Vyhláška č. 131/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

(v znení č. 38/1966 Zb., 112/1972 Zb.)

Čiastka 56/1964
Platnosť od 29.06.1964 do30.06.1978
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1978
Zrušený 45/1978 Zb.

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotrebného priemyslu

z 20. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Ministerstvo spotrebného priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky výrobkov

a) textilného a konfekčného odvetvia

b) kožiarskeho, obuvníckeho a kožušníckeho odvetvia

c) odvetvia skla, porcelánu, keramiky

d) drevospracujúceho odvetvia

e) zberných surovín.

Vyhláška sa však nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

Prvý oddiel

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2

Drobné dodávky (k § 153 zákona)

Pri drobných dodávkach, t.j. dodávkach, pri ktorých cena jedného druhu výrobkov nepresahuje sumu 200 Kčs, prípadne ak nepresahuje cena celej dodávky 1000 Kčs, je odberateľ svojou objednávkou viazaný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ v nej neuviedol kratšiu lehotu. Dohoda o predmete a čase plnenia je v týchto prípadoch nahradená poskytnutím plnenia [§ 153 ods. 2 písm. c) zákona].

§ 3

Dodávky z odbytových organizácií

(1) Na dodávky z odbytových organizácií môžu odberatelia predkladať návrhy zmlúv (objednávky) kedykoľvek s výnimkou objednávok

a) výrobkov jednoúčelových, špeciálnych alebo nebežného vyhotovenia;

b) výrobkov, pri ktorých je odbytová organizácia povinná uzavrieť zmluvu podľa § 161 zákona;

c) všetkých výrobkov dodávaných odbytovou organizáciou Predajne nábytkárskeho priemyslu.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) predkladajú odberatelia odbytovým organizáciám návrhy zmlúv (objednávky) na príslušné obdobie v lehotách určených v § 13, 22, 31 a 40 tejto vyhlášky.

(3) Hlavné druhy výrobkov uvedené v odseku 1 písm. a), ktoré treba zabezpečiť vo výrobe na základe objednávok odberateľov odbytovej organizácie, oznamuje odbytová organizácia odberateľom vždy pred začiatkom roku, pokiaľ tieto druhy nie sú uvedené v zozname výrobkov príslušného ministerstva.

§ 4

Zmena zmluvy (náhradné plnenie) (k § 125 zákona)

Ak požiada niektorá z organizácií o súhlas so zmenou zmluvy (náhradné plnenie), je druhá organizácia povinná sa k tomuto návrhu vyjadriť do 10 dní od odoslania. Ak je odberateľom odbytová organizácia alebo spracovateľský podnik, je jeho lehota na vyjadrenie k návrhu dodávateľa 15 dní od odoslania.

§ 5

Predčasné plnenie (k § 129 zákona)

Dodávateľ je oprávnený pri poslednej dodávke v príslušnom dodávkovom období na vyťaženie dopravného prostriedku potrebnú časť výrobkov, ktoré sa majú na základe už uzavretej zmluvy dodávať v najbližšom nasledujúcom období, expedovať už v predchádzajúcom dodávkovom období. Toto ustanovenie nemožno použiť, ak sa dodáva iba raz mesačne; v tomto prípade musí si dodávateľ na predčasné plnenie vyžiadať súhlas odberateľa.

§ 7

Označovanie výrobkov (k § 174 zákona)

Výrobky určené na predaj občanom musia sa vždy označiť aj údajom o akosti a maloobchodnou cenou, príp. ďalšími údajmi dohodnutými medzi nadriadenými orgánmi dodávateľa a odberateľa.

§ 8

Odchýlka v množstve (k § 175 zákona)

Dodávané alebo v odvolávke určené množstvá výrobkov sa môžu odchyľovať od množstiev dojednaných v zmluve o ± 5 %.

§ 9

Vnútorné balenie

Ak spôsob adjustácie alebo vnútorného balenia neupravuje technická norma alebo cenník, môže sa určiť dohodou.

§ 10

Kolekcie, katalógy, typovníky

(1) Kolekcie (katalógy, typovníky) ako podklad pre uzavieranie zmlúv sa zostavujú

- v odvetví textilu a konfekcie

pri výrobkoch priemyslu bavlnárskeho, vlnárskeho, hodvábnického, lykových vlákien, bytových textílií,

pri výrobkoch pletiarskeho priemyslu, pri tyloch, čipkách, stuhách, prámikoch a sieťovom tovare, pri výrobkoch klobúčnických, baretkách, čiapkach, dáždnikoch, umelých kvetoch a pri výrobkoch gombičkárskeho priemyslu;

pri bielizni šitej z tkanín sa zostavuje iba typová kolekcia, ktorá sa pre každé zmluvné obdobie doplňuje ďalšími vzormi;

pri zvrchných odevoch sa zostavuje katalóg typovej kolekcie s nákresmi fazón a technickými popismi; na katalóg nadväzujú priemyslové kolekcie fazón zvrchných odevov, ktoré sa zostavujú pre každé zmluvné obdobie;

- v odvetví kožiarskom, obuvníckom a kožušníckom

pri usniach, obuvi, rukaviciach, galantérii z kože a umelých hmôt,

pri zvrchných odevoch kožených, kožušinách a kožušníckych výrobkoch;

- v odvetví skla, porcelánu a keramiky

pri lisovanom a úžitkovom skle, osvetľovacom skle a spoločenských svietidlách, pri úžitkovom a figurálnom porceláne, pri úžitkovej, ozdobnej a zdravotníckej keramike, jabloneckej bižutérii, termoskách a pri úžitkových teplomeroch;

- v drevospracujúcom odvetví

pri typizovaných stavebnostolárskych výrobkoch pre stavebníctvo,

pri nábytku, športových potrebách a zariadeniach, kefárskych výrobkoch, korkových výrobkoch, pri kancelárskych a školských potrebách, fajčiarskych potrebách, hračkách, hudobných nástrojoch;

pri nábytku sa okrem katalógov zostavujú typovníky, ktoré obsahujú výrobný program nábytku na príslušný rok.

(2) Postup a priebeh zostavovania, schvaľovania, doplňovania a využívania kolekcií (katalógov) sú upravené v dohodnutých poriadkoch o kolekciách, pri nábytku v dohodnutom poriadku pre zostavovanie typovníka, ktorý obsahuje i spôsob objasňovania celoročného programu nábytku a spôsob uplatňovania požiadaviek odberateľov.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na výrobné družstvá a podniky miestneho hospodárstva ako dodávateľov.

§ 11

Majetkové sankcie (k § 141 zákona)

(1) Pri dodávkach pre vnútorný obchod zaplatí dodávateľ odberateľovi za nedodržanie lehoty dohodnutej na zaslanie vzoriek na previerku výrobkov v skladoch príjemcu penále vo výške 10 Kčs za každú vzorku a deň, najviac však 100 Kčs za jednu vzorku.

(2) Základom pre výpočet penále za nedodávku, príp. neodber ihličnatého reziva, listnatého reziva, všetkých druhov podvalov, preglejok a latoviek je priemerná cena dohodnutá v zmluve podľa požadovanej skladby drevín, akostí, dimenzií a vyhotovení.

(3) Omeškanie dodávateľa pri dodávkach pre odbytovú organizáciu Rempo sa posudzuje samostane podľa plnenia čiastkových množstiev určených v odvolávkach alebo prepravných dispozíciách odbytovej organizácie pre odbytové strediská.

(4) Odbytová organizácia, ktorá je v omeškaní s dodávkou výrobkov, je povinná zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 1 % z ceny nedodaných výrobkov, a ak trvá omeškanie dlhšie ako jeden mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov.*)

Druhý oddiel

TEXTILNÉ A KONFEKČNÉ ODVETVIE

§ 12

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

výrobkov priemyslu bavlnárskeho, vlnárskeho, hodvábnického, lykových vlákien a bytového textilu, výrobkov priemyslu pletiarskeho,

tylov, čipiek, výšiviek stúh, prámikov a sieťového tovaru,

výrobkov priemyslu zvrchných odevov,

bielizne šitej z tkanín (osobnej a pre domácnosť),

výrobkov klobučníckych, baretiek, čiapok,

výrobkov priemyslu gombičkárskeho,

dáždnikov, umelých kvetov a ostatného drobného módneho tovaru,

textilných odpadových surovín regenerovaných.

