Vyhláška č. 205/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy

(v znení č. 85/1966 Zb.)

Čiastka 88/1964
Platnosť od 18.12.1964 do31.12.1967
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1967
Zrušený 22/1967 Zb.

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 13. novembra 1964

o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie dodávok pre investičnú výstavbu (ďalej len „výstavba“) a pre generálne opravy, ak sú dodávateľ i odberateľ socialistickými organizáciami.

(2) Podľa tejto vyhlášky fakturujú (prevádzajú sumy za uskutočnenú výstavbu a za generálne opravy z investičného účtu na obratový alebo bežný účet) aj investori, ktorí realizujú výstavbu alebo generálnu opravu vo vlastnej réžii.*) Ustanovenie tohto odseku sa netýka výstavby a generálnych opráv vykonávaných vo vlastnej réžii stavebných bytových družstiev, pre ktoré platia osobitné predpisy.**)

(3) Výstavba jednotných roľníckych družstiev sa podľa tejto vyhlášky fakturuje v prípade, že sa vykonáva dodávateľským spôsobom; pri výstavbe vykonávanej svojpomocou sa podľa tejto vyhlášky fakturujú tzv. priame dodávky, napr. špeciálne a remeselnícke stavebné práce, ako práce stolárske, elektroinštalatérske, pokrývačské a pod.

(4) Podľa tejto vyhlášky sa fakturujú:

a) projektová dokumentácia pre výstavbu a pre generálne opravy (ďalej len „projektová dokumentácia“),***) t. j. úvodné projekty, jednostupňová dokumentácia, alternatívne riešenie úvodných projektov, vykonávacie projekty, projektová dokumentácia pre našu výstavbu v zahraničí, projekty pre generálne opravy,

b) dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov,

c) dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím projektom objektov, ako aj stavebné generálne opravy,

d) ostatné práce a náklady zahrnuté do plánu investičnej výstavby, a to ako pre budované stavby, tak aj uskutočňované jednotlivo bez uskutočňovania stavby,

e) práce a výdavky financované z položky „iné investície“,)

f) generálne opravy strojov a zariadení.

(5) Podľa tejto vyhlášky fakturujú dodávatelia odberateľovi, ak týmto odberateľom je investor, a tiež nižšie uvedení poddodávatelia dodávateľom:

a) ak ide o dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov a uskutočňované vyššou dodávateľskou formou - finálni dodávatelia a finálni poddodávatelia, prípadne dodávatelia zmontovaných strojov, zariadení alebo zmontovaných konštrukcií,††)

b) ak ide o montážne práce obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov - všetci poddodávatelia montáží,

c) ak ide o dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím projektom objektov - poddodávatelia dodávateľov investora s výnimkou dodávateľov výrobkov,†††)

d) poddodávatelia častí projektovej dokumentácie uvedenej v odseku 4 písm. a).

(6) Dodávky neuvedené v odseku 4 sa fakturujú podľa osobitných predpisov.*)

Druhy faktúr

§ 2

(1) Dodávky sa fakturujú za podmienok ustanovených touto vyhláškou

a) mesačnou faktúrou alebo

b) etapovou faktúrou alebo

c) celkovou faktúrou.

(2) Na dodávky, ktoré investor uskutočňuje vo vlastnej réžii pre vlastnú investičnú výstavbu alebo pre generálnu opravu, sa vyhotovuje vnútropodniková faktúra. Druhy vnútropodnikových faktúr sú zhodné s druhmi faktúr uvedenými v odseku 1.

§ 3

Mesačnou faktúrou sa fakturujú - s výnimkou prípadov uvedených v § 5 písm. b) - v kalendárnom mesiaci vykonané:

a) dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím projektom objektov,

b) stavebná výpomoc a podobné práce obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov,

c) generálne stavebné opravy,

d) montážne práce obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov.

Dodávky uvedené pod písmenami a), b), c) sa v ďalšom označujú spoločným označením „stavebné práce“.

§ 4

(1) Etapovou faktúrou sa fakturujú

a) dodávky obsiahnuté v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov s výnimkou tam zahrnutých montážnych prác,

b) dodávky jednotlivých veľkých strojov a zariadení, ktoré sa dopravujú postupne v rozloženom stave a na mieste zostavujú (montujú),

c) generálne opravy veľkých agregátov.

(2) Najmenšiu časť dodávky podľa odseku 1 písm. a), b), ktorú možno fakturovať v jednej etapovej faktúre, dohodne dodávateľ s odberateľom v zmluve.

(3) Fakturačné etapy pri generálnych opravách veľkých agregátov dohodne dodávateľ s odberateľom; počet a označenie etáp musí sa dohodnúť v zmluve.

