Vyhláška č. 156/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave

Čiastka 66/1964
Platnosť od 01.07.1964 do09.04.1987
Účinnosť od 16.07.1964 do09.04.1987
Zrušený 69/1987 Zb.
Redakčná poznámka

Výmenou nót obidvoch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 31 odseku 1 v platnosť 23. májom 1964.

156

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. mája 1964

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave

Dňa 22. októbra 1963 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave.

Výmenou nót obidvoch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 31 odseku 1 v platnosť 23. májom 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky majúc na zreteli, že železničná doprava medzi obidvoma krajinami sa stále rozvíja a že jej doterajšia zmluvná úprava v plnej miere už nevyhovuje súčasným požiadavkám, rozhodli sa uzavrieť o vzájomnej železničnej doprave novú dohodu. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

inž. Matěja Tichého,

námestníka ministra dopravy, a

vláda Maďarskej ľudovej republiky

dr. prof. inž. Györgye Csanádi-ho,

prvého námestníka ministra dopravy a spojov,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Hlava I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany budú umožňovať vzájomnú železničnú dopravu a urobia všetky potrebné opatrenia, aby táto doprava prebiehala nerušene a s ohľadom na záujmy obidvoch štátov.

2. Prípojová a prechodová služba na železničných tratiach spájajúcich štátne územie Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky sa vykonáva vo výmenných staniciach. Príslušné orgány zmluvných strán sa dohodnú, v ktorých výmenných staniciach sa bude prípojová a prechodová služba vykonávať spoločne a na ktorých úsekoch železničných tratí, v akom rozsahu a akým spôsobom sa budú spoločne vykonávať pohraničné služby. Za plynulé zabezpečovanie spoločných služieb sú zodpovedné obidve zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok 2

Určenie pojmov

Pojmy používané v Dohode majú tento význam:

1. „prípojová a prechodová služba“ je každá železničná činnosť, ktorá je potrebná na prechod cestujúcich, batožín, spešnín, tovaru, vozňov, prepravných skríň a prepravných pomôcok zo železničnej správy jednej zmluvnej strany na železničnú správu druhej zmluvnej strany;

2. „územný štát“ je štát, na území ktorého sa vykonáva prípojová a prechodová služba; „susedný štát“ je druhý štát;

3. „vlastnícka železničná správa“ je železničná správa tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej je výmenná stanica; „susedná železničná správa“ je železničná správa druhej zmluvnej strany;

4. „výmenná stanica“ je železničná stanica, v ktorej sa vykonáva prípojová a prechodová služba; „pohraničná stanica“ je spravidla posledná železničná stanica na území susedného štátu;

5. „pohraničná trať“ je železničná trať medzi pohraničnou stanicou a výmennou stanicou;

6. „pohraničný traťový úsek“ je časť pohraničnej trate medzi štátnymi hranicami a pohraničnou stanicou;

7. „pohraničná prípojová trať“ je časť pohraničnej trate medzi štátnymi hranicami a výmennou stanicou;

8. „pohraničné služby“ je činnosť príslušných orgánov zmluvných strán, ktorá spočíva vo vykonávaní pohraničnej, colnej, veterinárnej, fytokaranténnej a inej kontroly;

9. „zamestnanci zmluvných strán“ sú zamestnanci železničných správ alebo pohraničných, colných, veterinárnych, fytokaranténnych a iných príslušných orgánov zmluvných strán, prípadne iné osoby poverené týmito orgánmi plniť úlohy vyplývajúce z tejto Dohody;

10. „privilegovaná prievozná doprava“ je druh železničnej dopravy, ktorá sa vykonáva medzi železničnými stanicami jednej a tej istej zmluvnej strany cez štátne územie druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Hraničné prechody železníc