§ 13

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) v týchto lehotách pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s dodávkami:

- vlnené a vigoňové tkaniny a úplety, prepletané odevné a obuvnícke metrové textílie, vlnený a vigoňový kusový tovar, technické výrobky plstené 5 mesiacov
pri dámskych šatovkách v kuse farbených sa v lehote 5 mesiacov nedojednávajú farby; odberateľ oznamuje špecifikáciu na farby dodatočne, najneskoršie 6 týždňov pred začiatkom príslušného štvrťroka;
pri ostatných tkaninách a výrobkoch v kuse farbených sa v lehote 5 mesiacov dojednáva percentný podiel požiadavky na farby tmavé a pastelové; špecifikáciu na farby oznamuje odberateľ dodatočne, najneskoršie 6 týždňov pred začiatkom príslušného štvrťroka;
- bytový textil a kusový tovar bytového textilu 3 1/2 mesiaca
- spájané textílie, výrobky z odpadových surovín a textilné odpadové suroviny regenerované 3 1/2 mesiaca
- vlnené a vigoňové priadze 3 1/2 mesiaca
z toho pri vlnených a vigoňových priadzach objednávaných výrobnými podnikmi pletiarskeho priemyslu a bytových textílií Ministerstva spotrebného priemyslu sa lehota skracuje o 1 týždeň
- bavlnené, hodvábne, polyamidové a ľanové tkaniny hotové, upravené, farbené a tlačené; kusový tovar bavlnený, hodvábny, ľanový a polyamidový; vata a zdravotnícke výrobky; technické výrobky zo všetkých materiálov v tomto pododseku uvedených 3 1/2 mesiaca
pri tkaninách a výrobkoch v kuse farbených sa v lehote 3 1/2 mesiaca nedojednávajú farby; špecifikácie na farby oznamuje odberateľ dodatočne, najneskôr 6 týždňov pred začiatkom príslušného štvrťroka
- všetky výrobky pletiarskeho priemyslu 3 1/2 mesiaca
- bavlnené, hodvábne a ľanové nite, tkaniny pre úpravne a tlačiarne, jutové tkaniny, jutárske a konopárske výrobky 3 mesiace
- ručná pletiarska priadza 2 1/2 mesiaca
- stuhy, prámiky, čipkárske výrobky, sieťový tovar 2 1/2 mesiaca
- bavlnené a ľanové priadze a ostatné výrobky zhora neuvedené 2 mesiace
- výrobky priemyslu zvrchných odevov a bielizne šitej z tkanín (osobnej a pre domácnosť), prešívané prikrývky 2 mesiace
- klobučnícke výrobky, baretky a čiapky 2 mesiace
- dáždniky, umelé kvety a ostatný drobný módny tovar 2 mesiace
- výrobky gombičkárskeho priemyslu 2 mesiace

(2) Ak sa prerokúva uzavieranie zmlúv pri osobnom rokovaní (kontraktácii), predkladá pri ňom odberateľ návrhy zmlúv.*) Ak dôjde ku kontraktačnému rokovaniu oneskorene, platí, že návrhy zmlúv, ktoré sa predložili pri tomto rokovaní, boli predložené včas.

(3) Odbytové organizácie ako odberatelia predkladajú výrobným podnikom návrhy zmlúv (objednávky) v lehotách uvedených v odseku 1 skrátených o 10 dní.

(4) Ak predkladá návrh zmluvy odbytová organizácia ako odberateľ, vyjadruje sa dodávateľ do 20 dní. Odbytová organizácia ako dodávateľ sa svojim odberateľom vyjadruje do 45 dní, pri objednávkach, ktoré sa môžu predložiť kedykoľvek, do 20 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dodávatelia vyjadrujú k návrhu zmluvy (objednávke) do 30 dní (§ 154 ods. 1 zákona). Pri návrhoch zmlúv (objednávkach) predložených pri kontraktačnom rokovaní začínajú lehoty dňom, ktorý nasleduje po skončení tohto rokovania.

(5) Zmluvy na dodávky pre Ministerstvo národnej obrany sa uzavierajú na obdobie celého roku. Návrhy týchto zmlúv predkladajú odberatelia najneskoršie 2 mesiace pred začiatkom I. štvrťroka.

(6) Návrhy zmlúv na dodávky tkanín, ktoré sú určené na spracovanie na konfekciu a bielizeň pre vývoz, predkladajú výrobné podniky priemyslu odevov a bielizne Ministerstva spotrebného priemyslu výrobným podnikom textilnej prvovýroby v lehotách určených v opatrení Ministerstva spotrebného priemyslu vydanom po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu a schváleným hlavným arbitrom ČSSR.

§ 14

Akosť

(1) Na množstvo určené plánovacím aktom sa započítavajú všetkým odberateľom pomerné množstvá výrobkov vo všetkých triedach akosti vrátane 4. triedy akosti (partie) a metrových zvyškov 1. až 4. triedy akosti.

(2) Pomer jednotlivých tried akostí, partie a metrových zvyškov sa určí v zmluve. Podkladom pre určenie pomeru tried akostí, partie a metrových zvyškov v zmluve je pomer tried akostí oznámený podľa dodávateľských podnikov výrobnou hospodárskou jednotkou Ministerstva spotrebného priemyslu nadriadenému orgánu odberateľa, príp. odberateľovi.

(3) Dodržiavanie určeného pomeru tried akostí, partie a metrových zvyškov sa sleduje štvrťročne. Pri prekročení množstva dodaných výrobkov v nižších triedach akosti (partii a zvyškoch) je dodávateľ povinný zaplatiť penále z množstva výrobkov dodaných naviac v nižších triedach akosti (partií a zvyškoch). Toto penále je 5 % a počíta sa vždy z ceny najvyššej dohodnutej akostnej triedy.**)

(4) Prekročenie dodávok vo vyšších triedach akosti v rámci kontrahovaného množstva je prípustné.

(5) Určený pomer tried akostí, partie a metrových zvyškov neplatí pri dodávkach exportných súbehov.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 2 sa nevzťahujú

a) na dodávky pre Ministerstvo národnej obrany a Ministerstvo vnútra s výnimkou pracovnej konfekcie, bielizne a výrobkov pletiarskeho priemyslu, kde podiel dodávok v 1. až 3. triede akosti bude dohodnutý medzi odberateľom a príslušnou výrobnou hospodárskou jednotkou, príp. dodávateľom každoročne pred vydaním ročného plánovacieho aktu;

b) na dodávky ochranných pracovných odevov a pomôcok.

§ 15

Spôsob expedície

(1) Ak nie je určené minimálne expedičné množstvo, môže odbytová organizácia požadovať od dodávateľa expedíciu najviac na dve miesta v kraji.

(2) Pri všetkých druhoch metrového tovaru, pokiaľ technická norma neustanovuje inak, je dodávateľ povinný označiť začiatok a koniec kusa. Ak sa skladá kus z dvoch alebo troch dielov, musí sa označiť začiatok a koniec každého dielu. Toto ustanovenie sa netýka stúh, prámikov a úzkych čipkárskych výrobkov.

(3) Pri dodávkach pre vnútorný obchod je dodávateľ povinný na tú istú objednávku vyexpedovať mesačné kontrahované množstvo do jedného skladu odberateľa najviac v dvoch zásielkach; to neplatí o vagónových zásielkách a špeciálnymi vozidlami na prepravu odevov na ramienkach. Ak posiela organizácia výrobky z viacerých závodov, platí obmedzenie dvoch dodávok pre každý závod.

(4) Pri výrobkoch pletiarskeho priemyslu môže posledná dodávka v mesiaci obsahovať najviac 5 % v združených farbách a veľkostiach v balení menšom než obvyklom (tzv. zvyškové balenie).

(5) Dodávatelia sú povinní pri vagónových zásielkach a zásielkach cestnými dopravnými prostriedkami pripojiť k zásielke odpis konsignácie (dodací list).

§ 16

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Referenčné vzorky, ktoré sú podkladom pre posúdenie akosti musia zodpovedať technickej norme alebo vzorke, podľa ktorej sa kontrahovalo, pri dodávkach pre vnútorný obchod technickej norme a vzorke, ktorá je zaradená do kolekcie a na ktorú je vyhlásená veľkoobchodná a maloobchodná cena.

(2) Pri výrobkoch priemyslu bavlnárskeho, hodvábnického, vlnárskeho a lykových vlákien odovzdá dodávateľ odberateľovi najneskoršie 10 dní pred uskutočnením prvej dodávky referenčné vzorky v nepredajnom stave ako podklad pre preverovanie výrobkov, a to, ak nie je dohodnuté inak, v jednom vyhotovení pre každý druh, vzor a farbu dodávanú počas plánovacieho roku, vo veľkosti 10x15 cm.

Odosielanie referenčných vzoriek odpadá pri tovare farbenom v kuse, ak dodávateľ vopred poslal odberateľovi štandardnú farebnicu, podľa ktorej možno preverovať. Pri kusovom tovare sa dodáva ako referenčná vzorka jeden kus alebo dohodnutý počet kusov za úhradu. Pri zdravotníckom tovare sa vzorky dodávajú podľa dohody.