§ 5

Celkovou faktúrou sa fakturujú

a) projektová dokumentácia; je prípustné fakturovať celkovou faktúrou osobitne úvodný projekt a samostatnými celkovými faktúrami osobitne jednotlivé vykonávacie projekty na objekty a prevádzkové súbory a časti projektovej dokumentácie dodávanej v poddodávke,

b) stavebné a montážne práce, ak sa začnú a dokončia v tom istom kalendárnom mesiaci alebo ak ich celková fakturácia sa osobitne v zmluve dohodla,

c) jednotlivé nové i opotrebované stroje, zariadenia, prístroje, náradie, inventár, výtvarné diela a pod., ak majú povahu základných prostriedkov (ďalej súhrnne „jednotlivé základné prostriedky“), a to či už sú zahrnuté do rozpočtu budovanej stavby, či už sa obstarávajú bez uskutočňovania stavby,

d) generálne opravy strojov a zariadení [s výnimkou generálnych opráv veľkých agregátov podľa § 4 ods. 1 písm. c)],

e) nedokončené dodávky uvedené v § 1, pokiaľ boli zastavené následkom zmeny alebo zrušenia záväzku,

f) ostatné dodávky, ktoré nemožno fakturovať podľa § 3 a 4.

§ 6

Náležitosti faktúr

(1) Faktúra musí obsahovať:

a) výrazné označenie, že ide o faktúru; označenie druhu faktúry. Posledná etapová faktúra alebo posledná mesačná faktúra musí byť výrazne označená ako posledná; vnútropodniková faktúra musí byť výrazne označená ako vnútropodniková,

b) miesto, dátum vyhotovenia a číslo faktúry,

c) názov a adresu dodávateľa a jeho ústredného orgánu (odpadá pri vnútropodnikových faktúrach),

d) názov a sídlo pobočky banky a číslo účtu dodávateľa (odpadá pri vnútropodnikových faktúrach),

e) názov a adresu odberateľa, na ktorú sa má faktúra odoslať, pri vnútropodnikových faktúrach názov a adresu investora,

f) názov a sídlo pobočky banky a číslo účtu odberateľa (investora), z ktorého sa má faktúra uhradiť,

g) deň vzniku povinnosti fakturovať (§ 12 -14),

h) údaj o mieste odoslania dodávky (vykonávania prác),

i) deň odoslania faktúry; tento deň sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo pri doručení na potvrdenie s dňom prevzatia faktúry odberateľom (pri vnútropodnikových faktúrach pobočkou banky),

j) deň splatnosti konečnej sumy faktúry, a ak je splatnosť skrátená, aj dôvod skrátenia (odpadá pri vnútropodnikových faktúrach),

k) doložku „Splatné inkasným príkazom č....“, ak sa uhrádza faktúra inkasným príkazom,

l) ak ide o traťovú dodávku, názov a adresu príjemcu dodávky,

m) dátum a číslo hospodárskej zmluvy (odpadá pri vnútropodnikových faktúrach),

n) názov a číslo stavby a objektu alebo prevádzkového súboru,*)

o) číslo zápisnice (zápisníc) o kontrole vykonaných prác (pri stavebných a montážnych prácach),

p) pomenovanie prác a výrobkov, prípadne ich špecifikáciu v znení zmluvy, údaje o množstve a druhu výrobkov (odpadá pri stavebných a montážnych prácach),

r) cenu za jednotku množstva výrobku a označenie príslušného cenníka alebo jeho doplnku; pri opakovane vyrábaných výrobkoch, pre ktoré bola určená cena po vydaní cenníka - číslo cenového výmeru, kedy a kto ho schválil; pri neštandardných výrobkoch - dátum, číslo rozhodnutia a názov orgánu alebo podniku, ktorý cenu určil,

s) sumu prirážok a zrážok, ak nie sú obsiahnuté v cene a ak sa nemajú zahŕňať už do podkladov pre zostavenie faktúry (§ 8 a 11),

t) celkovú sumu faktúry; táto suma musí byť zhodná so sumou uvedenou na príslušnom platobnom doklade,

u) údaje, či fakturované ceny obsahujú daň z obratu alebo nie; ak sa dodávka fakturuje za cenu vrátane dane z obratu, je platiteľ dane povinný vyznačiť na faktúre príslušnú položku a podpoložku sadzobníka dane z obratu, sadzbu dane z obratu, ceny, z ktorých sa daň počíta, a príslušnú sumu dane z obratu,

v) náležitosti, ktoré podľa osobitných predpisov musia byť uvedené na faktúre, prípadne aj iné údaje, na ktorých sa dodávateľ s odberateľom dohodnú,

y) pečiatku (predtlač názvu) dodávateľa, pri vnútropodnikových faktúrach investora a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúry.

(2) Faktúra za stavebné a montážne práce nemusí mať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenami m) a r), ak sú tieto náležitosti už uvedené v zápisnici o kontrole vykonaných prác alebo v súpise vykonaných prác.

Kontrola stavebných a montážnych prác pre fakturačné účely

§ 7

Pri dodávkach stavebných a montážnych prác - ak je odberateľom investor - sú organizácie povinné zápisnične potvrdzovať vykonané stavebné a montážne práce (§ 8-11). Ak odberateľom nie je investor, organizácie tak postupujú, len ak je to medzi nimi dohodnuté; v takom prípade však z ustanovení § 8-11 neplatia tie ustanovenia, ktoré sa týkajú styku s bankou, a ani banka neuplatňuje voči organizáciám oprávnenia podľa § 25-27.

§ 8

(1) Pri dodávkach stavebných a montážnych prác je dodávateľ povinný dať si investorom zápisnične potvrdiť (odsek 2), najneskoršie v lehote ustanovenej v § 9 ods. 3, že práce, ktoré sa budú fakturovať, sú čo do množstva v súlade so skutočnosťou, so súpisom vykonaných prác (§ 11) a s projektovou dokumentáciou. Investor je povinný pred potvrdením priamo na stavenisku preskúšať správnosť údajov uvádzaných dodávateľom.

