119

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

zo 16. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu

Ministerstvo chemického priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky

a) chemických výrobkov vrátane výrobkov z plastických hmôt,*)

b) priemyslových hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín,

c) gumárenských a azbestových výrobkov a

d) výrobkov priemyslu celulózy a papiera;

nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

§ 2

Hospodárske zmluvy (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ zasiela návrh zmluvy (objednávku) dodávateľovi najmenej v dvoch vyhotoveniach najneskoršie v lehote 6 týždňov pred štvrťrokom, v ktorom sa má uskutočniť prvá dodávka; pri ďalej uvedených výrobkoch však najneskoršie v týchto lehotách počítaných pred štvrťrokom, v ktorom sa má uskutočniť prvá dodávka:

a) čisté chemikálie 13 týždňov

b) textilné a garbiarske pomocné prípravky 11 týždňov

c) materiály pre povrchovú úpravu 9 týždňov

d) výrobky z monokryštálov a syntetického kremeňa 13 týždňov

e) bezdymné prachy 8 týždňov

f) plastické kože s textilným podkladom, pogumovaný textil a konfekcia z pogumovaného textilu 13 týždňov

g) nové druhy tvarovaných lisovaných výrobkov nevyžadujúcich vývojové riešenie 18 týždňov

h) nové druhy tvarovaných výrobkov a ľahčených hmôt 13 týždňov

ch) celuloid 11 týždňov

i) pneumatiky 7 týždňov

j) dopravné pásy 13 týždňov

k) opravný materiál 8 týždňov

l) nové druhy pneumatík a vzorov (dezénov) pre prvé vybavenie a s určením pre vývoz 30 týždňov

m) pogumované výrobky, výrobu ktorých dodávateľ zabezpečuje podľa zoznamu výrobkov Ministerstva chemického priemyslu vrátane kovových dielov 13 týždňov

n) ostatné gumárske výrobky (klinové remene, technická guma) 8 týždňov

z toho hadice s oceľovými špirálami a textilným podkladom 13 týždňov

o) výrobky z azbestu 8 týždňov

p) vlákniny (drevina, buničina a iné vlákniny) a sulfitové výluhy 7 týždňov

r) papiere a kartóny 7 týždňov

s) lepenky a zošľachtené lepenky 6 týždňov

t) krytinové a izolačné lepenky, izolačné papiere, pásy a plsti, voskované plátna a voskované obrusy, asfaltové sklenené tkaniny, podlahoviny s textilným podkladom a obrusoviny 8 týždňov

u) zošľachtené papiere a kartóny 8 týždňov

v) výrobky z papierov, kartónov a lepeniek (okrem výrobkov uvedených pod písm. w), x), y), z) 9 týždňov

w) výrobky z papierov, kartónov a lepeniek, pri ktorých sú potrebné zvláštne suroviny, nové nástroje alebo iné zvláštne pomôcky 18 týždňov

x) výrobky z papierov, kartónov a lepeniek s tlačou, pri ktorých sú potrebné nové štočky, nové rytiny alebo nové ofsetové platne (t.j. s neopakovateľnou tlačou) 13 týždňov

y) lieviky (horná časť zahýbaná) a napúšťané (impregnované) kotúčové cievky krídlovky, textilné dutinky a cievky v neimpregnovanom alebo impregnovanom vyhotovení, prípadne z plastických hmôt 12 týždňov

z) razené nálepky z kovových fólií 15 týždňov.

(2) Pre predkladanie návrhu zmluvy (objednávky) odbytovým organizáciám na výrobky uvedené v odseku 1 písm. f), i), k), n), o), r) až z) platia lehoty o 2 týždne dlhšie.

(3) Odberatelia pohonných hmôt, mazadiel a olejov, ktorí neboli odbytovým závodom národného podniku Benzina vyzvaní, aby predložili návrhy zmluvy v lehote 6 týždňov pred štvrťrokom, predkladajú návrhy zmlúv (objednávky) 3 týždne pred požadovanou dodacou lehotou. V tomto prípade dodávateľ plní bez potvrdenia objednávky.

§ 3

Dodávky v maloobchodnom rozsahu (k § 153 zákona)

Pri drobných dodávkach, t. j. dodávkach, pri ktorých cena jedného druhu výrobku neprevyšuje sumu 200 Kčs, prípadne ak cena celej dodávky neprevyšuje 1 000 Kčs, odberateľ je svojou objednávkou viazaný po dobu troch mesiacov, pokiaľ v nej neuviedol lehotu kratšiu. Dohoda o predmete a čase plnenia je v týchto prípadoch nahradená poskytnutím plnenia [§ 153 ods. 2 písm. c) zákona].

§ 4

Množstvo (k § 175 a 176 zákona)

(1) Ak sa organizácie nedohodnú inak, môže sa dodané množstvo v jednotlivých druhoch výrobkov odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve najviac o ± 5 %. Pre dodávky výrobkov priemyslu celulózy a papiera platí ustanovenie § 25.