(3) Pri výrobkoch pletiarskeho priemyslu, zvrchných odevov, bielizni šitej z tkanín a módneho tovaru (dáždnikoch, umelých kvetoch a pod.) odošle dodávateľ odberateľovi súčasne s prvou zásielkou ako súčasť dodávky referenčnú vzorku, ktorá sa osobitne označí a vyfakturuje na spoločnej faktúre s dodávanými výrobkami ako samostatná položka.

(4) Referenčné vzorky sa neposielajú, ak má odberateľ k dispozícii kolekciu alebo katalóg výrobkov, podľa ktorých možno preverovanie uskutočniť, alebo ak má k dispozícii referenčné vzorky z predchádzajúcich dodávok. V prípade znehodnotenia referenčnej vzorky používaním je odberateľ oprávnený vyžiadať si novú referenčnú vzorku.

(5) Vzorky, vzorové kupóny a kolekcie sa odberateľom zaratúvajú na množstvo určené plánovacím aktom.

(6) Pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany sa môže dohodnúť odchylná úprava z ustanovení odsekov 1 až 4.

§ 17

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

(1) Pri módnom vrchnom oblečení vlnenom sa farby a veľkosti sledujú štvrťročne.

(2) V záujme využitia špeciálnych vozidiel na prepravu odevov na ramienkach je dodávateľ oprávnený splniť dodávku 3 pracovné dni pred začiatkom dodacej lehoty; ak sa naopak výrobky dodajú do 3 pracovných dní po konci dodacej lehoty, neráta sa tento čas pre účely majetkových sankcií do dohodnutého času plnenia.

(3) Pri dodávkach tkanín určených na konfekčné spracovanie a dodávaných z výrobných podnikov textilnej prvovýroby do výrobných podnikov priemyslu odevov a bielizne v odbore pôsobnosti Ministerstva spotrebného priemyslu určia organizácie v zmluve podrobnejšie časové členenie dodávok a výšku majetkových sankcií za jeho nedodržanie. Pritom sú povinné spravovať sa opatrením Ministerstva spotrebného priemyslu.

Tretí oddiel

KOŽIARSKE, OBUVNÍCKE A KOŽUŠNÍCKE ODVETVIE

§ 18

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

surových kožiek vytriedených,

usní,

opravárskeho materiálu obuvníckeho a brašnárskeho,

obuvi,

galantérie z kože a umelých hmôt,

rukavíc,

technických výrobkov z usní a fíbra,

drobného tovaru koženého a z umelých hmôt,

zvrchných kožených odevov,

kožušín a kožušníckych výrobkov (rovnako zo syntetických vlákien),

garbiarskeho a kožušníckeho odpadu.

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

§ 19

(1) Pri technických výrobkoch z usní a fíbra, rukavičkárskych usniach a garbiarskom odpade predkladá odberateľ návrh zmluvy (objednávku) 77 dní pred začiatkom zmluvného obdobia, v ktorom sa má začať s dodávkami. Odbytové organizácie ako odberatelia predkladajú výrobným podnikom návrhy zmlúv (objednávky) v lehote skrátenej o 10 dní.

(2) Ak predkladá návrh zmluvy odbytová organizácia ako odberateľ, vyjadruje sa dodávateľ do 20 dní. Odbytová organizácia ako dodávateľ sa svojim odberateľom vyjadruje do 45 dní, pri objednávkach, ktoré môžu odberatelia predložiť kedykoľvek, do 20 dní. V ostatných prípadoch sa dodávatelia vyjadrujú k návrhu zmluvy (objednávke) do 30 dní (§ 154 ods. 1 zákona).

§ 20

(1) Pri vytriedených surových kožkách predkladá odberateľ návrh zmluvy (objednávku) 50 dní pred začiatkom zmluvného obdobia, v ktorom sa má začať s dodávkami.

(2) Dodávateľ sa k návrhu zmluvy vyjadruje do 15 dní.

§ 21

(1) Pri všetkých ostatných výrobkoch predkladá odberateľ dodávateľovi požiadavky (dopyt) v týchto lehotách pred začiatkom zmluvného obdobia, v ktorom sa má začať s dodávkami:

usne, obuv 70 dní
galantéria z kože a umelých hmôt, rukavice, opravársky materiál 77 dní
zvrchné odevy kožené, kožušiny a kožušnícke výrobky 90 dní.

(2) Dopyty sa prerokúvajú za prítomnosti všetkých odberateľov pri výrobných rozpisoch, ktoré sa musia skončiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zmluvného obdobia.*)

(3) Na základe výrobného rozpisu dohodnutého medzi odberateľom a dodávateľom, príp. medzi ich nadriadenými orgánmi, predkladá návrh zmluvy

a) pri usniach, obuvi, rukaviciach, galantérii z kože a umelých hmôt dodávateľ do 10 dní po skončení výrobných rozpisov;

b) pri opravárenskom materiáli odberateľ do 10 dní po skončení výrobných rozpisov;

c) pri zvrchných odevoch kožených, kožušinách a kožušníckych výrobkoch odberateľ pri výrobných rozpisoch.

(4) K návrhu zmluvy sa vyjadruje

a) pri usniach, obuvi, rukaviciach, galantérii z kože a umelých hmôt odberateľ do 10 dní;

b) pri opravárenskom materiáli dodávateľ do 10 dní;

c) pri zvrchných odevoch kožených dodávateľ do 35 dní pred začiatkom zmluvného obdobia; pri kožušinách a kožušníckych výrobkoch dodávateľ do 20 dní po skončení výrobných rozpisov.

(5) V prípadoch, keď podľa odseku 3 písm. a) predkladá návrh zmluvy dodávateľ, platí o vzniku zmluvy ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona obdobne s tým, že lehota na oznámenie nesúhlasu dodávateľa je 15 dní.

(6) Pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany predkladá návrh zmluvy vždy odberateľ.

§ 22

(1) Na dodávky z odbytových organizácií podľa § 3 odsek 1 písm. a) a b) tejto vyhlášky predkladá odberateľ návrhy zmlúv (objednávky) pred začiatkom zmluvného obdobia v týchto lehotách:

pri technických výrobkoch z usní a fíbra, rukavičkárskych usniach a garbiarskom odpade77 dní
pri usniach, obuvi, galantérii z kože a umelých hmôt, rukaviciach a opravárskych materiáloch obuvníckych a brašnárskych 87 dní
pri zvrchných odevoch kožených, kožušinách a kožušníckych výrobkoch 100 dní

(2) Odbytová organizácia sa k návrhu zmluvy vyjadruje do 60 dní pri výrobkoch s predkladacími lehotami 77 a 87 dní, do 80 dní pri výrobkoch s predkladacou lehotou 100 dní a do 20 dní pri výrobkoch, na ktoré môžu odberatelia predkladať návrhy zmlúv (objednávky) kedykoľvek.

§ 23

Odvolávky (k § 188 zákona)

Pri obuvi predkladá odberateľ dodávateľovi po predbežnom prerokovaní odvolávku na prvú dekádu mesiaca najneskoršie 35 dní pred začiatkom dodávkového mesiaca. Na druhú a tretiu dekádu mesiaca posiela odberateľ odvolávku najneskoršie 35 dní pred začiatkom druhej dekády; v tejto odvolávke môže odberateľ zmeniť 35 dní pred treťou dekádou najviac 1/3 množstva určeného na tretiu dekádu vo veľkostiach a farbách.

§ 24

Akosť

(1) Strany sú povinné určiť v zmluve pomer jednotlivých akostí.

(2) Pri dodávkach pre vnútorný obchod je podkladom pre určenie pomeru tried akostí v zmluve pomer tried akostí dohodnutý medzi nadriadenými orgánmi dodávateľa a odberateľa, príp. medzi zmluvnými stranami.

(3) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sleduje sa dodržiavanie určeného pomeru tried akostí štvrťročne. Pri prekročení množstva dodaných výrobkov v nižších triedach akosti je dodávateľ povinný zaplatiť penále z množstva výrobkov dodaných naviac v nižších triedach akosti. Toto penále je 5 % a počíta sa vždy z ceny najvyššej dohodnutej akostnej triedy.**)

(4) Určený pomer tried akosti neplatí pri dodávkach exportných súbehov.

(5) Prekročenie dodávok vo vyšších triedach akosti v rámci kontrahovaného množstva je prípustné.

§ 25

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Ak cenové predpisy alebo dohoda organizácií neustanovujú inak, je minimálne expedičné množstvo pre jedného príjemcu z jedného expedičného miesta pri jednej zásielke obuvi, galantérie z kože a umelých hmôt a pri surových kožkách vytriedených ... 1 vagón (1 nákladné motorové vozidlo). Pri expedícii je dodávateľ povinný prihliadnuť k dohodnutému farebnému a veľkostnému sortimentu.