1. Pre hraničné prechody železníc sú otvorené tieto pohraničné trate:

Rusovce - Rajka

Komárno - Komárom

Štúrovo - Szob

Fiľakovo - Somosköujfalu

Lenartovce - Bánrévé

Čaňa - Hidasnemeti

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaujhely

2. Na pohraničných tratiach uvedených v odseku 1 sú výmennými stanicami:

Rusovce

Komárom

Štúrovo

Somosköujfalu

Bánrévé

Hidasnemeti

Slovenské Nové Mesto

3. Na pohraničných tratiach uvedených v odseku 1 sú pohraničnými stanicami:

Rajka

Komárno

Szob

Fiľakovo

Lenartovce

Čaňa

Sátoraljaujhely

4. Tarifným bodom na všetkých hraničných prechodoch železníc sú štátne hranice.

5. Príslušné orgány zmluvných strán vo vzájomnej dohode určia, aký druh prepravy sa bude na jednotlivých pohraničných tratiach vykonávať a v prípade potreby sa môžu dohodnúť na otvorení ďalších hraničných prechodov, na uzavretí niektorých prechodov uvedených v odseku 1 alebo na obmedzení prevádzky na nich, ako aj na novom určení výmenných staníc a pohraničných staníc uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 4

Prevádzka na pohraničnej prípojovej trati

1. Prevádzku na pohraničnej prípojovej trati zabezpečuje vlastnícka železničná správa. Pokiaľ nie je železničnými správami zmluvných strán dohodnuté inak, dopravu vlakov do výmennej stanice po tejto trati vykonáva susedná železničná správa svojimi hnacími vozidlami a svojimi zamestnancami.

2. Železničné správy zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že železničná správa jednej zmluvnej strany môže svojimi hnacími vozidlami a svojím strojovým personálom dopravovať jednotlivé vlaky na štátnom území druhej zmluvnej strany aj za pohraničnú, prípadne výmennú stanicu.

Článok 5

Služobné jazyky

1. Pre vzájomný ústny a písomný styk medzi zamestnancami zmluvných strán sa vo výmennej stanici používa úradný jazyk územného štátu. Všetky telegrafické a telefonické oznámenia týkajúce sa železničnej dopravy sa v styku medzi železničnými správami zmluvných strán vykonávajú v úradnom jazyku susedného štátu. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 16 odseku 1 tejto Dohody.

2. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí konajú službu v železničných staniciach a vo vlakoch na štátnom území druhej zmluvnej strany, sú povinní ovládať úradný jazyk štátu, na území ktorého vykonávajú službu, aspoň v takej miere, aby sa mohli dohovoriť so zamestnancami druhej zmluvnej strany a s cestujúcimi.

3. Služobné predpisy a služobné tlačoviny, ktoré si budú železničné správy zmluvných strán vzájomne odovzdávať, netreba dokladať prekladom.

4. Zápisnice, ktoré vyhotovujú a podpisujú zamestnanci obidvoch zmluvných strán, budú dvojjazyčné.

Článok 6

Zabezpečenie vzájomnej dopravy

1. Železničné správy zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o všetkých prekážkach, ktoré by mohli obmedzovať, sťažovať alebo znemožňovať hladký priebeh železničnej dopravy medzi zmluvnými stranami alebo ktoré by mohli akokoľvek nepriaznivo ovplyvňovať železničnú dopravu druhej zmluvnej strany.

2. Prekážky v doprave, ktoré vznikli vo výmennej alebo pohraničnej stanici alebo na pohraničnej trati, je povinná odstrániť tá zmluvná strana, na štátnom území ktorej vznikli. Železničné správy zmluvných strán si budú vzájomne podľa svojich možností a na požiadanie pomáhať pri odstraňovaní prekážok v doprave, najmä poskytnutím potrebného zariadenia, vozidiel a materiálu, ako aj pracovných síl. Pomoc sa bude poskytovať za úhradu skutočných nákladov.

Článok 7

Železničná poriadková služba

1. Železničnú poriadkovú službu vo výmennej a pohraničnej stanici a na pohraničnej trati zabezpečujú podľa svojich predpisov príslušné orgány štátu, na území ktorého stanica, prípadne príslušný úsek pohraničnej trate leží.