(2) Minimálne expedičné množstvo ustanovuje zoznam výrobkov (nomenklatúra) Ministerstva chemického priemyslu.

§ 5

Preprava (k § 180 zákona)

Odoslanie združenej celovagónovej zásielky, kde sú časti dodávky určené pre rôznych odberateľov, prípadne príjemcov, dodávateľ je povinný oznámiť všetkým odberateľom, respektíve všetkým príjemcom čiastkových dodávok.

Oddiel 2

§ 6

Obaly (k § 179 zákona)

(2) Ak dodávateľ trvá na vrátení obalov, vrátenie ktorých nie je ustanovené príslušnými predpismi o hospodárení s obalmi, oznámi to včas odberateľovi a dohodne sa s ním na podmienkach vrátenia, prípadne na spätnej fakturácii.

(3) Sudy na pohonné hmoty a sudy na oleje nie sú z hľadiska predpisov o hospodárení s obalmi vzájomne zastupiteľné a pri ich vrátení sa započítavajú pre každú z obidvoch skupín samostatne.

(4) Rámy a dosky,*) ako aj lepenkové debny (ťažká hrubá kartonáž a škatule z vlnitej lepenky), v ktorých sa dopravujú papiere, lepenky, kartóny a výrobky z nich, dodávateľ vyfakturuje odberateľovi podľa sadzieb uvedených v prílohe tejto vyhlášky. Odberateľ vráti takto vyfakturované obaly dodávateľom čo najskôr a za vrátené obaly - pokiaľ neprevýšia dodané množstvo ku dňu vrátenia - vyfakturuje dodávateľom spätne sumu zníženú o úhradu za opotrebenie podľa sadzieb uvedených v prílohe tejto vyhlášky. Dodávatelia vyplácajú vrátené drevené rámy a dosky a lepenkové debny bez ohľadu na stupeň opotrebenia.

§ 7

Nádržkové železničné vozne a postup pri nevyčerpateľných zvyškoch výrobkov dodaných v nádržkových železničných vozňoch

(1) Pre používanie železničných nádržkových vozňov, ktoré patria dodávateľským organizáciám (tzv. vozne prepravcov) platia osobitné predpisy.**)

(2) Ak odberateľ nemôže, hoci využil všetky možnosti, vyčerpať bez mechanického vyčistenia vozňov zvyšky výrobkov, ktoré sa považujú podľa železničného prepravného poriadku***) za látky silno viskózne a ľahko tuhnúce, alebo výrobkov prepravovaných v hrncových vozňoch, je oprávnený požadovať od dodávateľa dobropis na cenu nevyčerpateľného zvyšku, ak

a) vráti zvyšok výrobku,

b) uvedie váhu zvyšku v nákladnom liste,

c) požiada o dobropis najneskoršie do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vozne prijaté na spätnú prepravu.

(3) Dodávateľ je povinný odberateľovi vystaviť dobropis až do výšky 300 kg nevyčerpateľného zvyšku výrobku pri dvojosovom a trojosovom vozni a až do výšky 600 kg pri štvorosovom a viacosovom vozni proti tare použitej pre fakturáciu. V zmluve sa môže v mimoriadnych prípadoch dojednať hranica vyššia.

(4) Ak odberateľ ponechá vo vozni zvyšok vyšší ako 500 kg při dvojosovom a trojosovom vozni alebo 1000 kg pri štvorosovom a viacosovom vozni proti tare zistenej vážením pred plnením, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 50 Kčs za každých začatých 100 kg zvyšku výrobku nad túto ustanovenú medzu. Ak je v zmluve dojednaná vyššia hranica pre poskytovanie dobropisu na zvyšok výrobku, než je uvedené v odseku 3, platí dojednaná hranica aj pre účtovanie penále.

(5) Prepravu zvyšku výrobku od odberateľa k dodávateľovi uhrádza odberateľ. V prípade rozdielu váh zistených u odberateľa a dodávateľa platí, ak ide o rovnaký druh váženia, váha zistená u dodávateľa, pokiaľ bola cisterna pred plnením tarovaná.

(6) Ak dodávateľ použije vozeň nevhodný na prepravu príslušného výrobku, nemožno postupovať podľa ustanovení odsekov 2 až 4.

§ 8

Penále

Odbytová organizácia, ktorá je v omeškaní s dodávkou výrobkov, je povinná zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 1 % z ceny nedodaných výrobkov, a ak omeškanie trvá dlhšie ako 1 mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov.)

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

Chemické výrobky

§ 9

Pohonné hmoty, mazadlá a oleje

(1) V návrhu zmluvy na dodávku pohonných hmôt a automobilových olejov odberatelia uvedú aké množstvo a akým spôsobom (v cisterne, v sudoch a pod.) odoberú zo skladu a aké množstvá odoberú z čerpadiel (na poukážky). Socialistické organizácie môžu odoberať pohonné hmoty a automobilové oleje z verejných čerpacích staníc iba na blokové poukážky (automobilové oleje na poukážky) za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.*)

(2) Blokové poukážky, na ktoré sa neodobrala pohonná hmota, a poukážky, na ktoré sa neodobrali automobilové oleje, môže odberateľ vrátiť na dobropis len tomu odbytovému závodu národného podniku Benzina, v ktorom sa odobrali, a to najneskoršie do jedného mesiaca po uplynutí na nich vyznačeného odberného obdobia, inak odberateľ stráca právo na náhradu ich hodnoty. Za nevyužité poukážky dodávateľ účtuje odberateľovi penále vo výške 1 % z ceny výrobkov, na ktoré sa poukážky nevyužili.

