je v mieste zriadená zberňa, môže byť vo vzájomnej dohode s príslušným zberovým podnikom poverená zberom zberných surovín iná organizácia, najmä spoločenská organizácia, jednotné roľnícke družstvá a podobne, alebo zberači zberných surovín ustanovení zberovými podnikmi so súhlasom príslušného miestneho národného výboru. Zberový podnik vydá zberačovi legitimáciu, v ktorej je vyznačený obvod jeho pôsobnosti. Zberači sú povinní zberné suroviny v určených obvodoch pravidelne vykupovať, zhromažďovať a zabezpečovať pred rozkrádaním a znehodnotením a dodávať výhradne zberovému podniku, ktorým boli poverení.

§ 6

Úlohy národných výborov pri zabezpečovaní zberu zberných surovín

(1) Národné výbory, najmä miestne a mestské organizujú v spolupráci so spoločenskými organizáciami zber surovín od obyvateľstva, najmä tým, že oboznamujú občanov s významom zberu, propagujú jeho správne vykonávanie a starajú sa najmä prostredníctvom svojich aktívov, aby zber zberných surovín sa stal pravidelným návykom a tým i trvalým a intenzívne využívaným zdrojom surovín,

organizujú zberové akcie a pomoc pri hospodárnom zvoze zberných surovín,

pomáhajú rozširovať sieť miestnych zberní prideľovaním vhodných objektov a dbajú, aby zberne boli budované v nových sídliskách ako súčasť ich komplexného vybavenia a prideľujú podnikom potrebné objekty a priestory na skládky a sklady,

vyhľadávajú a schvaľujú zberačov zberných surovín v spolupráci so zberovými podnikmi,

kontrolujú činnosť zberní a zberačov a dozerajú, aby zberné suroviny boli prijímané v miestnych zberniach pravidelne v určený čas a aby zberači pravidelne vykonávali zberovú činnosť v určenom obvode a vyplácali zberné suroviny podľa platných cenníkov,

organizujú a vykonávajú kontrolu čistoty a hygieny zberniach,

sledujú vo svojich obvodoch, ako organizácie, v ktorých sa zberné suroviny vyskytujú, zabezpečujú hospodárenie s nimi, ako sa uplatňuje osobná hmotná zainteresovanosť pracujúcich v týchto organizáciách, opierajú sa pri tom o spoluprácu s masovými organizáciami, najmä Revolučným odborovým hnutím, Československým zväzom mládeže, Československým zväzom chovateľov drobného zvieratstva atď.

(2) Na zabezpečenie týchto úloh zriaďujú národné výbory poradné zbory pre otázky zberu, zložené zo zástupcov občianstva, spoločenských organizácií a zberových podnikov a využívajú iné aktívy, najmä občianske výbory, domové komisie a združenia rodičov a priateľov školy.

Časť II

Priemyslový textilný odpad

§ 7

Pojem

(1) Priemyslovým textilným odpadom sú:

a) tkané, pletené, krosienkové, plstené a iné odstrižky, včítane nových textilných zvyškov cez celú šírku kusu do dĺžky 10 cm,

odpadové nite a priadze,

odpady vo vločke, včítane upotrebiteľných a nespriadateľných odpadov,

použité tlačiarenské behúne,

stará obalová juta (okrem upotrebených a nevyužitých vriec a žochov i čiastočne rozpáraných),

textilné kilogramové zvyšky vhodné na výrobu látkových leštiacich kotúčov (zvyšky od 10 do 100 cm dĺžky pri šírke kusu do 100 cm a do 60 cm dĺžky pri šírke kusu nad 100 cm),
zo všetkých národných podnikov textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, prípadne ďalších organizácií určených vo vzájomnej dohode Ústrednou správou pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstvom spotrebného priemyslu,

b) textilné odpady vznikajúce pri výrobe chemických vlákien, okrem vlákien syntetických,

c) upotrebené papierenské plstence a filtračné tkaniny,

d) súkenné rovnošaty ústredne vyraďované Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra (nie úradne znehodnotené rovnošatové súčasti),

e) zvieracie chlpy hovädzie, teľacie, kozacie, kozľacie a srsť irchárska, vlna garbiarska z národných podnikov,

f) srsť z angorských králikov,

g) dovážané textilné odpadové suroviny.

(2) Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu ustanovia, ktoré ďalšie materiály sú priemyslovým textilným odpadom, prípadne ktoré z odpadov uvedených v odseku 1 sa vylučujú z dosahu tejto vyhlášky.