(2) O vykonaných stavebných a montážnych prácach zostavuje dodávateľ zápisnicu o kontrole vykonaných prác (ďalej len „zápisnica“) podľa vzoru v prílohe č. 1. Zápisnica sa zostavuje na podklade súpisu vykonaných prác (ďalej len „súpis“, § 11). Do zápisnice môžu sa zahrnúť len tie práce, ktoré možno podľa tejto vyhlášky fakturovať (§ 15). Konečná suma uvedená v zápisnici musí byť zhodná so sumou uvedenou vo faktúre.

(3) Ak sa stavebné a montážne práce fakturujú mesačne, avšak rozpočtová hodnota prác, ktoré má dodávateľ podľa zmluvy vykonať, neprevyšuje 50 000 Kčs, dodávateľ nie je povinný zostavovať v priebehu prác k jednotlivým mesačným faktúram ani zápisnicu ani súpis. V týchto prípadoch sa rozsah vykonaných prác v jednotlivých mesiacoch určuje na základe odborného prepočtu dodávateľa. K poslednej mesačnej faktúre sa pripojí zápisnica a súpis, ktoré okrem prác vykonaných v poslednom mesiaci obsahujú i práce vykonané a vyfakturované vo všetkých predchádzajúcich mesiacoch.

(4) Na každý objekt alebo montáž prevádzkového súboru musia sa vyhotovovať samostatné zápisnice. Zápisnice sa číslujú v aritmetickom neprerušovanom rade čísiel od začiatku až do konca prác na tom istom objekte alebo prevádzkovom súbore.

(5) Zápisnica sa robí v troch vyhotoveniach; prvé vyhotovenie sa označí ako originál, ďalšie ako 1. a 2. rovnopis. Originál pripojí dodávateľ k faktúre, prvý rovnopis k platobnému dokladu pre pobočku banky, druhý si dodávateľ ponechá. Pri stavebných a montážnych prácach pre jednotné roľnícke družstvá sa vyhotovuje o 1 vyhotovenie zápisnice viac pre potreby príslušného okresného strediska prípravy poľnohospodárskych investícií.

§ 9

(1) Pri prácach, ktoré sa majú fakturovať mesačnými alebo celkovými faktúrami, je dodávateľ povinný pripraviť práce spolu so zápisnicou a súpisom na preskúšanie podľa § 8 ods. 1 najneskoršie do dvoch pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom sa práce vykonávali (pri mesačných faktúrach), alebo do dvoch pracovných dní po skončení prác (pri celkových faktúrach).

(2) Pri prácach, ktoré sa majú fakturovať celkovou faktúrou alebo poslednou mesačnou faktúrou, je dodávateľ povinný oznámiť investorovi v stavebnom (montážnom) denníku alebo doporučeným listom 3 dni pred skončením prác deň, kedy budú práce spolu so zápisnicou a súpisom pripravené na preskúšanie.

(3) Investor je povinný vykonať preskúšanie najneskoršie v priebehu troch pracovných dní po dni, keď boli práce spolu so zápisnicou a súpisom pripravené na preskúšanie. Preskúšanie sa však musí skončiť najneskoršie piaty pracovný deň po skončení mesiaca, za ktorý sa fakturuje, alebo piaty pracovný deň po skončení prác.

(4) Ak sa investorovi znemožní pre prekážky na strane dodávateľa dodržať uvedenú trojdňovú lehotu, táto lehota začína plynúť odo dňa, keď dodávateľ odberateľovi oznámi, že prekážky odpadli.

§ 10

(1) Investor oznámi pobočke banky mená svojich zástupcov splnomocnených na úkony uvedené v § 8 ods. 1, ako aj na podpisovanie zápisníc, a zašle pobočke banky aj vzory podpisov s plnomocenstvom svojich zástupcov.

(2) Investor môže uplatniť námietky proti stavebným a montážnym prácam pri ich kontrole podľa § 8. Námietky poznamená na rube pripravenej zápisnice a túto poznámku podpíše.

(3) Ak vykonané práce a pripravené zápisnice a súpisy nemajú závady, ktoré by bránili dodávateľovi fakturovať podľa tejto vyhlášky, a investor v určenej lehote nevykoná preskúšanie, prípadne zápisnicu nepodpíše, poznamená dodávateľ tieto okolnosti v zápisnici a uvedie i dôvody tohto konania investora, pokiaľ sú dodávateľovi známe. Dodávateľ potom podpíše zápisnicu sám a uskutoční fakturáciu prác obsiahnutých v zápisnici tak, ako keby investor zápisnicu podpísal.

(4) Drobné závady vykonaných prác, ktoré sa nemôžu bez meškania odstrániť, nebránia tomu, aby investor potvrdil zápisnicu. Investor vyznačí takú závadu na rube zápisnice a poukáže na ňu výslovne pri svojom podpise na prednej strane zápisnice.

§ 11

(1) Podkladom pre vyhotovenie zápisnice je súpis vykonaných prác podľa vzoru v prílohe č. 2. Súpis zahŕňa práce vykonané za fakturačné obdobie.