§ 10

Organické farbivá

(1) Organické farbivá musia sa v návrhu zmluvy spresniť na značky.

(2) Dodávka farbív jedného druhu v množstve menšom ako 100 kg sa uskutočňuje iba v jedinej dodávke za štvrťrok.

(3) Dodávky organických farbív sa dojednávajú v prepočte množstva i ceny na 100 % koncentráciu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

(4) Organizácie sa môžu dohodnúť, že určitá časť zo štvrťročného množstva farbív určeného plánovacím aktom môže sa objednať dodatočne i po lehote 6 týždňov (§ 2 ods. 1). Toto množstvo (nepresahujúce spravidla 10 % bude sa uplatňovať samostatnými objednávkami predkladanými kedykoľvek počas štvrťroku; dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do troch týždňov po prijatí objednávky.

§ 11

Chemické vlákna

(1) Pri preverovaní, či viskózový a polyamidový hodváb spôsobuje pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, odberateľ postupuje podľa príslušnej technickej normy**) a používa schválené etalóny.

(2) Pri zistení stupňa pruhovitosti, ktorý nezodpovedá zaradeniu dodávky určenej pre výrobu farebných tkanín alebo pletenín do príslušnej akostnej triedy, platí:

a) pri dodávkach viskózového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti 2. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo výške 30 % cenového rozdielu medzi 1. a 2. triedou akosti príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 2. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo výške 30 % cenového rozdielu medzi 2. a 3. triedou akosti príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo výške 40 % cenového rozdielu medzi 1. a 3. triedou akosti príslušného titra. V 3. triede akosti sa pruhovitosť nepovažuje za vadu výrobku;

b) pri dodávkach polyamidového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti 2. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo výške 35 % cenového rozdielu medzi 1. a 2. triedou akosti príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 2. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo výške 35 % cenového rozdielu medzi 2. a 3. triedou akosti príslušného titra,

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti poskytne dodávateľ zľavu vo výške 70 % cenového rozdielu medzi 1. a 3. triedou akosti príslušného titra. V 3. a 4. triede akosti sa pruhovitosť nepovažuje za vadu akosti.

(3) Podmienky pre určenie stupňa pruhovitosti ustanovuje technická norma.***)

(4) Dodávateľ, ktorý dodal viskózový alebo polyamidový hodváb, vada ktorého spočíva iba v tom, že spôsobuje pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, je povinný odberateľovi zaplatiť penále len vo výške 2 % z ceny dodaných výrobkov. Pokiaľ dodávka viskózového alebo polyamidového hodvábu je vadná aj z iného dôvodu, dodávateľ platí penále ustanovené v § 206 zákona.

§ 12

Technické plyny

(1) Na dodávky technických plynov sa uzavierajú celoročné dodávkové zmluvy v členení na štvrťroky. Písomné odvolávky odberateľa na základe takto uzavretých zmlúv musia sa dodávateľovi (príslušnému odbytovému stredisku) predložiť najneskoršie 10 dní pred začiatkom požadovanej dodacej lehoty. Podrobnejšie členenie a rovnomernosť dodávok dohodnú organizácie pred predložením odvolávok.

(2) Dodávky technických plynov, celoročná spotreba ktorých neprevyšuje pri

technickom kyslíku vrátane medicinálneho 6 000 m3

rozpustenom technickom acetyléne (dissousplyne) 4 000 kg

kvapalnom kysličníku uhličitom 10 000 kg

tuhom kysličníku uhličitom (suchý ľad) 4 000 kg

pri ostatných technických plynoch 4 000 kg (m3)

budú sa vykonávať iba na základe jednotlivých objednávok predložených príslušnému odbytovému stredisku dodávateľa 10 dní pred požadovaným termínom dodávky. Dodávateľ ich plní v súlade s fondami technických plynov bez potvrdenia objednávky.

(3) Dodávky sa uskutočňujú z výrobne najbližšie položenej odberateľovi, pokiaľ táto výrobňa stačí zabezpečiť dodávky spotrebiteľom v príslušnej zásobovacej oblasti. Pokiaľ by technické plyny boli dodané zo vzdialenejších výrobní, než ktoré dodávateľ odberateľovi na jeho požiadanie oznámil, dodávateľ uhradí rozdiel dopravného.

(4) Dodávky technických plynov sa uskutočnia, len ak odberateľ vráti najneskoršie pri odbere technických plynov rovnaký počet prázdnych fliaš podľa jednotlivých druhov plynov s výnimkou prípadov, v ktorých ide o prvú dodávku novému odberateľovi alebo o zvýšenie spotreby odberateľa.

