Predpisy v roku 1976

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné
3/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti 01.04.1976
4/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb. 01.04.1976
5/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam 24.02.1976
6/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968) 24.02.1976
8/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1976
9/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov 01.03.1976
11/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o evidencii vnútrozemských plavidiel 23.02.1976
12/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov 09.03.1976
13/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení 09.03.1976
15/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva 23.02.1976
16/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky 15.03.1976
17/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove 15.03.1976
18/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb. 15.03.1976
19/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách 30.03.1976
20/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku 30.03.1976
21/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky 30.03.1976
23/1976 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 01.04.1976
26/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou 13.04.1976
27/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka 13.04.1976
28/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci 13.04.1976
29/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach 29.03.1976
30/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike 29.03.1976
31/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb 01.06.1976
32/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o vedecko - technických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne 01.05.1976
33/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky 27.04.1976
34/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje 27.04.1976
36/1976 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 01.07.1976
37/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
38/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine 23.04.1976
39/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi 23.04.1976
40/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky 08.05.1976
41/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 08.05.1976
43/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) 01.01.1977
44/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
45/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
46/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
47/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa 03.05.1976
48/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky 18.05.1976
49/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 18.05.1976
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 01.10.1976
51/1976 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
52/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ" 01.07.1976
53/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času v roku 1977 28.05.1976
54/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov 01.06.1976
55/1976 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o rodnom čísle 01.06.1976
57/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o kontejneroch, 1972 22.06.1976
58/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene 22.06.1976
59/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pomocníkoch Pohraničnej stráže 01.09.1976
61/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane 01.07.1976
62/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov 01.07.1976
63/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomnosti ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomnosti 01.07.1976
64/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty 24.06.1976
65/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov 01.07.1976
66/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch 01.07.1976
68/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 24.06.1976
69/1976 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne) 01.07.1976
71/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne) 01.07.1976
72/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
74/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
75/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 01.10.1976
76/1976 Zb. Zákon o razbe československých dukátov 02.07.1976
78/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky 01.10.1976
79/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky" 02.07.1976
80/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 03.08.1976
81/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska 03.08.1976
83/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 01.10.1976
84/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 01.10.1976
85/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku 01.10.1976
86/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb 01.10.1976
87/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb 01.10.1976
88/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť 01.10.1976
89/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe 01.10.1976
90/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
92/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
93/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 01.09.1976
94/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe 01.01.1977
95/1976 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom triedení základných prostriedkov 01.01.1977
96/1976 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu 01.01.1977
97/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb. 01.01.1977
98/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác 01.01.1977
102/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií 01.10.1976
103/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe 01.10.1976
104/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan 25.09.1976
105/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva 25.09.1976
106/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky 25.09.1976
108/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 22.09.1976
109/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 22.09.1976
110/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva 01.10.1976
111/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva 01.10.1976
112/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov 16.10.1976
113/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky 16.10.1976
114/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky 16.10.1976
115/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy 16.10.1976
116/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu 16.10.1976
117/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii 01.10.1976
119/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 13.10.1976
120/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 13.10.1976
121/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou 13.10.1976
122/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov 01.11.1976
123/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1977
124/1976 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
125/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana 29.10.1976
127/1976 Zb. Zákon o civilnom letectve (úplné znenie zákona o civilnom letectve, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
128/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby 01.01.1977
129/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach 18.11.1976
130/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody 03.12.1976
131/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 03.12.1976
132/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti 18.11.1976
133/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956 03.12.1976
134/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 14.12.1976
135/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 29.11.1976
136/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky 14.12.1976
137/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív 29.11.1976
138/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 01.01.1977
139/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni 01.01.1977
140/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl 09.12.1976
141/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel 01.04.1977
142/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 09.12.1976
143/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani 01.01.1977
144/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov 01.01.1977
145/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík 01.01.1977
148/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
149/1976 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977 01.01.1977
151/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977 01.01.1977
152/1976 Zb. Zákon o zriadení Radu priateľstva 01.01.1977
153/1976 Zb. Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus 01.01.1977
154/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1977
155/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií 01.01.1977
156/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
157/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o režimoch stavieb 01.01.1977
158/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži 01.01.1977
160/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 01.01.1977
161/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy 01.01.1977
162/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch 01.01.1977
163/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1977 a 1978 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 28.12.1976
164/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára 28.12.1976
165/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov 01.01.1977
166/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty 01.02.1977
167/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní
Presunúť na začiatok