2. Železničnú poriadkovú službu vo vlakoch, ktoré železničná správa jednej zmluvnej strany dopravuje na štátnom území druhej zmluvnej strany, vykonávajú zamestnanci tejto železničnej správy podľa príslušných predpisov zmluvnej strany, na štátnom území ktorej sa vlak nachádza.

Článok 8

Zariadenie výmennej stanice a služobné miestnosti

1. Príslušné orgány susedného štátu budú mať vo výmenných staniciach potrebné služobné miestnosti, prípadne iné priestory potrebné pre výkon ich služby. Miestnosti budú patrične označené, prípadne aj štátnym znakom a vlajkou susedného štátu. Potrebné nápisy sa vyhotovia v úradných jazykoch obidvoch zmluvných strán, pričom znenie v úradnom jazyku susedného štátu bude na prvom mieste.

2. Výstavbu, vybavenie a udržiavanie výmenných staníc, vrátane miestností a priestorov potrebných pre výkon služieb príslušnými orgánmi susedného štátu zabezpečuje na svoj náklad vlastnícka železničná správa. Vlastnícka železničná správa prihliadne pri výstavbe a vybavovaní výmennej stanice na odôvodnené požiadavky susedného štátu.

3. Železničné správy zmluvných strán umožnia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť vybudovanie a užívanie vlastných telefónnych a ďalekopisných liniek z výmennej alebo pohraničnej stanice po pozemkoch železničných správ. Tieto linky budú slúžiť pre priame spojenia medzi týmito orgánmi a ich zamestnancami vykonávajúcimi službu na štátnom území druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Vysielanie zamestnancov a zriaďovanie zastúpení

1. Pre plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody môžu príslušné orgány zmluvných strán vysielať na štátne územie druhej zmluvnej strany na prechodný alebo trvalý pobyt potrebný počet zamestnancov.

2. Susedná železničná správa môže na svoj náklad zriaďovať vo výmenných staniciach zastúpenie. Podrobnosti budú upravené dojednaním medzi železničnými správami zmluvných strán.

Článok 10

Právne postavenie zamestnancov zmluvných strán na štátnom území druhej zmluvnej strany

1. Zamestnanci zmluvných strán vykonávajú služobné úkony na štátnom území druhej zmluvnej strany podľa zákonov a iných predpisov platných na území svojho štátu. V rámci týchto zákonov a predpisov sú však povinní spravovať sa aj pokynmi príslušných zamestnancov druhej zmluvnej strany. Služobné úkony zamestnancov jednej zmluvnej strany urobené na štátnom území druhej zmluvnej strany majú rovnaké právne následky, ako keby ich vykonali na území svojho štátu.

2. Za služobné priestupky spáchané na štátnom území druhej zmluvnej strany zodpovedajú zamestnanci zmluvných strán výlučne svojim nadriadeným orgánom.

3. Zamestnanci zmluvných strán služobne činní na štátnom území druhej zmluvnej strany budú ihneď odvolaní, len čo o to požiadajú príslušné orgány tejto druhej zmluvnej strany. Žiadosť o odvolanie netreba odôvodňovať.

4. Pokiaľ by došlo k zadržaniu alebo zatknutiu zamestnanca jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany, treba o tom ihneď upovedomiť služobný úrad tohto zamestnanca. Príslušné orgány zmluvnej strany, na štátnom území ktorej bol zamestnanec zadržaný alebo zatknutý, urobia opatrenia potrebné na zabezpečenie nerušeného výkonu služby a ochranu záujmov zmluvnej strany, o zamestnanca ktorej ide.

5. Zamestnanci jednej zmluvnej strany služobne vyslaní na štátne územie druhej zmluvnej strany, ako aj ich manželia a maloleté deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, pokiaľ nie sú občanmi tejto druhej zmluvnej strany, sú na tomto území oslobodení od priamych daní, dávok a poplatkov, ako aj od všetkých osobných a vecných plnení.

Článok 11

Ochrana a podpora zamestnancov zmluvných strán na štátnom území druhej zmluvnej strany

1. Zamestnancom zmluvných strán služobne činným na štátnom území druhej zmluvnej strany bude sa poskytovať rovnaká právna ochrana ako vlastným zamestnancom.

2. Zmluvné strany zabezpečia zamestnancom druhej zmluvnej strany nerušený výkon ich služby na svojom štátnom území a v prípade potreby im na požiadanie poskytnú potrebnú pomoc a ochranu.

3. Zmluvné strany zabezpečia zamestnancom druhej zmluvnej strany pri služobnom pobyte na ich štátnom území primerané stravovanie a ubytovanie, ako aj iné podobné sociálne výhody za rovnakých podmienok ako vlastným zamestnancom.

Článok 12

Sociálne zabezpečenie zamestnancov zmluvných strán

1. Pre sociálne zabezpečenie zamestnancov zmluvných strán pri pobyte na štátnom území druhej zmluvnej strany platia ustanovenia Dohovoru medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky dojednanom v Budapešti 30. januára 1959.

2. Zamestnancom zmluvných strán, ako aj ich manželom a maloletým deťom žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa na štátnom území druhej zmluvnej strany bezplatne poskytne lekárska pomoc pri náhlom ochorení alebo pri úraze.

Článok 13

Používanie rovnošaty a nosenie zbrane

Zamestnanci zmluvných strán sú pri služobnom pobyte na štátnom území druhej zmluvnej strany oprávnení nosiť v službe i mimo služby rovnošatu alebo služobný odznak. Sú tiež oprávnení, pokiaľ to ustanovujú ich služobné predpisy, nosiť zbraň. Podrobnosti, najmä pokiaľ ide o použitie zbrane, dohodnú sa medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 14

Dovoz a vývoz úradných dokumentov a iných predmetov, ktoré súvisia s výkonom služobnej činnosti

Príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené dovážať na štátne územie druhej zmluvnej strany a vyvážať z tohto územia úradné dokumenty a iné predmety súvisiace s výkonom služobnej činnosti. Sú aj oprávnené vyvážať predmety zadržané alebo zhabané pri výkone pohraničných služieb a platidlá získané pri vyberaní cla a dávok, ako aj pri predaji cestovných lístkov vo výmennej stanici alebo na pohraničnej prípojovej trati, pokiaľ tieto platidlá nie sú v mene územného štátu.

Hlava II

Železničné a poštové ustanovenia

Článok 15

Dozor na železničné zariadenie a jeho udržiavanie

1. Dozor na pohraničnej prípojovej trati a vo výmennej stanici, ako aj udržiavanie a obnovu železničných zariadení vykonáva vlastnícka železničná správa na svoj náklad.

2. Železničné správy a prípadne aj iné príslušné orgány zmluvných strán upravia vo vzájomnej dohode otázky udržiavania a obnovy železničných zariadení preťatých štátnymi hranicami, ako aj otázky dozoru na tieto zariadenia.

Článok 16

Železničná služba na pohraničnej prípojovej trati a vo výmennej stanici

1. Doprava vlakov od štátnych hraníc k vjazdovému návestidlu výmennej stanice sa vykonáva zásadne podľa predpisov železničnej správy, ktorá dopravu týchto vlakov vykonáva podľa ustanovenia článku 4 tejto Dohody a pre služobný styk sa v týchto prípadoch používa úradný jazyk tejto železničnej správy. Pre zostavovanie a vypravovanie vlakov, ktoré sa majú vo výmennej stanici odovzdávať susednej železničnej správe, platia predpisy susednej železničnej správy. Výnimkou z tohto ustanovenia je vykonávanie železničnej dopravy na hraničnom prechode Štúrovo - Szob; podrobnosti budú upravené v dojednaní medzi železničnými správami zmluvných strán.

2. Železničnú službu vo výmennej stanici vykonáva vlastnícka železničná správa. Výnimky z tohto ustanovenia môžu určiť železničné správy zmluvných strán v prípadoch, keď bude potrebné, aby určité úkony vo výmennej stanici robili zamestnanci susednej železničnej správy.

3. Z výmennej stanice so spoločnými pohraničnými službami môže sa vlak vypraviť iba po tom, čo príslušné orgány obidvoch zmluvných strán dajú po ukončení týchto služieb na odchod súhlas.

4. Hnacie vozidlá železničnej správy jednej zmluvnej strany používané na štátnom území druhej zmluvnej strany musia zodpovedať predpisom a technickým podmienkam platným na štátnom území tejto druhej zmluvnej strany.

5. Pokiaľ nie je medzi železničnými správami zmluvných strán dohodnuté inak, nesmú sa hnacie vozidlá železničnej správy jednej zmluvnej strany používať pre potreby železničnej správy druhej zmluvnej strany. To isté platí pre železničných zamestnancov zmluvných strán.

Článok 17

Cestovné poriadky

1. Cestovné poriadky pre pohraničné trate určia sa dohodou medzi železničnými správami zmluvných strán po prejednaní s príslušnými orgánmi obidvoch štátov. Pri zostavovaní cestovných poriadkov treba zabezpečiť prípoj vlaku toho istého druhu.

2. Pri zostavovaní cestovných poriadkov pre vlaky idúce cez štátne hranice treba zabezpečiť taký pobyt vlaku vo výmennej alebo pohraničnej stanici, aký je potrebný na výkon pohraničných služieb.

Článok 18

Odovzdávka a prevzatie železničných vozňov

Odovzdávka a prevzatie železničných osobných, batožinových, nákladných a iných vozňov, ako aj prepravných skríň a prepravných pomôcok sa vykonáva podľa mnohostranných medzinárodných zmlúv záväzných pre obidve zmluvné strany. Pokiaľ bude účelné určiť niektoré úľavy platné iba pre styk medzi železničnými správami zmluvných strán, dohodnú sa o tom železničné správy osobitne.

Článok 19

Služobný a telegrafický styk a služobné zásielky

1. Doprava služobných železničných telegramov a písomnej korešpondencie, ako aj iných služobných zásielok sa vykonáva podľa platných medzinárodných zmlúv a dojednaní medzi železničnými správami zmluvných strán.

2. Služobná korešpondencia a iné služobné zásielky sa odovzdávajú vo výmennej stanici určenému zástupcovi železničnej správy druhej zmluvnej strany spolu so zoznamom. Prepravujú sa na železničných tratiach obidvoch zmluvných strán bezplatne.

Článok 20

Dorozumievacia služba vo výmennej stanici a na pohraničnej prípojovej trati

1. Železničné správy zmluvných strán sú povinné na území svojho štátu vybudovať a v riadnom stave udržiavať oznamovacie a zabezpečovacie vedenia a zariadenia potrebné pre vzájomný železničný styk. Tieto vedenia budú zakončené vo výmennej, prípadne pohraničnej stanici a zásadne nesmú byť spojené s vnútrozemskou sieťou obidvoch štátov. Výnimkou sú priame oznamovacie spoje medzi železničnými úradmi zmluvných strán so sídlom mimo výmennej alebo pohraničnej stanice, ktoré môžu zriadiť železničné správy po dohode s príslušnými orgánmi obidvoch štátov.

2. Zamestnanci zmluvných strán sú oprávnení bezplatne používať oznamovacie zariadenia druhej zmluvnej strany pre služobné telegramy a telefonické rozhovory. Používanie týchto zariadení pre súkromné účely nie je prípustné.

3. Udržiavanie železničných oznamovacích a zabezpečovacích vedení a zariadení vedúcich cez štátne hranice sa upraví v miestnych prípojových zmluvách.

Článok 21

Poštová služba vo výmennej stanici

1. Vzájomná výmena pošty prepravovanej cez štátne hranice po železnici sa vykonáva podľa Svetového poštového dohovoru a ustanovení vykonávacích poriadkov, ktorými sú obidve zmluvné strany viazané, ako aj podľa dojednania medzi príslušnými poštovými orgánmi zmluvných strán.