(5) Ak odberateľ zistí zjavné poškodenie, znečistenie a pod. oceľovej fľaše, postupuje primerane podľa § 194 zákona.

(6) Ak sa v rámci štvrťroku neodobralo alebo nedodalo dohodnuté množstvo technických plynov, je organizácia, ktorá je v omeškaní, povinná zaplatiť penále vo výške 5 % z neodobratého alebo nedodaného množstva technických plynov. Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, dodatočné plnenie za uplynulý štvrťrok nemôže sa požadovať.

(7) Sklady technických plynov sú určené pre dodávky drobným spotrebiteľom. Z týchto skladov sa dodáva jednotlivým odberateľom najviac 10 fliaš kyslíkov a 5 fliaš ostatných plynov buď v jednej dodávke, alebo v čiastkových dodávkach počas 14-dňového obdobia. Ak je 14-dňová potreba odberu vyššia, vykonávajú sa dodávky výhradne z výrobne.

(8) Dodávky technických plynov do sumy 200 Kčs sa uskutočňujú za hotové.

(9) Pre dodávky kvapalného kyslíka, kvapalného dusíka a kvapalného vzduchu odberateľ je povinný dodať dodávateľovi na plnenie vlastné Dewarove nádoby.

(10) Za technické plyny sa považujú:

technický kyslík, lekársky kyslík (medicinálny), technický kvapalný kyslík, technický rozpustený acetylén (dissousplyn), potrubný acetylén, stlačený vzduch, kvapalný vzduch, stlačený technický dusík, dusík bez kyslíka, žiarovkárenský dusík, kvapalný dusík, zmes dusíka a vodíka, kvapalný kysličník uhličitý, tuhý kysličník uhličitý (suchý ľad), zmes kyslíka a kysličníka uhličitého a technický vodík.

§ 13

Priemyslové trhaviny

(1) Rozmery náložiek priemyslových trhavín sú upravené technickou normou.*) Odberatelia sú povinní v návrhu zmluvy (objednávky) uvádzať požadované rozmery náložiek.

(2) Odvolávky trhavín a rozbušiek sú odberatelia povinní zasielať dodávateľom najneskoršie 4 týždne pred dodacou lehotou.

(3) Prázdne obaly na priemyslové trhaviny sú odberatelia povinní vrátiť neznečistené výrobnému závodu, ktorý je vyznačený na obale.

§ 14

Fotovýrobky

Pri svitkových a perforovaných filmoch pre amatérsku potrebu sú dodávatelia oprávnení dodať z celkového objemu štvrťročných dodávok najviac 7% výrobkov druhej akosti.

Oddiel 2

Priemyselné hnojivá

§ 15

Balenie

(1) Priemyselné hnojivá síran amónny, superfosfát a kombinované hnojivá NPK sa dodávajú voľne nakladané s výnimkou hnojív obohatených prípravkami na ochranu rastlín, ktoré sa dodávajú vo vreciach.

(2) Ostatné priemyslové hnojivá sa dodávajú vo vreciach po 50 kg brutto s výnimkou dusíkatého vápna z Chemických závodov Sokolov a Thomasovej múčky, ktoré sa dodávajú vo vreciach po 75 kg brutto.

(3) Dodávatelia môžu v jarnom období dodávať liadok voľne nakladaný, ak nemôžu zabezpečiť pre dodávky všetkých druhov liadkov potrebné množstvo papierových vriec. Organizácie sa môžu dohodnúť, že aj v iných naliehavých prípadoch sa hnojivá dodajú voľne nakladané.

§ 16

Preprava a prepravné dispozície (k § 180 a 189 zákona)

(1) Odberateľ je povinný zaslať dodávateľovi prepravné dispozície na predpísaných tlačivách v štyroch vyhotoveniach najneskoršie 30 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, a to pre každú jednotlivú dodávku na jednotlivého príjemcu. V prepravnej dispozícii uvedie odberateľ maximálny počet vagónov, ktorý sa môže denne odosielať do jednotlivých železničných staníc a do jednotlivých okresov.

(2) Množstvo denne expedované do železničnej stanice a jednotlivého okresu musí byť aspoň také, aby sa mesačné dodávky mohli splniť počas 15 dní. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ sa dodávka uskutoční v ucelených odosielateľských vlakoch do staníc rozptylu.

(3) Pri dodávkach jednotlivému príjemcovi určenému v prepravnej dispozícii dodávateľ sa smie odchýliť od množstva určeného v jednotlivej prepravnej dispozícii pri vrecovaných hnojivách o ± 5 %, pri voľne nakladaných hnojivách o ± 10 %.

(4) Minimálne expedičné množstvo pre železničné zásielky je jeden vagón.

(5) Dodávateľ je povinný uvádzať v nákladných listoch číslo príslušnej prepravnej dispozície odberateľa.

(6) Pri tvorbe ucelených odosielateľských vlakov je dodávateľ povinný oznámiť príjemcovi 4 dní vopred deň nakládky uceleného vlaku podľa plánu prepravy.

