Vyhláška č. 54/1964 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

Čiastka 25/1964
Platnosť od 25.03.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1965
Zrušený 122/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia tejto vyhlášky sa ešte použijú na prerokovanie ponúk pre výkup nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov predložených vykupujúcim organizáciám do 31. decembra 1965 (§ 1 vyhlášky č. 122/1965 Zb.).

54

VYHLÁŠKA

ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 4. marca 1964

o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

V záujme využitia všetkých hutníckych výrobkov pre potreby národného hospodárstva treba, aby sa i nepotrebné zásoby hutníckych výrobkov u spotrebiteľov plánovite vracali do obehu. Za tým účelom ustanovuje minister hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 190 ods. 1 a 2 písm. b) a § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na výkup a vracanie do obehu nepotrebných spotrebiteľských zásob výrobkov uvedených v prílohe (ďalej len hutnícke výrobky). V organizáciách vnútorného a zahraničného obchodu vzťahuje sa len na zásoby hutníckych výrobkov určené pre vlastné materiálno-technické zásobovanie. Hutné odbytové základne vykupujú výrobky len od množstva, ktoré zodpovedá najmenším dodávkovým jednotkám (1 tyč vo výrobnej dĺžke, 1 výrobný svitok, 1 zväzok, 1 tabuľa bežných rozmerov, 1 kus vo výrobnej dĺžke, 1 balenie, 1 kartón).

§ 2

(1) Nepotrebné spotrebiteľské zásoby hutníckych výrobkov musia sa ponúknuť na výkup určeným organizáciám, ktoré sú povinné ich vykúpiť, pokiaľ sú národohospodársky použiteľné.

(2) Za nepotrebné spotrebiteľské zásoby hutníckych výrobkov sa považujú podľa tejto vyhlášky zásoby, ktoré ich držiteľ nemôže použiť na plnenie plánovaných úloh v bežnom roku, prípadne do konca prvého štvrťroku budúceho roku za predpokladu, že zásoby by sa mali skladovať dlhšie ako 6 mesiacov.

§ 3

Výkup nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov vykonávajú podľa jednotlivých skupín výrobkov organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní podľa prílohy. Ak sú ako vykupujúce organizácie uvedené hutné odbytové základne, vykonáva výkup oblastne príslušná hutná odbytová základňa podľa sídla držiteľa nepotrebných spotrebiteľských zásob (ďalej len držiteľ zásob).

Druhá časť

Spôsob vykonávania výkupu

§ 4

Držitelia zásob predkladajú svoje ponuky na výkup určeným organizáciám dvojmo na predpísaných jednopoložkových ohláškach,*) a to ihneď po zistení nepotrebnosti zásoby. Ohlášku, ktorá je súčasne návrhom hospodárskej zmluvy, musí držiteľ zásob vyplniť tak, aby obsahovala najmä presný a úplný popis výrobku ponúkaného na výkup podľa akostí, značiek, druhov, profilov, rozmerov, dĺžok, hrúbky a podobne, včítane údajov o jeho prípadnom poškodení či inom znehodnotení. Ďalej je držiteľ zásob povinný v ohláške vyhlásiť, že údaje v nej uvedené zodpovedajú skutočnosti.

§ 5

Vykupujúce organizácie sú povinné do 2 mesiacov - ak je vykupujúcou organizáciou hutná odbytová základňa a výrobok ponúkaný na výkup nie je obsiahnutý v „Zozname skladového sortimentu hutníckych výrobkov v hutných odbytových základniach“, do 4 mesiacov - po tom, keď dostanú ohlášky, uzavrieť s držiteľom zásob zmluvu na výkup nepotrebnej zásoby. K uzavretiu zmluvy dochádza spravidla potvrdením druhopisu ohlášky. Vykupujúca organizácia môže výkup odmietnuť z dôvodov národohospodárskej nepoužiteľnosti a je povinná písomne oznámiť držiteľovi zásob svoje odôvodnené stanovisko.

§ 6

Národohospodársku použiteľnosť výrobkov ponúkaných na výkup posudzujú vykupujúce organizácie na základe odborných znalostí plánovaných potrieb národného hospodárstva a ich predpokladaného vývoja. Vykupujúce organizácie musia posúdiť i možnosti vývozu alebo použitia výrobku na iný než pôvodný účel.

§ 7

Držitelia zásob nie sú oprávnení bez predchádzajúceho súhlasu vykupujúcej organizácie po dobu lehoty určenej pre vyjadrenie k ohláške s ponúknutými zásobami akokoľvek disponovať. S hutníckymi výrobkami, ktoré nepodliehajú výkupu alebo výkup ktorých bol odmietnutý, môžu držitelia zásob voľne nakladať, pokiaľ nie sú obmedzovaní osobitnými predpismi.**)

Tretia časť

Dodacie podmienky

§ 8

(1) Dodávka vykúpených hutníckych výrobkov je splnená dňom uzavretia zmluvy. Týmto dňom prechádzajú hutnícke výrobky do správy (vlastníctva) vykupujúcej organizácie, na ktorú prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zhoršenia, a držiteľ zásoby je povinný ich fakturovať v lehotách určených predpismi o fakturácii a uskladniť. Uskladnené zásoby musia sa od vlastných zásob oddeliť alebo výrazne označiť ako majetok vykupujúcej organizácie.