(2) Súpis sa vyhotovuje osobitne pre každý objekt alebo prevádzkový súbor, a to na voľných listoch poradove číslovaných, pri každom fakturačnom období od začiatku. Jednotlivé listy súpisu na seba navzájom nadväzujú prevodmi. Konečný súčet stĺpca 6 musí súhlasiť s obdobným údajom v zápisnici. Výpočet množstva prác uvádzaných v stĺpci 4 súpisu musí byť kedykoľvek preukázateľný orgánom technického dozoru investora a kontrolným orgánom.

(3) Súpis sa robí vo dvoch vyhotoveniach, prvé vyhotovenie sa označí ako originál, druhé ako rovnopis. Originál sa prikladá k zápisnici a s ňou k faktúre zasielanej investorovi. Rovnopis si ponechá dodávateľ. Pri stavebných a montážnych prácach pre jednotné roľnícke družstvá sa robí o 1 vyhotovenie súpisu viac pre potreby príslušného okresného strediska prípravy poľnohospodárskych investícií.

(4) Pri stavebných a montážnych prácach vykonávaných vo vlastnej réžii sa vyhotovuje taktiež súpis, a to podľa predchádzajúcich ustanovení, avšak len v tých prípadoch, keď fakturovaných položiek je väčší počet, takže by vrátane všetkých údajov uvádzaných v súpise spôsobili neprehľadnosť vnútropodnikovej faktúry. Súpis sa potom robí taktiež vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých originál súpisu sa pripája k originálu faktúry zasielanému banke, rovnopis si ponechá investor. Ak ide len o niekoľko položiek, vyznačujú sa priamo na vnútropodnikovej faktúre.*)

Vznik práva a povinnosti fakturovať

§ 12

(1) Právo a povinnosť fakturovať vzniká:

a) pri projektovej dokumentácii a pri jej častiach dodávaných poddodávateľmi - dňom odoslania dodávky alebo jej časti podľa § 5 písm. a),

b) pri dodávkach obsiahnutých v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov (s výnimkou montážnych prác) - dňom odoslania fakturovateľnej časti dodávky (§ 4 ods. 2),

c) pri stavebných a montážnych prácach - dňom, keď odberateľ podpísal zápisnicu, alebo dňom, keď lehota podľa § 9 ods. 3 márne uplynula; pri prácach fakturovaných mesačnými faktúrami bez zápisníc a u poddodávateľov týchto prác - piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca,

d) pri dodávkach jednotlivých veľkých strojov a zariadení, ktoré sa dopravujú v rozloženom stave a na mieste zostavujú (montujú) - dňom odoslania fakturovateľnej časti dodávky (§ 4 ods. 2),

e) jednotlivé základné prostriedky a generálne opravy strojov a zariadení [s výnimkou generálnych opráv veľkých agregátov podľa § 4 ods. 1 písm. c)] - dňom splnenia dodávky,

f) pri generálnych opravách veľkých agregátov - dňom odoslania fakturovateľnej časti generálnej opravy (§ 4 ods. 3).

(2) Za odoslanie fakturovateľnej časti dodávky podľa predchádzajúceho odseku sa považuje i prevzatie tejto časti dodávky v závode dodávateľa na prepravu dopravným prostriedkom odberateľa.

§ 13

(1) Ak je známe, že dodávateľ nemôže pri dodávkach obsiahnutých v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov uskutočniť dodávku alebo jej časť pre meškanie investora alebo iného účastníka stavby, vzniká právo a povinnosť fakturovať dňom, keď investor na výzvu dodávateľa zistil a písomne dodávateľovi potvrdil, že fakturovateľná časť je pripravená na odoslanie.*)

(2) Rovnopis potvrdenia podľa odseku 1 je dodávateľ povinný pripojiť k platobnému dokladu zasielanému na vyplatenie pobočke banky.

(3) Investor je povinný urobiť zistenie a vystaviť potvrdenie uvedené v odseku 1 do 10 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy.

(4) Ak investor neurobí zistenie podľa odseku 1 v určenej lehote, poznamená dodávateľ na faktúre i na platobnom doklade: „Fakturácia pri meškaní investora. Investor neurobil zistenie, že fakturovateľná časť dodávky je pripravená na odovzdanie“ a faktúru i platobný doklad odošle na vyplatenie.

(5) Ak ide o vzťah medzi poddodávateľom a dodávateľom, ustanovenia odsekov 1 až 4 neplatia.

§ 14

Pri prácach a dodávkach vykonávaných vo vlastnej réžii vzniká právo a povinnosť fakturovať:

a) pri projektovej dokumentácii dňom dokončenia dokumentácie,

b) pri dodávkach obsiahnutých v rozpočtoch k vykonávacím (dodávateľským) projektom prevádzkových súborov (s výnimkou montážnych prác), pri dodávkach jednotlivých veľkých strojov a zariadení, pri generálnych opravách veľkých agregátov (§ 4 ods. 1) - dňom dokončenia fakturovateľnej časti dodávky,

c) pri jednotlivých základných prostriedkoch a pri generálnych opravách strojov a zariadení - dňom dokončenia základného prostriedku alebo dňom dokončenia generálnej opravy,

d) pri stavebných a montážnych prácach - piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca (pri mesačnej fakturácii) alebo piaty pracovný deň po skončení prác (pri celkovej faktúre).