(7) Zprávu o odoslaní vagónovej zásielky zasiela dodávateľ vždy príjemcovi zásielky.

§ 17

Plnenie

(1) Dodávateľ je povinný splniť dodávky podľa prepravných dispozícií na jednotlivé mesiace, a to ako pre jednotlivé poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky, tak i pre ich jednotlivé závody.

(2) Pri dodávkach hnojív v ucelených vlakoch je dodacia lehota splnená, i keď sa odovzdajú dopravcovi do 7 dní po skončení mesiaca.

(3) Zrnenie nezodpovedajúce technickej norme považuje sa za vadu akosti zistiteľnú laboratórne.

(4) Vzorky hnojív odobraté Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym za účasti dodávateľa po naložení hnojiva do dopravného prostriedku považujú sa za vzorky odobraté odberateľom pri prevzatí zásielky.

(5) Osvedčenie o akosti hnojív odošle výrobný podnik (závod) príslušnému poľnohospodárskemu nákupnému a zásobovaciemu podniku súčasne s faktúrou, najneskoršie však do 3 dní po odoslaní zásielky.

(6) V osvedčení o akosti sa uvedie:

a) číslo vagóna (osvedčenie sa vydá pre každý vagón osobitne),

b) či dodané hnojivá zodpovedajú platnej technickej norme,

c) presný obsah živín - N, P2O5, K2O - na základe ktorého bola zásielka vyfakturovaná,

d) v prípade, že akosť hnojiva bude vykazovať odchýlky oproti technickej norme, v osvedčení sa uvedú i nevyhovujúce ukazovatele.

§ 18

Ustanovenia § 15-17 neplatia pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu.

Oddiel 3

§ 19

Hospodárenie s obalmi na prostriedky na ochranu rastlín

(1) Odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi prepravné skrine a ohradové palety určené na prepravu prostriedkov na ochranu rastlín a patriace dodávateľovi do 15 dní po dni, keď dopravca prijal výrobky dodávané v obale na prepravu od dodávateľa; pri týchto obaloch sa náhrada za opotrebenie neúčtuje. Ak odberateľ nevráti obaly do 30 dní po uplynutí tejto 15 dennej lehoty, dodávateľ mu účtuje penále vo výške 20 Kčs za jednu prepravnú skriňu alebo ohradovú paletu. Po uplynutí 45 dní odo dňa, keď dopravca prijal výrobky dodávané v obale na prepravu od dodávateľa, dodávateľ účtuje odberateľovi ďalšie penále vo výške 3 Kčs za každý deň omeškania z jednej prepravnej skrine alebo ohradovej palety.

(2) Pre vrátenie sudov, kanví a hobokov platia tieto lehoty:

VýrobokPosledný deň expedície z výrobného závodu na bežnú sezónuPosledný deň lehoty na vrátenie obalov
Dikkotex a dinoseb15. 5.15. 7.
Arborol31. 1. 31. 3.
Dynol30. 6.31. 8.
Aerosoly30. 6.31. 8.
Nitrosan31. 1.31. 3.
Rafex15. 7. 15. 9.
Orkus a Karnofer31. 12. 28. 2.
Antrix30. 6. 31. 8.

Ak však boli výrobky expedované z výrobného závodu po poslednom dni expedície na bežnú sezónu, predlžuje sa lehota na vrátenie obalov o 12 mesiacov.

(3) Pri sudoch, kanvách a hobokoch sa náhrada za opotrebenie fakturuje podľa predpisov o hospodárení s obalmi.*) Ak odberateľ výnimočne nevráti sudy do konca určeného termínu preto, že musí zo závažných dôvodov uskladňovať chemické prostriedky po dlhšiu dobu, požiada pred uplynutím lehoty písomne dodávateľa o jej predĺženie na dobu nevyhnutne potrebnú. V týchto prípadoch dodávateľ predĺži lehotu na vrátenie najviac o 9 mesiacov a fakturuje opätovne jeden násobok náhrady za opotrebenie. Pokiaľ sudy ani v týchto 9 mesiacoch nebudú vrátené, dodávateľ má právo fakturovať ich za obstarávaciu cenu. Ak odberateľ nevráti kanvy a hoboky v určenej lehote, dodávateľ mu ich taktiež vyfakturuje za obstarávaciu cenu.

(4) Ak odberateľ ponúkne dodávateľovi vyfakturované obaly, dodávateľ je povinný použiteľné obaly odobrať a zaplatiť za ne obstarávaciu cenu zníženú o dvojnásobok poplatku za opotrebenie (plechové bubny za dve tretiny obstarávacej ceny). Posúdenie vhodnosti a ďalšej použiteľnosti obalov vykonáva orgán technickej kontroly dodávateľa.