(2) Uvedené minimálne expedičné množstvo neplatí

- pri galantérnych výrobkoch malých veľkostí;

- pri dodávkach módnych a technických noviniek;

- pri vzorkách;

- v prípadoch, keď medzi dodávateľom a obchodným domom alebo maloobchodnou predajňou sa dohodli priame dodávky v rámci patronátnej a prieskumnej činnosti;

- pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany;

- pri dodávkach pre odbytovú organizáciu Rempo ako odberateľa;

v tomto prípade sa minimálne expedičné množstvo určí dohodou medzi odbytovou organizáciou Rempo a nadriadeným orgánom dodávateľa, príp. dodávateľom;

- pri dodávkach z odbytových organizácií;

- pri dodávkach z podnikov výrobných družstiev a miestneho hospodárstva.

(3) Ak nie je minimálne expedičné množstvo určené, môže odbytová organizácia požadovať expedíciu najviac na dve miesta v kraji.

§ 26

Katalógy

(1) Odberateľské a dodávateľské organizácie sa dohodnú na vypracovaní a vydaní katalógov obuvi, rukavíc, galantérie a zvrchných odevov kožených, pričom sa podieľajú na nákladoch rovným dielom. Dodávatelia sa medzi sebou vyrovnajú v pomere k počtu výrobkov zaradených do katalógov.

(2) Dodávateľ dodáva zdarma katalógy zvrchných odevov kožených, ktoré sú určené pre nákupnú činnosť obchodných podnikov. Rovnako dodáva zdarma pri galantérii farebnicu usní.

(3) Pri kožušníckych výrobkoch je dodávateľ povinný dodať odberateľovi katalóg modelov raz ročne, a to 15 dní pred začatím výrobných rozpisov na prvý štvrťrok. tento katalóg dodávateľ doplňuje dodatočne schválenými modelmi najneskoršie do 30 dní po ich schválení.

(4) Pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany môže sa dohodnúť odchylná úprava z ustanovení odsekov 1 až 3.

§ 27

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Pri zvrchných odevoch kožených, kožušinách a kožušníckych výrobkoch je pre dodávky záväzná kolekcia schválená nadriadenými orgánmi odberateľa a dodávateľa. Kolekcia zostáva majetkom dodávateľa, u ktorého je uložená.

Pre posúdenie akosti zvrchných odevov kožených je záväzná vzorka z kolekcie a schválené referenčné vzorky kvality hotových výrobkov v jednom modeli z každého druhu výrobku a materiálu v kvalite A, B, C.

Pre posúdenie akostných znakov kožušín a kožušníckych výrobkov sú záväzné referenčné vzorky hotových výrobkov, ktoré sa predkladajú zo všetkých druhov výrobkov iba v jednej kvalite použitých kožiek. Pre posúdenie ostatných kvalít použitých kožiek pri všetkých druhoch kožušníckych výrobkov sú záväzné pripojené referenčné vzorky kožiek schválené odberateľom. Pre každú kvalitu predloží dodávateľ odberateľovi 3 kožky určujúce dolnú, strednú a hornú hranicu.

(2) Pre posúdenie akosti ostatných výrobkov dodáva dodávateľ odberateľovi vzorky podľa schválenej kolekcie v jednom vyhotovení pre každý druh (vzor) dodávaný počas plánovacieho roku a súčasne odovzdá technický popis. Vzorky sa účtujú.

(3) Zasielanie referenčných vzoriek odpadá, ak má odberateľ k dispozícii katalóg alebo iný podklad, podľa ktorého možno preverovanie uskutočniť. Toto ustanovenie sa netýka obuvi, galantérie a rukavíc dodávaných pre vnútorný obchod.

(4) Vzorky obuvi určené pre aktívny výkon športu a predkladané odberateľovi, musí schváliť príslušná športová sekcia ústredného orgánu telovýchovy.

(5) Pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany môže sa dohodnúť odchylná úprava z ustanovení odsekov 1 až 3.

§ 28

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

Pri surových kožkách vytriedených sa dodacia lehota dojednáva s presnosťou na štvrťrok.

§ 29

Predbežná prehliadka

(1) Pri obuvi, galantérii z kože a umelých hmôt, rukaviciach, kožušinách, kožušníckych výrobkoch a zvrchných odevoch kožených pre vnútorný obchod je odberateľ oprávnený prezrieť si akosť výrobkov vo výrobnom podniku ešte pred ich odoslaním.

(2) Pri kožušníckych výrobkoch pre vnútorný obchod odberateľ si prezrie akosť v skladoch dodávateľa každého 1., 2. a 3. dňa, 11., 12. a 13. dňa, 21., 22. a 23. dňa v mesiaci, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(3) Pri zvrchných odevoch kožených prezrie si odberateľ akosť v skladoch dodávateľa tri razy mesačne, pokiaľ je to účelné.

Štvrtý oddiel

ODVETVIE SKLA, PORCELÁNU A KERAMIKY

§ 30

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

výrobkov sklárskych a z taveného kremeňa,

úžitkového a figurálneho porcelánu,

úžitkovej, ozdobnej a zdravotníckej keramiky,

spoločenských svietidiel,

bižutérie kovovej, sklenenej, keramickej, z plastických hmôt a drahých kovov,

drobných úžitkových predmetov sklenených, z plastických hmôt a ostatného jabloneckého tovaru,

čadičovej vaty, výrobkov z taveného čadiča a z čadičovej vaty,

sklárskych panví,

sklenených vlákien a výrobkov z nich,

sklenenej vaty a výrobkov z nej,

penového skla,

sklolaminátov.

§ 31

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) v týchto lehotách pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s dodávkami:

teplomery v kovových puzdrách 24 týždňov
teplomery a hustomery ciachované, sklárske panve a ich doplnky 22 týždňov
spoločné svietidlá 16 týždňov
nové výrobky z fúkaného skla podľa nákresu, k výrobe ktorých nie sú potrebné nové formy alebo iné špeciálne pomôcky; sklenené aparatúry Simax15 týždňov
ciachované odmerné sklo; zdravotnícka keramika zo žiarohliny 13 týždňov
ostatná zdravotnícka keramika 8 týždňov
optické sklo v akosti podľa platných techn. noriem, resp. materiálových listov12 týždňov
ostatné optické sklo 17 týždňov
banky na žiarovky; ostatné výrobky z taveného čadiča; lekárske teplomery; fľaše na krv; termosky; polotovary televíznych baniek; okuliarové sklá 8 týždňov
sklenené obaly a lisované sklo 6 týždňov
čadičová vata, sklenená vata a výrobky z nich; trubice, tyčinky a kapiláry; kremičitan sodný; sklená krupica 6 týždňov
ostatné výrobky 9 týždňov

(2) Predkladacie lehoty podľa odseku 1 neplatia pre dodávky nových výrobkov, k výrobe ktorých si musí výrobný podnik obstarať nové výrobné pomôcky (formy, nástroje, raznice a pod.)

(3) Ak nie je dohodnuté inak, predkladá odbytová organizácia ako odberateľ výrobným podnikom návrhy zmlúv (objednávky) v lehotách uvedených v odseku 1 skrátených o 10 dní. To isté platí pre predkladanie návrhov zmlúv (objednávok) organizáciami Ministerstva stavebníctva v prípadoch, keď tieto organizácie vykonávajú odbyt sklárskych a keramických výrobkov obsiahnutých v zozname výrobkov Ministerstva spotrebného priemyslu.

Návrhy zmlúv (objednávky) na výrobky zušľachtené z plochého skla ťahaného predkladajú však tieto organizácie v lehotách podľa odseku 1.

(4) Ak predkladá návrh zmluvy (objednávku) ako odberateľ odbytová organizácia alebo organizácia Ministerstva stavebníctva vykonávajúce odbyt sklárskych a keramických výrobkov uvedených v zozname výrobkov Ministerstva spotrebného priemyslu, vyjadruje sa dodávateľ do pätnástich dní. Odbytové organizácie a organizácie Ministerstva stavebníctva ako dodávatelia sa svojim odberateľom vyjadrujú do 45 dní, pri objednávkach, ktoré môžu odberatelia predkladať odbytovej organizácii kedykoľvek, do 20 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dodávateľ k návrhu zmluvy (objednávke) vyjadruje do 25 dní.

(5) Na vyjasnenie a odstránenie rozporov pri uzavieraní zmlúv organizujú odberatelia a dodávatelia po dohode najneskoršie v lehote 15 dní od posledného dňa predkladacej lehoty spoločné kontraktačné rokovania.*)

§ 32

Akosť

(1) Strany sú povinné určiť v zmluve pomer jednotlivých akostí.

