Vyhláška č. 201/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau

Čiastka 86/1964
Platnosť od 13.12.1964
Účinnosť od 28.12.1964
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 26 odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 22. septembra 1964.

201

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1964

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau


Dňa 16. novembra 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval 29. mája 1963 a ratifikačné listiny boli vymenené vo Varšave 22. septembra 1964.

Podľa svojho článku 26 odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 22. septembra 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky vedení prianím upraviť československú prievoznú dopravu cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau, sa rozhodli dojednať túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky:

Emila Vrtiaka,
prvého námestníka ministra dopravy a spojov,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky
Donata Tarantowicza,
štátneho podtajomníka na Ministerstve dopravy,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Poľská ľudová republika priznáva Československej socialistickej republike za podmienok ustanovených v tejto Dohode právo vykonávať privilegovanú prievoznú železničnú dopravu cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau a v súvislosti s tým i právo začleniť tento úsek do tarifných vzdialeností Československých štátnych dráh.

2. Privilegovaná prievozná železničná doprava uvedená v odseku 1 sa nazýva v ďalšom texte tejto Dohody prievoznou dopravou.

3. Pokiaľ v prievoznej doprave nie sú niektoré otázky upravené touto Dohodou, vzťahujú sa na ne ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave podpísanej v Prahe 31. januára 1958.

Článok 2

V prievoznej doprave sa neprihliada na štátnu príslušnosť cestujúcich, na pôvod zásielok batožín, spešnín, tovaru a poštových zásielok, na štátnu príslušnosť odosielateľa či príjemcu a na skutočnosť, komu železničné vozidlá patria.

Článok 3

Prievoznú dopravu vykonávajú Československé štátne dráhy svojimi vlakmi a svojím vlakovým personálom.

Článok 4

Na prievoznú dopravu sa na poľskom štátnom území vzťahujú poľské predpisy týkajúce sa poriadku, verejnej bezpečnosti a ochrany zdravia.

Článok 5

1. Ak sa osoby idúce vo vlakoch prievoznej dopravy na poľskom štátnom území dopustia trestného činu, sú príslušné poľské orgány oprávnené vykonať vo vlakoch prievoznej dopravy prehliadku a československí zamestnanci, ktorí konajú službu v týchto vlakoch, sú povinní poskytnúť všetku pomoc na zadržanie páchateľov.

2. Poľské orgány príslušné na vykonávanie tejto Dohody poskytnú v prípade potreby pomoc a starostlivosť cestujúcim a vlakovému personálu vlakov prievoznej dopravy.

Článok 6

Ručné batožiny cestujúcich, zásielky batožín, spešnín, tovaru a poštové zásielky, ako aj železničné vozidlá prepravované v prievoznej doprave poľské orgány nemôžu zhabať, s výnimkou prípadu súvisiaceho so spáchaním trestného činu uvedeného v článku 5 odseku 1.

Oddiel II

Prevádzkové ustanovenia

Článok 7

1. Vlaky prievoznej dopravy prechádzajú poľským štátnym územím bez zastavovania s výnimkou prípadov, keď zastavenie je nevyhnutné z prevádzkových dôvodov, z dôvodov bezpečnosti štátnych hraníc alebo colných dôvodov.

2. Vlaky prievoznej dopravy nesmú ísť cez poľské štátne územie menšou rýchlosťou, než určuje cestovný poriadok s výnimkou prípadov, keď pre stav trate alebo z prevádzkových dôvodov bude nariadená nižšia rýchlosť.

Článok 8

1. Prievozná doprava sa môže vykonávať bez obmedzenia vo dne i v noci podľa cestovného poriadku.

2. Cestovné poriadky vlakov prievoznej dopravy vypracujú Československé štátne dráhy a odovzdajú ich Poľským štátnym dráham na vyjadrenie súhlasu.

3. O zavedení vlaku, ktorý nebol predvídaný cestovným poriadkom, treba vopred upovedomiť Poľské štátne dráhy, ako aj poľské orgány ochrany štátnych hraníc.

4. Podrobný spôsob prerokovania otázok uvedených v odsekoch 2 a 3 dohodnú železničné správy zmluvných strán.

Článok 9

1. Cestujúci a zásielky sa v prievoznej doprave prejednávajú podľa predpisov a taríf platných na Československých štátnych dráhach.

2. Tarifné príjmy z prepravy v prievoznej doprave pripadajú celkom Československým štátnym dráham.

3. V prievoznej doprave sa nevykonáva ani odovzdávka ani prevzatie železničných vozidiel a zásielok.

Článok 10

1. Pre jazdy vlakov prievoznej dopravy cez poľské štátne územie platia dopravné a návestné predpisy Poľských štátnych dráh, pokiaľ železničné správy zmluvných strán neurčia vo vzájomnej dohode inak.

2. Pre poučenie zamestnancov Československých štátnych dráh budú Poľské štátne dráhy bezplatne zasielať Československým štátnym dráham potrebné predpisy.

Článok 11

1. Československé štátne dráhy zodpovedajú za to, že železničné vozidlá použité v prievoznej doprave sú spôsobilé na prevádzku.

