22

ZÁKON

z 31. januára 1964

o evidencii nehnuteľností

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Potreby národného hospodárstva vyžadujú, aby boli evidované údaje o nehnuteľnostiach potrebné pre plánovanie a riadenie hospodárstva, najmä poľnohospodárskej výroby, pre ochranu socialistického spoločenského vlastníctva a osobného vlastníctva občanov, pre riadnu správu národného majetku a pre ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu. Tieto potreby národného hospodárstva zabezpečuje evidencia nehnuteľností.

§ 2

Obsah evidencie nehnuteľností

(1) V evidencii nehnuteľností sa vyznačujú všetky nehnuteľnosti s uvedením druhov pozemkov (kultúr), výmer a spôsobu užívania; ďalej vlastnícke vzťahy, správa národného majetku, právo trvalého užívania národného majetku, právo osobného užívania pozemkov, obmedzenie vlastníckych práv a iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností potrebné pre národné hospodárstvo.

(2) Evidencia nehnuteľností obsahuje meračské a písomné operáty a zbierku listín; jej technickým podkladom sú mapy veľkých mierok.

Zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností

§ 3

Evidenciu nehnuteľností zakladajú, vedú a udržujú v súlade so skutočným stavom orgány Ústrednej správy geodézie a kartografie zriadené v okresoch (ďalej len „orgány geodézie“).

§ 4

(1) Evidenciu nehnuteľností udržujú orgány geodézie v súlade so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, miestneho vyšetrenia, prípadne merania, a za súčinnosti orgánov, organizácií a občanov, ktorých sa týka.

(2) Zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach sa vykonávajú na základe právoplatných rozhodnutí súdov, národných výborov, štátnych notárstiev alebo iných orgánov a organizácií oprávnených rozhodovať o právnych vzťahoch, predmetom ktorých sú nehnuteľnosti, alebo na základe zmlúv a iných listín, prípadne návrhov orgánov a organizácií oprávnených na to podľa osobitných predpisov. Pri nových stavbách vo vlastníctve občanov sa zápisy vykonávajú na základe rozhodnutí o udelení popisného alebo evidenčného čísla a geometrického plánu.

(3) Zápisy právnych vzťahov vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľností alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu možno vykonávať v nesporných prípadoch tiež na základe písomného ohlásenia občana o zmene právneho vzťahu, doloženého osvedčenia štátneho notárstva,1) v obvode ktorého je nehnuteľnosť. Podrobnosti o náležitostiach ohlásenia takých zmien upraví vykonávací predpis.

(4) Orgány a organizácie predložia rozhodnutia miestne príslušnému orgánu geodézie najneskoršie do šesťdesiatich dní po tom, keď nadobudli právoplatnosť, a iné listiny do šesťdesiatich dní odo dňa vzniku právneho vzťahu.

§ 5

(1) V evidencii nehnuteľností sa bežne zapisujú zmeny vlastníckych vzťahov, vlastnícke práva novo vzniknuté, ako aj ich obmedzenia, obdobné údaje o správe národného majetku a novo vzniknuté práva trvalého užívania národného majetku a osobného užívania pozemkov.

(2) Orgán geodézie opraví zápis, ktorý nebol vykonaný v súlade s predloženými dokladmi alebo výsledkami vyšetrenia. Pri zápise právnych vzťahov môže orgán geodézie opraviť iné nesprávnosti len na základe právoplatného rozhodnutia alebo opatrenia orgánov a organizácií uvedených v § 4 odst. 2.

§ 6

Záväznosť evidencie nehnuteľností

Údaje evidencie nehnuteľností sú záväzné pre plánovanie a riadenie poľnohospodárskej výroby, pre výkazníctvo a štatistiku o poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom fonde, pre prehľady nehnuteľností vedené socialistickými organizáciami a sú aj podkladom pre spisovanie zmlúv a iných listín o nehnuteľnostiach.

§ 7

Súčinnosť vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

(1) Vlastníci, organizácie spravujúce národný majetok a užívatelia nehnuteľností sú povinní na zabezpečenie stáleho súladu zápisov v evidencii nehnuteľností so skutočným stavom:

a) hlásiť do 15 dní príslušnému miestnemu národnému výboru každú zmenu užívateľa, druhu pozemku (kultúry), spôsobu užívania a hraníc pozemkov;

b) na vyzvanie orgánov geodézie predložiť podklady potrebné pre vykonanie zápisu;

c) na vyzvanie orgánov geodézie trvale a určeným spôsobom označiť na svoj náklad nesporné hranice svojich pozemkov.

(2) Ak vlastník, organizácia spravujúca národný majetok alebo užívateľ nesplnia povinnosť uloženú im podľa odseku 1 písm. c), označenie hraníc pozemkov môže vykonať orgán geodézie na ich náklad.

§ 8

Súčinnosť miestnych národnýchvýborov

(1) Miestne národné výbory spolupracujú s orgánmi geodézie pri zakladaní a udržiavaní evidencie nehnuteľností v súlade so skutočným stavom, najmä

a) udržujú pre svoju potrebu podľa podkladov dodaných im orgánmi geodézie a za ich odbornej a technickej pomoci časti operátov evidencie nehnuteľností;

b) vyhlasujú v obciach príslušné opatrenia orgánov geodézie, ako konanie miestneho vyšetrenia, na ktoré vysielajú svojich zástupcov, a zabezpečujú účasť vlastníkov a užívateľov;

c) oznamujú do 15 dní orgánom geodézie zmeny skutočností vedených v evidencii nehnuteľností, ktoré im hlásili vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností, ako aj zmeny, ktoré samy zistili;

d) starajú sa o trvalé označenie územných hraníc obcí a označia ich na požiadanie orgánu geodézie určeným spôsobom.

(2) Neúčasť vlastníkov alebo užívateľov pri opatreniach podľa odseku 1 písm. b) nie je prekážkou ich vykonania.

§ 9

Nazeranie do evidencienehnuteľností

(1) Kto osvedčí oprávnený záujem, môže, pokiaľ tomu nebráni záujem spoločnosti, nazerať do evidencie nehnuteľností a robiť si z nej náčrty, odpisy alebo výpisy.

(2) Orgány geodézie vydávajú na žiadosť orgánom, organizáciám a osobám uvedeným v odseku 1 kópie, odpisy alebo výpisy z evidencie nehnuteľností.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Právne vzťahy, pri ktorých nedošlo do troch rokov po účinnosti tohto zákona k zmenám a v dôsledku toho k zápisu do evidencie nehnuteľností podľa § 5, vyznačí orgán geodézie postupne v evidencii nehnuteľností za súčinnosti organizácií, národných výborov, štátnych notárstiev a občanov, ktorých sa týkajú.

(2) Vykonávanie zápisov v pozemkových a železničných knihách sa dňom začiatku účinnosti tohto zákona zastavuje; súdy však vykonajú zápisy na základe návrhov podaných do dňa začiatku účinnosti tohto zákona.

§ 11

Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ústredná správa geodézie a kartografie v dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi.

§ 12

Zrušujú sa:

1. zákon č. 95/1871 r.z. o zavedení všeobecného zákona o pozemkových knihách;

2. zákon č. 92/1874 z.z.Č. o zakladaní nových pozemkových kníh a ich vnútornom zariadení v znení zákona č. 85/1876 z.z.Č.;

3. zákon č. 18/1869 r.z. o právach a konaní pri knihovom delení nehnuteľností;

4. zákon č. 126/1894 r.z. o knihovom oddeľovaní pozemkov pre verejné hradské a cesty, ďalej pre stavbu na zvádzanie alebo hradenie vody podniknutú vo verejnom záujme;

5. zák. čl. XLVI/1880 o doplnení a zmene pozemnoknižných nariadení;

6. zák. čl. XXIX/1886 o zakladaní knihových vložiek;

7. zákon č. 90/1923 Zb. o náležitostiach vkladných listín, o výmaze pohľadávok a o poplatkových úľavách pri ich výmaze a pri zostavovaní vložiek na Slovensku;

8. zákon č. 132/1930 Zb. o železničných knihách a záložných právach nadobudnutých na dráhach;

9. vládne nariadenie č. 36/1931 Zb. o zariadení, zakladaní a vedení železničných kníh;

10. zákon č. 106/1932 Zb. o knihovom vykonaní prídelov a zmien zo zabratej pôdy v obvodoch, v ktorých sa uskutočňuje sceľovacie konanie;

11. zákon č. 4/1950 Zb. o SNR o úprave verejných kníh prevzatých od cudzích súdov (útvarov),

v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).