2. Príslušné poštové orgány zmluvných strán určia po dohode so železničnými správami železničné stanice pre výmenu pošty. Táto výmena sa bude vykonávať spravidla vo výmenných staniciach.

3. Pokiaľ sa na tom železničné správy a príslušné poštové orgány zmluvných strán dohodnú, môžu výmenu poštových uzáver vykonávať aj železniční zamestnanci zmluvných strán.

Článok 22

Zodpovednosť

1. Za škody alebo nehody, ku ktorým dôjde vo výmenných alebo pohraničných staniciach a na pohraničných tratiach, zodpovedá voči tretím osobám železničná správa tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej tieto škody alebo nehody vznikli.

2. Pre uplatňovanie nárokov z postihu medzi železničnými správami zmluvných strán platia tieto zásady:

a) za škody spôsobené zavinením železničných zamestnancov zodpovedá tá železničná správa, ku ktorej títo zamestnanci patria;

b) za škody vzniknuté nedostatočným stavom stavieb a zariadení určených pre železničnú dopravu alebo jej zabezpečenie zodpovedá tá železničná správa, ktorá je povinná tieto stavby alebo zariadenia udržiavať a obnovovať;

c) za škody vzniknuté nedostatočným technickým stavom železničných vozidiel zodpovedá tá železničná správa, ktorá ich naposledy technicky prevzala;

d) ak škoda bola spôsobená zavinením železničných správ obidvoch zmluvných strán alebo zamestnancov železničných správ obidvoch zmluvných strán alebo ak nemožno zistiť, ktorá železničná správa alebo zamestnanci, ktorej železničnej správy škodu spôsobili, zodpovedajú železničné správy obidvoch zmluvných strán rovnakým dielom;

e) škody, ktoré vzniknú železničným správam zmluvných strán v dôsledku nehôd spôsobených vyššou mocou, znáša každá železničná správa v tom rozsahu, v akom ich utrpela.

3. Na zodpovednosť vyplývajúcu z prepravných zmlúv sa vzťahujú mnohostranné alebo dvojstranné medzinárodné zmluvy záväzné pre obidve zmluvné strany.

4. Podrobnosti vyplývajúce z ustanovení tohto článku, ako aj spôsob vyšetrovania na zistenie príčin a rozsahu škôd budú upravené dojednaním medzi železničnými správami zmluvných strán.

Hlava III

Pohraničné a colné ustanovenia

Článok 23

Výkon pohraničných služieb

1. Pohraničné služby sa na hraničných prechodoch určených pre železničnú dopravu môžu vykonávať vo dne i v noci. Na výkon týchto služieb sa vzťahujú príslušné medzinárodné zmluvy a spoločné predpisy záväzné pre obidve zmluvné strany. Orgány, ktoré ich vykonávajú, sa spravujú vlastnými predpismi. Pokiaľ tak bude dohodnuté, budú prihliadať aj na predpisy druhej zmluvnej strany.

2. Pri výkone pohraničných služieb je potrebné prihliadať na to, aby pobyt vlaku v stanici nebol dlhší, ako určuje cestovný poriadok. Príslušné orgány zmluvných strán môžu preto vo vzájomnej dohode určiť opatrenia potrebné na to, aby sa prípadnému oneskoreniu zabránilo.

3. Ak zamestnanci zmluvných strán v súvislosti s výkonom pohraničných služieb cestujú na štátne územie druhej zmluvnej strany, majú nárok na bezplatnú dopravu. Pokiaľ títo zamestnanci vykonávajú kontrolu počas jazdy, vo vlakoch sa im poskytne osobitné služobné oddelenie.

