Vyhláška č. 83/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 35/1964
Platnosť od 05.05.1964
Účinnosť od 20.05.1964
Redakčná poznámka

Dohoda - podľa svojho článku 8 odseku 1 - v platnosť 1. marca 1961.

83

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. marca 1964

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci


Dňa 15. novembra 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci. Výmenou nót obidvoch strán vstúpila Dohoda - podľa svojho článku 8 odseku 1 - v platnosť 1. marca 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Mali prajúc si ďalej posilniť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc sa za týmto účelom o rozvoj vedeckej a technickej spolupráce medzi obidvoma krajinami, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Otakara Š i m ů n k a,
podpredsedu vlády a
predsedu Štátnej plánovacej komisie,

vláda Republiky Mali

Jean Marie K o n é,
podpredsedu vlády,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky pre vzájomný prospech a za účelom čo najúčinnejšieho využitia najnovších vymožeností vedy a techniky pre hospodársky rozvoj svojich krajín.

Článok 2

Spolupráca, ktorá sa bude uskutočňovať podľa článku 1 tejto Dohody, bude spočívať vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si obidve zmluvné strany budú poskytovať najmä:

a) výmenou expertov a odborných poradcov v oblasti techniky a vedy,

b) uľahčovaním odborného výcviku,

c) vypracovaním projektov rôznych priemyslových závodov, plánov a technologických postupov a výkresov.

Článok 3

Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce sa dojednajú medzi obidvoma zmluvnými stranami vždy pre určité časové obdobie a pojmú sa do protokolu.

Článok 4

Rozsah práce expertov a odborných poradcov, ich odmeny a ostatné pracovné podmienky sa dojednajú medzi príslušnými organizáciami obidvoch zmluvných strán pre každý jednotlivý prípad.

Článok 5

Všetky osoby vykonávajúce svoje úlohy na území druhej zmluvnej strany na základe tejto Dohody budú sa pri svojej činnosti spravovať podmienkami určenými pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných vecí.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že na svojom území poskytne štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany všetky výhody potrebné na úspešné vykonávanie úloh, ktoré budú plniť na základe tejto Dohody.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že osobitné vedomosti získané na základe tejto Dohody nebudú oznámené tretej strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomne jeden rok vopred.

3. V prípade vypovedania Dohody sa zmluvné strany dohodnú počas uvedenej výpovednej lehoty o ukončení akcií začatých na základe tejto Dohody a o vyporiadaní vzniknutých záväzkov.

Dané v Prahe 15. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

inž. Šimůnek v. r.

Za vládu

Republiky Mali:

Jean Marie Koné v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.