Fakturovanie a platenie

§ 15

Prípustnosť fakturácie

(1) Fakturovať sa môžu len vykonané práce a dodávky, prípadne ich fakturovateľné časti.

(2) Pri stavebných a montážnych prácach možno fakturovať len dokončené merné jednotky v skladbe položiek rozpočtu k vykonávacím (dodávateľským) projektom objektov a prevádzkových súborov alebo rozpočtu generálnej opravy, v rozsahu zodpovedajúcom opisu jednotlivých položiek odbytového rozpočtu a príslušných rozpočtových a kalkulačných podkladov. Ak orgán oprávnený na tvorbu rozpočtových sadzieb a cien rozčlení po dohode s Ministerstvom financií cenu položky rozpočtu na časti pre fakturačné účely, možno po dokončení určeného hmotného objemu fakturovať príslušnú položku po častiach, avšak podľa podmienok určených pri tomto rozčlenení.

(3) Ak sa oddelene rozpočtuje materiál**) a oddelene jeho spracovanie na stavbe (napr. zadláždenie), možno rozpočtovanú položku materiálu fakturovať až pri fakturácii za spracovanie materiálu. Pritom možno materiálu fakturovať len toľko, koľko sa ho použilo na spracovanie (montáž).

(4) Ak sa časť dodávky obsiahnutej v rozpočte k vykonávaciemu projektu uskutočňuje formou poddodávky, môže dodávateľ fakturovať investorovi túto časť ihneď po splnení hospodárskej zmluvy poddodávateľom, aj keby išlo z hľadiska stavby o nezabudované zariadenie, avšak len v prípade, že ide o zariadenie uvedené v zozname, ktorý vypracuje a po dohode s Ministerstvom financií vydá Ministerstvo stavebníctva.

(5) Jednou faktúrou možno fakturovať práce a dodávky vykonané na rôznych objektoch (prevádzkových súboroch) tej istej stavby; sumy pripadajúce na jednotlivé objekty (prevádzkové súbory) musia byť vo faktúre rozdelené podľa objektov (prevádzkových súborov).

(6) Jednou faktúrou nie je prípustné fakturovať práce a dodávky - ani keby sa týkali toho istého objektu alebo prevádzkového súboru - ak podľa predpisov o financovaní reprodukcie základných prostriedkov majú sa vyplatiť z rôznych prostriedkov investora, prípadne z rôznych druhov jeho investičných prostriedkov. Investor je povinný najneskoršie v hospodárskej zmluve oznámiť dodávateľovi číslo účtu, z ktorého sa budú faktúry vyplácať [§ 6 ods. 1 písm. f)].

(7) Preddavková fakturácia nie je prípustná.

§ 16

Zaslanie faktúry

(1) Faktúru je dodávateľ povinný odoslať odberateľovi vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno musí byť označené ako originál, druhé ako rovnopis.

(2) Vnútropodniková faktúra sa vyhotovuje v počte exemplárov nevyhnutne potrebných pre podnik, jeden z exemplárov musí byť označený ako originál, ostatné ako rovnopisy. Originál vnútropodnikovej faktúry zasiela investor pobočke banky. Ak pobočka banky zistí pri vnútropodnikovej faktúre závady uvedené v § 17, vyzve investora, aby najneskoršie do troch pracovných dní urobil príslušnú opravu a faktúru vrátil banke.

(3) Údaje na faktúre musia sa vyhotoviť prostriedkom zaručujúcim ich čitateľnosť a trvanlivosť, nesmú sa prepisovať ani vymazávať. Oprava faktúry sa robí spôsobom ustanoveným v predpisoch o účtovnej evidencii.*)

(4) Faktúru musí dodávateľ odoslať odberateľovi, vnútropodnikovú faktúru musí odoslať investor pobočke banky, v oboch prípadoch najneskoršie do dvoch pracovných dní po vzniku práva a povinnosti fakturovať.

(5) Ak miesto, v ktorom sa vyhotovuje faktúra, nie je zhodné s miestom vykonávania stavebných a montážnych prác alebo s miestom odoslania odberateľovi, prípadne prvému verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia, predlžuje sa lehota uvedená v predchádzajúcom odseku o 3 kalendárne dni.

(6) Ak odberateľ nedostal faktúru, je povinný vyžiadať si ju doporučeným listom od dodávateľa, a to najneskoršie do 5 pracovných dní po tom, kedy mohol zistiť, že faktúra nedošla. Dodávateľ nemôže odmietať platenie penále (§ 22), ak odberateľ uvedenú povinnosť nesplnil.

§ 17

Vrátenie faktúry

(1) Odberateľ môže do 5 pracovných dní po prijatí vrátiť doporučeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru, ak neobsahuje správne všetky náležitosti, ktoré musí faktúra podľa vyhlášky obsahovať; v takom prípade je však povinný vyznačiť vo vrátenej faktúre nesprávne údaje alebo chýbajúce náležitosti, a ak sa má faktúra uhradiť inkasným príkazom, odmietnuť akcept podľa osobitných predpisov**) celkom. Novovyhotovená faktúra musí sa odberateľovi odoslať najneskoršie tretí pracovný deň po doručení chybnej faktúry dodávateľovi, pričom v novovyhotovenej faktúre je dodávateľ povinný vyznačiť deň, kedy chybnú faktúru dostal. Ak dodávateľ neodošle novovyhotovenú faktúru včas, je povinný zaplatiť penále podľa § 22 ods. 1.