(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sleduje sa dodržiavanie určeného pomeru akosti štvrťročne. Pri prekročení množstva dodaných výrobkov v nižších akostiach dodávateľ je povinný zaplatiť penále z množstva výrobkov dodaných naviac v nižších akostiach. Toto penále je 5 % a počíta sa vždy z ceny najvyššej dohodnutej akosti.**)

(3) Zdravotnícka keramika sa dodáva iba v exportnom súbehu.

(4) Určený pomer akostí neplatí pri dodávkach exportných súbehov.

(5) Prekročenie dodávok vo vyšších akostiach v rámci kontrahovaného množstva je prípustné.

§ 33

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Pokiaľ cenníky alebo zmluva neurčujú inak, je maximálne expedičné množstvo z jedného výrobného miesta pri jednej zásielke

a) jeden vagón pre jedného príjemcu:

úžitkový porcelán, úžitková keramika, zdravotnícka keramika, hrnčiarsky tovar, ploché sklo ťahané, liate sklo s drôtom a bez drôtu, sklo matované a ľadované, zrkadlové sklo brúsené, liate sklo ploché, trubice miroxyd, determálne sklo ploché, chodopakové sklo, banky na žiarovky, polotovary televíznych baniek, liekovky, opodeldoky, fľaše nápojové farebné, biele a polobiele, obalové sklo, konzervové sklo, sklenené a stavebné tvárnice, sklenená a čadičová vata a výrobky z nich, výrobky z taveného čadiča, akumulátory lisované, fúkané, akváriá, ochranné sklá, demižóny, balóny, pyramídky, tabletovky, uhorkové poháre, bayolky, rybie sklenice, zavarovačky, odlievky na horčicu, tégliky a fľaštičky na kozmetiku, atramenty a tuše, fľaše na francovku a kozmetiku, kryty na elektromery, lisované zásuvky, cilindre a vozovky, poháre na pivo a výčapnícke sklo, kremičitan sodný a draselný tuhý, sklenené rúry, strojové trubice, sklá do banských lámp, sklo na rozprašovače, sklenená posukovaná a šitá rohož, sklená trubica, penové sklo, spoločenské svietidlá, osvetľovacie sklo, lisované kryty na elektromery, krycie sklá na autoreflektory, tyčinky a frita Vertex, sklenené vlákno, izolačná stapla a výrobky z nej;

b) jedna prepravná skriňa, ohradová paleta alebo jeden náklad cestného motorového vozidla:

ba) úžitkový porcelán, úžitková keramika, zdravotnícka keramika, hrnčiarsky tovar, osvetľovacie sklo a spoločenské svietidlá; iba v prípadoch, že štvrťročný dohodnutý tovar pre toho istého odberateľa nezodpovedá ložnému priestoru vagóna;

bb) figurálna a ozdobná keramika, figurálny a ozdobný porcelán, zušľachtené sódodraslo a zušľachtené olovo, fotomisky, lisované kryty na elektromery, gelety, ochranné sklá, benzínky, viečka na zavarovačky, koreničky, lisované sklo, banícke kahany, hladké sklo úžitkové, hladké nezušľachtené odlievky a kalíšky, zušľachtené odlievky a kalíšky, fľaše na moč, sacie fľaše, ručne vyrábané trubice, tyčinky a kapiláry, ampulky, prsné odsávačky, sklá pre vákuovú techniku, izolačné fľaše;

c) ostatné obaly (debny, kontejnery, balíky, rúrkové prepravníky a pod.):

ca) figurálna a ozdobná keramika a hrnčiarsky tovar; iba v prípadoch, že štvrťročné dohodnuté množstvo pre toho istého odberateľa nezodpovedá ložnému priestoru prepravnej skrine;

cb) bezpečnostné sklo tvrdené a vrstvené, nábytkové sklo vrátane fínových pruhov a zrkadiel z ťahaného a brúseného skla, zmenšovacie a zväčšovacie zrkadielka, číselníky s tlačou, stavebná mozaika voľná a lepená, rôzne druhy skiel technických, veľká galantéria sklenená, malá galantéria sklenená, izolačné sklo ploché, návestné sklo ploché, ohýbané sklo, polooptické výlisky, okuliarové sklá, sklenené vlákna a tkaniny, hodinkové sklá, rádiostupnice, špeciálne sklo vrstvené, savičky dvojhrdlé, vianočné ozdoby, kryštaléria hutnícka a zušľachtená (mimo druhov, ktoré sú uvedené pod minimálnym expedičným množstvom vo vagónoch a prepravných skriniach za predpokladu, že ide o rovnaký sortiment vo fúkanom skle);

d) pre jablonecký tovar:

hodnota 1000 Kčs vo veľkoobchodnej cene na jednu zásielku tej istej položky zoznamu výrobkov Ministerstva spotrebného priemyslu.

(2) Minimálne expedičné množstvo podľa odseku 1 neplatí

- pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany;

- pri dodávkach pre odbytové organizácie Ministerstva spotrebného priemyslu ako odberateľov; v týchto prípadoch sa minimálne expedičné množstvo určí dohodou;

- pri dodávkach z odbytových organizácií;

- pri dodávkach z podnikov miestneho hospodárstva.

(3) Ak nie je možné dodávky pre vnútorný obchod a pre podniky potravinárskeho priemyslu pri obalovom, lisovanom a úžitkovom skle, pri osvetľovacom skle a svietidlách, akváriách, demižónoch, balónoch, uhorkáčoch, bayolkách, zavarovačkách, lisovaných zásuvkách, cylindroch, vozovkách a dymovom skle odoslať ako vozňovú zásielku samostatne, môžu sa odoslať v jednom vagóne všetky druhy výrobkov, ktoré má závod podľa zmluvy v príslušnom dodávkovom období odberateľovi dodať.

(4) Ak nie je dojednané minimálne expedičné množstvo, môže odbytová organizácia Rempo požadovať od dodávateľa expedíciu najviac na dve miesta v kraji.

§ 34

Odosielacie doklady (k § 180 zákona)

(1) Pri dodávkach pre vnútorný obchod odošle dodávateľ príjemcovi výrobkov súčasne súpis (konsignáciu) obsahujúci

opis balenia a spôsob expedície,

množstvo, druh a cenu za jednotku odosielaných výrobkov,

číslo prepravnej dispozície a pri vagónových zásielkach aj číslo vagóna a spôsob nakladania.

(2) Aby sa umožnilo riadne preverovanie dodaných výrobkov, sú dodávatelia povinní

- pri kusových zásielkach vkladať do vonkajšieho obalu jednu kópiu konsignácie; debna alebo obal obsahujúci konsignáciu musia sa viditeľne označiť;

- pri vagónových zásielkach a zásielkach cestnými dopravnými prostriedkami pripojiť odpis konsignácie (dodací list).

§ 35

Lom

Odberateľ nie je oprávnený reklamovať lom vzniknutý počas prepravy, pokiaľ pri jednej zásielke nepresahuje 1/2 % hodnoty zásielky.

§ 36

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Vzorky a kolekcie vzoriek sa odberateľom započítavajú do množstva určeného plánovacím aktom.

(2) Pokiaľ cenníky neustanovujú inak, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi pri dodávke vzoriek, ktoré sa musia osobitne vyhotoviť, náklady spojené s výrobou týchto vzoriek. Toto ustanovenie sa netýka vzoriek pre vnútorný obchod.

§ 37

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

Pri signálnom skle sa dodacia lehota dojednáva s presnosťou na štvrťrok.

§ 38

Odvolávky (k § 188 zákona)

(1) Ak zmluva ustanovuje, že určité skutočnosti sa dodatočne spresnia odvolávkou, odberateľ je povinný túto odvolávku poslať dodávateľovi do 15 dní po skončení kontraktačných rokovaní, najneskoršie však s prepravnou dispozíciou.

(2) Pri dodávkach pre odbytovú organizáciu Rempo ako odberateľa sa spôsob a termíny pre zasielanie odvolávok dohodnú v zmluve.

Piaty oddiel

DREVOSPRACUJÚCE ODVETVIE

§ 39

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky

piliarskych výrobkov, stavebnostolárskych výrobkov a drevostavieb, preglejkárskych výrobkov a konštrukčných dosiek, vrátane dosiek z drevenej hmoty, odpadu a dosiek z pazderia, drevených obalov, drevárskych impregnovaných výrobkov, nábytku (dreveného, ohýbaného, kovového a z umelých hmôt), stolárskych výrobkov pre priemysel (skriniek pre slaboprúdovú elektrotechniku, šijacieho nábytku, hodinových skriniek a pod.), kovového zariadenia pre dielne a kancelárie, kancelárskych potrieb, fajčiarskych potrieb, hračiek, vrátane hudobných, líšt a rámov, hudobných nástrojov, výrobkov z korku, drevokorku a technickej gumy, športových a telocvičných potrieb z dreva, usní, kovu a umelých hmôt, kefárskych výrobkov, zápaliek, ostatných drevárskych a stolárskych výrobkov, výrobkov poľnohospodárskej techniky Bios.

