Vyhláška č. 178/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov

Čiastka 75/1964
Platnosť od 30.09.1964 do31.12.1966
Účinnosť od 01.10.1964 do31.12.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní

z 9. septembra 1964

o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 6 vládneho nariadenia č. 60/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom a zbernými surovinami a podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Zber a výkup vyradených alkalických akumulátorových článkov s označením 60 Ah a viac vykonáva Pražská akumulátorka, národný podnik, závod Raškovice, železničná stanica Dobrá u Místku (ďalej len „Pražská akumulátorka“).

§ 2

Všetky socialistické organizácie (ďalej len „dodávatelia“) sú povinné ponúknuť a odovzdať Pražskej akumulátorke alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a viac do dvoch mesiacov po ich vyradení.

§ 3

Za dodané vyradené alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a viac Pražská akumulátorka zaplatí dodávateľom 120 Kčs za 1 tonu (bez elektrolytu a drevených obalov) franko stanica odosielateľa.

§ 4

Zber vyradených alkalických akumulátorových článkov s označením pod 60 Ah vykonáva národný podnik Kovošrot v rámci výkupu odpadu ocelí.

§ 5

Pred dodaním vyradených alkalických akumulátorových článkov dodávatelia sú povinní zbaviť ich tekutej náplne (elektrolytu).


§ 6

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev hutníckeho priemyslu a rudných baní a automobilového priemyslu a poľnohospodárskych strojov č. 247/1955 Ú. l. (Ú. v.) o zbere neupotrebiteľných (likvidáciou vyradených) alkalických akumulátorov.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


Prvý námestník ministra:

Šupka v. r.