§ 8

Výkup a úprava

(1) Výkup a úprava priemyslového textilného odpadu uvedeného v § 7 pod bodom 1 písmeno a) až písmeno e) patrí národnému podniku Retex, zušľachťovne textilných materiálov Ivančice. Výkup srsti z angorských králikov je určený osobitnou smernicou Ministerstva spotrebného priemyslu.*)

(2) Požiadavky na dovoz textilných odpadových surovín sa predkladajú výrobno-hospodárskej jednotke Vlna, Združenie podnikov vlnárskeho priemyslu, Brno.

§ 9

Úlohy socialistických organizácií

(1) Socialistické organizácie sú povinné plánovite ponúkať a dodávať odpady podľa § 7 odsek 1 písmeno a) až písmeno e) národnému podniku Retex a srsť z angorských králikov národnému podniku Vlněna, Brno, pokiaľ sa nespracúvajú v podniku, kde vznikajú, na plánovanú výrobu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podniky zahraničného obchodu. Ministerstvo spotrebného priemyslu môže povoliť výnimku z tohto ustanovenia.

(2) Národný podnik Retex a národný podnik Vlněna sú povinné ponúknutý priemyslový odpad odobrať.

Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Je neprípustné odoberať zberné suroviny a priemyslový textilný odpad ich účelu alebo ich znehodnocovať (napríklad vyvážať ich na smetisko, zavážky a podobne).

(2) Je zakázané vyčiňovanie kožiek a koží po domácky.

§ 11

Zberné suroviny a priemyslový textilný odpad musia sa zbierať, uskladňovať a prepravovať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu hygienických a veterinárnych predpisov. Pri určení miesta pre uskladňovanie zberných surovín a pri zriaďovaní miestnych zberní postupujú zberové podniky, miestne a mestské národné výbory podľa pokynov orgánov hygienicko-epidemiologickej služby.

§ 12

(1) Zberové podniky sú povinné vykonávať poradenskú činnosť vo veciach hospodárenia so zbernými surovinami a dozerať na riadne hospodárenie s nimi, najmä na

a) získavanie a zhromažďovanie zberných surovín,

b) zlepšovanie ich akosti,

c) potrebu, uskladňovanie, triedenie, úpravu, lisovanie alebo balenie, dopravu a evidenciu,

d) inštruovanie pracovníkov zaoberajúcich sa hospodárením s nimi,

e) odstraňovanie zistených nedostatkov.

(2) Rovnakú povinnosť má národný podnik Retex, pokiaľ ide o hospodárenie s priemyslovým textilným odpadom.

§ 13

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na hospodárenie s kovovým odpadom upravené osobitnými predpismi.**)

§ 14

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.


§ 15

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva ľahkého priemyslu a Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 335/1953 Ú. l. (č. 381/1953 Ú. v.) o zbere a výkupe zberných surovín v znení vyhlášky č. 257/1954 Ú. l. (č. 284/1954 Ú. v.).

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka spotrebného priemyslu:

Macháčová-Dostálová v. r.

Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zberu nepodliehajú opraviteľné lepenkové obaly podľa vyhlášky Ministerstva chemického priemyslu č. 104/1962 Zb.

*) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách v znení vyhlášky č. 145/1960 Zb.

**) Najmä vyhlášky Ministerstva vnútorného obchodu č. 167/1953 Ú. l. (206/1953 Ú. v.), 137/1954 Ú. l. (163/1954 Ú. v.), 212/1959 Ú. l. (Ú. v.), 57/1961 Zb.

***) Úprava Ministerstva chemického priemyslu č. 7 z 10. 3. 1962 o povinnom odovzdávaní opotrebených plášťov (pneumatík) a zásadách distribúcie plášťov dodávaných pre náhradnú potrebu (čiastka 24 Zb. z r. 1962).

) Výkup krupónov z ošípaných je upravený vyhláškou Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek.

††) Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 41/1962 Zb. o hospodárení odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu.

*) Zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti a vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti.

**) Vyhlášky Ministerstva vnútra 62/1953 Ú. l. (94/1953 Ú. v.) a č. 153/1956 Ú. l. (Ú. v.).

***) Osobná hmotná zainteresovanosť pracujúcich je upravená uznesením Štátnej mzdovej komisie z 21. júna 1961 č. 45 o zásadách pre uplatňovanie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracujúcich na hospodárnom využívaní materiálu a dosahovaní materiálových úspor.

*) Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek.

*) Úprava Ministerstva spotrebného priemyslu č. 4171/1960 z 9. 12. 1960 o výkupných podmienkach srsti z angorských králikov (registrované v Zbierke zákonov čiastka 85/1960).

**) Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb.