15

ZÁKON

z 31. januára 1964

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1964

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho plánu

(1) Hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1964, cieľom ktorého je vytvárať predpoklady pre obnovenie plynulosti vzťahov medzi jednotlivými odvetviami národného hospodárstva a tým pripraviť základňu pre plnenie perspektívnych cieľov, ktoré určil XII. zjazd Komunistickej strany Československa, sú najmä tieto:

a) zvýši sa celkový objem
hrubej výroby v priemysle o3,6 %
poľnohospodárskej produkcie o 6,5 %
stavebných prác vykonávaných vlastnými pracovníkmi stavebných organizácií o6,0 %
verejnej prepravy tovaru o5,7 %
b) investičná výstavba dosiahne objem 54,06 mld Kčs
c) maloobchodný obrat dosiahne objem 106,00 mld Kčs
d) na Slovensku sa zvýši celkový objem hrubej výroby v priemysle o 7,2 % a poľnohospodárskej produkcie o 12,9 %; investičná výstavba na Slovensku dosiahne objem 17,13 mld Kčs.

(2) Pre rozvoj výroby a rastu spoločenskej produktivity práce sa budú vytvárať predpoklady rýchlejším zavádzaním výsledkov vedy a techniky.

§ 2

Úlohy štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet na rok 1964 zabezpečuje v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva finančné prostriedky na zabezpečenie plánovaných úloh.

§ 3

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 130 414 335 000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 130 318 335 000 Kčs, takže vyplýva rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 96 000 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, príjmy a výdavky ktorých sú 31 353 300 000 Kčs.


§ 4

Zrušuje sa zákon č. 165/1960 Zb. o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.


Príloha 1 zákona č. 15/1964 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1964

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Príjmy zo socialistického hospodárstva113 160 504Hospodárstvo69 446 494
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 13 105 400Kultúrne a sociálne opatrenia47 177 368
Ostatné príjmy 4 148 431Obrana a bezpečnosť10 948 160
Správa 2 746 313
Úhrn130 414 335Úhrn130 318 335

Rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 96 000 tis. Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Priame príjmy14 345 700Hospodárstvo 8 915 800
Prídel zo štátneho rozpočtu16 807 600Kultúrne a sociálne opatrenia20 989 700
Správa 1 447 800
Úhrn31 353 300Úhrn31 353 300

Príloha 2 zákona č. 15/1964 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov

(v tisícoch Kčs)

KrajPriame príjmyPrídely zo štátneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Národný výbor hl. m. Prahy 885 600 1 655 800 2 541 400 2 541 400
Stredočeský 1 542 800 882 000 2 424 800 2 424 800
Juhočeský 666 500 949 900 1 616 400 1 616 400
Západočeský 860 900 1 451 000 2 311 900 2 311 900
Severočeský 1 415 900 1 371 000 2 786 900 2 786 900
Východočeský 1 514 600 964 400 2 479 000 2 479 000
Juhomoravský 2 215 300 1 426 000 3 641 300 3 641 300
Severomoravský 1 970 400 2 420 900 4 391 300 4 391 300
Západoslovenský 1 610 800 1 907 400 3 518 200 3 518 200
Stredoslovenský 969 100 1 709 700 2 678 800 2 678 800
Východoslovenský 844 800 2 152 500 2 997 300 2 997 300
Zníženie riadiaceho a správneho aparátu 49 000 - 83 000 - 34 000 - 34 000
Úhrn14 545 70016 807 60031 353 30031 353 300