Oddiel 4

Gumárske a azbestové výrobky

§ 20

Pneumatiky

(1) Pokiaľ technické údaje pre vozidlá nedovoľujú používať pre prvé vybavenie strojárskych výrobkov pneumatiky akosti B (so vzhľadovými vadami), dodávateľ nie je oprávnený také pneumatiky pre prvé vybavenie dodávať. Pneumatiky akosti B sa dodávajú najmä pre náhradnú potrebu; za tieto výrobky so vzhľadovými vadami dodávateľ preberá záruku ako za výrobky bez týchto vád a dodávky sa fakturujú za zníženú cenu ustanovenú cenníkom za kvalitu B.

(2) Ak v objednávke nebude uvedená druhová špecifikácia vzoru, vykoná sa expedícia vzorov určených podľa uváženia a uskladňovacích možností dodávateľa.

§ 21

Nástroje a pomôcky pre výrobu gumových a azbestových výrobkov a výrobkov z plastických hmôt

(1) Ak sa musia na výrobu nových druhov tvarových alebo lisovaných predmetov použiť zvlášť zhotovené nástroje (tvárnice, raznice)

a) organizácie pri neštandardných výrobkoch v zmluve dohodnú, či nástroje obstará odberateľ alebo dodávateľ. Tieto nástroje sa obstarávajú na náklad odberateľa, pokiaľ podľa ustanovení cenníka alebo cenových predpisov nie sú obsiahnuté v cene dodávaných výrobkov. Nástroje na neštandardné výrobky dodá odberateľ podľa technických podkladov dodávateľa v tých prípadoch, v ktorých odberateľ má zariadenie na výrobu týchto nástrojov;

b) nástroje na štandardné výrobky si obstará dodávateľ, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. Cena nástroja je v tomto prípade zahrnutá do príslušných cien. Za štandardné sa považujú výrobky uvedené v cenníkoch, pokiaľ nie sú označené ako neštandardné.

(2) Nástroje (výrobné pomôcky) na výrobky, ktoré boli obstarané na náklad odberateľa, a ktoré si odberateľ po uskutočnení dodávky nevyzdvihne, je dodávateľ povinný uložiť a ošetrovať ich po dobu troch rokov, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. Po tejto dobe je odberateľ povinný nástroje si vyzdvihnúť; ak tak neurobí, je dodávateľ oprávnený naložiť s nimi podľa predpisov o správe národného majetku o nakladaní s prebytočným alebo nepoužiteľným majetkom. Organizácie sa môžu dohodnúť, že ich dodávateľ použije na vybavenie objednávok iných odberateľov bezplatne alebo za dohodnutú odplatu.

(3) Odberateľ je povinný celé množstvo záliskov potrebných pre objednanú úpravu a spracovanie výrobkov v príslušnom štvrťroku dodať dodávateľovi v dohodnutej lehote. Organizácie sa dohodnú aj o tom, aké množstvo záliskov dodá odberateľ naviac vzhľadom na technologicky potrebný výpad vadných výrobkov (výliskov). Oneskorené dodanie záliskov podlieha penále za nesplnenie zmluvy podľa zákona.

(4) Pri pogumovaných a azbestových výrobkoch, výroba ktorých závisí od dodávky kovových a iných dielcov odberateľom, je odberateľ povinný dodať vyhovujúce kovové diely v lehote, ktorá sa dohodne v zmluve. Odberateľ, ktorý je v omeškaní s odovzdaním záliskov, je povinný dodávateľovi zaplatiť penále ako pri omeškaní s odberom výrobkov. V zmluve sa tiež dohodne, aké množstvo kovových dielcov dodá odberateľ naviac pre vzorkovanie a pre technologicky potrebný výpad vadných výrobkov.

Oddiel 5

Výrobky priemyslu celulózy a papiera

§ 22

Návrh zmluvy

(1) V návrhu zmluvy (objednávke) odberateľ uvedie

A. označenie výrobku príslušnou položkou zoznamu výrobkov Ministerstva chemického priemyslu v slovnom a číselnom znení;

B. názov výrobku podľa technických noriem;

C. bližšie údaje o akosti alebo požadovaných vlastnostiach, pokiaľ nie sú určené technickými normami, a to najmä

a) pri vlákninách

1. trieda akosti (1, 2 a 3),

2. stupeň prevarenia podľa Künga,

3. belost (v percentách),

4. či sa majú výrobky dodať v kotúčoch alebo hárkoch,

5. prípadne iné zvláštne vlastnosti, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia,

6. označenie závodu (prevádzky), ak odberateľ požaduje dodávku z určitého závodu (prevádzky),

b) pri papieroch, kartónoch a lepenkách (i zušľachtených)

1. požadované rozmery: či sa výrobky majú dodať v kotúčoch, kotúčikoch (bobinách), listoch či hárkoch, pri kotúčoch a kotúčikoch požadovaný rozmer, šírka a svetlosť dutinky; pri hárkoch, či sa výrobky majú dodať ploché či skladané; pri diagonálne orezaných papieroch musia sa pri určovaní veľkosti udávať rozmery a-b, b-c, c-d podľa tohto nákresu:

Obrázok

2. požadovanú farbu,

3. hrúbku (kaliber):

pri papieroch pre elektrotechniku (kondenzátorové, káblové),

pri papieroch pre izolanty (gumónové a rúrkové papiere) a pri tesniacich papieroch,

pri všetkých ručných lepenkách okrem bielej, hnedej a sivej,

pri žakarovej, lesklej obyčajnej, lesklej pre elektrotechniku a drážkovej lepenke,

4. plošnú váhu v g/m2,

pri všetkých papieroch, kartónoch a lepenkách (i zušľachtených),

5. glejenie alebo nasiakavosť,

6. či papier má byť v priehľade ryhovaný, rebrovaný (verge) alebo nerebrovaný (velin) a aký má mať povrch (nehladený, strojovo hladký, jednostranne hladký, hladený, ostro hladený),

7. údaje o tom, či sa papier má dodatočne orezať (hoblovať),

8. označenie zvláštnych vlastností, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia pre špeciálne účely,

c) pri výrobkoch z papiera, kartónov a lepeniek

1. požadované rozmery, ktoré treba uvádzať v milimetroch (pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú sa nimi vnútorné rozmery). Pri hranatej kartonáži musia sa rozmery uvádzať v tomto slede: dĺžka, šírka, výška, prípadne výška veka; pri vinutej kartonáži a trubiciach vnútorná výška, priemer a hrúbka steny; pri prírezoch z vlnitej lepenky prvý údaj znamená rozmer v smere vlny,

2. požadovaný druh, akosť a farba materiálu,

3. pri výrobkoch s tlačou predloha tlače s textom, určením počtu a druhov farieb (odtieňov) s udaním, kde sa má tlač umiestniť,

4. prípadne iné zvláštne vlastnosti, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia;

D. podľa potreby i predloženie potrebných vzoriek, výkresov, prípadne inej technickej dokumentácie (alebo odvolanie na predchádzajúce dodávky) v náležitom stave, v dostačujúcom množstve a veľkosti. Pokiaľ nebude dojednané inak, je vzorka výrobkov záväzná iba pre posúdenie rozmerov výrobkov a hrúbky použitého materiálu.

(2) Ak pri vlákninách nebudú uvedené údaje podľa odseku 1 písm. C-a) č. 2-6, určenie vlastnosti sa prenecháva dodávateľovi v medziach tried akostí uvedených v odseku 1 písm. C-a) č. 1.

§ 23

Množstvo

(1) Množstvo vláknin, papierov, kartónov a lepeniek (i zušľachtených) sa udáva v tonách.

(2) Množstvo asfaltovaného papiera a dechtovaných a asfaltovaných lepeniek sa udáva v m2.

(3) Pri výrobkoch z papierov, kartónov a lepeniek sa množstvo uvádza v tonách, prípadne v kusoch.

§ 24

Fakturovanie

(1) Vlákniny sa dodávajú a fakturujú brutto za netto pri suchosti 100 : 100. Pri určení obsahu sušiny vláknin faktúra dodávateľa sa považuje za správnu, ak sa zistený obsah sušiny nebude odlišovať od údaja dodávateľa o viac ako ± 1 %. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na buničiny, pri ktorých platí osobitná dohoda.

(2) Pri grafických papieroch a kartónoch v hárkoch sa zásadne fakturuje skutočná váha, nikdy však vyššia, ako zodpovedá objednávke plošnej váhe; ak sa dodá papier v plošnej váhe nižšej, avšak v príslušnej tolerancii, fakturuje sa takisto objednaná váha. Pri dodávkach skladajúcich sa z viacerých balíkov nie je smerodajná váha jednotlivého balíka, ale priemerná váha zásielky toho istého druhu výrobku vyfakturovaného jednou faktúrou. Ak sa papier dodáva podľa plochy, fakturujú sa ceny podľa cenníka veľkoobchodných cien prepočítané na plochu.

(3) Všetky papiere, kartóny a lepenky (i zušľachtené), pokiaľ sa dodávajú v kotúčoch alebo kotúčikoch, fakturujú sa brutto za netto. Do obalov sa nepočítajú drevené zátky, drevené čelá, prípadne sudové balenie. Brutto za netto sa fakturujú aj baliace papiere dodávané v hárkoch, pokiaľ sú balené iba v balíkoch bez rámov a dosiek.

(4) Ostatné papiere, kartóny a lepenky sa fakturujú podľa netto váhy, pričom sa do netto váhy započítavajú vnútorné obaly balíkov, ochranné vložky a pod. (tzv. balíčková tara). Vnútorné obaly sú zahrnuté do veľkoobchodnej ceny výrobkov i v prípadoch, v ktorých sa fakturuje ideálna váha.

(5) Pri cigaretových papieroch a kondenzátorových papieroch sa fakturuje, ak sú dodané v kotúčoch, netto váha, ak sú dodané v kotúčikoch alebo v hárkoch, cena za 1 kotúčik alebo za 1 rys, ktorá sa vypočíta na základe objednanej váhy (ideálnej). Ideálnou váhou sa rozumie priemerná váha, t. j. ak odberateľ objedná cigaretový papier, váha ktorého je udaná minimálnym a maximálnym číslom (plošné váhy), napr. 18-20 g/m2 a pod., považuje sa za ideálnu váhu 19 g/m2 a pod.