§ 40

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Návrhy zmlúv (objednávky) predkladá odberateľ, s výnimkou návrhov zmlúv na nábytok dodávaný z výrobných podnikov Ministerstva spotrebného priemyslu pre vnútorný obchod a pre odbytovú organizáciu Predajne nábytkárskeho priemyslu, kde návrhy zmlúv predkladá dodávateľ.

(2) Návrhy zmlúv sa predkladajú v týchto lehotách před začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s dodávkami:

individuálna výroba nábytku, vrátane laboratórneho zariadenia so špeciálnym kovaním a príslušenstvom; individuálna výroba nábytku v podnikoch miestneho hospodárstva a výrobných družstiev; individuálna výroba nábytku a zariadenia pre prototypy lodí (vo všetkých prípadoch za predpokladu, že súčasne s návrhom zmluvy sú predložené schválené vykonávacie výkresy); organy9 mesiacov
špeciálne debny a obaly vybavené nebežným kovaním, ktoré treba pre zákazku zhotoviť podľa výkresov; špeciálne debny vybavené plechovými vložkami, plsťou alebo iným vnútorným špeciálnym vybavením (okrem izolačnej lepenky a impregnovaného papiera); netypizované drevostavby; špeciálne zariadenie pre stavebnostolársku výrobu (vráta a pod.) vybavené bežne nevyrábaným kovaním, ktoré treba dať pre zákazku zhotoviť podľa výkresov, pričom schválené vykonávacie výkresy treba predložiť súčasne s návrhom zmluvy7 mesiacov
nové typy rádioskriniek, gramoskriniek, hudobných skríň, skriniek na televízory, šijacieho nábytku a kufrov pre magnetofóny (za predpokladu, že súčasne s návrhom zmluvy sa predložia schválené vykonávacie výkresy a sú skončené predvýrobné fázy zahrňujúce vypracovanie návrhu, konštrukčných výkresov, zhotovenie modelov a výrobu overovacej série); lyžiarske vleky; klavíry6 mesiacov
individuálna výroba nábytku, vrátane laboratórneho zariadenia bez špeciálneho kovania a príslušenstva: individuálna výroba nábytku pre sériovú výrobu lodí 5 mesiacov
impregnované drvené výrobky 4 mesiace

a) pri mernom dreve a mostných podvaloch typu ČSD sú odberatelia, ktorí požadujú ročne viac ako 100 m3, povinní nahlásiť v českých krajoch Združeniu podnikov drevárskeho priemyslu, Praha a na Slovensku Združeniu drevárskych podnikov, Žilina, hrubú špecifikáciu svojej ročnej požiadavky čo do dimenzií a drevín najneskoršie 12 mesiacov pred začiatkom kalendárneho roku, v ktorom sa má dodávka uskutočniť;

b) pri impregnovaných stĺpoch sú odberatelia, ktorí požadujú ročne viac ako 1000 m3 povinní nahlásiť hrubú špecifikáciu svojej štvrťročnej požiadavky čo do dimenzií združeniam uvedeným pod písm. a) najneskoršie 7 mesiacov pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť;

sudovina, ležiacke sudy a ťažké kade, špeciálne obaly, palety a ostatné obaly vybavené kovaním bežne vyrábaného typu; káblové bubny; výrobky stavebnostolárske neštandardné (okná a dvere neobsiahnuté vo výberovom katalógu); dimenzované ihličnaté a listnaté rezivo pre priemyslové, hospodárske a bytové stavby, na výrobu a opravu vagónov, automobilov, hospodárskych strojov, lodí, na stavbu a opravu chladiacich veží a všetky prírezy z reziva okrem nábytkových hranolčekov; typizované drevostavby; kovový nábytok pre mimotrhových odberateľov, vrátane pružinových vankúšov; kovové zariadenie pre dielne a kancelárie; telocvičné náradie; neštandardné technické kefy; puzdrá, lišty a rámy; hudobné nástroje s výnimkou organov a klavírov 3 mesiace
kovový nábytok pre vnútorný obchod, geodetické pomôcky 11 týždňov
preglejky, latovky, drevovláknité dosky tvrdé, drevotrieskové a drevopilinové dosky, voštinové dosky a dosky z pazderia, vrátane prírezov 7 týždňov
priemyslové piliarske boky a odrezky čistené a nečistené, odrezky palivové, piliny, palivové kolesá, hranolčeky druhotné, listnaté; valčekové rezivo, drevená vlna, povrazce z drevenej vlny, drevená múčka, tankové drevo, vagónové zarážky, textilné valce, pilinové brikety, koly k strojom a tyčky do viníc, snehové zábrany, rámy na škridle, tehliarske laty, podložky pod tašky, maltovnice, lišty podlahové tvrdé, fúriky na maltu drevené, dosky pilinobetónové; zápalky 4 týždne
všetky ostatné vyššie neuvedené výrobky 9 týždňov
výrobky poľnohospodárskej techniky Bios
Ak však ide o výrobky alebo komplety výrobkov poľnohospodárskej techniky Bios vybavené elektro-, termo- alebo hygrostatickým zariadením, návrhy zmlúv sa predkladajú najneskôr 6 mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.
6 mesiacov

Lehoty a spôsob dodávok reziva určeného pre likvidáciu havárijných prípadov v banských prevádzkach a lehoty pre dodávky papierenských rámov pre vývozné dodávky sa určia osobitnou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom, príp. medzi ich nadriadenými orgánmi.

(3) V prípadoch, keď návrhy zmlúv na dodávky nábytku predkladá dodávateľ, sú podkladom pre ich vypracovanie pri sektorovom nábytku (s výnimkou vybraných typov ročne bilancovaných) dopyty odberateľov predkladané v lehote 4 mesiacov pred štvrťrokom a pri ostatnom nábytku celoročné požiadavky odberateľov (zmluvy o príprave dodávok).

Na vyjasnenie a odstránenie rozporov pri uzavieraní zmlúv na dodávky nábytku organizuje nadriadený orgán dodávateľov po dohode s nadriadeným orgánom odberateľov kontraktačné rokovanie.*)

(4) Stavebné organizácie podriadené Ministerstvu stavebníctva a krajským národným výborom predkladajú návrhy zmlúv (objednávky) výrobným podnikom a odbytovým organizáciám v týchto lehotách:

a) pri rezive ihličnatom na chladiace veže 14 týždňov
pri ihličnatom rezive dimenzovanom 12 týždňov
pri ostatnom ihličnatom rezive 10 týždňov
vždy pred požadovanou dodacou lehotou; odberateľ je povinný štvrťročný podiel čerpať rovnomerne mesačne a pri vagónových zásielkách dodržať lehoty na doručenie prepravných dispozícií;
b) pri prefabrikovaných krovoch (vrátane latenia a debnenia) 8 týždňov
vždy pred požadovaným mesiacom dodávky;
c) pri drevostavbách 6 týždňov
vždy pred požadovaným štvrťročím dodávky;
d) pri stavebnostolárskych výrobkoch vyrábaných drevárskymi podnikmi
9 týždňov pred začiatkom štvrťroka pri dodávkach požadovaných na prvý mesiac štvrťroka
5 týždňov pred začiatkom štvrťroka pri dodávkach požadovaných na druhý a tretí mesiac štvrťroka.

(5) Odbytové organizácie s výnimkou Predajní nábytkárskeho priemyslu, Odbytového združenia papierenského priemyslu a Kancelárskych strojov predkladajú ako odberatelia výrobným podnikom návrhy zmlúv v lehotách uvedených v odseku 2 skrátených o 10 dní.

Odbytové združenie papierenského priemyslu a n.p. Kancelárske stroje ako odberatelia predkladajú výrobným podnikom návrhy zmlúv v lehotách uvedených v odseku 2.

(6) Ak predkladá návrh zmluvy (objednávku) odbytová organizácia ako odberateľ v lehotách skrátených o 10 dní podľa odseku 5, vyjadruje sa dodávateľ do 20 dní. Odbytová organizácia ako dodávateľ sa svojim odberateľom vyjadruje do 45 dní, pri objednávkach, ktoré môžu odberatelia predkladať odbytovej organizácii kedykoľvek, do 20 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dodávatelia vyjadrujú k návrhu zmluvy (objednávke) do 30 dní (§ 154 odsek 1 zákona).