2. Železničné správy zmluvných strán určia vo vzájomnej dohode spôsob, ako sa má postupovať, ak železničné vozidlá boli poškodené na poľskom štátnom území.

Článok 12

Dozor a udržiavanie poriadku vo vlakoch prievoznej dopravy patrí československým orgánom.

Článok 13

1. Poľské štátne dráhy sú povinné vlastnými prostriedkami udržiavať úsek železničnej trate i železničné zariadenia, ktoré slúžia prievoznej doprave, v takom stave, aby bola zabezpečená riadna a bezpečná doprava.

2. Podrobnosti vyplývajúce z ustanovenia odseku 1 a rozsah vzájomných povinností, pokiaľ ide o zariadenia, ktoré sú pretínané štátnymi hranicami, upravia železničné správy zmluvných strán vo vzájomnej dohode.

3. Železničné správy zmluvných strán sa dohodnú na výstavbe a údržbe oznamovacích spojení a zabezpečovacích zariadení na trati používanej pre prievoznú dopravu. Oznamovacie spojenia musia byť oddelené od vnútrozemskej siete.

Článok 14

1. Železničné správy zmluvných strán sa budú navzájom upovedomovať o všetkých prekážkach v doprave, ako aj o iných opatreniach a udalostiach, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prievoznú dopravu.

2. Povinnosť odstrániť prekážky uvedené v odseku 1 patrí železničnej správe tej zmluvnej strany, na úseku železničnej trate ktorej prekážky vznikli.

3. Pri nehodách, prerušení dopravy a poškodení železničných vozidiel na poľskom štátnom území podniknú Československé štátne dráhy po dohode s Poľskými štátnymi dráhami a v naliehavých prípadoch s miestnymi poľskými orgánmi ochrany štátnych hraníc opatrenia potrebné na záchranné práce a na odstránenie poškodených železničných vozidiel.

4. Príslušné orgány zmluvných strán si za náhradu skutočných výdavkov poskytnú v medziach možností nevyhnutnú pomoc v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 15

Za vykonávanie prievoznej dopravy uvedenej v článku 1 odseku 1 budú Československé štátne dráhy poskytovať Poľským štátnym dráham paušálne náhrady. Výšku týchto náhrad, ako aj spôsob vyrovnania určia železničné správy zmluvných strán vo vzájomnej dohode.

Oddiel III

Ustanovenia o zodpovednosti

Článok 16

1. Za škody spôsobené cestujúcim v prievoznej doprave, ako aj zamestnancom konajúcim službu vo vlakoch prievoznej dopravy zodpovedajú poškodeným osobám Československé štátne dráhy podľa predpisov svojho štátu.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje i na prepravované zásielky.

3. Za všetky ostatné škody zodpovedá poškodeným osobám železničná správa tej zmluvnej strany, na úseku železničnej trate ktorej sa vyskytla udalosť spôsobujúca škodu.

4. Škody, ktoré pri vykonávaní prievoznej dopravy vzniknú železničným správam zmluvných strán v dôsledku nehôd spôsobených vyššou mocou, znáša každá železničná správa v tom rozsahu, v akom ich utrpela.

Článok 17

1. Pre uplatňovanie vzájomných nárokov z postihu medzi železničnými správami zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zodpovednosti ustanovenej v článku 16, platia tieto zásady:

a) za škody spôsobené zavinením zamestnancov zodpovedá tá železničná správa, ku ktorej títo zamestnanci patria. Ak bola škoda spôsobená zavinením zamestnancov obidvoch železničných správ alebo ak nemožno zistiť, ktorej železničnej správy zamestnanci škodu spôsobili, zodpovedajú obe správy rovnakým dielom;

b) za škody vzniknuté zlým stavom stavieb a zariadení určených pre prievoznú dopravu zodpovedá tá železničná správa, ktorej tieto stavby a zariadenia patria;

c) za škody vzniknuté zlým technickým stavom železničných vozidiel alebo nesprávnym naložením zásielok zodpovedajú Československé štátne dráhy.

2. Každá železničná správa má právo postihu voči druhej železničnej správe, ak bolo právoplatným súdnym výrokom rozhodnuté, že je povinná nahradiť škody, za ktoré podľa ustanovenia odseku 1 plne alebo sčasti zodpovedá druhá správa. Právo postihu možno uplatniť i vtedy, keď obidve železničné správy sa dohodli, že jedna z nich uspokojí nárok, hoci druhá správa zodpovedá za škody celkom alebo sčasti. Zmiery a uznanie nárokov, ako aj súdne výroky vynesené v konaní, o ktorom druhá železničná správa nebola upovedomená, sú pre uplatňovanie postihu voči druhej železničnej správe záväzné len vtedy, ak táto správa s nimi vyjadrí súhlas alebo ak v lehote troch mesiacov po odoslaní prvého vyzvania táto správa neoznámi svoje stanovisko, hoci bola v tejto lehote upomenutá.

3. Železničné správy zmluvných strán určia vo vzájomnej dohode spôsob vyšetrovania na zistenie príčin a rozsahu škôd.