(2) Ak odberateľ vrátil dodávateľovi faktúru preto, že boli fakturované práce a výrobky, ktoré podľa tejto vyhlášky zatiaľ sa nemali fakturovať (§ 15), je dodávateľ povinný vrátenú faktúru zrušiť a vystaviť novú faktúru po vzniku práva fakturovať.

§ 18

Ceny

(1) Fakturuje sa v cenách podľa predpisov platných v deň vzniku práva fakturovať.

(2) Ak nie je cena výrobkov fakturovaných za veľkoobchodné ceny schválená v čase plnenia dodávky alebo v čase fakturácie (pri fakturácii mesačnej alebo etapovej), môže ústredný orgán dodávateľa v odôvodnených prípadoch a v súlade s platnými cenovými predpismi povoliť fakturáciu za cenu, ktorú sám určí.

(3) Ak dodávateľ fakturuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť uviesť na faktúre. Ak bude takto fakturovaná cena vyššia ako cena neskoršie schválená, vráti dodávateľ preplatok. Preplatok je dodávateľ povinný uhradiť do 10 dní odo dňa, keď mohol fakturovať schválenú cenu. Ak je dodávateľ v omeškaní s platením, je povinný platiť z tejto sumy poplatok z omeškania podľa § 22. Ak bude schválená cena vyššia ako cena pôvodne fakturovaná, vyfakturuje dodávateľ tento rozdiel najneskoršie do 3 pracovných dní po tom, keď získal všetky podklady pre určenie schválenej ceny, osobitným dodatkom k pôvodnej faktúre.

§ 19

Traťové dodávky

(1) Traťové dodávky možno podľa tejto vyhlášky fakturovať v prípade, že všetky vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi traťovej dodávky (dodávateľmi, odberateľmi) podliehajú fakturácii podľa tejto vyhlášky.

(2) Každému z dodávateľov traťovej dodávky, s výnimkou odosielateľa traťovej dodávky, vzniká právo a povinnosť fakturovať 3. pracovný deň po dni, keď uplynula predchádzajúcemu dodávateľovi lehota na odoslanie faktúry.

§ 20

Fakturácia dodávok podnikov zahraničného obchodu do tuzemska

(1) Podniky zahraničného obchodu fakturujú podľa tejto vyhlášky, len ak je ich odberateľom investor,

a) dovážané stroje, zariadenia a súbory strojov a zariadení alebo časti týchto súborov,

b) dovážané montáže,

c) dovážané samostatné projekty, t. j. projekty nezahrnuté do ceny dovážaných strojov, zariadení alebo súborov strojov a zariadení.

(2) Dodávky uvedené v predchádzajúcom odseku sa fakturujú celkovou faktúrou, pokiaľ podnik zahraničného obchodu do zahraničia platí naraz; inak tieto organizácie fakturujú faktúrami etapovými; etapovou faktúrou môže sa fakturovať i čiastková dodávka, ktorá síce nezodpovedá etape dojednanej so zahraničným dodávateľom, ktorá však bola dojednaná v zmluve s investorom.

(3) Podniky zahraničného obchodu sú povinné pôsobiť pri dojednávaní zmluvných vzťahov so zahraničnými dodávateľmi v tom smere, aby boli vopred určené etapy. Pri dodávaných samostatných projektoch treba trvať na dodávkach dokumentácie najviac v 3 častiach (spravidla predbežný projekt, hlavný projekt, vykonávací projekt).

(4) Vo faktúre za dovážané stroje a zariadenia alebo za súbory strojov a zariadení, prípadne v prílohe k tejto faktúre musí byť uvedená podrobná špecifikácia dodávky alebo jej časti alebo odkaz na doklad obsahujúci tieto podrobnosti (napr. baliaci list, pokiaľ ho investor dostáva).

(5) K faktúre za dovážanú montáž musí byť pripojený rovnopis montážneho výkazu podpísaný investorom.

(6) Právo a povinnosť fakturovať vzniká

a) pri dodávkach strojov a zariadení alebo súborov strojov a zariadení - dňom ich príchodu na čs. hranicu s výnimkou dovážaných projektov, ktoré síce sú súčasťou dodávky, ale zasielajú sa poštou,

b) pri dovážaných montážach - dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa,

c) pri dovážaných projektoch došlých poštou na adresu podniku zahraničného obchodu - dňom odovzdania projektov pošte na ďalšiu prepravu v tuzemsku,

d) pri dovážaných projektoch došlých poštou priamo investorovi - dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa.

(7) Faktúru za dodávku strojov a zariadení alebo súboru strojov a zariadení musí podnik zahraničného obchodu odoslať investorovi do 5 pracovných dní a v ostatných prípadoch [odsek 6 písm. b), c) a d)] do 2 pracovných dní odo dňa vzniku práva a povinnosti fakturovať.