K návrhom zmlúv, ktoré predkladajú dodávateľské výrobné podniky nábytkárskeho priemyslu Ministerstva spotrebného priemyslu organizáciám vnútorného obchodu a odbytovej organizácii Predajne nábytkárskeho priemyslu sa tieto organizácie vyjadrujú do 14 dní.

(7) V prípadoch, keď podľa odseku 1 predkladá návrh zmluvy dodávateľ, platí o vzniku zmluvy ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona obdobne.

§ 41

Dokumentácia (k § 182 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný priložiť ku každej dodávke drevostavby montážny plánik a kusový zoznam dielcov. Jednotlivo dodávané dielce musia sa označiť zhodne s kusovým zoznamom a montážnym plánikom.

(2) Pri nábytku sektorovom, montovanom a nových typov nábytkových zostáv dodávaných pre vnútorný obchod zabezpečí dodávateľ návody, prospekty, event. dokumentáciu pre zostavovanie a montáž v množstve a rozsahu, ktoré sa každoročne dohodnú medzi nadriadenými orgánmi dodávateľa a odberateľa.

§ 42

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

(1) Minimálne expedičné množstvo pri výrobkoch piliarskych, preglejkárskych, pri konštrukčných doskách, vrátane dosiek z drevnej hmoty, odpadu a dosiek z pazderia, pri výrobkoch drevárskych impregnovaných, stavebnostolárskych, drevených obaloch, pri výrobkoch poľnohospodárskej techniky Bios a pri nábytku je 1 vagón. Pri nábytku je odberateľ povinný vagónové zásielky odvolať podľa vagónových noriem uvedených v zmluve.

(2) Uvedené minimálne expedičné množstvo neplatí

- pri dodávkach pre Ministerstvo národnej obrany,

- pri dodávkach z odbytových organizácií,

- pri dodávkach z podnikov výrobných družstiev a miestneho hospodárstva s výnimkou nábytku, kde je odberateľ rovnako povinný vagónové zásielky odvolávať podľa vagónových noriem uvedených v zmluve.

§ 43

Expedícia a odosielacie doklady (k § 180 zákona)

(1) Pri dodávkach pre vnútorný obchod odošle dodávateľ príjemcovi výrobkov súčasne doklady uvedené v § 34 ods. 1 tejto vyhlášky.

(2) Aby sa umožnilo riadne preverovanie dodaných výrobkov, postupujú dodávatelia podľa § 34 ods. 2 tejto vyhlášky.

(3) Pri dodávkach reziva sa použité preklady a klanice zabezpečujúce náklad podľa prepravných predpisov fakturujú odberateľovi v cenách zodpovedajúcich cenovým predpisom a započítavajú sa do hmoty dodávok, ak sa pre ne nepoužil odpad alebo piliarske zvyšky.

Rovnako sa odberateľom fakturujú pri dodávkach klávesových hudobných nástrojov použité preklady a klanice a pri celovagónových zásielkach lodí rezivo použité na zabezpečenie nákladu vo vagóne.

§ 44

Dodávky pilín a hoblín

(1) Piliny, hobliny a ostatný drobný odpad je odberateľ povinný odobrať vlastným dopravným prostriedkom v závode dodávateľa tak, ako vo výrobe napadajú, pokiaľ sa strany inak nedohodnú.

(2) Ak odberateľ neodobral mesačné dohodnuté množstvo pilín, hoblín alebo ostatného drobného odpadu ani do 7 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom sa mala dodávka uskutočniť, a dodávateľ ho včas vyzval na odvoz, nemôže odberateľ neskoršie požadovať splnenie zmluvy.

§ 45

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Vzorky a kolekcie sa započítavajú na množstvo určené plánovacím aktom.

(2) Pokiaľ cenníky ustanovujú inak, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi pri dodávke vzoriek, ktoré sa musia osobitne vyhotoviť, náklady spojené s výrobou týchto vzoriek. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodávky vzoriek pre vnútorný obchod.

§ 46

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

(1) Pri vagónových zásielkách zápaliek je dodávateľ povinný súhlasiť s dojednaním dodacej lehoty s presnosťou na dekády.

(2) Pri individuálnom nábytku, lištách a rámoch z podnikov miestneho hospodárstva sa dodacia lehota dojednáva s presnosťou na štvrťrok.

Šiesty oddiel

DODÁVKY ORGANIZÁCIÁM VNÚTORNÉHO OBCHODU

§ 46a

Pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu platia predchádzajúce ustanovenia vyhlášky, pokiaľ v tomto oddiele nie je ustanovené niečo iné.

§ 46b

V záujme lepšieho uspokojovania potrieb vnútorného trhu uzavierajú socialistické organizácie výroby a obchodu aj ďalšie zmluvy o iných spôsoboch spolupráce, najmä

- zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh,

- dlhodobé zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov a zmluvy o príprave dodávok.

Zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh

§ 46c

(1) Účelom zmluvy (dohody) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh je zlepšiť uspokojovanie potrieb vnútorného trhu sústavnou trvalou spoluprácou medzi zúčastnenými organizáciami.

(2) Zmluvu (dohodu) uzavierajú odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy výrobných a spotrebných družstiev alebo krajské orgány spotrebných družstiev. Pokiaľ zmluvu (dohodu) uzavierajú podriadené dodávateľské a odberateľské organizácie (podniky), treba na jej platnosť predchádzajúci súhlas nadriadených orgánov.

(3) Zmluva (dohoda), pokiaľ ju uzavierajú nadriadené orgány, musí obsahovať ich záväzok, že zabezpečia, aby ich podriadené organizácie konali v súlade s ňou.

§ 46d

(1) Zmluva (dohoda) o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok pre vnútorný trh obsahuje spravidla

- systém, formy a metódy prieskumu spotrebiteľského dopytu tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre dlhodobý rozvoj výroby a predaja, pre zostavovanie štátnych a hospodárskych plánov rozvoja národného hospodárstva a pre zabezpečovanie dodávok výrobkov;

- kolekčný poriadok, najmä spôsob zostavovania, schvaľovania, predkladania a obmeny kolekcií a pod.;

- kontraktačný poriadok, najmä organizáciu, priebeh a postup pri osobnom uzavieraní dodávkových zmlúv (kontraktácií);

- dojednanie o tom, že, ak osobné rokovanie (kontraktácia) neskončí uzavretím dodávkovej zmluvy, uzavrú zúčastnené organizácie túto zmluvu najneskôr do 30 dní po skončení kontraktácie pod dohovorenou majetkovou sankciou;

- dojednanie o propagácii, reklame, o zabezpečovaní katalógov a pod.;

- dojednanie o balení a označovaní výrobkov.

(2) Zmluva (dohoda) vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 46e

Dlhodobá zmluva o dodávkach vybraných druhov výrobkov

(1) Účelom dlhodobej zmluvy o dodávkach vybraných druhov výrobkov je zabezpečiť v rámci plánovitého riadenia požiadavky vnútorného trhu na výrobu a dodávky v náležitom predstihu s viacročnou perspektívou a utvoriť podmienky pre dlhodobé formovanie výrobných programov, modernizáciu výrobných zariadení alebo prípravu zámerov na investičnú výstavbu.

(2) Zmluvu uzavierajú odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy spotrebných družstiev alebo ich krajské orgány.

(3) V zmluve sa určí predovšetkým objem dodávok a odberu vybraných druhov výrobkov a majetkové sankcie pre prípad, že zmluvné strany nezabezpečia, že ich podriadené organizácie uzavrú na dohodnutý rozsah dodávok a v dohodnutých termínoch hospodárske zmluvy (zmluvu o príprave dodávok alebo dodávkovú zmluvu).

(4) Zmluva vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

§ 46f

Zmluva o príprave dodávok dohodnutých výrobkov

(1) Predmetom zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov je zabezpečenie dodávok výrobkov, ktorých nomenklatúru dohodnú nadriadené odborové (generálne) riaditeľstvá a odborové podniky výroby a obchodu, príp. zväzy spotrebných družstiev alebo ich krajské orgány (ďalej len „dohodnuté výrobky").

(2) Najneskôr do 30 dní po tom, čo dostali dohodu nadriadených orgánov o objeme dodávok na príslušný rok podľa odseku 1, sú dodávatelia a odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej uvedú výšku a členenie dodávok dohodnutých výrobkov aspoň v rozsahu dohody nadriadených orgánov, určia rozloženie dodávok na jednotlivé zmluvné obdobia (spravidla štvrťročné) a prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávke týchto výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na základe zmluvy o príprave dodávok dohodnutých výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré zmluva o dodávke výrobkov nebola uzavretá; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

§ 46g

Zmluva o príprave dodávok určených výrobkov

(1) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera aj na dodávky základných druhov spotrebných výrobkov určených dohodou Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky s Ministerstvom priemyslu Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „určené výrobky")*) a dodávané výrobnými štátnymi hospodárskymi organizáciami (ďalej len „dodávatelia") organizáciám vnútorného obchodu (ďalej len „odberatelia").