4. Pohraničné a colné orgány obidvoch zmluvných strán sú oprávnené sprevádzať vlaky po pohraničnej trati.

Článok 24

Prekračovanie štátnych hraníc zamestnancami zmluvných strán

1. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí prekračujú štátne hranice v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z tejto Dohody, budú, pokiaľ v tomto článku nie je ustanovené inak, vybavení preukazom na prekračovanie štátnych hraníc. Tento preukaz oprávňuje držiteľa na prekračovanie štátnych hraníc spravidla na hraničných prechodoch určených podľa článku 3 odsek 1 a 5 tejto Dohody a na pobyt na štátnom území druhej zmluvnej strany po dobu potrebnú na výkon služby.

2. Preukazy na prekračovanie štátnych hraníc uvedené v odseku 1 vydávajú príslušné orgány a podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán a nepodliehajú vidovaniu orgánmi druhej zmluvnej strany. Preukazy majú znenie v úradných jazykoch obidvoch zmluvných strán. Ich vzory určia príslušné orgány zmluvných strán vo vzájomnej dohode.

3. V odôvodnených prípadoch, v ktorých zdržanie spojené s obstaraním preukazu na prekračovanie štátnych hraníc by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výkon služby, môžu zamestnanci zmluvných strán prekračovať štátne hranice bez tohto preukazu. Na prekročenie štátnych hraníc bez preukazu treba vopred o tom informovať pohraničné orgány obidvoch zmluvných strán a vyžiadať si ich súhlas. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí prekračujú štátne hranice bez preukazu na prekračovanie štátnych hraníc, preukazujú svoju totožnosť služobným preukazom opatreným podobizňou. Pobyt na štátnom území druhej zmluvnej strany treba v týchto prípadoch obmedziť na dobu nevyhnutne potrebnú.

4. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí prichádzajú na štátne územie druhej zmluvnej strany za účelom poskytnutia pomoci, môžu prekračovať štátne hranice na základe záznamu vo vlakopise.

5. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí prekročili štátne hranice s preukazom na prekračovanie štátnych hraníc alebo na základe ustanovení odsekov 3 a 4, sú povinní pri príchode na štátne územie druhej zmluvnej strany ihneď sa ohlásiť u miestnych pohraničných orgánov. Pri pobyte na štátnom území druhej zmluvnej strany smú opustiť obvod výmennej, prípadne pohraničnej stanice a obvod pohraničnej trate len v prípadoch určených v dojednaní medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán; jednotlivé výnimky môžu povoliť miestne pohraničné orgány.

6. Zamestnanci zmluvných strán trvale bývajúci na štátnom území druhej zmluvnej strany, ako aj ich manželia a maloleté deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a všetci ostatní zamestnanci služobne činní mimo obvodu výmennej, prípadne pohraničnej stanice a obvodu pohraničnej trate potrebujú, pokiaľ sa na nich nevzťahuje ustanovenie odseku 5, cestovný pas svojho domovského štátu s príslušným vycestovacím povolením.

7. Zamestnanci zmluvných strán prekračujú štátne hranice spravidla v pravidelných vlakoch. Ak to vyžaduje záujem služby, môžu štátne hranice prekračovať osobitným vlakom alebo iným železničným vozidlom (hnacie vozidlo, drezina a pod.), prípadne cez najbližší cestný hraničný prechod. Pešo pozdľž pohraničnej trate môžu prekračovať štátne hranice iba po predchádzajúcom upovedomení pohraničných orgánov obidvoch zmluvných strán.

Článok 25

Vystupovanie a nastupovanie na pohraničnej trati

Vystupovanie z vlakov a nastupovanie do vlakov na pohraničnej trati je dovolené iba pohraničným a colným orgánom zmluvných strán a zamestnancom železničných správ, a to len zo služobných dôvodov.

Článok 26

Colné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov zmluvných strán

1. Zamestnanci zmluvných strán konajúci službu na štátnom území druhej zmluvnej strany podliehajú pri prekračovaní štátnych hraníc colnej kontrole.

2. Pokiaľ sa zamestnanci zmluvných strán z dôvodov trvalého služobného pridelenia sťahujú na štátne územie druhej zmluvnej strany, môžu previezť cez štátne hranice bez cla a poplatkov, ako aj bez dovozného alebo vývozného povolenia sťahovacie zvršky vrátane primeraného množstva potravín. Na colné prejednanie týchto sťahovacích zvrškov sa predloží ich trojmo vyhotovený zoznam.