(8) Do faktúry možno zahrnúť len dodávky platené na ťarchu investičného účtu; náhradné diely sa do faktúry zahŕňajú, len ak sú obsiahnuté v cene stroja alebo zariadenia, a to len v rozsahu zodpovedajúcom prvému vybaveniu. Dodávky neuhradzované na ťarchu investičného účtu sa fakturujú podľa osobitných predpisov.*)

(9) Inak pre fakturáciu dodávok z dovozu platia ustanovenia tejto vyhlášky okrem § 1 ods. 4, 5, § 2 - 5, § 7 - 14, § 15 ods. 2, § 16 ods. 2, 4, 5 a § 25.

§ 21

Platenie faktúr

(1) Spôsob platenia faktúr upravujú osobitné predpisy.**)

(2) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak alebo ak si organizácie nedohodnú kratšiu platobnú lehotu, je faktúra splatná 10. deň po jej odoslaní odberateľovi. Ak odberateľ vráti faktúru (§ 17), platobná lehota začína plynúť až po odoslaní novovyhotovenej faktúry.

Poplatok z omeškania, penále a pokuty

§ 22

(1) Poplatok z omeškania a penále za oneskorené odoslanie faktúry ustanovuje § 378 a 377 Hospodárskeho zákonníka.

(2) Ak pobočka banky zistí, že jej investor neodoslal vnútropodnikovú faktúru v určenej lehote, vyberie na ťarchu obratového (bežného) účtu investora pokutu vo výške 1% konečnej sumy vnútropodnikovej faktúry, a to za každý i začatý mesiac meškania.

(3) Ak by suma vypočítaného poplatku z omeškania alebo penále za oneskorené odoslanie faktúry, prípadne pokuta bola menej ako 10 Kčs, účtuje sa 10 Kčs. Dodávateľ je oprávnený odpustiť odberateľovi poplatok z omeškania v prípade, že tento poplatok neprevyšuje sumu 20 Kčs. Odberateľ je oprávnený odpustiť dodávateľovi penále za oneskorené odoslanie faktúry a banka je oprávnená odpustiť pokutu účtovanú organizáciám podľa tejto vyhlášky, ak neprevyšujú 200 Kčs.***)

§ 23

Poplatok z omeškania, penále a pokuty sa uhrádzajú z prevádzkových prostriedkov. Pokuty vyberané pobočkou banky sa odvádzajú do štátneho rozpočtu. Pobočka banky je povinná vybrať pokuty bez prieťahov.

§ 24

(1) Ak je odberateľom investor, oznámi mu dodávateľ výšku poplatku z omeškania (§ 22) a jej odôvodnenie listom zaslaným doporučene alebo doručeným investorovi na potvrdenie. Investor je povinný do 7 dní po odoslaní tohto listu buď zaplatiť poplatok z omeškania alebo oznámiť dodávateľovi svoje námietky. Až keď táto lehota uplynie márne, vystaví dodávateľ príkaz na vybratie,*) pripojí k nemu kópiu spomínaného listu, ktorý zaslal investorovi, a uvedie na nej, že lehota na zaplatenie poplatku z omeškania, prípadne na oznámenie námietok, uplynula.

(2) - Zrušený od 1. 1. 1967.

(3) Hospodárska arbitráž môže v jednotlivom prípade znížiť, prípadne odpustiť penále alebo poplatok z omeškania, ak sú pre to celkom mimoriadne dôvody.

§ 25

Ak investor nepodpíše v určenej lehote zápisnicu, vyberie pobočka banky z účtu investora pokutu vo výške 2,5 % konečnej sumy investorom bezdôvodne nepodpísanej zápisnice. Pokutu v rovnakej výške vyberie pobočka banky aj od investora, ktorý neurobil zistenie uložené v § 13.

§ 26

(1) Ak pobočka banky zistí, že dodávateľ (pri vnútropodnikových faktúrach investor) fakturoval

a) sumy, na ktoré nemá nárok,

b) nezabudovaný materiál a dodávky (§ 15 ods. 2 až 4),

c) práce a dodávky ocenené iným spôsobom, než ustanovuje cenový predpis.***)

vyberie od neho pokutu.) Pokutu vyberie pri výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom aj od investora, ak takú faktúru ako závadnú dodávateľovi nevrátil a nezabránil, aby bola vyplatená.

(2) Ak dodávateľ fakturoval sumy, na ktoré nemá nárok, je základom pre vymeranie pokuty suma, o ktorú bolo viacej vyfakturované. Sadzba pokuty je

a) až 10 % základu, ak neboli vyfakturované práce vykonané vôbec alebo v udanom rozsahu,

b) až 5 % základu, ak boli vyfakturované vyššie ceny za jednotku, prípadne prirážky a pod., než mali byť fakturované podľa platných predpisov.

(3) Ak dodávateľ fakturoval nezabudovaný materiál a dodávky alebo nedokončené merné jednotky alebo ak vo faktúre ocenil práce a dodávky iným spôsobom, než ustanovuje príslušný predpis, je základom pre vymeranie pokuty suma, ktorá bola fakturovaná v rozpore s príslušnými predpismi. Sadzba pokuty je až 1% takto nesprávne fakturovanej sumy.

§ 27

Pobočka banky rozhodne o výške percenta pokuty s prihliadnutím na to, či ide o prípad mimoriadny alebo častejšie sa opakujúci, či dodávateľ alebo odberateľ (investor) inak dodržiavajú finančnú a fakturačnú disciplínu, či majú účtovnú evidenciu inak v poriadku a pod. Ak pobočka banky zistí, že ide o mimoriadny prípad vzniknutý administratívnym nedopatrením, môže organizácii pokutu celkom odpustiť.

§ 28

Banka môže od predpísania a vybratia pokút uvedených v § 26 upustiť, ak zistí, že odberateľ voči dodávateľovi uplatnil z rovnakých dôvodov nárok na poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

§ 29

Právo banky na vybratie pokút uvedených v § 22 ods. 2 a v § 25 a 26 zaniká do 6 mesiacov odo dňa, keď banka mohla zistiť porušenie povinností, najneskoršie však do 1 roku po dni, keď k porušeniu povinností došlo.

§ 30

Štátna banka československá môže pre závažné prípady povoliť výnimky a odchýlky z tejto vyhlášky na žiadosť ústredného orgánu nadriadeného organizácii, ktorej sa prípad týka.


§ 31

Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra financií č. 326/1952 Ú. l. (č. 378/1952 Ú. v.) o platení pokuty za oneskorené aktivovanie a platenie za investície,

b) vyhláška ministra financií č. 241/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení stavebno-montážnych a geologicko-výskumných prác, dodávok strojov a zariadení, ako i generálnych opráv v znení vyhlášky ministra financií č. 126/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zrušení dekádneho fakturovania,

c) vyhláška ministra financií č. 242/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení stavebno-montážnych prác, strojov a zariadení, ako aj generálnych opráv vykonaných (zhotovených) vo vlastnej réžii investora a vykonávacie predpisy vydané k týmto vyhláškam.*)

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Minister:

Dvořák v. r.


Príloha č. 1

ZÁPISNICA čís. ............. o kontrole vykonaných stavebných/montážnych prác

Vzor 01

Príloha č. 2

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) § 18 vyhlášky Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 6/1964 Zb. o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov.

**) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.

***) Pojem „projektová dokumentácia" je vysvetlený v § 23-25 Smerníc Štátnej komisie pre investičnú výstavbu č. 9 z 1. 6. 1964 o vzťahoch v príprave stavieb a o dokumentácii stavieb (Vestník Štátnej komisie pre investičnú výstavbu z 27. 6. 1964).

) § 3 ods. 5 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

††) § 311 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

†††) T. j. s výnimkou dodávok výrobkov podľa siedmej časti Hospodárskeho zákonníka.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.
Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác.

*) § 21 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

*) § 18 ods. 6 vyhlášky č. 6/1964 Zb.

*) § 287 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

**) Úvodné časti cenníkov montážnych prác uvádzajú, čo sa pri týchto prácach považuje za materiál; pri stavebných prácach je materiálom jednak materiál vo všeobecnom zmysle slova, jednak výrobky uvádzané v zoznamoch (špecifikáciách) rozpočtovej časti projektovej dokumentácie.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 102/1958 Ú. l. (Ú. v.) o účtovnej evidencii hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií.

**) Smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.

*) Vyhláška č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

**) Smernice č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.).

***) Možnosť odpustenia penále do 200 Kčs účtovaného odberateľom dodávateľovi za oneskorené odoslanie faktúry je upravená v § 142 Hospodárskeho zákonníka.

*) Vyhláška Štátnej banky československej č. 372/1953 Ú. l. (č. 419/1953 Ú. v.) o príkazoch na vybratie.

***) Napr. v nabehnutých nákladoch namiesto podľa plánovanej kalkulácie.

) Okrem toho je dodávateľ povinný zaplatiť oprávnenej organizácii príp. poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

*) Sú to najmä:
a) úprava Ministerstva financií č. 233/38 857/33 „Podklady pre zostavovanie a kontrolu mesačných faktúr stavebno-montážnych prác" (uverejnené v Zbierke obežníkov pre KNV, ročník 1953, por. č. 318),
b) úprava Ministerstva financií č. 233/82 587/53 „Podklady pre zostavovanie a kontrolu mesačných faktúr stavebno-montážnych prác" (uverejnené v Zbierke obežníkov KNV,
c) úprava Ministerstva financií č. 111/145 890/55 o fakturovaní investičného materiálu,
d) úprava Ministerstva financií č. 191/92 259/56 o fakturovaní strojov a zariadení (uvádzanie čísiel výmerov o určení cien uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 8 z roku 1956),
e) úprava Ministerstva financií č. 191/94 826/56 „Fakturovanie dodávok strojov a zariadení",
f) úprava Ministerstva financií č. 131/167 000/58 z 30. 10. 1958 o zápisniciach o prevzatí vykonaných stavebných a montážnych prác a o zjednodušenom postupe pri vyberaní poplatku z omeškania (uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 12 z roku 1958 a v Zbierke inštrukcií ročník 1958, por. č. 118),
g) výklad Ministerstva financií č. 131/14 764/60 k vyhláške ministra financií č. 241/1955 Ú. l. (Ú. v.), pokiaľ ide o fakturáciu dodávok technologickej časti investičných celkov pre tuzemskú investičnú výstavbu (uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 6-7 z roku 1960),
h) smernice Ministerstva financií č. 131/2 839/62 o fakturovaní a platení podľa etáp v stavebnej výrobe.