(2) Najneskôr do 30 dní po tom, čo dostali dohodu nadriadených odborových (generálnych) riaditeľstiev a odborových podnikov výroby a obchodu, príp. zväzov spotrebných družstiev alebo ich krajských orgánov o objeme dodávok určených výrobkov na príslušný rok, sú dodávatelia aj odberatelia povinní uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, v ktorej uvedú množstvo a členenie dodávok aspoň v rozsahu dohody nadriadených orgánov, určia rozvrhnutie dodávok na jednotlivé zmluvné obdobia (spravidla štvrťročné) a prevezmú povinnosť uzavrieť zmluvy o dodávkach určených výrobkov.

(3) Ak niektorá z organizácií neuzavrie na základe zmluvy o príprave dodávok určených výrobkov zmluvu o dodávke týchto výrobkov na príslušné zmluvné obdobie v určenej výške, je povinná zaplatiť druhej organizácii majetkovú sankciu vo výške 5 % z maloobchodnej ceny výrobkov, na ktoré zmluva o dodávke výrobkov nebola uzavretá; povinnosť organizácie uzavrieť zmluvu na určený objem dodávok tým nie je dotknutá.

(4) Zmluvy o dodávke určených výrobkov musia obsahovať záväzok na dodávku kompletného, farebného, dessinového a veľkostného sortimentu jednotlivých druhov výrobkov v každom mesiaci.

§ 46h

Osobitné ustanovenia

(1) Ak to odberateľ požaduje, je za obvyklých podmienok dodávateľ výrobkov pre vnútorný trh povinný uzavrieť dodávkovú zmluvu v takom množstve a v takej sortimentnej a cenovej skladbe, ako bol zaviazaný plniť v predchádzajúcom roku, pokiaľ rozpis plánu ústredného orgánu nadriadeného dodávateľovi neurčuje inak.

(2) Ak odberateľ vybaví oprávnenú reklamáciu spotrebiteľa, je dodávateľ povinný uznať túto reklamáciu v rovnakom rozsahu, ak ide o vadu, za ktorú dodávateľ zodpovedá.

(3) Použité, spotrebiteľom vrátené výrobky po oprave (po odstránení vád) sa nesmú dodávať ako nové výrobky a zaraďujú sa vždy do nižšej akostnej triedy.

(4) Dodávateľ je oprávnený expedovať pri poslednej dodávke v príslušnom dodávkovom období na doplnenie nákladu dopravného prostriedku potrebnú časť výrobkov - najviac však 20 % výrobkov z poslednej expedovanej dodávky - ktoré sa na základe už uzavretej zmluvy majú dodať v najbližšom nasledujúcom období.

(5) Za nedodržanie ustanovenia § 15 ods. 3 je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 200 Kčs za každý prípad.

(6) Ustanovenie § 8 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje; odchýlky od zmluvne dodávaného množstva sa môžu však dohodnúť.

(7) Ustanovenie § 17 ods. 1 sa na dodávky organizáciám vnútorného obchodu nevzťahuje.

(8) Dodávateľ je povinný spolupracovať s odberateľom na vypracovaní podkladov o návrhu na vykonávanie štatistickej prebierky výrobkov a vyjadriť sa k návrhu na jej vykonávanie.

TRETIA ČASŤ

Prvý oddiel

ZBERNÉ SUROVINY

§ 47

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky surovín, polotovarov a výrobkov dodávaných podnikmi Zberných surovín.

§ 48

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy 50 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s dodávkami.

(2) Dodávateľ sa k návrhu zmluvy vyjadruje do 15 dní.

§ 49

Zmena zmluvy (náhradné plnenie) (k § 125 zákona)

Ak požiada niektorá z organizácií o súhlas so zmenou zmluvy (náhradné plnenie), je druhá organizácia povinná sa vyjadriť k tomuto návrhu do 10 dní od odoslania. Ak je odberateľom odbytová organizácia alebo spracovateľský podnik, je táto lehota na vyjadrenie k návrhu dodávateľa 15 dní od odoslania.

§ 50

Odchýlky v množstve (k § 175 zákona)

Dodávané alebo v odvolávke určené množstvá sa môžu odchyľovať od množstiev dojednaných v zmluve o ± 5 %.

§ 51

Minimálne expedičné množstvo a preprava (k § 176 a 180 zákona)

(1) Ak neurčuje technická norma inak alebo ak sa nedohodnú organizácie inak, je minimálne expedičné množstvo pri odpade ocele a zlomkovej liatiny 3000 kg, pri neželezných kovoch 100 kg a pri všetkých ostatných zberných surovinách 1 vagón (1 nákladné motorové vozidlo).

(2) Odvoz odpadu ocele, zlomkovej liatiny a neželezných kovov zabezpečuje n. p. Kovošrot.

§ 52

Odosielacie návestie (k § 180 zákona)

Dodávateľ posiela odberateľovi správu o odoslaní zásielky iba v prípadoch, keď sa to dojednalo v zmluve.

§ 53

Dodacia lehota (k § 187 zákona)

Dodacia lehota sa dojednáva s presnosťou na štvrťrok. Pri sezónnych surovinách musia sa dodacie lehoty dojednať tak, aby sezónne výskyty (zber) prevzal odberateľ najneskoršie v nasledujúcom štvrťroku.

§ 54

Predbežná prehliadka (k § 200 zákona)

Odberateľ je oprávnený prezrieť si akosť surových kožiek v sklade dodávateľa pred splnením dodávky.

§ 55

Reklamácia (k § 200 zákona)

(1) Všetky vady pri kožkách, kostiach, perí a technických tukoch je odberateľ povinný reklamovať najneskoršie do 15 dní od prevzatia dodávky od dodávateľa, príp. dopravcu, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

(2) Pre uplatnenie reklamácií, ktoré sa týkajú množstva, platí, že podkladom je úradné zistenie množstva v zmysle zákona, ktoré sa vykonalo ako prvé.

Druhý oddiel

§ 56

Osobitné ustanovenia pre dodávky priemyslového textilného odpadu

(1) Pri priemyslovom textilnom odpade, ktorý sú socialistické organizácie povinné ponúkať a dodávať národnému podniku Retex, Ivančice podľa osobitných predpisov,*) predkladá návrh zmluvy dodávateľ národnému podniku Retex v lehote 50 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má začať s dodávkami.

(2) N. p. Retex sa k návrhu zmluvy vyjadruje do 15 dní.

(3) O vzniku zmluvy platí ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 57

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Ministerka:

Macháčová v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dohoda ministerky spotrebného priemyslu, ministra vnútorného obchodu a ministra zahraničného obchodu z 15. 4. 1964 uverejnená v Zbierke inštrukcií MSP čiastka 22/19/1964 zo 16. 5. 1964 a vo Vestníku MVO č. 9 z 20. 5. 1964.

*) Tým sa pre odbytové organizácie určuje odchylná úprava z ustanovenia § 204 ods. 1 zákona.

*) Organizácia, priebeh a postup kontraktačných rokovaní medzi výrobnými a obchodnými organizáciami sú upravené v kontraktačných poriadkoch dohodnutých medzi nadriadenými orgánmi dodávateľov a odberateľov.

**) Tým sa určuje odchylná úprava z ustanovení § 206 zákona.

*) Organizáciu, priebeh a postup rokovania pri výrobných rozpisoch upravujú kontraktačné poriadky dohodnuté medzi nadriadenými orgánmi dodávateľov a odberateľov.

**) Tým sa určuje odchylná úprava z ustanovení § 206 zákona.

*) Organizácia, priebeh a postup kontraktačných rokovaní medzi výrobnými a obchodnými organizáciami sú upravené v kontraktačných poriadkoch dohodnutých medzi nadriadenými orgánmi dodávateľov a odberateľov.

**) Tým sa určuje odchylná úprava z ustanovení § 206 zákona.

*) Organizácia, priebeh a postup kontraktačných rokovaní medzi výrobnými a obchodnými organizáciami sú upravené v kontraktačných poriadkoch dohodnutých medzi nadriadenými orgánmi dodávateľov a odberateľov.

*) Zoznam určených výrobkov sa uverejňuje v Ústrednom vestníku Českej socialistickej republiky a v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky.

*) Vyhláška č. 30/1964 Zb. Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom.