Vyhláška č. 181/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo

(v znení č. 117/1968 Zb.)

Čiastka 76/1964
Platnosť od 01.10.1964 do31.12.1971
Účinnosť od 14.08.1968 do31.12.1971
Zrušený 149/1971 Zb.

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 1. októbra 1964

o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo

Ministerstvo vnútra na základe uznesenia vlády z 9. septembra 1964 vyhlasuje:


Článok 1

V dôležitom záujme republiky musia byť utajované pred nepovolanými osobami ako štátne tajomstvo (§ 89 ods. 10 Tr. zák.) údaje najmä o týchto skutočnostiach:

a) V záujme obrany a bezpečnosti štátu:

1. organizácia, početné stavy, bojaschopnosť, údaje o výzbroji a výstroji, materiálne a finančné zabezpečenie a mobilizačné a operačné plány ozbrojených síl a bezpečnostných zborov ako celku i ich jednotlivých vyšších jednotiek; rozmiestnenie a bojová príprava ozbrojených síl i ich jednotlivých vyšších jednotiek;

2. zloženie, rozsah, stav, rozmiestnenie a určenie štátnych mobilizačných a hmotných rezerv ako v celoštátnom meradle, tak za jednotlivé rezorty;

3. mobilizačné a operačné plány, rozpočty, projekty a opatrenia súvisiace s mobilizačnými plánmi zabezpečujúce obranyschopnosť štátu vo všetkých odvetviach národného hospodárstva ako celku, tak i v rámci jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, krajských národných výborov, krajských správ, podnikov a závodov, ktoré vyrábajú vojenskú techniku, prípadne iný materiál dôležitý pre potrebu ozbrojených síl, ako i podnikov, závodov a ústavov, plánujúcich zavedenie tejto výroby za vojny, a plány dôležitých objektov v doprave a spojoch, vrátane dopravných plánov zabezpečujúcich prepravu ozbrojených síl;

4. rozmiestnenie, zariadenia, finančné, výrobné a iné hospodárske plány, stavy, výrobné možnosti a rozsah zbrojnej výroby, prípadne aj inej výroby dôležitej pre potrebu ozbrojených síl;

5. materiály a výsledky leteckého a pozemného fotografického snímkovania, astronomických, geodetických, kartografických a geofyzikálnych prác a geografických popisov, z ktorých môžu byť zistené údaje o dôležitých vojenských objektoch a priestoroch a o podnikoch (závodoch) so zbrojnou alebo kľúčovou výrobou;

6. katalógy (zoznamy) trigonometrických bodov v súhrne rozlohy kraja a väčšej rozlohy:

b) V záujme hospodárskom

7. ročné a dlhodobé štátne plány rozvoja národného hospodárstva ako celku za Československú socialistickú republiku a Slovensko a ich plnenie až do ich zverejnenia;

8. celoštátne finančné bilancie a celoštátne finančné plány;

9. umiestnenie, rozsah, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a valút;

10. celoštátne hmotné bilancie dôležitých materiálov a výrobkov;

11. geologické zásoby a ťažba surovín a rúd slúžiacich na výrobu farebných a vzácnych kovov a štiepnych materiálov.

c) V záujme politickom alebo v inom dôležitom záujme:

12. závažné vnútropolitické a medzištátne rokovania, konferencie, ich príprava, inštrukcie delegátom, ako i obsah medzinárodných dohôd, o utajení ktorých sa dohodnú zmluvné strany;

13. objavy, vynálezy, technické zdokonalenia a výskumné a pokusné práce, pokiaľ sa týkajú použitia nových, dosiaľ neaplikovaných princípov pred ich prihlásením na patentovanie;

14. šifrovacie kľúče a iné pomôcky slúžiace na utajenie dopravovaných dôležitých správ.

Článok 2

Skutočnosti uvedené v čl. 1 sú všeobecné. Konkrétne údaje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva, a o skutočnostiach tvoriacich hospodárske a služobné tajomstvo ustanovia zoznamy utajovaných skutočností jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov. Súčasťou týchto zoznamov sú zoznamy utajovaných skutočností organizácií so zbrojnou alebo kľúčovou výrobou a organizácií dôležitých pre obranu a socialistickú výstavbu štátu.


Článok 3

Zrušuje sa vyhláška č. 115/1953 Ú. l. (č. 152/1953 Ú. v.) o skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo.

Čl.4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


Minister:

Štrougal v. r.