(2) Na zamedzenie zbytočnej manipulácie a prepravy je držiteľ zásoby povinný vykúpené výrobky bezplatne skladovať pre vykupujúcu organizáciu 3 mesiace od dňa výkupu. Skladovanie po tejto lehote môže si vykupujúca organizácia zabezpečiť uzavretím dohody o skladovaní.

(3) Držiteľ zásoby je povinný najneskôr do 6 týždňov po tom, čo dostal dispozíciu od vykupujúcej organizácie, zaslať vykúpené výrobky na svoje náklady do miesta určenia odberateľa alebo do skladu príslušnej vykupujúcej organizácie.

(4) Ako neplnohodnotné sa hutnícke výrobky vykupujú len vtedy, ak sú za neplnohodnotné označené zmluvou; držiteľ zásoby zodpovedá za vady neuvedené v zmluve len vtedy, ak sa organizácie na tom dohodli. Rovnaký postup platí i pri dodávkach takto označených vykúpených neplnohodnotných výrobkov vykupujúcimi organizáciami ďalším odberateľom.

§ 9

Plnohodnotné výrobky vykupujú sa za veľkoobchodné ceny bez prípadnej skladovej prirážky. Ostatné prirážky (napr. za tepelné spracovanie, hutnícke osvedčenie atď.) sa platia len na základe dohody. Neplnohodnotné výrobky (nezodpovedajúce technickým normám, poškodené alebo v ohláške neúplne určené, ako napr. bez udania akosti) vykupujú sa za veľkoobchodné ceny znížené o zľavu zodpovedajúcu vadám, stavu znehodnotenia výrobkov alebo ich možnej upotrebiteľnosti. Výšku zľavy si organizácie dohodnú v zmluve.

§ 10

(1) Na vykúpené plnohodnotné fondované a centralizované plánované hutnícke výrobky vystavujú vykupujúce organizácie potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob v plnej výške vykúpeného množstva.

(2) Na vykúpené neplnohodnotné fondované a centralizované plánované hutnícke výrobky vystavujú vykupujúce organizácie potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob vo výške zodpovedajúcej ich čiastočnému znehodnoteniu, prípadne ich obmedzenej použiteľnosti v národnom hospodárstve.

(3) Potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob môžu držitelia zásob použiť v bežnom roku

a) na nákup hutníckych výrobkov zo zásob ktorejkoľvek hutnej odbytovej základne alebo vykupujúcej organizácie, a to aj na iné položky zoznamu výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, než na ktoré bolo vystavené potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob. V týchto prípadoch nahrádza potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob materiálové fondy. Pri nákupe sú prípustné tieto zámeny druhov výrobkov:

1. len v rámci základnej materiálovej skupiny (t.j. valcovaný materiál, rúrky, fondované druhovýrobky, suroviny a polotovary ťažkých neželezných kovov, suroviny a polotovary ľahkých neželezných kovov), do ktorej patril vykúpený hutnícky výrobok a

2. v pomere k prácnosti vykúpených a nakupovaných výrobkov; smerné koeficienty prácnosti výrobkov sú dané pomerom veľkoobchodných cien jednotlivých výrobkov;

b) na preukázanie skutočných úspor kovov odovzdaním potvrdenia nadriadenému ústrednému orgánu.

(4) Potvrdenia o výkupe nepotrebných zásob nie sú plánovacími dokladmi. Vykupujúce organizácie sú však povinné pomáhať držiteľom zásob pri získavaní hutníckych výrobkov na potvrdenia, ktoré vydali.


Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 11

V záujme zabezpečenia lepšieho využívania a skladovania hutníckych výrobkov a správneho posudzovania ich národohospodárskej použiteľnosti vykonávajú vykupujúce organizácie, pri výkupe vykonávanom hutnými odbytovými základňami Odbytové združenia Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, kontrolnú a poradenskú činnosť. Poverení pracovníci týchto organizácií sú oprávnení vyžadovať od spotrebiteľov potrebné informácie o zásobách, nazerať do záznamov týkajúcich sa pohybu zásob a vstupovať do priestorov, v ktorých sa hutnícke výrobky spracúvajú a uskladňujú; toto oprávnenie sa nevzťahuje na úsek špeciálnej výroby a na ozbrojené zložky ministerstiev národnej obrany a vnútra.

§ 12

Touto vyhláškou nie je dotknuté právo ústredných orgánov a národných výborov vykonávať presuny zásob medzi podriadenými organizáciami a v stavebníctve medzi organizáciami celého odvetvia. Rovnako tak nie sú v rozpore s touto vyhláškou dodávky hutníckych výrobkov v rámci výpomoci určenej právnymi predpismi.

§ 13

Zrušuje sa vyhláška č. 58/1962 Zb. ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadmerných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Dohnal v. r.

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní:

Krejčí v. r.


Príloha

Zoznam vykupovaných hutníckych výrobkov a vykupujúcich organizácií

I. Výrobky vykupované hutnými odbytovými základňami:

surové železo a vysokopecné ferozliatiny

valcovaný materiál z neušľachtilých ocelí

valcovaný materiál z ušľachtilých ocelí

oceľové rúrky

liatinové tlakové rúry a tvarovky

pásová oceľ valcovaná za studena

ťahaný oceľový materiál (tyče, drôty, profily)

oblúky z bezšvových rúrok

oceľové rebrové rúrky (bez kompletných súprav výhrevných telies)

tvarovky k prírubovým rúrkam

tvarovky k hrdlovým rúrkam

fitingy a vsuvky z rúrok

kliny pre železničné a banské koľajnice

vrtule pre železničné koľajnice

skrutky a matice:

hrubé skrutky

hrubé matice

stredné skrutky

stredné matice

presné skrutky o pevnosti 50-100 kg/mm2

presné matice o pevnosti 50-100 kg/mm2

skrutky a matice stredného a presného vyhotovenia z neželezných kovov

podstavcové vruty a skrutky

mosadzné vruty

izolátorové háky

napínacie skrutky

nity:

plné oceľové nity

rozštiepené oceľové nity

hrubostenné rúrkové oceľové nity

nity z neželezných kovov

podložky a závlačky:

presné a poistné oceľové podložky

pružné podložky podľa ČSN a ČSD

hrubé oceľové podložky

podložky z neželezných kovov

závlačky

výrobky z drôtov:

ostnatý drôt

elektrovodné oceľové pramence o pevnosti do a nad 70 kg/mm2

oceľové drôtené laná

strihaný drôt pre špeciálne viazacie strojčeky

opradený plombovací drôt

úväzky

drôtené siete:

z drôtu z ocele

z drôtu z cínového bronzu

na vložky do postelí

pletené so štvorcovými okami

pletené so šesťuholníkovými okami

krútené so štvorcovými okami (Herkules)

tkané proti hmyzu

tkané rabicové

klince:

oceľové

do krytiny

pieskovačky

z medi a mosadze

zvárací materiál:

elektródy z neušľachtilých a ušľachtilých ocelí

elektródy bronzové, niklové a hliníkové

reťaze a príslušenstvo:

reťaze elektricky zvárané

uzlované reťaze

reťazové strmene

príslušenstvo k priemyslovým reťaziam

príslušenstvo k poľnohospodárskym reťaziam

podkúvanie:

ozuby

hmatce

podkováky

príruby:

kované a razené (s výnimkou voľne kovaných prírub)

koľajivo:

drobné koľajivo pre železničné koľajnice

drobné koľajivo pre banské koľajnice

neželezné kovy:

suroviny - podľa Zoznamu výrobkov MHD okrem vzácnych kovov a surovej medi

zlievárenské zliatiny a predzliatiny:

zlievárenské zliatiny medi

zlievárenské zliatiny hliníka antimónové tvrdé olovo

zliatiny zinku

ložiskové kovy na báze Pb a Sn

spájky z cínu a jeho zliatin

predzliatiny medi

polotovary tvarované z medi, mosadze, z cínových a špeciálnych bronzov, z hliníka a zliatin hliníka

polotovary z olova, zinku a cínu

spájka mäkká na hliník

plechy a drôt z kadmia

polotovary z niklu a jeho zliatin

Rôzne výrobky z neželezných kovov:

zinkový prach

hliníková krupica

II. Ostatné hutnícke výrobky*) vykupujú:

a) fondované a centralizovane plánované výrobky poverené organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní uvedené v Zozname výrobkov MHD,

b) podnikové plánované výrobky bilančné miesta uvedené v Zozname výrobkov MHD, prípadne nimi určené výrobné podniky.

Poznámky pod čiarou

*) Ohlášky skladujú a distribuujú všetky hutné odbytové základne.

**) Pre rok 1964 platia smernice Ministerstva financií o financovaní výkupu zásob v národnom hospodárstve v roku 1964 z 23. 12. 1963 č. 117/73500/63.

*) Za hutnícke výrobky sa nepovažujú tieto výrobky podľa Zoznamu výrobkov MHD vyrábané podnikmi MHD: výrobky koksochemického priemyslu, výrobky strojárske, výrobky strojárskej metalurgie a výrobky v gescii iných ministerstiev. Výkup týchto výrobkov sa vykonáva podľa osobitných predpisov, napríklad podľa Smerníc ministerstiev ťažkého strojárstva, všeobecného strojárstva, chemického priemyslu, spotrebného priemyslu, palív a hutníckeho priemyslu a rudných baní o organizácii a vykonávaní výkupu nepotrebných spotrebiteľských zásob č. 1/64 z 20. 12. 1963.