3. Zamestnanci zmluvných strán, ktorí za účelom výkonu služby sa prechodne zdržujú na štátnom území druhej zmluvnej strany, môžu bez cla a poplatkov, ako aj bez dovozného alebo vývozného povolenia prevážať cez štátne hranice predmety potrebné na výkon služby, osobné potreby a primerané množstvo potravín.

4. Podmienky, za ktorých môžu zamestnanci zmluvných strán vyvážať alebo dovážať predmety zakúpené na štátnom území druhej zmluvnej strany, ako aj vykonávacie predpisy k tomuto článku a k článku 14 tejto Dohody, budú určené dojednaním medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 27

Colné ustanovenia týkajúce sa predmetov určených pre služobnú potrebu

Predmety potrebné pre výkon služobnej činnosti, náradie a materiál určené na údržbu a opravy zariadení na štátnom území druhej zmluvnej strany a predmety potrebné na vybavenie služobných miestností, ako aj predmety a platidlá uvedené v ustanovení článku 14 tejto Dohody sa cez štátne hranice prevážajú bez dovozného alebo vývozného povolenia, cla a poplatkov.

Hlava IV

Osobitné ustanovenia

Článok 28

Vyrovnávanie a odpočítavanie náhrad za výkony a služby

1. Železničné správy zmluvných strán si budú vzájomne naturálne vyrovnávať:

a) trakčné výkony;

b) náhrady za poskytovanie budov a miestností, prípadne iných priestorov a zariadení vlastníckou železničnou správou na výlučné používanie železničnou správou alebo inými orgánmi susedného štátu;

c) náhrady za iné výkony a služby poskytované železničnou správou jednej zmluvnej strany orgánom druhej zmluvnej strany v súvislosti s plnením tejto Dohody.

2. Saldá, ktoré zostanú po vzájomnom vyrovnaní v zmysle ustanovenia odseku 1 bodu b) a c), sa vyčíslia podľa vlastných nákladov pohľadávky majúcej železničnej správy a prevedú sa taktiež podľa jej vlastných nákladov na vozňové nápravové kilometre; tieto vozňové nápravové kilometre sa vyrovnajú spolu s trakčnými výkonmi uvedenými v odseku 1 bode a).

3. Vzájomné vyrovnanie výkonov a služieb podľa ustanovení odsekov 1 a 2 sa bude vykonávať na odpočítacej konferencii železničných správ zmluvných strán, ktorá sa bude konať raz ročne striedavo vždy na štátnom území jednej zo zmluvných strán.

Článok 29

Privilegovaná prievozná doprava

O privilegovanej prievoznej doprave zmluvné strany v prípade potreby dojednajú osobitnú dohodu.

Článok 30

Vykonávanie Dohody

1. Na vykonávanie jednotlivých ustanovení tejto Dohody dojednajú príslušné orgány zmluvných strán potrebné vykonávacie dojednania.

2. Na základe tejto Dohody a dojednaní uvedených v odseku 1 dojednajú železničné správy zmluvných strán pre každú pohraničnú trať miestnu prípojovú zmluvu.

Hlava V

Záverečné ustanovenia

Článok 31

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán. Vstúpi v platnosť šesťdesiat dní odo dňa, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia toto schválenie.

2. Vstupom tejto Dohody v platnosť stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave a Záverečný protokol, ktoré boli dojednané v Bratislave 7. apríla 1952 a Dodatková Dohoda dojednaná v Prahe 3. septembra 1955, ako aj všetky osobitné dojednania dohodnuté medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán, ktoré by mohli byť v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody.

3. Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov odo dňa vstupu v platnosť a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej jeden rok pred uplynutím práve prebiehajúceho päťročného obdobia.

Táto Dohoda bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

V Budapešti 22. októbra 1963.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

inž. Matěj Tichý v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

dr. prof. inž. György Csanádi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.