Oddiel IV

Poštové ustanovenia

Článok 18

1. Poštové zásielky všetkých druhov môžu sa v prievoznej doprave prepravovať v poštových vozňoch, v poštových oddieloch, ako aj v železničných vozňoch bez akýchkoľvek prievozných poplatkov.

2. Poštové schránky v poštových vozňoch musia byť za jazdy cez poľské štátne územie uzavreté.

Článok 19

Za poštové zásielky, ktoré boli v prípade nevyhnutnosti preložené na poľskom štátnom území, zodpovedá tá železničná alebo poštová správa, ktorá ich vzala pod svoj dozor.

Oddiel V

Pohraničné a colné ustanovenia

Článok 20

1. Cestujúci v prievoznej doprave, ako aj železniční a poštoví zamestnanci a iné osoby vykonávajúce službu vo vlakoch prievoznej dopravy sa nepodrobujú na poľskom štátnom území pasovým a vízovým formalitám; musia však u seba mať preukaz totožnosti a na požiadanie sa ním preukázať orgánom oprávneným vykonávať kontrolu.

2. Osoby uvedené v odseku 1 nepodliehajú na poľskom štátnom území colnému konaniu; colnému konaniu taktiež nepodliehajú a od cla a iných poplatkov sú oslobodené ručné batožiny týchto osôb, zásielky batožín, spešnín, tovaru, poštové zásielky, ako aj železničné vozidlá.

3. Pre prekračovanie štátnych hraníc zamestnancami československých záchranných vlakov, snehových pluhov, ako aj inými železničnými zamestnancami, ktorí vykonávajú služobné úkony na úseku prievoznej trate na poľskom štátnom území, platia príslušné pohraničné a colné ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave podpísanej v Prahe 31. januára 1958.

Článok 21

1. Vlaky prievoznej dopravy môžu sprevádzať príslušné orgány každej zo zmluvných strán.

2. V prípadoch, keď vlaky prievoznej dopravy budú sprevádzať poľské orgány, musia vlaky zastavovať na určených miestach, aby sa umožnilo nastúpenie a vystúpenie sprievodu.

Článok 22

1. Pri vlakoch prievoznej dopravy je zakázané na poľskom štátnom území nastupovanie alebo vystupovanie a otváranie dverí a okien vozňov. Tento zákaz neplatí pre železničných zamestnancov a osoby, ktoré sprevádzajú vlak podľa článku 21 odseku 1 pri výkone ich služobných povinností v uvedených vlakoch.

2. Ak vystúpia osoby idúce vo vlakoch prievoznej dopravy v prípade nehody alebo v iných mimoriadnych prípadoch na poľskom štátnom území, zostanú až do jeho opustenia pod dozorom poľských orgánov ochrany štátnych hraníc.

3. Na poľskom štátnom území je zakázané do vlakov prievoznej dopravy prijímať alebo z nich odovzdávať či vyhadzovať akékoľvek predmety.

4. Osobám idúcim vo vlakoch prievoznej dopravy nie je dovolené na poľskom štátnom území fotografovať či filmovať.

Článok 23

1. V prievoznej doprave je zakázané na poľskom štátnom území vykladať a nakladať zásielky. Ak bolo železničné vozidlo poškodené, môže sa zásielka preložiť len pod dozorom poľských colných orgánov.

2. Poľské colné orgány budú uznávať československé colné uzávery. V prípade preloženia zásielok na poľskom štátnom území priložia poľské colné orgány podľa možnosti na vozne, do ktorých boli zásielky preložené, svoje colné uzávery.

Článok 24

1. Materiály a náradie potrebné na vybudovanie alebo údržbu oznamovacích a zabezpečovacích spojení a zariadení môžu sa doviezť na poľské územie a vyviezť z neho bez osobitného povolenia, cla a iných dávok. Náradie a nespotrebované materiály musia sa opäť vyviezť.

2. Vykladanie a nakladanie predmetov uvedených v odseku 1 sa vykonáva pod dozorom príslušných poľských orgánov.

Oddiel VI

Záverečné ustanovenia

Článok 25

Príslušné orgány zmluvných strán dohodnú dojednanie potrebné na vykonávanie tejto Dohody, najmä pokiaľ sa týka otázok uvedených v článku 8 odsek 4, článku 11 odsek 2, článku 13 odsek 2 a 3, článku 15 a článku 17 odsek 3.

Uvedené dojednanie treba dohodnúť skôr, než vstúpi táto Dohoda v platnosť.

Článok 26

1. Táto dohoda podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná vo Varšave.

2. Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dojednanie medzi Československou republikou a Republikou poľskou o privilegovanom železničnom prievoze z Československa do Československa na úseku Liberec-Vansdorf cez Poľsko podpísané v Prahe 2. júla 1949.

3. Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas. Môže ju vypovedať každá zo zmluvných strán a stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostala oznámenie o výpovedi.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 16. novembra 1962 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za

Československú socialistickú republiku

E. Vrtiak v. r.

Za

Poľskú ľudovú republiku

D. Tarantowicz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.