(6) Vonkajšie obaly (rámy, dosky, drevené a lepenkové debny) nie sú v platných veľkoobchodných cenách výrobkov zahrnuté a fakturujú sa osobitne.

§ 25

Tolerancia množstva

Množstvá výrobkov dodávaných v mesačných obdobiach sa môžu odchyľovať v jednotlivých druhoch od množstva dojednaného v zmluve

pri papieroch, kartónoch a lepenkách a výrobkoch z nich

a) do 3 t o ± 10 %
b) do 11 t o ± 5 %
c) nad 11 t o ± 3 %
pri vlákninách o ± 10 %

§ 26

Akosť

(1) Ak sa organizácie nedohodnú inak, odberateľ je povinný prijať

pri bezdrevných papieroch najviac 5 % zdrevnatelých vlákien,

pri buničine najviac 10 % menejhodnotných buničín.

(2) Odberateľ je povinný prijať na plnenie zmluvy tieto množstvá výrobkov nižších akostných tried:

Akosť
234
farebné papiere a kartóny15 %--
ostatné papiere a kartóny 10 % --
potlačený baliaci papier v hárkoch 10 % --
odtrhávacie potlačené kotúče 10 %--
papierové koberce 10 %--
upratovací papier 5 %--
dekoračný krepovaný papier 10 %--
krepovaný baliaci papier 10 %--
kriedový papier pre kníhtlač 10 %--
kriedový kartón 10 %--
chromopapiere 10 %--
chromokartóny 10 %--
lesklé a razené papiere a kartóny 10 % --
natierané dekoračné papiere a kartóny 10 % --
pergamenový papier a výrobky z neho 10 %--
asfaltované sklenené tkaniny, rohože a plsť 5 % --
podlahové a nábytkové linoleum (Novoleum) 10 %--
podlahové lepenkové krytiny 9 %6 %3 %
voskované plátno
- pre trhové fondy 15 %--
- pre odbytovú organizáciu 15 % 25 %-
krajčírske miery 10 %--

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na špeciálne účelové druhy papierov, kde platí osobitná dohoda.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Účinnosť

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra:

Valeš v. r.


Príloha vyhlášky č. 119/1964 Zb.

Sadzobník fakturovaných obalov

Plocha 1 dosky v cm2Sadzby v Kčs za 1 pár dosák pri zásielke tovaru (trojnásobok ceny)Sadzby v Kčs za 1 pár účtované pri vrátení dosák (trojnásobok ceny po odpočítaní opotrebenia)
Dosky - ÚN 49 3311D3D4D5D6D3D4D5D6
- 4 500 cm25766758452607078
4 501 - 5 400 m26978909960708392
5 401 - 7 500 cm28496108120758598110
7 501 - 8 800 cm29611712914485103119132
8 801 - 10 000 cm2117132147162103117135149
10 001 - 15 000 cm2138159177195124140161178
Plocha 1 dosky v cm2Sadzby v Kčs za 1 pár rámov pri zásielke tovaru (trojnásobok ceny)Sadzby v Kčs za 1 pár účtované pri vrátení rámov (trojnásobok ceny po odpočítaní opotrebenia)
Dosky - ÚN 49 3311RARBRCRARBRC
- 4 500 cm2425148354239
4 501 - 5 400 m2455754394745
5 401 - 7 500 cm2516069445059
7 501 - 8 800 cm2576990475676
8 801 - 10 000 cm2607299506182
10 001 - 15 000 cm26681111566792
Plocha 1 dosky v cm2Sadzby v Kčs za 1 pár dosák
Dosky pre export papieru - ÚN 49 3311D3D4D5D6
- 4 500 cm222262932
4 501 - 5 400 m226303438
5 401 - 7 500 cm232374146
7 501 - 8 800 cm238444955
8 801 - 10 000 cm244505661
10 001 - 15 000 cm256596673
Lepenkové debny
Trojnásobok ceny Kčs 12,- za 1 kg, náhrada pri vrátení Kčs 11,- za 1 kg.

Poznámky pod čiarou

*) Vzťahuje sa iba na suroviny, polotovary (tyče, dosky, rúrky, fólie, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umelé kože, pásy a remene) z plastických hmôt a súčiastky a finálne výrobky z polyvinylchloridu.

*) Pre tieto obaly platí úseková norma ÚN 49 3311.

**) Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 85/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradách za opotrebenie, zdržnom a nájomnom železničných vozňov prepravcov pre dopravu chemických výrobkov.

***) Ods. 8, 12 a 13 prílohy 9 k ŽPP.

) Tým sa pre odbytové organizácie ustanovuje odchylná úprava z ustanovenia § 204 ods. 1 zákona.

*) Vyhláška č. 132/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odbere pohonných hmôt a automobilových olejov z verejných čerpacích staníc.

**) ČSN 80 0517.

***) ČSN 80 0517.

*) ČSN 66 8012.

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru.